Dette siger - J E S U S . K R I S T U S - til Menneskene af i dag:

 

TTT

 

Denne TALE    har    Hanne  Leffler  modtaget

 

under  tankeinspiration den 23. februar 2015 af

 

K R I  S T U S 

 

U

 

Den, der taler, er den, der for 2000 år siden bar navnet

 

Jesus af Nazareth. 

 

Jeg henvender mig til de mennesker, der stadig venter min Genkomst.

 

Sandelig. Til Jer alle kan Jeg sige, at min  Genkomst  for længst har fundet sted.

 

 O

 

I 1920 udkom et Bogværk i Danmark – udgivet af Michael Agerskov, hvis titel er Vandrer mod Lyset. - Denne Bog, der udkom som et etisk/religiøst, filosofisk og videnskabelig Værk, blev i sin tid modtaget af Mediet Johanne Agerskov under tankeinspiration af Den oversanselige Verdens Eksistenser.

Dette Værk, der efterhånden er blevet oversat til 10 sprog, er en Gave til Menneskene fra  G U D, der var øverste Leder af dette arbejde.

 

 

&

 

Den første del af Bogen indeholder ”Ardors Beretning”.  ARDOR er navnet på ham, der engang var Mørkets Fyrste. – Han vendte til Vor usigelige Glæde tilbage til  G U D og Lyset igen den 3. marts 1912.

G U D  bad ham i den anledning om at redegøre for menneskene, hvorledes G U D og Englene opstod, og hvorledes Menneskene opstod. - Ardors Beretning følger Historiens gang lige til i dag og slutter med en dyb og inderlig Bøn fra Ham om Tilgivelse, fordi Han i årmillioner har behandlet menneskene med en Ondskab, som Han i dag dybt og inderlig angrer. 

T    T    T 

Denne dybe og knusende Anger vil følge ham lige til det

sidste menneske har tilgivet ham alt.

Og Han venter – venter i dyb forventning og ængstelse på

menneskenes svar.

T

Efter Ardors Beretning følger i "Vandrer mod Lyset”  -  min 

K R I S T I  Tale.

Jeg taler direkte til menneskene og fortæller dem om nogle af Vor FADERS   Love. - Jeg fortæller dem, hvorledes de kan undgå Mørket og følge Lyset.

 

Nogle af mine ord i Bogen lyder således:

 Citat side 99:

Elsker hverandre!

 

 '

Jeg Kristus, den ældste af de Yngste, taler til eder; hører mig; thi jeg taler i vor Guds og Faders  Navn!

     Han sendte mig til eder for at lære eder og alle Mennesker nogle af de Love, der ere givne for eders Vandring mod det fjerne Maal; og Han bød mig tillige vise eder, hvorledes I alle kunne leve i indbyrdes Fordragelighed, Fred og Kærlighed.

     Mine Ord skulle lyde til alle Jordens Slægter; alle skulle høre dem, og de skulle naa til Jordens fjerneste Egne. Slægt efter Slægt skal fødes, leve og dø; men mine Ord skulle leve i al Evighed. Ja, sandelig, jeg siger eder: som en luende Fakkel skulle mine Ord lyse for eder, at I ingen Sinde fare vild!

     For eder alle, I lidende, tvivlende og søgende Mennesker hæver jeg min Fakkel højt over den ganske Jord, at dens klare Straaler kunne falde paa de Veje, der føre til vor Faders Rige!

     Til evige Tider skal min Fakkel lyse for eder og sprede det Mørke, der omgiver eder; og ingen Sinde skal den udslukkes; thi den næres af en evig, en hellig Ild, den Ild, der er tændt af vor Faders flammende Guddom, tændt af Hans dybe, uendelige Kærlighed og Barmhjertighed.

     Højt over eders Hoveder hæver jeg min Fakkel, og jeg vandrer foran eder. Følger mig, alle I, der lide, alle I, der arbejde med Møje og Besvær, alle I, der sukke og stønne under de tunge Byrder! Følger mig alle! Thi jeg vil føre eder til vor Fader, jeg vil give eder Hvile i Hans Favn!”  

  

 Citat side 102 – 105:

     ”Gører eder til Herrer over eders Tanker!"  Thi enhver Tanke, hvor flygtig den end er, optegnes af Lysets eller af Mørkets hastige Svingninger, og enhver af eder må fuldt ud bære Ansvaret for det onde og syndige, hans Tanker skabe.

     Dette siger jeg til eder alle. Thi I skulle vide, at I ved Tanken paavirke hverandre indbyrdes til onde eller gode Handlinger; og I skulle vide, at enhver Tanke efter kortere eller længere Tid vender tilbage til sit Udspring: de gode Tanker drage Lyset til eder, give eder Fred og Glæde; de slette Tanker drage Mørket til eder, bringe eder mange Sorger, mange Lidelser; thi alt det onde, I ønske at berede andre, vil ufravigeligen vende sig mod eder selv.

