Denne visionelle ABSTRAKTION fortæller for første gang udførligt, hvad der vil ske med vor Jord til fjerne Tider.

  

 

TTT      h

 

Denne  ABSTRAKTION  har     Hanne  Leffler  modtaget

 

under  tankeinspiration   den 28. maj 2015 af

 

Hende, der takker G U D, fordi dette lykkedes

 

J O R D E N S    S  K Æ B N E

 

 

 £

 

Når menneskene engang om mange tusinde år er nået så langt, at de alle har sejret over Mørket og som følge deraf skal frigøres for al yderligere jordisk inkarnation,

1. hvad sker der da med Jorden og med dyrene derpå; - og

2. hvorledes befinder de sidste mennesker sig på Jorden?

 

Denne Abstraktion, som jeg har fået lov at overgive menneskene, besvarer disse spørgsmål.

Hvert eneste menneske er på vej mod en større og større Udvikling og Modenhed. De forskellige inkarnationer hjælper hvert enkelt menneske til at udvikle sig mere og mere, så de behandler andre med større respekt, forståelse og kærlighed. 

 i i i

Hensigten med menneskenes liv på Jorden og G U D´s Ønske med dem er, at de alle skal ende med at elske hinanden inderligt. På den Lyskode, som menneskeånderne bliver overført til, når KRISTUS har frigjort dem, befinder sig milliarder af menneskeånder, der for længst har forladt Jorden og fortsætter deres Udvikling.

De elsker alle hinanden med en Kærlighed, som langt overgår den jordiske Kærlighed. De er alle på vej til G U D´s RIGE, og når de når så vidt, så vil de alle opleve, at Kærligheden, der er det essentielle i G U D´s RIGE, uafbrudt stiger og stiger, og denne stigning vil fortsætte i Al Evighed.

Således har SKABEREN ønsket, at Hans Børn skulle leve i Hans Rige.  G U D´s RIGE er det sande Paradis for alle, og

G l æ d e n,  F r y d e n,  L y k k e n  og  H a r m o n i e n  vil være uden ende her.

 

      Ï  Ï  Ï

 

Michael Agerskov, der i 1920 udgav Værket Vandrer mod Lyset, har i sin Bog - Vejen, Sandheden og Livet  skrevet følgende lille smukke Digt:

Den Gud, som Verdener skabte.”  (ses efter Abstraktionen)

 

Når menneskene engang når så vidt, at den sidste Skare Mennesker er ved at nå deres fulde Udvikling på Jorden, så vil alt se meget anderledes ud, end det gør nu.

Først og fremmest vil antallet af mennesker være faldet så meget, at der i visse egne af Jorden er totalt mennesketomt. - De steder, hvor menneskene til den tid vil opholde sig, vil blive steder, hvor klimaet og frugtbarheden er bedst.

Hvis man sammenligner disse tider med tiden i dag, så vil alt - bogstavelig talt alt – være forandret. Skønheden på Jorden vil på dette tidspunkt have nået sit højdepunkt. De dyr, menneskene da vil være omgivet af, vil alle være smukke, fredelige og til stor gavn og glæde for menneskene. Alle skadelige dyrearter og sygdomsvoldende bakterier vil være totalt udryddet.

Alt på Jorden vil da have nået sin fuldendelse. – Menneskene vil alle omgå hinanden med Kærlighed og dyb Interesse. – De mange kriminelle Handlinger, vi nu ser på Jorden, vil for længst være udryddet af menneskenes liv.

£  £  £

På grund af det stærkt forøgede Lys, der på dette tidspunkt omslutter Jorden, vil alting have en klarhed og farveintensitet, som menneskene slet ikke kender i dag.

Jordens blomster og planter vil overgå hinanden i ynde, duft og en farveskønhed, som gør, at ethvert menneske føler sig under G U D´s Beskyttelse og er klar over, hvad fremtiden vil bringe for dem alle.

 

 |{|||{|||{|

På et tidspunkt i Jordens Historie opstod et menneske – en dansk Kvinde, Hanne Leffler – med evnen til at høre, hvad Den oversanselige Verdens Væsener under tankeinspiration sagde til hende. Alle de Budskaber, Abstraktioner og Åbenbaringer, denne Kvinde modtog sammen med sin Medhjælper Kirsten Pedersen, har sammen med Bogen Vandrer mod Lyset dannet det faste og urokkelige grundlag for alle senere mennesker lige til det tidspunkt, vi nu befinder os på.

At Hanne Leffler også var i stand til at opfatte G U D´s TANKER betød, at SKABEREN nu for første gang kunne tale med Sine Børn på Jorden.

De mange Budskaber og Hilsener, G U D gennem denne Kvinde har sendt Sine Børn på Jorden, har betydet så meget for dem alle, at deres Jordelivsvandring er blevet væsentlig forkortet.

 

Når menneskene er helt klar over hensigten med deres liv på Jorden og kan glæde sig til, hvad

Fremtiden vil bringe, så skyldes det i høj grad Bogen Vandrer mod Lyset, der udkom i

1920 i Danmark og alt, hvad Hanne Leffler har modtaget fra Den oversanselige Verden til Jordens

Befolkning.

 

Den allersidste Skare mennesker, der til den tid endnu

befinder sig på Jorden, vil i kraft af  G U D´s VILJE

alle  blive fjernet samtidigt.

 

Når det er sket, er der kun dyrene tilbage på Jorden. Men da vil Jorden have nået sin hensigt, -

at være Opholdssted for menneskene.

 

Og da vil Jorden og samtlige Kloder og Planeter i Jordens Univers blive udslettet øjeblikkelig.

G U D vil lade en gigantisk Lysbølge opstå, og denne Lysbølge er så koncentreret, at den er i stand til at opsuge  hvert  eneste Mørkemolekyle,  - og

 

Jordens Saga er slut.

 

£

 

             28. maj 2015       Hende, der takker G U D, fordi dette lykkedes

 

 

 

     Fra: Vejen, Sandheden og Livet: 

GUD.

Den Gud, som Verdener skabte
og holder dem i sin Haand,
ret aldrig af Syne tabte
hvad der bar Præg af Hans Aand.
Den Gud, som i Kraft af sin Vilje
har formet vor rullende Jord,
bar ogsaa laant Lys til den Lilje,
som ensom paa Marken gror.

 

Og Han, som sit Hoved bader
i Æterens svimlende Blaa,
er ogsaa din kærlige Fader,
til hvem du trygt kan gaa.
Og Han, som har ordnet Kloder,
har dig saa inderlig kær,
mer kær end Fader og Moder,
og er dig saa inderlig nær.

 

Han fryder sig i din Glæde,
Han sørger i din Sorg;
usynlig Han er til Stede
i Hytte og i Borg.
Han smiler til dig fra det høje
i tusinde Stjerners Skin;
Han straaler ud fra dit Øje,
Hans Billed bor i dit Sind.

 

Den Gud, som Verdener skabte,
er Kærligheden selv;
fra Ham ingen Sjæl sig tabte
i Livets vildsomme Elv.
Om ondt, om godt du gjorde,
du trygt til din Fader kan gaa:
Husk Ham i det mægtigt Store,
men glem Ham ej i det Smaa!

              Michael  Agerskov

 

                &

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

 µ

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at den Persons Ånd, det drejer sig om, om natten bliver søvnfrigjort af  Skytsånden og ført til vort opholdssted.

Her sidder min Medhjælper Kirsten Pedersen og jeg parate til at modtage hende. - Usynligt står hun ved vor side. - Vi byder hende begge velkommen. -  Jeg lytter og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

 Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                   

          ]

 

leffler@webspeed.dk