For første gang får vi nu den fulde Sandhed om, hvad der skete under Branden i ' S c a n d i n a v i a n - S t a r ' den 7. april 1990. - - - De syv implicerede Personer udtaler sig:

 

TTT   h 

Dette ANGERS-BØNSKRIFT 

 

  har   Hanne  Leffler

 

modtaget   under  tankeinspiration

 

den 30. april 2003  af

 

 

De syv Personer,  

der stod bag Branden på Scandinavian Star 

den 7. april 1990

 

 

M 

 

Den 7. april 1990 var datoen, hvor en Brand ombord på "Scandinavian Star" 

kostede 159 mennesker livet.

 

En Brand ombord på et skib er altid en ulykkelige ting, - og når den opstår på et skib som Scandinavian Star, gælder det om hurtigst muligt at få slukket denne ild, fordi der i dette tilfælde kan være fare for, at mange mister livet.

En sådan brand kan opstå ved et ulykkestilfælde; - men med hensyn til Branden på Scandinavian Star var der berettiget mistanke om, at denne Brand var blevet påsat, og ved den efterfølgende retssag blev en 37 årig dansk pyroman udpeget af det norske politi som ophavsmanden bag Branden.

 

Denne mand omkom selv i flammerne den omtalte nat og er derfor ude af stand til at imødegå denne mistanke !

n

Men mistanken hviler stadig over dette skib, hvor 158 mennesker omkom; - de allerfleste af kvælning, idet den tætte sorte røg trængte frem overalt i kahytter, og hvor de ombordværende ellers befandt sig.

Vidner til ulykken blev dengang afhørt, - men der var også Vidner, der ikke blev afhørt, og disse Vidner havde i grunden været de allervigtigste, fordi det, de kunne fortælle, gav et billede af

 

- en Brand, der med forsæt var blevet påsat; -

 

- en Brand, der for enhver pris skulle holdes ved lige;

 

- en Brand, hvor nogle var direkte implicerede og andre stod bag;

 

- en Brand, hvor tab af menneskeliv ikke spillede nogen særlig rolle;

 

- en Brand, hvis motiv var at forsyne et Rederi med en hårdt tiltrængt Forsikringspræmie;

 

 - en Brand, der ville give de direkte implicerede – og navnlig bagmændene bag denne Brand – så mange penge, at disse penge alene var nok til at få dem til at glemme alt om anstændighed, moral og medmenneskelighed.

 

For øvrigt var reglerne om sikkerhed ombord på skibet ikke overholdt, da Branden brød ud.

 

n

 

De Skyldige og de, der står bag denne Brand, har hidtil undgået en jordisk Domstol.

Vi, der hidtil har talt, er de, der fra Den oversanselige Verden overvåger menneskenes skridt på Jorden. –

Vi er det, menneskene kalder Skytsånder. Vi har besluttet at forsøge via det danske Medium Hanne Lefflers hjælp gennem en himmelsk Domstol at få de, der stod bag Branden på Scandinavian Star den 7. april 1990,  til at vedgå deres Skyld og modtage deres Dom.

I denne Domstol befinder der sig en Dommer, en Udspørger, en Forsvarer og

seks Nævninge, der hver især er indstillet på at få denne sag fuldt belyst.

 

Vi har for os syv personer, som alle på én eller anden måde havde kontakt til dette skib.

 

¬

 

Spørgeren:

Jeg vil starte med at spørge Jer alle syv, om der var nogen af Jer, der stod bag Branden på Scandinavian Star den 7. april 1990 ?

 

To af de syv:

Dette har tynget os i tretten år, og når vi bliver direkte spurgt, så vil vi svare, at vi havde ansvaret for denne Brand, idet det var os, der antændte de to Brande. Den ene Brand blev startet kl. 02.00 på dæk 4; - den blev hurtigt slukket igen af passagererne.

Den anden Brand – den, der fik så katastrofale følger – stod vi også bag, idet vi sammen med et par af besætningsmedlemmerne havde sørget for, at madrasser og sengetøj var stablet sammen på bildækket i agterenden på skibet. Denne Brand fik lynhurtigt fat, fordi ventilationsanlægget kørte for fuld kraft. Samtidigt stod to Branddøre åbne, så ilden bredte sig med eksplosiv fart tværs over skibet og nåede den anden side.

 

Tre  af de syv:

Vi befandt os alle tre  ombord på skibet den omtalte nat. Vi var alle vidende om, hvad der skete, og vi bidrog på hvert sit område til, at Branden ikke blev slukket, men at den tværtimod tog endnu mere fat. Vi var fuldstændig klar over, hvad vi gjorde. - Vi vidste, at mennesker – mange mennesker kunne miste livet, - enten ved at omkomme i flammerne eller ved at blive røgforgiftet.

 

Tre  af de syv:

Vi tre har ikke direkte haft noget med Branden at gøre, men vi har trukket i nogle af de tråde, hvis motiv var at få en Brand – helst omfattende – til at opstå ombord  på Scandinavian Star, fordi det for os gjaldt om at få fat i de mange millioner, som en sådan Brand udløste i forsikringspenge.

 

Een af de syv:

Jeg er een af dem, der har været mest impliceret i denne ulykkelige sag. Jeg fik ad forskellige veje udvirket, at der befandt sig en angivelig pyroman ombord. Jeg blev kontaktet af een af bagmændene, som kendte mig i forvejen, og vi aftalte, at jeg mod et bestemt honorar skulle udpege denne pyroman under den efterfølgende Retssag og på denne måde få lagt låg på denne sag, så de virkelig Skyldige kunne gå fri, hvilket som bekendt lykkedes. Den omtalte person omkom selv i flammerne under Branden på skibet.