     Ja, hører mine Ord! Værer varsomme med eders Tanker og gør eder til Herrer over dem! Thi enhver Tanke bærer sine gode eller slette Frugter; og naar de ere modne, da maa I selv høste de Frugter, eders Tanker have baaret.

 

       Lader ingen Sinde eders onde Tanker blive til Handling!  Thi I skulle alle fuldt ud gøre Rede for enhver af eders Handlinger. Have I syndet mod de jordiske Love, da skulle I bøje eder og erkende eders Fejl og eders Synder, da skulle I modtage og lide de Straffe, der tilmaales eder efter eders Samfunds Love; thi handle I saaledes, da have I fuldt ud sonet det, I have forbrudt.

     Men ville I flygte fra det Ansvar, der hviler paa eder, ville I nægte det onde, I have gjort, ville I udpege en anden som skyldig i eders Forsyndelser, da skulle I vide, at selv om I formaa at undfly den jordiske Retfærdighed, skulle I dog ingenlunde undfly den himmelske. Thi vor Fader følger eder, Hans øje ser alt, hans Tanke ved alt, og naar eders Jordeliv er til Ende, da vil Han kræve eder til Regnskab for det onde, I have gjort, da maa I fuldt ud besvare Hans spørgsmaal: hvi I lode eders onde Tanker blive til Handling. Ja sandelig.

Han slipper eder ikke, førend alt er gennemtænkt og besvaret. Thi der er ingen Fremgang for eder, og I kunne ikke begynde et nyt Jordeliv, førend I have erkendt eders Fejl, førend I have angret eders Synder.

     Ja, hører mine Ord og glemmer dem ingen Sinde! Thi jeg siger: I skulle alle fundtud gøre Rede for eders Handlinger, og enhver af eder maa i kommende Jordeliv selv gennemleve de Lidelser, de Sorger, den Elendighed, han har beredt andre ved sine slette Handlinger. Thi enhver ond og syndig Handling, I have udøvet, skal visseligen vende sig mod eder.

     Fremdeles skulle I vide: at gøre I godt mod andre for selv at høste Fordel deraf i dette eller i fremtidige Jordeliv, da bedrage I eder; thi Selviskhed er af det onde! Kun de gode Gerninger, er fødes af eders Hjerters medlidende Kærlighed og Barmhjertighed, drage Lyset til eder, sprede Mørket og lette eders Vandring.

 

     Vogter eders Tunge og vejer eders Ord!   Thi jeg siger eder: I skulle alle fuldt ud gøre rede for hvert utilbørligt Ord, I have talet. Lader ingen Sinde haarde, fordømmende, uretfærdige eller falske Ord komme over eders Læber; thi de ville anklage eder og aabenbare eders Hjerters Haardhed og Falskhed.    

     Sandelig, jeg siger eder: I skulle alle tider fuldt ud være ærlige, sanddru og retfærdige; thi da skade I ingen, men gavne andre og gavne eder selv.

 

       Lader ikke Vrede fæste Bo i eders Hjerter!   Thi af Vrede fremstår Had, af Had Forbandelser, og I skulle ingen Sinde forbande hverandre; thi de Forbandelser, I udslynge, binde kun eder selv, og de standse for lange Tider eders Fremgang mod Lyset og Hjemmet. Thi have I forbandet, da maa I gennemleve mange Jordeliv, til I have lært at velsigne dem, I forhen forbandede.

      Ja, hører mine Ord og glemmer dem ingen sinde! Thi jeg siger; Forbander ikke, men elsker hverandre som Brødre og Søstre, at Fred og Kærlighed til evige Tider kunne fæste Bo iblandt eder !

 

       Afkorter ikke med velberaad Hu eders Jordelivs Dage!   Thi derved skabe I eder selv langt flere og større Lidelser, end hvis I med Taalmod havde baaret eders Jordelivs Byrder. Ja, søge I ved en selvvalgt Død at frigøre eders Aand, da maa I uafladeligen ved Tanken gennemleve de Lidelser, de Sorger, den Vanære, som I ønskede at unddrage eder. I Mørke og Ensomhed, fjernt fra alle eders kære, maa I da ved Tanken atter og atter gennemleve det, som I søgte at undfly; thi ingen sinde kunne I ved Selvdrab frigøre eders Aand og Tanke; ved eders slette Handling binde I Aanden for lange Tider, og Tanken standser ikke og løses ikke, før den Dag og Time er naaet, der forud var givet for eders jordiske Legemers Død.

