I denne Redegørelse forklarer G U D, hvad der ville ske, hvis G U D lod sig føde på Jorden som menneske? . . . . . GUD's TJENER RAFAEL giver derefter på Sin og TJENERNES vegne en Beskrivelse af, hvordan alt i UNIVERSET var afhængig af G U D's fulde tilstedeværelse overalt !! . . . Til sidst taler en Præst om emnet, og G U D svarer !

 

TTT h

 Dette SVAR  har   Hanne  Leffler

 

modtaget

 

under  tankeinspiration

 

den 2. oktober 2000 af

 

G U D 

 

   z

                                                                                                                                                                                                                                                  og                                                             

             G U D’s  TJENER  nummer  10  RAFAEL

 

 

 Z

 

HVAD  VILLE  DER  SKE, HVIS  G U D  LOD  SIG  FØDE 

 

PÅ  JORDEN  SOM   MENNESKE ?

 

                                                

G U D:

I Tidens løb har talrige mennesker været overbevist om, at JEG – som er dén, menneskene kalder G U D, har ladet sig føde på Jorden, og mange er i vore dage overbeviste om, at Sathya Sai Baba er G U D, der har lade sig føde på Jorden for at lære menneskene Næstekærlighed. – De utallige materialisationer, som Sai Baba er i stand til at fremdrage af den rene luft, underbygger denne påstand.

 

Dette spørgsmål ønsker JEG at besvare her:

Talrige mennesker har ment og mener, at JEG – HIMLENS G U D – personligt har ladet MIG føde på Jorden i et Menneskes Skikkelse.

JEG er glad for nu at kunne bringe denne vildfarelse ud af verden!

Ingensinde har JEG – UNIVERSETS SKABER ladet mig føde som Menneske, og JEG ønsker her at gøre rede for, hvilke umådelige Konsekvenser, dette ville have medført.

 

z   z   z

 

I de 5 millioner år, der har været mennesker på Jorden, har der foruden menneskene altid befundet sig talrige Engle på Jorden i den hensigt at drage menneskene ud af den Mørkets og Syndens Verden, de befandt sig i.

 

For 14000 år siden skete der en Katastrofe!

Mine ældste faldne Børn blev enige om med ARDORS – dvs. Djævelens hjælp at lade sig inkarnere på Jorden, og disse har lige indtil 1988 søgt at drage menneskene ned i Mørket, I Synd og Ugerninger og lært dem at føre Krig og selv gået forrest, når Slagene skulle udkæmpes.

 

Når et barn fødes til Jorden har det ingen erindring med sig. Dets bevidsthed vågner først, efterhånden som det bliver ældre, som alle er bekendt med. – Et menneske er også meget begrænset både hvad angår overblik, hukommelse og viden om sin egen situation, – og endnu en ting, som er meget vigtig, - et menneskes formåen er meget lille og begrænset til den verden og de ting, der omgiver dette menneske.

 

En sådan tilværelse er aldeles uforenelig med dét, JEG er – G U D.

Fra JEG opstod som LYSETS BEHERSKER og MØRKETS BESEJRER, har intet i UNIVERSET undgået Min Opmærksomhed.

Efter SKABELSEN af Mine Engle har JEG fulgt alt, hvad der er hændt for disse Engle. JEG har fulgt dem i Glæde og Lykke, - og i den dybe Sorg, de alle følte, da lidt under halvdelen af Mine Børn faldt for Mørket og forlod MIT RIGE.

JEG har fulgt disse faldne Engle i alle de 25 millioner år, de var bundet til Mørket og Helved-Sfæren.

 

Hvert sekund af disse 25 millioner år har JEG  l i d t  med dem, følt med dem og håbet, at de en dag vendte tilbage til Lyset og MIG igen.

Da JEG knyttede en Gnist af Mit eget flammende Væsen til disse Engles elendige Skabninger på Jorden, grundlagde JEG Menneskeheden, hvis milliarder af Væsener alle som een er omfattet af MIN Uendelige Kærlighed og dybe Omsorg.

