Den tyske Fører ADOLF HITLER sender her en dyb og inderlig BØN ud om TILGIVELSE til alle de JØDER, Han forfulgte under sit Styre

 

TTT      h

Dette ANGERS-BØNSKRIFT   har

Hanne  Leffler

             modtaget   under  tankeinspiration

                        den 20. november 2007 - af

                    Adolf Hitler

             der beder Jøderne om Tilgivelse

 

>

 

Den, der taler til Jer i dette øjeblik, er ham,

der mere end nogen anden har fortjent at blive kaldt

D j æ v e l e n s   H å n d l a n g e r

på Jorden.

 

è   På mine skuldre hviler de største Forbrydelser nogensinde i Menneskehedens Historie.

 

è   Jeg begyndte, fortsatte og fuldførte den frygteligste Krig nogensinde på Jorden

  D e n  A n d e n  V e r d e n s k r i g.

 

è   Jeg begyndte, vedligeholdte og fuldførte udryddelsen af Den jødiske Race.

 

è   Hvis ikke der fandtes en barmhjertig G U D, ville jeg for længst have været udslettet i Al Evighed.

 

è   I mine tanker opstod ideen – at lade Jøderne undgælde for alt det Had og den Hævn, som enhver Tysker i 1918 måtte føle ved Versailles-traktatens underskrivelse.

 

è   I mine tanker brændte et flammehav af Hævn, og Jøderne, der i forvejen var ugleset af mange på grund af deres påholdenhed og deres effektivitet i pengesager, kunne passende undgælde for dette!

 

Da jeg efter Kuppet i München i 1924 blev indsat i fængslet, havde jeg god tid.

Her udtænkte jeg ordene til ”Mein Kampf”, og her skrev jeg udførligt, hvordan Jøderne efter min mening burde forfølges og udryddes. – Denne Bog dannede grundlaget for den politik, jeg senere anvendte som Tysklands Fører.

Da jeg fik magten i Tyskland efter Hindenburg i 1933, fik jeg efterhånden, som tiden gik, mere og mere indflydelse over Det tyske Folk, og i mine flammetaler tog Hadet sommetider magten fra mig, når talen kom på Jøderne .

Y  Y  Y

Her er nogle af de udtalelser, jeg krydrede mine taler med; - hvoraf det første særligt skal trækkes frem: 

          De vil huske Rigsdagsmødet under hvilket jeg erklærede:

Citater:

n     Hvis Jøderne tror, de kan fremkalde en international Krig, som skal udrydde de europæiske Racer, så er det ikke de europæiske Racer, der bliver udryddet, men Jødedommen i Europa.

                (Udtalt af mig i et møde i Löwenbräu Keller i München )

           De lo af mine Profetier. Af dem, der lo dengang, ler de ulyksalige ikke mere. De, der ler nu, gør det næppe længe.

n            I alle disse sætninger ser man tydelig en angst for at blive udryddet.

           Det er nødvendigt at true for ikke selv at blive truet.

           Jøderne er uønskede i tyske skove.

                         Juden sind unsern deutschen Wälderer nicht erwünscht. 

           Jøderne er uønskede her

                        Juden sind nicht her erwünscht

n            Jødeproblemet kan kun løses ved rå vold

n            Alle Jøder ud – allen Juden hinaus

n            Rigsdagen på en seksårs Jubilæumstale den 30. januar 1939:

           Skulle det lykkes for den internationale finansjødedom endnu engang at kaste Folkene ud i en Verdenskrig, så vil følgen ikke blive Jødedommens sejr - men tilintetgørelse af Den jødiske Race i Europa.

n            I filmen ”Den evige Jøde” – ”Der ewige Jude” sammenlignes Jøderne med rotter: Der er lumske, feje og grusomme og optræder mest i store skarer. Blandt dyrene er de lige så undergravende og ødelæggende som Jøderne er blandt menneskene.

           I Warszawa skabte Hitler en Ghetto med 500.000 Jøder.

n            Jeg må have fjernet Jøderne. De er et uroelement

           Hvis vi udrydder den jødiske pest, fuldfører vi en heltedåd for Menneskeheden.

           Hvorfor der findes Jøder, bakterier, lus og lopper og andre skadedyr, det ved jeg intet om. Jøder skal tilintetgøres. Det er vor hellige tro.

n            Man vil i Al Evighed være taknemmelige overfor Nazismen, fordi jeg fik udryddet Jøderne i Tyskland og Mellemeuropa.

n            Jøden er ikke en Borger men en morder

                        Der Jude ist kein Bürger, sondern ein Mürder.

n            Vogt dem for Jøder og lommetyve !

                        Vor Juden und taschendieben wird gewarnt !

n            Et Folk, der ikke holder Racen ren, går til grunde

n            Vort ultimative, konstante mål er elimineringen af alle Jøder.

                          Our ultimative unchangin goal must be the eliminaation and of all Jews

n            Her (i Auschwitz) blev de udslettet af os. Vi har praktisk talt løst Jødeproblemet. Jøden er den største trussel mod Menneskeheden. Og hvis vi ikke er i stand til at udslette ham, så har vi tabt Krigen.

n            De må alle udslettes. De må udryddes, så Menneskeheden kan overleve.

