Her redegører J. O. KRAG for den astronomiske fejltagelse, der er sket i udregningerne af Mælkevejens placering og størrelse, - en fejltagelse, der helt har forstyrret vor opfattelse og skabt teorien om de fjerne Mælkevejssystemer:

 

 

TTT      h

Dette Videnskabelige Budskab  har      Hanne  Leffler

modtaget  under  tankeinspiration   den 1. juni 2015  af

Jens Otto Krag

G Å D E N  om  M Æ L K E V E J E N

 

 

  

Z

 

 

Ved den seneste forskning af Mælkevejen, har man fundet ud af, - at

 

”Mælkevejen er meget større ,end vi troede”

 

som der står i overskriften.

 

 Det kunne synes at være en vigtig opdagelse; - men Jeg – Jens Otto Krag vil fastholde, at der er en hel anden forklaring på dette fænomen.

 

Citater fra Jyllands-Posten, Viden, den 29. maj 2015:

 

”Mælkevejen havde indtil for nylig en estimeret diameter på 100.000 lysår. Selv om 100.000 lysår er en ganske anseelig størrelse, er det ifølge ny amerikansk forskning alligevel en voldsom undervurdering af galaksens faktiske størrelse. Mælkevejens diameter er nemlig 50 procent større – i alt 150.000 lysår – siger forskerne, der har fundet ud af, at ringe af stjerner, som hidtil ikke har været regnet med som en del af Mælkevejen, rent faktisk hører til vores galakse alligevel.

 En af disse ringe af stjerner, kaldet Monoceros-ringen, har en længde på 200.000 lysår og snor sig rundt om Mælkevejen tre gange. Desuden indeholder stjerneringen 100 millioner gange Solens vægt i stjerner. Monoceros-ringen har været kendt længe, men den har ikke været betragtet som en del af Mælkevejen, men i stedet som resterne af en mindre galakse, der blev revet fra hinanden af Mælkevejens tyngdekraft for milliarder af år siden.

Monoceros-ringen flugter heller ikke med det plan, som alle stjerner i Mælkevejen ligger i, hvilket har været med til at ekskludere den fra Mælkevejens fine selskab”.

 Citat slut

 

Y   Y   Y

 

 Netop det, at Monoceros-ringen ikke flugter med det plan, som alle stjerner i Mælkevejen ligger i, underbygger min forklaring.

Dét, Astronomerne ser, når de retter deres kikkerter ud i det store Rum, er for det første den rigtige Mælkevej.

 

Derudover har Astronomerne opdaget fx dette

 

Citat:

”Heidi Newberg opdagede i 2002 Monoceros-ringen, der stod ud som en fortætning af stjerner afkoblet fra Mælkevejens plan”.

”Det tidligere fejlestimat af Mælkevejens størrelse skyldes, at når astronomer kigger på Mælkevejen, kan de se, at tætheden af stjerner falder drastisk i en afstand på 50.000 lysår fra galaksens centrum. Derfor plejer man at sige, at Mælkevejen er 100.000 lysår på tværs. Astronomerne kan dog også se, at der i en afstand på 60.000 lysår fra Mælkevejens centrum er en ring af tætpakkede stjerner. Afstanden på 10.000 lysår mellem ringen af stjerner og Mælkevejens grænse har dog gjort, at forskere ikke har taget ringen af stjerner med som en del af Mælkevejen. Det burde de dog have gjort ifølge det nye forskningsresultat. Hele Galaksen er nemlig ikke synlig, når man står på Jorden og kigger ud”.

 Citat slut

 

 Y   Y   Y   Y   Y   Y

 

Der er en Faktor, som menneskene ikke kender, og som de derfor ikke kan tage med i betragtning, når de beregner størrelsen af Mælkevejen.

 

 

I 1920 blev en Bog, hvis titel var ”Vandrer mod Lyset” udgivet af Michael Agerskov.

 

Denne Bog blev i sin tid modtaget intuitivt / inspiratorisk af Mediet Johanne Agerskov

med G U D som øverste Leder.

 

Bogen fortæller blandt andet, hvorledes Menneskeheden er opstået, hensigten med menneskenes liv på Jorden, og hvad der sker mennesker efter Døden.

 

 

 

&

 VANDRER  MOD  LYSET

 

 

Vandrer mod Lyset” affødte efter sin udgivelse en del spørgsmål, og svarene på disse spørgsmål -modtaget af Johanne Agerskov, er samlet i 2 bøger: -  Spørgsmål og Svar I og Spørgsmål og Svar II.

 

 

Citat fra” Spørgsmål og Svar I   side 50:

 

Afsnit 31.

”De mægtige Talstørrelse, som Astronomerne arbejder med angaaende vort Mælkevejssystems Udstrækning samt dets Kloders indbrydes Afstande, synes at være i Strid med det Billede af Stjerneuniverset, som gives i ”Vandrer mod Lyset”.

 

     Disse uforholdsmæssige Talstørrelser skriver sig fra det Forhold, at Astronomerne i deres Udregninger ikke medtager en meget betydende Faktor. Naar denne endnu ukendte Faktor findes – Menneskene maa selv finde den – vil det viser sig, at de Talstørrelser, som man nu regner med, vil svinde betydeligt ind og derigennem nærme sig til det Billede, de Meddelelser, der gives i ”Vandrer mod Lyset” pag. 153, Afsnit 3 til pag. 154, afsnit 1-6”

 

Afsnit 32. 