 

 

 

        µ µ µ µ

Fra de første mennesker blev sat på Jorden og til i dag, har JEG uafbrudt fulgt deres mindste skridt. - JEG har fulgt dem i Glæde, fulgt dem i Sorg, og været den øverste Leder af alle de utallige inkarnationer, disse mennesker måtte gennemgå.

JEG har bestandig udmålt, hvor lang Hvile- og Læretid den enkelte menneskeånd skulle tilbringe i Sfærerne, inden han eller hun atter skulle inkarneres på Jorden; - og når de vendte tilbage efter deres inkarnation, har JEG fulgt dem under deres Selvgranskningstid, og derefter stillet dem de spørgsmål, JEG ønskede at få besvaret vedrørende den nylig overståede inkarnation.

JEG taler med tusindvis af menneskeånder, og disse samtaler foregår uafbrudt – altså også i dette øjeblik – og de vil ikke stoppe, før den sidste menneskeånd har fuldført sin sidste inkarnation på Jorden.

 

Men JEG har andre opgaver som UNIVERSETS ØVERSTE MAGT.

JEG er dén, der holder alle tråde i det hele UNIVERS samlet i MIN BEVIDSTHED.

 

Alle Love for LYSET såvel som for MØRKET fastholder JEG i MIN TANKE, og det Tidens Kredsløb, JEG i kraft af MIN VILJE samtidig med UNIVERSETS SKABELSE satte i gang – betyder, at Tiden vil fortsætte sin fart gennem UNIVERSET, og da dette UNIVERS er fuldstændig kuglerundt, vil dette sige, at Tiden aldrig nogensinde vil stoppe  - men fortsætte sin bane i  Al  Evighed.

De baner, Planeterne følger rundt om de forskellige sole, er ligeledes Kredsløb, JEG i kraft af MIN VILJE har sat i gang.

 

Men også andre Kredsløb hviler i MIN TANKE, - Kredsløb, som aldrig nogensinde må brydes!

 

NO

 

Da JEG fremstod som G U D, satte JEG i kraft af MIN VILJE Lysæteren i et evigt, ubrydeligt Kredsløb igennem MIT FLAMMENDE VÆSEN. – Samtidig tvang JEG i kraft af MIN VILJE Mørkeæteren til at følge dette LYSETS KREDSLØB som en bestandig Understrøm. – Dette MØRKE svinder og svinder, og engang om Tidsevigheders Tidsevigheder vil UNIVERSET være totalt renset for al MØRKE.

 

LYSET så vel som MØRKET består af fine partikler. For MØRKETS vedkommende større, - og for LYSETS vedkommende mindre partikler stigende til yderst fine partikler, der i MIT RIGE når sit højeste svingningstal.

 

R R

 

Lad os antage, at JEG en dag ønskede at lade mig føde på Jorden som Menneske for at bringe menneskene Kærligheds-Budskabet.

 

Dette ville have forskellige uoprettelige Konsekvenser.

Fx ville der ske det, at samtlige menneskeånder ville mangle de spørgsmål, JEG stiller hver enkelt af dem efter endt inkarnation, lige såvel som udmålingen af den Hvile- og Læretid i Sfærerne, der kan tilkomme hver enkelt ville mangle, og alt dette ville i løbet af megen kort tid bringe totalt kaos i alle Sfærerne.

 

Men det var ikke det eneste, der ville blive kaos i.

 

Alle de Love, der konstant fastholdes i MIN TANKE, ville ophøre med at fungere, - og hvad det ville afstedkomme, skal JEG her redegøre for:

 

Solen ville øjeblikkelig slukke sit lys,

 og alt liv på Jorden ville i samme sekund dø

 

Alt i UNIVERSET ville øjeblikkelig gå i stå, fordi den Kraft, der bestandig fastholdt alt i SIN TANKE, befandt sig på Jorden som menneske.

 

Men den største Konsekvens ville være, at hele MIN SKABELSE øjeblikkeligt ville ophøre med at eksistere, fordi dén, der uden ophør fastholdt alle Væsener i SIN TANKE, havde sluppet Styringen af denne TANKE, fordi denne G U D var blevet Menneske på Jorden.