 Y   Y   Y

Disse udtalelser om Jøderne er fremsat af mig og andre og afspejler tydeligt den Hetz og det Had, som uafbrudt strømmede mod Den jødiske Race.

Under Krystalnatten den 9. november 1938 -  iværksat af Joseph Goebbels – blev talrige forretninger, der tilhørte Jøderne, smadret. Mange blev dræbt eller lemlæstet, og der blev sat ild til jødiske Synagoger.

Under hele Anden Verdenskrig blev Jøder uafbrudt transporteret til Udryddelseslejrene. Her blev de arbejdsduelige sorteret fra, og resten – ældre mænd, kvinder og børn - blev sendt direkte i Gaskamrene for der at lide en grusom død.

Overalt blev Jøderne forfulgt.

De, der før var Venner, optrådte nu som Angivere, og intet sted kunne Jøderne vide sig sikre.

 Y  Y  Y

Kulturen i Tyskland led et forfærdeligt knæk under denne Krig. Mange af de, der virkeligt havde gjort noget for Tysklands Kulturliv, flygtede derfra.

Jeg – Adolf Hitler, der bar hovedskylden for al denne elendighed, ønsker nu at give menneskene nedenstående punkter om Jøderne:

 

¨         En Jøde er et menneske – præcis som du og jeg og alle andre.

 

¨         En Jøde har de samme tanker og følelser som enhver anden

 

¨         Mange Jøder er veluddannede og deres åndelige standpunkt ligger ofte i gennemsnit over den almindelige Borgers.

 

¨         Selv om Jøderne bliver udslettet her på Jorden, vil de dog i kraft af  G U D´s KÆRLIGHED fortsat leve og atter blive inkarneret på Jorden.

 

¨         Alle mennesker, - og det gælder også alle Jøder – kan se frem til et Evighedsliv i G U D´s HERLIGHEDSRIGE,  hvor Kærligheden blandt alle vil herske til evig Tid.

 

J   J   J

 

Jeg – Adolf Hitler har båret på denne Angersbyrde, lige siden jeg lukkede mine øjne i 1945. - Denne Byrde har været så ubærlig for mig at bære, at hvis ikke G U D havde støttet mig, havde jeg bedt om Udslettelse. 

T    T    T

Jeg henvender mig nu i dette øjeblik til enhver Jøde, der under Anden Verdenskrig blev udsat for Forfølgelse og Henrettelse:

Min dybe Sorg over, at Jeg kunne behandle Jer, der er mine brødre og søstre så ubarmhjertigt og ufølsomt, har gennemboret mit Sind, så Jeg til sidst måtte kalde på G U D, der uendelig mildt, kærligt og bedrøvet svarede mig:

M i n   S ø n .

Du har i Sandhed bragt Mørket frem på Jorden. I dit umættelige Had og Magtbegær skyede du intet middel for at forfølge Det jødiske Folk; -  og den Sorg og Fortvivlelse dette medførte overalt, kunne ikke nå dit forhærdede hjerte.

Den Anger, der nu er ved totalt at knuse dig, har du kun én mulighed for at stilne. – Du må henvende dig til alle de, der blev Ofre for din vanvittige Jødehetz og bede dem -  hvis de er i stand til det – om i deres hjerters medfølelse at tilgive dig den ufattelige Ondskab, hvormed du i dit Forfølgelsesvanvid forfulgte dem, spærrede dem inde og lod dem henrette i grusomme Gaskamre.  

Når de alle – hver eneste een har tilgivet dig, vil Himlens Fred sænke sig i dit Sind,  - og JEG vil modtage dig i MIT RIGE  og i dyb Glæde og dyb Bevægelse byde dig Velkommen til det Evighedsliv, hvor alle, – uanset hvilket Folkeslag, de tilhører, skal leve i

e v i g   F r y d ,  G l æ d e,  K æ r l i g h e d   og H a r m o n i.

                                                             G U D

z

                      

 Jeg beder Jer alle i  G U D - DEN ALMÆGTIGES NAVN om at tilgive mig, at jeg lod Jer, der tilhørte Den jødiske Race, undgælde for det Had, jeg bar i mit sind.

Hvis I formår at fatte Medfølelse med mine tunge Lidelser og tilgive mig den Ondskab, hvormed jeg behandlede Jer alle, så skal visselig Vor  G U D  takke Jer for dette og velsigne Jer, så resten af vejen til HANS RIGE må blive let for Jer at vandre.

 

Må  G U D´s FRED hvile over Jer alle i Al Evighed !

                                                         

             20. november 2007                       Adolf Hitler

 

>

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at Adolf Hitler  +)  om natten bliver søvnfrigjort af  Skytsånden og ført til mit Domicil.

Her sidder min Medhjælper Kirsten Pedersen og jeg parate til at modtage ham. - Usynligt står han ved vor side. – Vi byder ham begge velkommen. Jeg lytter og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration.

Kirsten  skriver alt ned sætning for sætning.  

 

+) Vi gør opmærksom, at Adolf Hitler atter er inkarneret; – men når han står ved vor side, er det som Adolf Hitler.

 

                                                                  Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler       

              

 ]

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk -, så vil du hver måned få tilsendt forskellige Budskaber af de senest modtagne.                     

                                                          Venlig Hilsen                       Hanne   Leffler                 

 

                                             

T T T

leffler@webspeed.dk