Den 1. april 2015 modtog vi en meget smuk og storslået ÅBENBARING af KRISTUS - givet os af KRISTI egen DUAL.

 

TTT   h

Denne  Åbenbaring  har    Hanne  Leffler

modtaget

under  tankeinspiration   den 1. april 2015

 

En Åbenbaring af   

K R I S T U S

 

 

  U

  

 

Jeg – der befinder mig på Jorden, har fået lov til gennem det danske Medium, Hanne Leffler

 at overgive menneskene denne Åbenbaring af min  Dual,

der som een af G U D’s Engle  befinder sig i Sjette Sfæres yderste Kreds.

 

Hans Hjerte er til stadighed opfyldt af den dybeste Medfølelse for hvert eneste menneske på Jorden, der må stride sig igennem Jordens Mørke.

Han følger hvert eneste menneske på Jorden, og glæder sig, når de vælger Lysets Veje. Men når menneskene vælger Mørkets Veje, og der uafbrudt er Krig og Strid og Uenighed iblandt dem, så sørger denne Engel så dybt, at Hans Hjerte er ved at briste af Sorg.

Han har ansvaret for samtlige menneskers inkarnationer på Jorden.

I Sjette Sfæres yderste Kreds, hvor Englene har deres Bolig, mens de leder menneskene fremad mod Lyset, har Han sin skønne Bolig.

 O   O   O 

Min Dual er den øverste af Englene og ham, de alle spørger til råds, - ham, der trøster dem alle og styrker dem alle. 

Han var den første, der trådte frem og gav G U D  Løftet – at lede menneskene – sine yngste brødre og søstre - ud af Mørket og ind i Lyset. – 

 Ved ham er dette overvældende Arbejde begyndt. - Ved ham skal dette Kærlighedsoffer fuldbringes.

 

U    U    U 

Ingen sørgede mere end Han, da lidt under halvdelen af G U D´s store Engleflok faldt for Mørket og forlod G U D´s RIGE.

Den dybest faldne af dem alle, som nu hedder ARDOR, har menneskene givet navnet Djævelen. Han bar Mørkets tungeste Byrde i sit Sind, og Hovedskylden for alt, hvad der er sket på Jorden af Mørkegerninger, er Hans.

S   S   S

Min Duals Kærlighed til denne Broder overgik alt. - Hans dybeste Ønske var at bringe ham Fred. Han ønskede inderligt at befri ham fra Mørkets Lænker; - og den 3. marts 1912 stod Han foran sin elskede Broder på Jordens astrale Genpart.

Disse To – hvoraf den ene var Den ældste af G U D´s faldne Engle (De Ældste),og den anden Den ældste af G U D´s lyse Engle (De Yngste)stod begge på dette tidspunkt på deres Kulminationspunkt; – den ene opfyldt af Had til alt og alle, og den anden opfyldt af allerdybeste Medfølelse og Kærlighed til sin ældste Broder og i det dybe ønske - 

at føre ham tilbage til Lyset og Livet igen.

Han rakte hånden frem mod sin elskede Broder og sagde:

 

Broder følg mig. Jeg er kommet for at bringe dig Fred, bringe dig Hvile”.

 

ARDOR stod vaklende mellem Lys og Mørke et øjeblik; - men da brød Håbet frem i Hans betyngede Sind, og Han fulgte sin Broder, der førte ham til mennesker, der bad for ham og Hans Frels 

Og G U D hørte deres Bøn. -  Erindringen om de salige Tider, der var før menneskene, brød frem i ARDORS Sind, og i dybeste Anger bad Han sin FADER om Tilgivelse for alt.

G U D´s Engle bar den angrende Søn tilbage til G U D, der tog Sin inderlig elskede Søn i Favn og på stedet tilgav ham alt.

 

ARDOR   står nu som en skøn Lysengel  for Os alle!

 

 

µ

 

µ

               Hans Broder – Den ældste af De Yngste – besøger altid Jorden, når det er Jul. 