     Dette siger jeg til mennesker, der ere fejge, svage og modløse, og til de Mennesker, der haabe ved en selvvalgt Død at kunne unddrage sig Følgerne af deres slette Forbrydelser eller taabelige Handlinger. Og jeg siger dette til eder, for at I kunne vide, hvilke kvalfulde Lidelser I skabe eder ved Selvdrab.

     Ja, hører mine Ord og glemmer dem ingen Sinde!  Værer ikke fejge, svage eller modløse, men sætter eders Lid til vor Fader, da vil Han i sin Kærlighed og Barmhjertighed støtte eder og styrke eder.         

R   R   R

 

     Myrder og hjelslaar ikke hverandre!  Thi gøre I det, da standse I for lange Tider eders Fremgang mod Lyset og Hjemmet; ja, ofte maa I da gennem flere Hundrede Jordeliv blive staaende paa det samme Sted; thi I kunne ikke vandre videre, førend I have frelst lige saa mange Mennesker fra en brat Død, som I have ihjelslaaet eller sendt i Døden.

     Ja, hører mig, I Mennesker, oplader eders Øren og være ikke mine Ord overhørige!  Thi jeg siger: intet er saa ondt og syndigt som Mord og Drab; intet er saa ødelæggende for eders Fremgang som de hærgende og vanærende Krige, der udfægtes imellem eder indbyrdes; intet er saa vederstyggeligt som det, at Folk staar mod Folk, at Broder ihjelslaar Broder. Thi I skulle erindre, at I alle have fælles Fader, erindre, at Han elsker eder alle med samme dybe og uendelige Kærlighed. Men kriges I og ihjelslaa I hverandre, da vender Han sig fra eder, da sørger Han over eder.

     Dette siger jeg, for at I under eders Krige ikke skulle anraabe vor Fader om Hjælp og Bistand; thi Han hører eder ikke. Og beder Ham ikke velsigne eder eller eders Vaaben, at I kunne sejre over Fjenderne; thi ingen Sinde giver Han eder sin Velsignelse, for at I med større Held kunne røve, plyndre, mishandle og ihjelslaa.

     Ja sandelig: Kriges I med hverandre, da skulle I ikke takke Ham for eders Sejre, ej heller bebrejde Ham eders Nederlag. Thi vor Gud og Fader er ikke en Vredens og Hævnens Gud; ej heller er Han vægelsindet; thi Han siger ikke til nogle af eder: ”I skulle ikke ihjelslaa” og til andre: ”Gaar hen og ihjelslår”. Hans Bud gælder eder alle, for Ham ere I alle lige. Og ved mig raaber Han til eder: ”Vogter Eder for Mord og Drab, vogter eder for Had og Avind, for Ufred, Krig og Fjendskab, vogter eder for alt det onde og syndige, der er om eder og iblandt eder!”

 

     Ja, høre mig, I Mennesker! Optegner mit Ord i eders Hjerter, at I ingen Sinde skulle glemme dem!  Glemmer ej heller at bede vor himmelske Fader oplyse eder, at I fuldt ud kunne fatte, hvilket Ansvar de maa bære, der vække Ufred og Fjendskab iblandt eder; hvilket Ansvar de maa bære, der sende Tusinder og atter Tusinder af deres Brødre i Krige og i Kampe til Lidelser og Død!

     Ja, høre mig! Thi jeg siger: Lever i indbyrdes Fred og Fordragelighed, gaar hverandre i Møde, rækker hverandre Hænderne til broderligt forlig, at en evig Fred maa herske overalt paa Jorden! Thi handle I alle efter disse mine Ord, da vil vor Fader være med eder, da vil Hans Tanke lede eder, Hans Haand støtte eder, Hans Styrke og Velsignelse følge eder i al eders Færd!”

 

Citat side 107:

     ”Men hører mig, alle I Mennesker, der lide, der ere sorgfulde, svage og elendige: evne I ikke selv at bede af Hjertet, evne I ikke at samle og fastholde eders Tanker, da skal jeg være eders Talsmand, da skal jeg bære eders Bøn til vor Fader.

     Dette vil jeg gøre for alle eder, der kende mig og elske mig. Dette gør jeg for alle de mange, der ingen Sinde have hørt mig Navn nævne; dette gør jeg for alle de mange, der trænge til mig og have min Hjælp behov.

     Og hører mig, alle I, der ingen sinde have bedet, I, der ikke ville det, I, der ikke have lært det, I, der ikke haabe, ej heller tro paa nogen Bønhørelse, og alle I, der mene, at Gud ikke er! I skulle vide, at hver gang I sørge over det onde og syndige, der er i Verden og i eder selv, hver gang I fryde eder over det, der er lyst, skønt og herligt, da mødes eders Tanker med vor Faders. Og Han, der ser alt og ved alt, Han modtager eders lykkelige og kærlige Tanker som en Tak for det gode, Han har givet eder, og Han modtager eders sorgfulde Tanker som en Bøn om Hjælp, en Bøn om større Styrke og Kraft, og Han giver eder, hvad I have behov.

