Denne ABSTRAKTION forklarer i detaljer begrebet TIDEN samt åbenbarer denne TID i G U D's R I G E

       

TTT      h

Denne  ABSTRAKTION  har     Hanne  Leffler      modtaget  under  tankeinspiration  

den  14. marts 2015 af

Joseph Stalin og Valentina Istomina

T i d e n s   G å d e !

 

6

 

Når menneskene modtager en sådan ABSTRAKTION, er det, fordi det er ønskeligt fra Oversanselige Side, at menneskene kender svaret på denne Gåde.

 

Vi har fået lov at give menneskene løsningen på denne Gåde; - og vi er klar over, at tankerne, der bærer denne Abstraktion frem, vil virke uforståelige for nogen, mens andre vil modtage denne Gåde med glæde og interesse.

 

Spørgsmålet er, hvordan G U D bærer sig ad med at holde øje med alt – ikke alene på Jorden - men i hele Sit kæmpestore Univers?

 

G U D  opstod ved TANKEN  og VILJENS   forening.

TANKEN og VILJEN var så mægtige, at intet kunne afholde disse to fuldkomne unikke Størrelser i at v æ r e. -

TANKEN og VILJEN  er altså ikke skabt - men har altid  v æ r e t  sammen med LYSET og MØRKET.

Disse fire hinandens totale modsætninger har altid befundet sig i et URKOSMOS, der som en Rede omsluttede dem alle.

Da G U D opstod, havde TANKEN  understøttet af VILJEN været igennem en uendelig lang og bitter Kamp mod Mørketdet Onde.

Da Kampen var helt tilendebragt og TANKEN og VILJEN i fællesskab havde sejret over MØRKET, forende de to sig – TANKEN og VILJEN – og  G U D   opstod -

                        som MØRKETS BESEJRER  og LYSETS  BEHERSKER.

 

Denne Kamp  gjorde G U D  til

en ALMÆGTIG, ALVIDENDE og ALKÆRLIG SKABER.

 

G U D´s mægtige TANKE er i stand til at rumme alt uden begrænsning. - Intet af, hvad der foregår i Universet, undgår G U D´s Opmærksomhed.

Det betyder, at G U D uafbrudt i SIN TANKE følger hvert eneste af Sine Børn -  Engle og Mennesker. - Det betyder også, at G U D glæder sig med Sine Børn og lider med Sine Børn, og i G U D´s Mægtige TANKE bliver alt – Glæde og Sorg forstørret op. - SKABEREN er på denne måde dybt forbundet med hele Sin Skabelse, og sådan vil det være i Al Evighed.

 

z    z    z

 

G U D har skabt  både  T I D E N  og det mægtige  R U M, og G U D er således totalt hævet over både  TID  og RUM.  –

Hvor G U D  ønsker at være,  er HAN i samme  N U, TANKEN  opstår.

 

Men for alle skabte Væsener er Tiden som udtryk for begivenhedernes rækkefølge helt uundværlig.

 

Vi kan ikke som G U D opfatte alt på én gang.  - Vi er afhængig af Tiden, som er i stand til at  adskille tingene for os.

 

Det stof, Jorden består af, svinger med langsomme svingninger. - Den Verden, menneskene efter Døden befinder sig i, og som Englene befinder sig i - Lysets Verden svinger med betydelig hastigere svingninger.  – T i d e n  i  Lysets Verden er altså meget hastigere end Tiden på Jorden, som er dannet af Mørkets Partikler.

 

6    6    6

Tidens hastighed stiger helt op til de  allerhastigeste svingninger, som kan opleves  i G U D´s RIGE.

 

Men heller ikke her står Tiden stille.- 

I Al Evighed vil Tidens hastighed stige

og stige.

 

   h  h  h

 

Når menneskene efter endt Udvikling befinder sig i G U D´s RIGE, så vil Glæden, Fryden, Lykken og Kærligheden møde dem fra alle kanter, og de vil selv blive en del af denne helt utrolige udfoldelse, der også uafbrudt vil stige i Al Evighed.

 

Intet i G U D´s RIGE  kan måle sig med noget som helst andet.

Skønheden overalt i G U D´s RIGE er så sublim og så hjertegribende vidunderlig og ufattelig, at denne Skønhed er med til at danne rammen om et Evighedsliv, der på alle punkter er

o v e r  a l   F o r s t a n d.

 

Men det, der uafbrudt bærer Livet frem som det allerdejligste af alt, er den Kærlighed, der eksisterer mellem alle i G U D´s RIGE.

 

G U D har skabt alle Sine BørnEngle og Mennesker – som Dualer, som mand og kvinde - bestemte til at tilhøre hinanden i Al Evighed. Kærligheden mellem to Dualer er det højeste og smukkeste udtryk for G U D´s egen Kærlighed, der til evig Tid vil omslutte alle i Hans skønne  HERLIGHEDSRIGE.

Kærligheden er således det højeste udtryk for den fuldstændig unikke samhørighed mellem alle G U D´s BØRN ; - og dette gælder også den ægte Kærlighed mellem mennesker.        

                        14. marts 2015     

           

Joseph Stalin og Valentina Istomina

 

Nu ønsker G U D at tale:

 

G U D:

JEG – der er ALTETS SKABER og således holder alt i Min Hånd, har skabt alt med det ene formål i Al Evighed :

 

At  g l æ d e,  f o r n ø j e,  a d s p r e d e og f r y d e  alle de Børn, JEG har skabt, så de alle får det  a l l e r b e d s t e  og  a l l e r s t ø r s t e  ud af Livet.

 

Alle Mine Børn er så dyrebare for MIG, at hvis JEG skulle undvære bare eet eneste af dem, ville JEG dø af Sorg.

 

JEG ønsker at sige til Jer alle, at højdepunktet for MIG er, når JEG kan tage eet af Mine Børn i Favnen og byde ham eller hende  Velkommen til det Liv, der er i Al Evighed.

       

                       14. marts 2015           G U D

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’s   NAVN

z

 

Denne Abstraktion har Joseph Stalin af G U D  fået Tilladelse til at overgive menneskene for at opveje en del af den kæmpemæssige Gæld,  Joseph Stalin står i til den russiske Befolkning.

Joseph Stalin er een af G U D's faldne Engle, der som alle andre af G U D's BØRN - Engle og Mennesker -  må sone det, de har forbrudt.

Joseph Stalin blev inkarneret på Jorden år 1879 af ARDOR, (Den, som menneskene har kaldt Djævelen) og var på dette tidspunkt så gennemsyret af Mørket ( det Onde) at det gav sig udslag i en Hersker, der på alle måder var fuldstændig samvittighedsløs, når det gjaldt menneskeliv !

Under Joseph Stalin's Regime mistede næsten 10 millioner mennesker livet på grund af den hårde linie, Stalin anvendte overfor navnlig bønderne i Rusland.

Joseph Stalin og Valentina Istomina

er Dualer.

      

                                                                                             4. april 2015

Rasmus Malling-Hansen

Hanne Leffler's Skytsånd

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’s   NAVN

z

 

 

 leffler@webspeed.dk

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber af samme art som de ovenstående, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk ¸- så vil du hver måned få tilsendt forskellige Budskaber af de senest modtagne.                    

Venlig Hilsen     Hanne   Leffler

]

T T T