”Hvorledes forholder det sig med de fjerne Stjernetaager, Orionstaagen, o.s.v. , som Astronomerne mener er selvstændige Mælkevejessystemer?   

 

Menneskene maa selv finde Svaret paa dette Spørgsmaal. Naar ovennævnte Faktor – se det foregaaende Spørgsmaal – er fundet, vil ”Gaaden” om Stjernetaagerne antagelig hurtig kunne løses.

 

Citat fra ”Spørgsmål og Svar II” side 78.

 

Afsnit 51.

I Svaret til Spørgsmaal Nr. 32, Supplement I, staar, at Menneskene selv maa finde ud af Problemet: Stjernetaager. Men da de seneste astronomiske Teorier gaar ud paa; at de er meget fjerne  Mælkevejssystemer og derfor ikke kan høre med til det Mælkevejssystem, i hvilket Jorden er beliggende, spørges der, om der ikke alligevel kan gives en Forklaring her?  ”Vandrer mod Lyset” siger jo: at  Stjernetaagerne hører med til Jordens Mælkevejssystem.

 

Da Teorien om: at de fjerne Stjernetaager skulle være Mælkevejssystemer udenfor Jordens, er fejlagtig, har vi faaet Tilladelse til at besvare Spørgsmaalet og fremlægge de faktiske Forhold:

 

     I Æteren om Jordens Mælkevejssystem findes flere Steder mægtige Mørkehobe. Disse Mørkehobe blev i de jordiske Tiders Morgen udskilt af de faldne Ældste – fra Æterens Indkapsling +). Og i disse Hobe opfanges og genspejles Udstraalingsbilleder af de Stjernekloder, der findes indenfor Hobens eller Taagernes Omraader. Ligesom Regndraaben i den jordiske Verden kan afspejle og reflektere et ”Billede” af solen, saaledes kan ”Billeder” af Stjernekloderne opfanges og reflekteres af den Mørkehob, der omgiver de paagældende Kloder, som kun er faa i forhold til det mægtige Antal, som ”Stjernetaagerne” udviser i Teleskopet.  Taagerne er saaledes et optisk Bedrag”.

 

+) LYSÆTEREN, hvori MØRKET  befandt sig som en understrøm i det bestandige Kredsløb !

 

Z

 

Citater fra ”Vandrer mod Lyset

 

 Side 153 :

 ”Moderkloderne indeholder alle Grundstoffer og alle Livsmuligheder3 – Kim, af hvilke Gud, i Kraft af sin Tanke og Villie, kan fremkalde Liv – og da de fire Stjernesystemer, direkte eller indirekte, er udgaaet fra Moderkloderne, gælder dette tillige alle sole (Stjerner) og Planeter indenfor de fire Systemer, fraregnet de Undtagelser, der er fremkommet ved Mørkets Angreb paa Kloderne i det Stjernesystem, hvortil Jorden hører”.

 

Randbemærkning:

Naar der tales om ”Mørket”, maa det bestandig erindres, at denne Benævnelse -  af Mennesker kun maa opfattes som et Kendingsnavn, der betegner en Kraft, som paa mange forskellige Maader kan give sig Udslag i den jordiske Verden. Denne Kraft kan saaledes ogsaa give sig udslag i Straaler, der efter menneskelig Opfattelse er lysende.

3) Findes i Klodernes Lysomhylning, i de Klodelag, der ikke kan ses af det menneskelige Øje.

 

Side 154:

     ”Om hver af Modersolene kredser og deltager i deres Bevægelse et Stjernesystem (en Mælkevej”) formet som en elliptisk Ring; hver Mælkevej er direkte eller indirekte afslynget, eller ved Eruption udslynget, af sin Modersol. (De af selve Modersolene dannede Kloder eller Stjernesole har atter ved Afslyngning eller ved Eruptioner delt sig i mindre Kloder – og saa fremdeles). Paa Grund af Centrifugalkraften har Kloderne i Stjernesystemerne fjernet sig fra Cirkularbevægelsen til en elliptisk Bevægelse om hver sin Modersol som det ene Brændpunkt og et for Mennesker usynligt – immaterielt – Kraftcenter som det andet”.

 

Z

 

Ny forskning viser, at ringe af Stjerner, der omgiver Mælkevejen, faktisk er en del af vores galakse, og derfor har man antaget, at Mælkevejen er langt større, end Forskerne hidtil har ment.

 

 

Dét, som Jeg her oplyser menneskene om,

 

er et  Faktum,

 

som har været til menneskenes underretning

 

i næsten 100 år.

 

 

Bogen ”Vandrer mod Lyset”, der nu er oversat til 10 sprog, bliver stadig læst af flere og flere; - men endnu har den ikke fået den Verdensrevolution, som den fortjener. Denne Bog med tilhørende Værker er en Gave til Menneskene fra G U D og bringer derfor på alle områder Sandheden.

 

1. juni 2015   

 

   Jens Otto Krag 

 

Z

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN   

 

z

 

 Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

       
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&