 

Hvert sekund døgnet rundt er der tusinder af mennesker, der beder Bønner til MIG, og så vidt det er gørligt opfylder JEG disse Menneskers Bøn, - men selv i tilfælde, hvor hjælpen ikke kommer nøjagtigt, som den bedende forestiller sig det, vil JEG alligevel sørge for, at disse mennesker bliver bønhørt – blot på en anden måde, og i alle tilfælde vil JEG yde de pågældende mennesker fornyet styrke, kraft og mod, så de bedre bliver i stand til at klare Kampen i den jordiske Mørkeverden.

 

Hvis Mine Børn på Jorden skulle mangle en SKABER, de kunne henvende sig til, og som uafbrudt lyttede til dem og hjalp dem, ville en generel Fortvivlelse gribe størstedelen af menneskene.

 

| | | | | |

 

Som G U D – som ALTETS SKABER og som DEN ØVERSTE I UNIVERSET bærer

JEG Al VISDOM og AL MAGT I MIT SIND,

og MIN KÆRLIGHED til alle Mine mange Børn er UENDELIG

 

Denne KÆRLIGHED strømmer uafbrudt fra MIG til ethvert af Mine Børn, og hvis MIN SKABELSE bare eet minut skulle undvære denne evigt udstrømmende KÆRLIGHED, ville der ske dette for Menneskenes vedkommende:

Enhver menneskeånd ville føle sig rådvild, og denne Rådvildhed ville snart gå over til dyb Fortvivlelse, som hurtigt ville medføre, at ethvert menneske på Jorden ville opgive Kampen mod Mørket, fordi de manglede det vigtigste af alt i denne Kamp – MIN KÆRLIGHED.

 

Hvis Mine Engle skulle mangle denne KÆRLIGHED, så ville det arbejde, de nu udfører for Menneskeheden som Skytsånder, som Hjælpere og Undervisere I Sfærerne meget hurtigt gå helt i stå, og den Fortvivlelse, som ville overgå alt, ville gøre dem ude af stand til at udføre dette for Menneskeheden så vigtige og uundværlige arbejde, - lige som de øjeblikkelig ville stoppe med at lade sig føde på Jorden, fordi de totalt ville mangle den Drivfjeder, der var i stand til at få dem til at forlade deres strålende Verden og gå ned i Jordens Mørke.

 

Disse Engle er så afhængige af MIN KÆRLIGHED, som de har modtaget lige siden deres

SKABELSE, at de alle som een ville søge op i MIN HIMMEL, for – når de stod over for MIG

– atter at modtage MIN fuldstændig uundværlige FADERKÆRLIGHED.

 

M e n   H I M L E N  v i l l e  v æ r e  t o m !!

 

Dén, der kunne styrke og trøste dem og give dem nyt Mod, befandt sig nede på Jorden som menneske.

 

For MINE TOLV TJENERE ville Konsekvensen af, at de ikke mere kunne få MIG i tale og blive styrket af den MÆGTIGE KÆRLIGHED, der siden Tidernes Morgen har hersket mellem MINE TJENERE og MIG - være, at de, der nu ingen LEDER mere havde, ville blive fuldstændig ude af stand til at varetage det for hele UNIVERSET så vigtige og fuldstændig uundværlige Arbejde, de hidtil har udført.

 

JEG ønsker her, at MIN Tiende TJENER – RAFAEL på alle Mine TOLV TJENERE’s vegne skal give en beskrivelse af, hvad der ville ske, hvis de skulle mangle deres MESTER og ØVERSTE LEDER i UNIVERSET :

G U D

 

 z

 

RAFAEL: 

Jeg – RAFAELG U D´S tiende TJENER opfylder her min HERRES Bud om at fortælle Menneskene, hvordan det ville påvirke OS -  HANS TJENERE – hvis HAN ikke var til stede, så Vi kunne modtage HANS stærke og intensive Påvirkning, når Vi havde brug for det.

 

Vi ville øjeblikkelig savne Vor kære HERRE og MESTER så meget, at det ville kunne mærkes overalt i UNIVERSET.

 

Vi -  G U D´s TOLV TJENERE har talrige Opgaver,

som skal varetages af Os.