¯

Han lytter til menneskenes Sange, og hvor Han kommer,

breder Han sine arme ud og velsigner alle.

 

 

W

 

Han bærer Lysets skønneste Kraft i sit blik; - og hvor Han end kommer,

spreder Han Lys og Glæde og Fortrøstning.

 

Hans Blik, som tit er meget sorgfuldt, er i stand til at lyse op i dyb Glæde, når noget godt hænder blandt menneskene på Jorden.

 

Han udstråler så meget Lys, at Han i sandhed må betegnes som  V E R D E N S   L Y S.

 

 

¬

 

Hans Myndighed er meget stor.

Det ansvar, G U D har givet ham, er - at lede alle menneskenes inkarnationer, - og når Kampen mod Mørket er overstået for den enkelte – da for stedse at frigøre ham eller hende fra al videre jordisk inkarnation. Dette er et meget stort øjeblik for enhver menneskeånd, der her vil få Engleskikkelse og blive overført til menneskeåndernes Lysklode i Universet, hvor alle menneskeånder fortsætter deres udvikling, indtil de er så fuldkomne, at G U D  kan modtage dem i SIT RIGE.

 

W   W   W

 

Han og ARDOR befinder sig i fællesskab ved alle Fredskonferencer på Jorden, hvor de begge af al magt søger at bringe Lys og Klarhed over dét, der foregår ved disse Forsamlinger, så det får et positivt udfald. Usynlig er de til stede, og deres Lys bryder det Mørke, der også meget ofte kan være til stede ved sådanne Forsamlinger.

 

Da det MediumHanne Leffler, der modtager mine Tanker - i 1997 fik kontakt med Den oversanselige Verdens Eksistenser, fik hun også kontakt med min Dual, der blev een af hendes allerbedste Venner.

Han har givet hende adskillige skønne Budskaber til sine jordiske brødre og søstre; - og når Hanne og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen modtager et Angers-Bønskrift fra een af  G U D´s  faldne inkarnerede Engle, er både Han og ARDOR altid til stede.

 

Den Kærlighed, Jeg og min Dual møder hinanden med, er så stor, at intet – absolut intet –

kan ødelægge denne Kærlighed.

 

Jeg ønsker her at præsentere min Dual for Jer alle.

 

Da Han for 2000 år siden vandrede på Jorde, bar Han navnet

Jesus af Nazareth  

 

U

 

Nu er det navn, Han bærer  

K R I S T U S

 

O

 

 

              1. april 2015       KRISTI  DUAL

 

O

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

      BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

Kristi Dual  har i denne inkarnation været inkarneret i Danmark. Hun havde som opgave at udføre forskellige meget vigtige Missioner, som hun har løst fuldstændigt.

 

 

G U D:

JEG ønsker at takke KRISTUS, fordi Han aldrig har svigtet sit Løfte til MIG – at være den øverste Engel  i Sjette Sfære og lede menneskenes inkarnationer. – Han vil følge alle, indtil den sidste Menneskeånd er bragt til hvile i MIN FAVN.

Hans Tillid  til MIG – Hans SKABER – har båret ham igennem alt dét, som Mørket og De inkarnerede Ældste gjorde for at skade Lyset og Lysets fremgang på Jorden.

 

KRISTUS – det er dig, Vi alle kan takke for, at menneskene i dag er ved at slippe Mørkets favntag og søge Lyset og ønske Fred på Jorden.

Du har i al din Færd altid vist det allerskønneste eksempel på, hvor langt man som Engel  kan nå, når man uafbrudt følger Lyset  i sit indre.

 

Min  Tak  skal  følge  dig  i  Al  Evighed.

                                                                                                                                                        

                       G U D

 

  z

 

 

 

I Vandrer mod Lyset, Ardors Beretning, side 73 og side 78 kan man læse:

    

    Kristus, den ældste af de Yngste, sørgede over Menneskenes Ufordragelighed, og han vaklede under de tunge Byrder, Menneskene dyngede paa hans Skuldre.