 

Spørgeren:

Jeg takker Jer hver især, fordi I har erkendt, at I på forskellig vis var impliceret i Branden ombord på Scandinavian Star. Jeg vil nu give ordet til den Forsvarer, som bedst forstår at forsvare Jeres handlinger.

 

Hans navn er ARDOR, og Han tager ordet nu:

 

ARDOR:

Når Jeg har ønsket at være Forsvarer i denne sag, er det, fordi Jeg bedre end nogen anden er i stand til at fortælle, hvad der fik disse syv til at handle, som de gjorde, og hvad der fik dem til at tilsidesætte alle menneskelige hensyn og moralbegreber. –

Jeg – ARDOR  er den af G U Ds Engle, der er sunket allerdybest i Mørket. – Menneskene har et navn til Mig:

De kalder mig Djævelen selv.

Dette navn bærer Jeg ikke mere. - Den 3. marts 1912 vendte Jeg i dyb Anger tilbage til G U D  og Lysets Verden igen. - Jeg ønsker nu at kalde mig ARDOR; - o g  i n g e n  b e h ø v e r  a t  f r y g t e  m i g  m e r e ! 

 

 £   £   £

 

Disse syv har alle som een været påvirket af  Mørket  (Den onde Urkraft) i denne sag.

Mørket  er den egentlige Skyldner, og skal nogen dømmes, så må det være Mørket.

Jeg -  ARDOR kan fortælle, at Urkraften Mørket er én af de stærkeste Kræfter i Universet. - Mørket får mennesker til at synde, til at begå frygtelige Forbrydelser, og når mennesker starter en Mordbrand, er det Mørket, der påvirker dem.

 

Spørgeren:

Nu vil jeg bede vore seks Nævninge om at gennemtænke og votere, om disse syv personer er Skyldige eller ikke-Skyldige.

 

De seks Nævninge:

Vi har nu gennemtænkt alt, og vi har taget hensyn til  ARDOR´s Forsvar; - men på trods af dette mener vi, at disse syv alle  er  - Skyldige; - men inden vi når til den endelige votering, ønsker vi at stille ARDOR et enkelt spørgsmål :

Havde disse syv nogen som helst mulighed for at yde Mørket  modstand ?

 

ARDOR

Disse syv Personer tilhører alle Gruppen G U D’s  faldne Engle, og Mørket i deres Sind er af et sådant omfang, at de selv ved den alleryderste viljesanspændelse har svært ved at undgå dets magnetiske Kraft.

 

      De seks Nævninge:

Dette svar, som ARDOR gav os, får os til at forstå, at disse syv alle som een

har været under et stærkt pres. - På trods af dette er vi alle seks enige om at

erklære disse syv for

S k y l d i g e

 

Spørgeren:

Vi vil nu give ordet til HAM, der er den øverste Dommer af alle. -

Vi vil bede  G U D  om at fælde Dom i denne sag.

 

G U D:

M i n e  B ø r n.

JEG har med dyb Sorg fulgt Jer og de handlinger, der førte til Branden ombord på Scandinavian Star den 7. april 1990. I er netop blevet dømt Skyldige, og denne Dom ønsker JEG at stadfæste.

 

MIN DOM skal være, at den dybe Anger, der fylder Jer alle i dette

øjeblik, må få Jer til at strække hånden ud imod de, der blev Ofre den

nat og bede hver enkelt tilgive Jer, at I uden mindste medfølelse

planlagde og iværksatte en Brand, der kostede dem livet.

           G U D      

 

 z  

 

Alle syv i fællesskab til de, der blev Ofre for Branden på Scandinavian Star:

Vi, der var skyld i, at I mistede livet under forfærdelige omstændigheder på Scandinavian Star, står i dette øjeblik med en Anger i vort sind, som trodser enhver forestilling. Åh, – havde vi kunnet skrue tiden tilbage, så denne Brand var undgået, så ville vi gøre det. - Dog, dette lader sig ikke gøre.

 

Vi er klar over, hvilken Rædsel, I alle har gennemgået, da det gik op for Jer, at skibet var omspændt af flammer, og I ikke kunne slippe væk. Vi har forbrudt os i så høj en grad overfor Jer alle, at vi forstår, at det må være meget svært for Jer at tilgive os dette.

Alligevel beder vi Jer om at forstå, at Mørket tvang os. - Vi beder Jer om at fatte medfølelse med os, idet det helvede, vi har måttet gennemgå, er så slemt, at ingen mennesker vil være i stand til at fatte det. På baggrund af dette vover vi at bede Jer om at tilgive os de skæbnesvangre Handlinger, der kostede Jer livet.

  ˜      ˜      ˜

Hvis I formår i Jeres hjerter at tilgive os, vil denne Tilgivelse  give Jer en sådan Fred,

at I vil føle det,

som om I bliver løftet væk fra al jordisk Ondskab.

 

 30. april 2003                 

                                De syv, der mere end nogen anden har  l i d t  under   

                                            Branden på Scandinavian Star

 

                                                                     

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z 

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

 

 Randbemærkning: Denne Brand stod blandt andet optegnet i ARDOR´s Æterbilleder,

som Han havde anbragt i Æteren over Jorden, inden Han  den 3. marts 1912  -

  e f t e r  i  å r m i l l i o n e r s   l ø b  a t  h a v e  v æ r e t  b u n d e t  a f  M ø r k e t  - 

i dybeste ANGER  atter vendte tilbage til G U D og Lysets Verden.

 

Alle 159 personer, der omkom under Branden, var til stede under Tilgivelsesakten.

 

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din

e-mailadresse til leffler@webspeed.dk . - Da vil du hver måned få tilsendt forskellige

udvalgte Budskaber.

 

                  Venlig Hilsen   Hanne   Leffler                                                              

 

T  T  T

 

 leffler@webspeed.dk