Den danske Folkekirke stiller spørgsmål. - G U D svarer !

                                               TTT

   Dette  B U D S K A B    har  Hanne  Leffler

modtaget   under  tankeinspiration

den  7. januar 2015 af

71 tvivlende Præster og Bisper

 

V

 

 

                     

 

Vi, der taler her, der alle har en Teologisk embedseksamen bag os 

og virker som Præster og  Biskopper,

har i et stykke tid været i tvivl om Sandheden af   nedenstående punkter: 

                     

…            at  G U D er en skabende G U D

…            at Jesus døde for os på Korset

…            at Jesus i sin Grav genopstod på tredjedagen og blev levende igen

…            at der er Et evigt Liv efter Døden

                              Y   Y   Y

Vi er efterhånden så meget i tvivl om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert i Trosbekendelsen, at vi føler, at vor Autoritet på disse områder vakler.

Vi er klar over, at denne tvivl i værste fald kan koste os vort Levebrød, hvilket vi selvfølgelig ikke ønsker; - men på den anden side er det, vi tvivler på, så afgørende for forståelsen af Kristendommen, at nogen af os føler, at vi siger en Usandhed, når vi ved en Begravelse lover et Gensyn med den afdøde.

                               Y   Y   Y

Mange af os sætter også et stort spørgsmålstegn ved Marias Jomfrufødsel, fordi den så åbenlyst strider imod alle Naturens Love.

Det er meget svært for en moderne Præst i dag at blive ved med at håndhæve det i Trosbekendelsen, som åbenlyst strider imod alt.

                                Y   Y   Y

G U D i Sin Himmel er efterhånden også blevet et begreb, som vi har lidt svært ved at forholde os til.  Har G U D virkelig skabt alt?  Den Skabelsesberetning, der står i Første Mosebog, - at G U D skulle have skabt Jorden på seks dage - virker også nærmest som en utopi al den stund, Naturvidenskaben fortæller os, at Verden ustandselig forandrer sig, - at der kommer nye arter til og andre uddør!

                               Y   Y   Y

Tanken om Det evige Liv, som giver mennesket et Håb om, at der er et Liv efter Døden, er det svært at svare ja eller nej til. Vi har også på dette punkt vore tvivl. - Alt i alt er Den hellige Bibel ikke det absolutte Sandhedsdokument, således som det  var for Fortidens mennesker.

Der er for meget modstridende, ulogisk og naturstridigt i den, som vi må stille spørgsmålstegn ved.

                                   

G U D:

JEG – der taler her, er Den skabende G U D, der har skabt Universet og alt, hvad der befinder sig deri.

JEG har skabt alle mennesker til at modtage Det evige Livs Gave, og engang vil de sammen med Mine Engle mødes i Min Himmel til et liv, der er over al Forstand.

JESUS KRISTUS var een af Mine mange Engle, der ønskede at stige ned på Jorden som menneske -  først og fremmest for at lære menneskene om Næstekærligheden. Han sørgede dybt over al den Ufred, der var mellem mennesker og ønskede inderligt at kunne fortælle dem, at de alle havde en kærlig G U D; - at G U D ønskede at se dem alle i Sin Himmel – ”I min FADERS RIGE er der mange boliger” – og at menneskene skulle følge Lyset og sky det Onde.

 

Jesu Død på Korset var ønsket og givet ham af mennesker – ikke af MIG !  Jesu  Død var ingen Forsoningsdød mellem menneskene og MIG; - ligesom Hans Blod aldrig har været i stand til at sone nogle menneskers Synder.

 z     z    z

Grunden til, at mange af Jer føler Jer tvivlende og frastødt af beretningen om Jesu legemlige Opstandelse fra Døden, er den, at denne Beretning er usand. - Intet menneske, som Døden har indhentet, vil nogensinde fremstå som levende igen!

 

 Nogle har fået den tanke, at JEG ALTETS G U D har ladet MIG føde på Jorden i Jesu skikkelse. Dette er forkert!  KRISTUS er een af Mine mange Engle

Hvis JEG lod MIG føde på Jorden,

ville  alt  i  Universet  øjeblikkeligt gå  i  stå ! 

z     z    z

 

Een af Jer har udtalt: Citat fra Jyllands-Posten. 25.1.2014:

Derfor tror jeg heller ikke, at det rent fysisk kan have en effekt at bede til Gud. Gud er ikke en, som sidder og hører os med sit øre. At bede ham om at passe på os er på samme plan, som at bede om en rød cykel. Den får du jo ikke bare ud af den blå luft.

Dette har denne Præst ikke ret i!  JEG hører og bønhører dagligt tusindvis af menneskers Bønner. De mennesker, der ikke får nogen Bønhørelse, kan enten selv være skyld i deres problemer eller har bedt til MIG på en overfladisk og tankeløs måde, - og sådanne Bønner når MIG ikke!

JEG kan fortælle Jer, at der er mange, der har ansvaret for Bibelen, og ikke alle har ladet deres ord være ledsaget af Sandheden.

Dét i Bibelen, som I føler Afsky for, eller som virker

komplet utroværdigt, har I

Min Velsignelse  til at betragte som Usandhed !

 

W

 For næsten 100 år siden - i 1920 - udkom en Bog, hvis titel var ”Vandrer mod Lyset”. Ordene i denne Bog var modtaget af det danske Medie Johanne Agerskov under tankeinspiration.

På dette tidspunkt var den største Anstødssten af alle – Djævelen, som nu hedder ARDOR, vendt tilbage i dyb Anger til Lyset og MIG igen.

Dette skete den 3. marts 1912. Efter en hvileperiode på eet år bad JEG ham om at fortælle menneskene den Sandhed, Han hidtil har holdt skjult for dem.

Dette blev til Ardors Beretning, hvor ARDOR starter med Begyndelsen; - hvordan JEG opstod!   Beretningen følger i store træk alt, hvad der skete lige til i dag.

 W

Vandrer mod Lyset” begynder med Ardors Beretning. - Derefter følger Kristi Tale til menneskene; -  G U D´s Tjeners Tale  og Nogle Lignelser.

Herefter følger en Kommentar, der kapitel for kapitel redegører for Ardors Beretning. - Bogen slutter med en Oversigt, som blandt andet fortæller, på hvilken måde Vandrer mod Lyset  fremkom.

W

JEG vil anbefale alle tvivlende og søgende mennesker at anskaffe sig Bogen ”Vandrer mod Lyset”, idet denne Bog giver svar på alle de spørgsmål, som Præster, Biskopper og almindelige mennesker ønsker at få besvaret.

                                                                                                                            G U D

                                                                         z

 

 

                                               7. januar 2015          71 tvivlende Præster og Bisper

  

 

 

                                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

 

Blandt disse 71 personer befinder der sig Præster og Bisper, som har ytret sig i Dagens Avis  og har givet udtryk for tvivl,  når talen drejer sig om religiøse emner.  - Også  højtstående Personer med indflydelse på  det Folkekirkelige grundlag, Præsteløftet er afgivet på, og som har ansvaret for Præsteuddannelsen, har været til stede.

 Y

Dette Budskab er fremkommet ved, at de Personers Ånd, det drejer sig om, om natten bliver søvnfrigjort af deres Skytsånd og ført til vort opholdssted.

Her sidder min Medhjælper Kirsten Pedersen og jeg parate til at modtage dem. - Usynligt står de ved vor side. - Jeg lytter og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration. - Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.

 

                                                                      Kirsten Pedersen               Hanne   Leffler     

           

                                                                 ]

leffler@webspeed.dk                             

              

                 TTT