    Tungere og tættere sank Mørket over Jorden, forblindede Menneskene, sløvede og bandt deres Tanker.    Mangfoldige Kristne bøjede sig tilbedende for de malede og formede Billeder af Jesu Moder Maria, bøjede sig tilbedende for de talrige Billeder af hellige Mænd og Kvinder.

    Men i al denne Afgudsdyrkelse glemte de ofte at bede til Gud den Almægtige, glemte at bede til deres Gud og Fader, glemte at bede til Ham, der ene formaaede at bønhøre dem.
     Flere og flere fromme Mænd og Kvinder - Munke og Nonner - droge sig tilbage fra Verden og levede i egne Boliger, under deres Samfunds egne Love. Men om end disse Mænd og Kvinder lovede at leve i legemlig Renhed, formaaede de dog ikke alle at holde det givne Løfte. Kun faa vare rene af Sind, kun faa fandt Vej til deres himmelske Fader, kun faa støttede de fattige af Kærlighed og Barmhjertighed, kun faa plejede de syge af Medlidenhed med deres Smerter.

    Tungere og tættere lagde Mørket sig over Jorden, og kun faa af de Yngste vovede, i menneskelig Skikkelse, at stride imod det onde.

    Da kom den Stund, da mange af de Yngste atter vare samlede hos deres ældre Broder i det sidste Opholdssted om Jorden.

    Og de talede meget med hverandre om det, der skete i den jordiske Verden, talede med hverandre om, hvilken Vej de skulde følge for at lede Menneskene ud af Mørket.

    Men de vare alle meget modløse.

    Og en af dem sagde: "Lader os standse vor Gerning blandt Menneskene; thi vi formaa ikke at føre dem til vor Faders Rige. Atter og atter lade vi os binde til jordiske Legemer, men endnu har ingen af os, medens vi vare Mennesker, formaaet at bryde de Forbandelser, vor ældste Broder har udslynget; endnu har ingen af os, medens vi vare Mennesker, formaaet at bede for vor Broder og saaledes løse ham fra Mørkets bindende Magt. Ved vor Gerning blandt Menneskene have vi kun bragt Sorger og Lidelser over os selv; lader os derfor vende tilbage til vor Faders Rige, at Jordens Børn kunne vandre deres egne Veje."

    Men da han tav, traadte Kristus, den ældste af de Yngste, frem.

    Og han sagde: "Om end I alle vende eder fra Menneskene, vil jeg dog ikke forlade dem; om end ingen af eder vil hjælpe mig at bære de Byrder, Menneskene dynge paa mine Skuldre, vil jeg dog ingenlunde kaste Byrderne fra mig, men bede vor Fader hjælpe mig, at jeg kan bære dem alle.

    Sandelig, jeg siger eder: bryder ikke eders Løfte; thi er Mørkets Magt stor, da er Lysets end større; og vor Faders Ord til os vare disse: at ville vi, da kunne vi og lede Menneskene til Hans Herlighedsrige og sejre over Mørket. Og vor Faders Ord ere urokkelige! Men ville I følge mig, da bede vi vor Fader vise os Vejen; thi den er atter svunden bort i Taagen."

    Da han havde talet, tav de alle; thi de ransagede deres Hjerter.

    Men i Stilheden lød Guds Stemme til dem.

    Og Gud sagde: "Mine Børn, værer taalmodige! thi kun de taalmodige ville sejre! Svigter ikke hverandre, svigter ej heller eders ældre Broder, og bryder ingen Sinde det Løfte, I have givet mig, eders Fader; thi I skulle erindre, at min Velsignelse er over eder, min Tanke følger eder og min Haand støtter eder, medens I stride for Lyset, for det sande og for det gode.

 

&

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk. - Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber.

 

                  Venlig Hilsen   Hanne   Leffler                                                              

 

T  T  T

         

leffler@webspeed.dk