HIMLEN har sendt en J U L E H I L S E N til hvert et menneske på Jorden.

 

TTT   h

 

   Denne JULE-HILSEN   har

 

     Hanne Leffler  modtaget

                                                             

under  tankeinspiration den 21. december 2015

 

  

                                             H I M L E N S

 

J U L E H I L S E N  T I L  J O R D E N

 

  G U D      G U D’s TOLV TJENERE

 

Englene fra Sjette Sfære

 

 

 

 

¬

 

                                 

 Et langt år er slut – og hvilket år?

 

2015 blev det år, hvor Mediet Hanne Leffler og Kirsten Pedersen fik Budskaber, Hilsener, Abstraktioner, Åbenbaringer og ikke mindst Sange i så stort et antal, at dette overgår alt.


Vi - der står her – repræsenterer Himlen, og dette er Himlens Julehilsen til Jer alle.

Det betyder, at Vi i denne Hilsen rummer ikke alene hvert Land og hvert Folk, men sandelig også hver enkelt person, der lever på Jorden.

 

Der er mange mennesker, der gudskelov har det godt, men desværre er der også mange af Jer, der har det svært, og en del af Jer er simpelthen på flugt – flugt fra det Land, hvor I rettelig hører til, og hvor I hidtil har følt Jer hjemme.

Nu må I flygte fra alt dette, fordi I har en Leder, som ikke forstår på nogen måde at beskytte Jer - men snarere handler, som om han er Jeres Fjende.

Vi følger hver enkelt af Jer; - og Vor Medfølelse med de, der lider, er uden ende.

I skal vide, at mange af Jer lever Jeres sidste inkarnation på Jorden i denne tid, så Vi vil bede Jer om at holde ud, selvom det er svært.

 

˜ ˜ ˜

Englene:

Til Jer alle ønsker Vi at sige, at hver eneste af Vi -  G U D´s Engle har Opgaven:

At lede og føre hele Menneskeheden ud af Jordens Mørke og ind i en Lysverden, hvis Pragt og Skønhed

ingen af Jer overhovedet kan fatte, mens I er mennesker på Jorden.

 

Vi lader Os med mellemrum inkarnere på Jorden som mennesker, for at være Foregangsmænd på hvert tænkeligt område.

G U D har anbragt seks skønne Astral-Sfærer rundt om Jorden – den ene uden på den anden. Disse Sfærer er menneskeåndernes Opholdssted imellem de jordiske inkarnationer.

 

       ¶   ¶   ¶

 

Her er det Englenes Opgave at undervise de mange menneskeånder og forberede dem til en ny inkarnation på Jorden. Uden denne hjælp ville intet menneske stige i udvikling.

 

Vi, der er Engle, glæder Os usigeligt, når Vi oplever, at I, som Vi gør alt for følger Lyset og lytter efter

Vore advarsler, hvis I er ved at slå ind på Mørkets vej. Hvis dette er tilfældet, er Vi utrøstelige, - og Vi

gør alt, hvad Vi overhovedet kan for at få Jer ind på rette vej igen, - den vej, der fører til G U D og

HANS RIGE.

 ˜ ˜ ˜

G U D´s TOLV TJENERE:

Vi – der er G U Ds TOLV TJENERE – har som Opgave at tjene Vor kære HERRE og MESTER og lyde Hans mindste Bud.

Der er intet, der er Os kærere og intet, der er Os mere helligt end at adlyde og tjene G U D i alt. -  Hvad G U D byder Os at gøre, udfører Vi punktligt til mindste detalje.

Vi er ikke skabt - men opstod samtidigt med G U D i Tidernes Morgen; - og det vil i Al Evighed være Vor Opgave at tjene G U D.

Vore Opgaver er mange. Hvis der sker ulykker på Jorden, hvor mange mennesker på én gang mister livet, hjælper Vi Englene med at føre alle disse menneskeånder tilbage til deres Opholdssted i de forskellige Sfærer.

 

G U D satte menneskene på Jorden for 5 millioner år siden, og den Opgave, Englene lovede deres SKABER at uføre, krævede rigtigt meget af disse Engle.

Hvis Modløsheden greb dem, var det Os, der trøstede og styrkede enhver af disse Engle, så de kunne fortsætte den vanskelige Opgave at lede menneskene – deres yngste brødre og søstre – fremad mod Lyset.

 

De mennesker, der har sejret over Mørket på Jorden, skal ikke inkarneres mere. De vil af KRISTUS blive frigjort fra al jordisk inkarnation.

Derefter er det Vor Opgave sammen med Englene at føre alle disse frigivne menneskeånder over til en skøn Lysklode i UNIVERSET fjernt fra Jorden.