Én af Vore vigtigste Opgaver er at undervise de milliarder menneskeånder, der befinder sig på Lyskloderne og forberede dem til Livet i G U D´s  RIGE.

 

Denne Opgave ville det være Os fuldstændig umuligt at udføre, hvis G U D var væk.

 

Resultatet ville overalt på disse Lyskloder blive en tilbundsgående Tristhed, som ville vokse og vokse og til sidst medføre, at alle menneskeånder ville blive så ulykkelige, at kun G U D var i stand til at genskabe den tidligere Glæde, Lykke og Harmoni, der findes blandt disse menneskeånder. Men da G U D befandt sig på Jorden som Menneske, ville ingen være i stand til at trøste alle disse menneskeånder.

 

Mens Menneskene har levet på Jorden, har Vores Opgave været at styrke, vejlede og trøste G U D´s Engle, og uden Vor hjælp havde de ikke kunnet gennemføre den Kærlighedsgerning, de startede blandt Menneskene for 5 millioner år siden.

 

Men deres FADER, der skulle have styrket dem, så de valgte det rigtige, v a r  d e r  i k k e .

 

G U D befandt sig nede på Jorden som Menneske!

 

Men inden Vi var nået så vidt, ville Vi alle –

G U D´s TOLV TJENERE -  alle  G U D´s Engle og alle menneskeånder og Mennesker på Jorden være

forsvundet sammen med alt, hvad der befandt sig i UNIVERSET af Kloder, Lysverdener – ja, selv G U D og

HANS HERLIGHEDSRIGE ville være forsvundet, - fordi den, der er OPRETHOLDEREN af alt dette –

v a r   v æ k !

l l l

 

Endnu en ting har Jeg – RAFAEL fået lov at afsløre:

Alle G U D´s Børn – Engle og Mennesker er skabt henholdsvis som et mandligt eller et kvindeligt Væsen, -

men HIMLENS G U D og UNIVERSETS SKABER

består af  lige dele Mandligt og Kvindeligt i Sit Væsen.

 

Det ville også af den grund være uden mening, hvis G U D lod sig føde.

 

Af denne beskrivelse givet Menneskeheden må enhver kunne indse det fuldstændigt umulige set fra G U D´s SIDE i, at denne

ALVISE, ALMÆGTIGE og ALKÆRLIGE SKABER

blev et Menneske på Jorden.

 

 

2. oktober 2000  

G U D 's TJENER  RAFAEL   -   BUDBRINGEREN

 

 Z

 

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

Her taler en Præst om emnet, og  G U D   svarer ! 

 

 

   TTT  h

Dette ANGERS-BUDSKAB

har jeg    Hanne  Leffler   modtaget

under  tankeinspiration den 10. april 2008  af

Præsten

 

 

 U

 

At være Præst er et  vigtigt, ansvarsfuldt og krævende job. Folk, der går i kirke, lytter til, hvad Præsten siger, og derfor må en Præst være meget omhyggelig med, hvad han siger, når han skal gengive noget, der gerne skulle stå til troende og berige menneskene.

Man må ikke være overfladisk - men mene det, man siger.

 

Allervigtigst er det, at man har G U D med sig i alt, hvad man gør. Ens tro på G U D skal og må være urokkelig.

Jeg er så heldig i dette øjeblik at stå ved det danske Medium Hanne Lefflers side. Hun har ønsket at få mig i tale, fordi hun vil spørge mig om noget. - Værsgo Hanne, jeg er klar til dit spørgsmål:

 

Hanne:   I et af vore orienterende Blade  læste jeg noget, du har sagt:

Jeg gengiver det her:

”Kun Gud har gjort sig til menneske for vores skyld og taget vores byrder på sig. Det er en udløsning af al mulig trælbundenhed, at åh, her er nogen, som går med mig. Du skal ikke sige lange kedelige bønner, du skal ikke gå lange, lange veje for at komme derhen, du skal ikke dit, du skal ikke dat.”

 

Må jeg stille dig et spørgsmål?

I dit citat står, at

”Gud har gjort sig til menneske og taget vore byrder på sig.”

