En Skare af G U D's faldne ENGLE - De Ældste - der i sandhed står i Gæld til Menneskene på Jorden, udsender her et dybt fortvivlet ANGERS- BØNSKRIFT med Bøn om TILGIVELSE for alle deres MØRKE-HANDLINGER.

 

TTT   h

Dette ANGERS-BØNSKRIFT   har  Hanne  Leffler

modtaget   under  tankeinspiration

den  8. juni 2015 af

En stor Skare Engle  fra De Ældstes Lysklode

 

 

¬¬¬¬¬

 

Vi tilhører Gruppen G U D’s faldne Engle, der under vore ulovlige inkarnationer som mennesker bragte så megen Mørke, Had og Ondskab ud over Jordens Befolkning, at vi alle har så meget på samvittigheden, at vi har fået Tilladelse til i fællesskab at sende denne Bøn ud til Menneskene:

Vi har alle bedt G U D om at blive udslettet, fordi den knusende og vedholdende Anger var så uudholdelig, at vi ikke ønskede at leve længere.

G U D´s ORD til os alle lød:

 

G U D:

M i n e  B ø r n.

Da JEG skabte Jer, var det med Evighedslivet  i Lysets Verden for øje.

JEG forstår Jeres ulykkelige situation, som i Sandhed har bragt Jer en Smerte, I ikke længere kan bære.  Alle Mine Børn må sone dét, de har forbrudt, og dette gælder Engle såvel som mennesker. - Når alt er sonet, vil I få Fred i Jeres Tanke, og I vil da kunne se frem til et Liv i Al Evighed   i MIT RIGE.

 z

I, der i sandhed har trukket Mørkets Spor på Jorden, har mulighed for at afgive en Bøn til alle Jeres mange Ofre om Tilgivelse.

I Danmark sidder To Piger parat. Den ene Hanne Lefflerer Mit eget Medium, og den anden - Kirsten Pedersen er een af Mine højeste Engle. Disse to Piger er når som helst rede til at modtage een eller flere af Mine faldne Engle, hvis Gæld til Menneskene er blevet så stor, at de ikke er i stand til at sone denne Gæld på sædvanlig vis.

 

hhhhh

 

Hanne Leffler er i stand til at høre, hvad I siger; - og gennem hende kan I tale til Jeres mange Ofre. I må intet skjule - men fortælle, hvori Jeres Ondskab består. Et sådant Bønskrift vil, når det bliver læst af Jeres Ofre, bringe Medfølelsen frem i deres sind. Med Medfølelsen følger Tilgivelsen, og når det sidste af Jeres Ofre har tilgivet Jer, vil I være frie.

JEG skal stå ved Jeres side og hjælpe Jer, når den svære Stund kommer.

                                                                     G U D  

z

 

EN STOR SKARE ENGLE AF DE ÆLDSTE:

Vi ønsker nu i fællesskab at henvende os til alle de, der blev vore Ofre og fortælle Jer alt det, vi står bag.

 

           Vi lod os inkarnere på Menneskenes Klode, hvor vi intet som helst havde at gøre, - dels fordi vi ikke kunne udholde at befinde os i det Helvede, vi befandt os i, og dels fordi vi havde til hensigt at drage Mørkets tunge Slør overalt

 

            Alle steder, hvor vi kom frem, talte vi Mørkets sprog, og Menneskene, der var i gang med en udvikling, der gik i Lysets retning, var meget sårbare over for den påvirkning, vi påtvang dem

 

n             Dette skete for nøjagtig 14000 år siden; - og efterhånden som årtusinderne skred frem, fik vi mere og mere Menneskene i vor magt

 

            Vi lærte dem Ondskabens A B C. - Vi lærte dem at myrde deres medmennesker, - vi lærte dem at gå i Krig, så broder stod over for broder, - og Jorden endte med at blive en Forgård til det Helvede, hvorfra vi selv kom

 

n             Tilstandene på Jorden blev hele tiden værre og værre. Menneskene kom mere og mere ind under Mørkets Magt. Den Seksualdrift, der hidtil havde været under behersket kontrol, steg til fuldstændig ukontrollable højder.

 

n          Denne Seksualdrift, som menneskene stadigvæk har svært ved at styre, bør man bruge sin viljekraft til at neddæmpe til et mere acceptabelt leje

 

            Men allerværst var de Krige på Jorden, der til stadighed florerede. Disse Krige toppede i det 20. århundrede med Første Verdenskrig fra 1914-18 og Anden Verdenskrig fra 1939-45

 

n             Disse Krige var dirigeret af Satan selv; - og vi – Hans Håndlangere – lod os lydigt inkarnere på Jorden. Vi fandtes alle steder, hvor Krigene trak deres mørkeste spor. Vi var de, der var skyld i, at disse Krige antog så forfærdelige dimensioner, som tilfældet var

 

n             G U D´s faldne Engle – der nu befinder sig på Jorden som mennesker, kan  se frem til at leve deres sidste inkarnation på Jorden. Det betyder, at al Terror, Bandementalitet, al Tortur og Krigstrusler en dag vil forsvinde fra menneskenes hverdag

Y

 

Vi, der taler her, skal ikke mere inkarneres. Vi befinder os på en Lysklode sammen med de øvrige af   G U D´s faldne Engle. Her skal vi blive, indtil Lyset har gennemlutret vort sind.

Når det engang er sket, vil G U D i dyb Glæde modtage os i sin dejlige Himmel, hvor vi skal leve i Al Evighed i fælles Fryd, Glæde og Harmoni sammen med G U D´s øvrige Børn.

R 

 

For at dette skal blive til virkelighed, må vi bede alle Jer, der blev vore Ofre på Jorden, om i Medfølelse

med vore tunge Lidelser at tilgive os vor Ondskab.

Hvis I er i stand til at tilgive os, så vil det betyde, at I giver os Livet tilbage.

 

Det tunge Mørke, vi alle bærer i vort Sind, vil forsvinde, når I tilgiver os.

 

På gensyn i Vor FADERS RIGE!

 

           8. juni 2015              

De, der venter på Tilgivelse

 

      ¬¬¬¬¬

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

 

G U D:

Alle, der bliver sendt til Jorden, har før deres inkarnation forberedt sig på at tilgive deres ældste Brødre og Søstre. De ønsker at tilgive dem, og de higer ubevidst efter at tilgive, hvis der skulle komme en lejlighed. Denne lejlighed er nu inden for rækkevidde.

Hanne Lefflers Hjemmeside vil formidle en sådan Tilgivelse.

Lige fra Hanne blev født i 1938, er menneskeånderne af Englene blevet forberedt til at tilgive deres ældste faldne Brødre og Søstre, hvis der kom en lejlighed.   

                                               G U D                                                      

 

z

 

G U D’s  faldne Engle kaldes De Ældste- G U D´s lyse Engle kaldes De Yngste.

Da alle G U D’s Engle i kraft af G U D’s VILJE er skabt og fremstået samtidig i G U D’s HERLIGHEDSRIGE skal

disse betegnelser kun betragtes som adskillende.

 

µ µ µ

       

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk, så vil du hver måned få tilsendt forskellige Budskaber af de senest modtagne.                     

                                                                 Venlig Hilsen                       Hanne   Leffler                                                              

T T T

leffler@webspeed.dk