PRÆSTEN giver her sin vurdering af Folkekirkens betydning i dagens Danmark. - - KRISTUS giver en Kommentar hertil.

 

 

Denne Dialog  har   Hanne  Leffler   modtaget

under  tankeinspiration

den 15. august 2015 af 

PRÆSTEN  og  KRISTUS

 

En Tale og et Svar

 

 

  U   O

Præsten:

Jeg står i den situation, at jeg er blevet bedt om at give min vurdering af Folkekirkens betydning i dagens Danmark.

Det gør jeg meget gerne, og der er nok nogen her, der synes, at jeg går vel hårdt til værks; - men dette er den mening, jeg har, og den kan ikke laves om.

Således som jeg ser Kirken i dag, mener jeg, at der er noget, der er helt forkert, - ja, nærmest rivende galt!

Den respekt, man har for alt, hvad Kirken står for og ikke mindst for Præsternes ord, har i lang tid været i aftagende. Folk mangler respekt for tingene i dag. De burde vise lidt mere ærbødighed og lidt mindre oprør over for alt det, Kirken står for. Alt i vore dage skal ned på det jævne; - men Kirken og det, den står for, er nu én gang og må være højt hævet over den almindelige hverdag.

Jeg for mit vedkommende ønsker at slå fast, at den misforståelse, der bestandig præger Befolkningen, og som mere og mere fjerner Danskerne fra Bibelens Sandheder, - Trosbekendelsen, Katekismus, Sakramenterne og alle kirkelige Handlinger,svækker Kirken mer og mer.

 

Bliver det sådan ved, så forudser jeg, at Kirken lige så stille dør ud og bliver erstattet af noget andet, og Fremtiden må vise, hvad der så vil ske!    

                                                                                                                                              Præsten

 

                                                                                                     

KRISTUS:

"Præsten"  får her min Kommentar:

Den, der taler til dig, er KRISTUS, som for 2000 år siden bar navnet Jesus af Nazareth, da Jeg vandrede på Jorden blandt menneskene.

Du mener, at Nutidens befolkning mangler ærbødighed over for Kirken!

Du mener, at det er vigtigt, at menneskene fortsat holder fast ved alt dét, der hidtil har holdt Kirken sammen. Du frygter for Kirkens Fremtid, og at denne Kirke i modsat fald lige så stille vil dø ud og give plads til noget andet.

Heri er Vi ikke helt enige.

Alt det, som Kirken har stået for i de sidste 2000 år, og som du forlanger, at menneskene stadig skal holde fast ved fuldkommen uændret, det er at forlange en umulighed af nutidens oplyste og velorienterede mennesker.

 

Du kræver, at mennesker skal tro på dét, som Folkekirken stadig holder fast ved

 

  1. som Jomfrufødsler
  1. og at et legeme, der har været dødt i 3 dage og som Ånden forlod i Dødsøjeblikket, skulle blive levende igen og derefter – på et senere tidspunkt for øjnene af sine Disciple - at stige til Himmels, er ren tåbesnak, som for længst burde være udryddet fra den kirkelige Forkyndelse af fornuftige mennesker
  1. Det samme gælder troen på, at indtagelsen af mit legeme og mit blod kan give Syndsforladelse

 

T    T    T

Nadveren’s Gåde, som i virkeligheden ikke er nogen Gåde, er den, at hvert eneste menneske ifølge

G  U D´s Lov hver især må sone dét, de har forbrudt.

Den, der står bag denne Lov,

er en G U D, som ejer Retfærdigheden i Nte  potens.

 

Denne Tro har imidlertid gjort umådelig megen skade blandt mennesker, fordi de mener, at den frigør dem fra den Synd, som ifølge G U D's LOV   skal og må sones: –

 

1. enten ved at sone helt og fuldt det, man har forbrudt 

2. eller at angre dét, man har gjort og modtage Tilgivelse fra sin Modpart.

 

En anden ting, som Kirken også har holdt fast ved, er Dogmet om

Den hellige treenige G U D.

 

Den ALMÆGTIGE, ALKÆRLIGE og ALVIDENDE G U D skulle således bestå af tre:

F A D E R E N  –  S ø n n e n   o g  H e l l i g å n d e n.

 

G U D er så mægtigt et Væsen, at ingen nogensinde vil kunne komme op på siden af denne SKABER,

At Jeg – KRISTUS skulle være det andet led i denne Guddom, har aldrig nogensinde været Sandhed.

Jeg blev skabt som Engel sammen med millioner af andre Engle. Ingen Engel kan komme op ved siden af denne mægtige SKABER.

Den sidste tredjedel af denne Treenige G U D, er Helligånden. Helligånden er en imaginær Størrelse, som overhovedet ikke hører hjemme nogen steder. Det er et tænkt Væsen, og disse menneskers tanker, i hvilke dette Væsen er opstået, har alle været påvirket af den dybest faldne af alle G U D´s Engle – ARDOR, som menneskene hidtil har kaldt Djævelen. Denne Person gjorde alt for at holde Lysets Sandheder  væk fra menneskene.

Y Y Y

Den 3. marts 1912 vendte ARDOR  i dybeste Anger tilbage til G U D  og Lyset  igen.

Men de Vildfarelser, der ved Hans medvirken har forvirret menneskenes forståelse af Guddommen, lever stadig i bedste velgående inden for Kirkens mure i dag.

 

Jeg kan fortælle, at din Fremtidsvision om Den danske Folkekirke, - at den engang i Fremtiden vil erstattes af noget andet, ikke er helt forkert.

I Danmark lever en Kvinde, som i 18 år har haft kontakt til Den åndelige Verden.  - Hendes navn er Hanne Leffler, og det er hende, der modtager mine Ord i dette øjeblik. - Denne Kvinde har sammen med sin Medhjælper Kirsten Pedersen modtaget Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer, Angers-Bønskrifter og Sange, og dette er i stand til at danne grundlaget på Fremtidens opfattelse af G U D´s Forhold til dem og Hensigten med deres liv på Jorden.

 Alt, hvad Hanne Leffler har modtaget under tankeinspiration, hviler på et urokkeligt Fundament, som for 100 år siden blev modtaget af Mediet Johanne Agerskov.

Denne Kvinde, der var een af G U D´s Engle, modtog under tankeinspiration  Teksten til

Bogen  "V a n d r e r  m o d  L y s e t ", der blev udgivet i 1920.

Dette Værk, som G U D  er den øverste Leder af, giver for første gang menneskene Sandheden om deres oprindelse.

Grunden til, at Bogen "V a n d r e r  m o d  L y s e t "  er et absolut Sandhedsdokument, er den, at ARDOR  på dette tidspunkt var vendt tilbage til Lysets Verden igen.

 

Menneskene har således haft mulighed for at finde

S a n d h e d e n s  æ g t e  G u l d !

 

Når Hanne Lefflers helt unikke Budskaber for alvor kommer ud og bliver læst af den danske Befolkning, så vil dette brede sig langt ud over Danmarks grænser.

Da går dét i opfyldelse, som den Verden, hvortil Jeg hører, altid har ønsket for menneskene:

 

At den hele og fulde Sandhed om Livet

bliver udbredt og forstået af

menneskene på hele Jorden

                                                                                                                                         

                                              15. august 2015                           KRISTUS

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

  

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

 

 

Dejlig er jorden
Tekst: B. S. Ingemann, 1850
Melodi: Schlesisk, 18. årh.

 

Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang.

 

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

  

Englene sang den
først for markens hyrder,
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1