 

Medens G U D opholder sig som menneske på Jorden, hvem skal da varetage G U D’s anliggender, som bl.a. består i at holde styr på hele Universet og at modtage og bønhøre de Bønner, som bestandig bliver sendt til denne SKABER?

Og hvem skal imens holde øje med menneskene på Jorden, og hvad de foretager sig af godt og ondt, så G U D  bagefter kan dømme dem retfærdigt?

                                                                          Hanne Leffler

 

                                                                                                                                µ                                                   

Præsten:

Det er interessant, dét du siger Hanne. - Enhver præst vil sige, at dette har stået i Bibelen, og så må dette være sandt. De har næppe skænket det en tanke, hvad der ville ske, hvis G U D ikke fortsat var den øverste Leder af alt.

Jeg må give dig ret i dét, du siger:

Hvem skal holde øje med det hele, og hvem skal modtage menneskenes  bønner, hvis G U D i mellemtiden har ladet sig føde på Jorden som menneske ?

 

Min Skytsånd fortæller mig i dette øjeblik, at du har modtaget et Budskab, som netop omhandler, hvad der ville ske, hvis G U D lod sig føde på Jorden som menneske.

Jeg ønsker, denne Åbenbaring skal følge dette Budskab, fordi det er så vigtigt at slå fast, at G U D aldrig ville lade sig føde på Jorden som menneske.

                                                            Præsten

 

G U D:

Først vil JEG takke dig Hanne, fordi du ønsker at tage dette spørgsmål op.

Du bærer i dit hjerte et så tydeligt og klart billede af MIG – din SKABER, som du elsker højt. Du tager skarp afstand fra den tanke, at JEG, der holder alle Universets tråde i MIN HÅND, skulle lade MIG føde på Jorden som menneske.

Det  er  da  heller  ikke  noget,  der  nogensinde  vil  ske!

 

JEG ønsker at kommentere dét, den pågældende Præst har skrevet iflg. citatet:

Det er en udløsning af al mulig trælbundenhed, at åh, her er nogen, som går med mig. Du skal ikke sige lange kedelige bønner, du skal ikke gå lange, lange veje for at komme derhen, du skal ikke dit, du skal ikke dat.”

”Åh, her er nogen, som går med mig.”

 

Intet menneske er nogensinde overladt til sig selv.

Alle bliver de fulgt af deres Skytsånd, som trøster, opmuntrer, advarer og støtter dem hele livet igennem.

JEG følger uafbrudt ethvert menneske på Jorden; - glæder MIG, når dette menneske følger det gode i deres sind, - sørger dybt, hvis dette menneske vælger at gå Mørkets veje, -  og gør via Mine Engle alt for, at disse mennesker atter vil finde den rette vej, - den vej, der fører til MIT HERLIGHEDSRIGE og Livet  i Al Evighed.

Citat:

”du skal ikke dit, du skal ikke dat.”

 

JEG ved ikke, hvad præsten helt nøjagtigt har ment med dette, men lad MIG fremhæve, at der er mange pligter, der hviler på menneskene under deres jordeliv. De skal behandle de mennesker de omgås, på en venlig og hensynsfuld måde.

 

De 10 Bud gælder stadig, og her vil JEG fremhæve det 5. Bud, der siger:

Du må ikke slå ihjel.

Dette Bud bliver ustandselig overtrådt på Jorden, og intet kan sinke menneskene mere, end hvis de slår hinanden ihjel. Lad MIG - Jeres  G U D og SKABER advare Jer mod dette, som vil forøge menneskenes sorg på Jorden.

 

Det samme gælder, når mennesket begår Selvmord. Intet menneske har ret til at tage sig eget liv. Alle er blevet sat på Jorden af MIG, fordi de skal udvikle sig. Hver eneste inkarnation skulle gerne bringe menneskene et skridt fremad, så de til sidst er så fuldkomne, at de kan vandre videre ad lysere og lykkeligere veje, indtil de står ved Porten til MIT HERLIGHEDSRIGE.

 

Her vil JEG byde alle velkommen i dyb og inderlig Glæde.

                                                             

                                                                                                      

                                  10. april 2008                     G U D

                          

  z

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

d  d  d