 

Her vil de blive modtaget i dybeste glæde af de menneskeånder, der er gået forud; - og her skal de fortsætte deres udvikling, til de bliver så fuldkomne som Engle, hvor G U D´s RIGE da vil åbne sig for dem.

Her er det Vor Opgave at undervise disse menneskeånder på alle områder. De får blandt andet del i Tankens Abstraktioner og fortager ture ud i UNIVERSET under ledelse af Os.

Vi følger hvert eneste menneske på Jorden med allerdybeste Interesse og Kærlighed, og intet kan få Os til at sørge mere, end når der er Krig på Jorden mellem mennesker.

 

Under den værste Krig af dem alle – Anden Verdenskrig – sørgede G U DVOR HERRE og MESTER

– så dybt, at Vi, der ellers plejer at kunne trøste HAM, måtte opgive det.  G U D´s SORG over det,

 der skete på Jorden for Hans elskede Børn, var for dyb.

 

 ˜ ˜ ˜ 

G U D:

Den, der taler nu, er Den, I kalder G U D.

 

Jeg er den ALMÆGTIGE, ALVISE og ALKÆRLIGE SKABER; - og JEG holder alle UNIVERSETS Tråde i MIN HÅND.

 

MIN KÆRLIGHED til ethvert af Mine mange Børn er u e n d e l i g .  Ikke een eneste af Jer kan

JEG undvære, og alle vil JEG engang byde velkommen i MIT RIGE til et Evighedsliv, hvor alt

K æ r l i g h e d ,  L y k k e ,  F r y d  o g  S k ø n h e d   b e s t a n d i g  s t i g e r  o g  s t i g e r .

 

JEG er menneskene så nær som deres eget åndedrag. MIN TANKE rummer alt, hvad der sker

på ethvert givet tidspunkt i UNIVERSET; - og JEG er således helt klar over, hvordan enhver af

Jer har det, - om det er Glæderne, der er størst, eller om det er Sorgerne.

 

At være menneske på Jorden kan ofte være meget tungt, - men der er én ting, I alle skal vide:

 

Den Lov, JEG har skabt for Jeres udvikling på Jorden, kaldes Gengældelsesloven.

Det betyder, at alt, hvad I sender ud af godt eller ondt, vil i næste inkarnation

berede Jer de samme glæder eller sorger, som I beredte andre.

 

På denne måde vil I alle lære at tage Jer i agt for Mørket. Det er Mørket, der repræsenterer det onde, og Lyset der repræsenterer det gode; - og hvis I vender ryggen til Mørket og nægter at have noget med det at gøre og følger Lyset og det gode i Jeres sind, så vil den vej, I skal tilbagelægge og som fører til MIT RIGE, blive væsentlig kortere og lettere af følge.

 

I skal alle vide, at JEG lytter til Jeres Bønner og bønhører dem, hvis det kan lade sig gøre.

JEG er lydhør over for alle, der lider og Mit højeste Ønske er at hjælpe Jer alle, så I kan få et godt og glædesfyldt liv på Jorden.

 

Hvis I soner under Gengældelsesloven, så kan ingen – heller ikke JEG  hjælpe Jer.

   D e n n e  L o v  e r   u r o k k e l i g !

z      z      z

 

Det sker, at Mine Engle var ved at mister Modet undervejs. Den vej, de skulle følge for at lede menneskene bedst muligt, var svundet bort i tågen. – Med mellemrum opsøgte de MIG i MIN HIMMEL i håb om, at JEG kunne hjælpe dem.

JEG trøstede dem hver gang, - gav dem ny Styrke og nyt Mod og foreslog dem andre veje, der kunne føre hurtigere til et resultat.

 

Mit Medium – den danske Kvinde Hanne Leffler – har nu i 18 år formået at kunne høre MIN STEMME. Hun - ene af alle -  formår at opfatte de Ultra-Høje Tankesvingninger, JEG udsender.

Det betyder, at JEG nu for første gang nogensinde er i stand til at tale til Jer – Mine elskede Børn på Jorden - og styrke Jer i Kampen mod Mørket, som  m å  o g  s k a l  o v e r v i n d e s,  førend I kan vandre videre.

 

På et tidspunkt fandt Hanne Leffler ud af, at man kunne måle MIN STORHED i det enorme antal Børn, JEG har:

”G U D må være meget stor, når HAN er i stand til at rumme så mange Skabninger i SIN TANKE.”

 

Nu vil JEG – MINE TOLV TJENERE og Mine Engle ønske, at denne Jul må blive den bedste nogensinde for JER.

 

Lad Julen ledsages af en alt omfattende Fred mellem

 

de forskellige Lande og mellem Mennesker!

 

21. december 2015

 

G U D

 

z

 

 

Englene     G UD’s TOLV  TJENERE

 

 

¬          Z

 

 

 

 

 

  

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

 d d d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'