     Ja, sandelig: eders lykkefyldte eller sorgfulde Tanker veje ofte mere hos vor Fader end selv den skønnest formede Bøn.

 

Citat side 108:

     ”Tænker med Vemod og Kærlighed paa dem, I have mistet; men jamrer og klager ikke! Thi eders Suk og selviske Tanker binde og sinke dem i Fuldendelsen af det Regnskab, de skulle aflægge. Ej heller maa I kalde dem til eder for at tale om taabelige og ligegyldige Ting. Og ingen Sinde maa I udspørge dem om deres Fremtids Ve og Vel; thi saadanne spørgsmaal maa de ikke besvare, og I gavne saaledes hverken dem eller eder selv dermed. Men kalde de paa eder og tale de til eder i vor Faders Navn, da maa I høre dem; thi da komme de sikkert for at advare eder eller for at bede om eders Hjælp og Forbøn.

     Ja, hører mig, I Mennesker! Værer ikke selviske i eders Bøn, men beder for alle paa den hele Jord; beder for alle dem, der vandre med eder, og for alle, der have forladt eder. Thi ved Bønnen sprede I Mørket og drage Lyset til eder og til dem, for hvem I bede. Sandelig, jeg siger eder: Bønnens Magt er stor, naar den bæres af kærlige Tanker; thi I skulle erindre : i Bønnen mødes I med vor Fader.”

 

Citat side 119

      Fader! Jeg beder dig lægge din Velsignelse i mine ord, at de kunne naa til Menneskenes Øren og Hjerter. Fader, vær med os alle.

Amen!

 

 %

 

I Danmark er der sket det glædelige, at endnu et Medie er opstået. Hendes navn er Hanne Leffler. Hun har kendt Vandrer mod Lyset hele sit liv, og i 1997 fandt hun til sin store glæde ud af, at hun havde kontakt til Den oversanselige Verden.

Det var hendes Skytsånd – Rasmus Malling-Hansen, der støttede hende og ledte hende ind på mediumismens vanskelige stier. Da Hanne klart fornemmede det Løfte, hun havde givet G U D før sin inkarnation, vedblev hun at søge, indtil hun forstod, hvad der var hendes opgave.

  Ø    Ø    Ø

Hun skulle under tankeinspiration sammen med sin Medhjælper Kirsten Pedersen modtage Hilsener, Budskaber, Abstraktioner og Åbenbaringer  fra

D e n  o v e r s a n s e l i g e  V e r d e n.

 Hendes vigtigste opgave var og er sammen med Kirsten at modtage   G U D´s dybest faldne Engle, der er inkarneret på Jorden i denne tid.

Disse mennesker bærer Mørkets tungeste Byrde i deres sind.

S   S   S

Når Ånden af deres Skytsånd bliver frigjort og ført til Pigernes Domicil, kan disse Engle, hvis Angeren griber dem, blive frigjort for det tunge Mørke, så Lyset atter kan få adgang til deres sind.

Usynligt står een eller flere ved Pigernes side; - og nu modtager Hanne under tankeinspiration deres dybeste Angers-Bøn til deres mange Ofre, hvor de redegør for deres Skyld imod dem og derefter inderligt beder dem om Tilgivelse.

Dette er disse mange Engles eneste mulighed for at blive befriet for Mørket og atter vende tilbage til Lysets Verden.

 På denne måde får de adgang til  G U D´s RIGE på lige fod med alle andre af  G U D´s BØRN –  Engle og Mennesker. 

R   R   R

Jeg -  KRISTUS  står ofte ved Hanne Lefflers side, og hun har gennem de 18 år, hun har været Medium, modtaget adskillige Budskaber til menneskene fra mig.

 

Ud fra dette kan Jeg -  KRISTUS gøre Jer alle opmærksomme

på, at min Genkomst, som mange stadig venter,  

for længst  er  en  realitet  på  Jorden.

 W

Må  G U D  støtte  Jer  alle,

til  Vi  mødes  i  Vor F ADERS  RIGE.

 

  23. februar 2015     

K R I S T U S

 

 

O

              

 

 

               BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

  

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at  K R I S T U S,  der er den Kærligste, Tålmodigste og mest Opofrende af alle G U D's  Engle,  klart og tydeligt meddeler mig, at Han ønsker at overgive Menneske en T A L E. 

Efter at vi begge har budt Ham Hjertelig Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration.   -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

                                                    Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                   

 

leffler@webspeed.dk

 

R R R