Den danske Forfatterinde KAREN BLIXEN overgav den 27. januar 2016 Danmark denne smukke og oplysende Hilsen, hvori der findes dét, som KAREN BLIXEN ønskede, at DANSKERNE skulle vide.

 

   TTT   h      

    Denne HILSEN   har   Hanne  Leffler     modtaget

           under  tankeinspiration

       den 27. januar 2016  af

K a r e n  B l i x e n   (1885 – 1962)

vEN HILSEN TIL DANMARKv

 

 

&?

 

Jeg, der i min sidste inkarnation bar navnet  K A R E N   B L I X E N    har fået en meget stor Opgave,

som Jeg håber at løse bedst muligt.

 

Der findes mange mennesker på Jorden, der viger tilbage for tanken om, at man har levet mere end et enkelt jordeliv på Jorden. Den Personlighed, de er nu, kan de slet ikke forestille sig skulle indtræde i en hel anden person med en hel anden baggrund end den nuværende.

 

Dette er såre forståeligt. Men der er overordentlig mange ting, der taler til gunst for denne tanke.

Lad os prøve at se på de fordele, der er ved denne ordning:

 

¯         Det gamle udslidte legeme får en ny, sund og i de fleste tilfælde en velskabt krop at fortsætte livet på Jorden med; - og de mangler, som det gamle legeme efterhånden havde, bliver nu erstattet af en helt ny udgave.

 

¯         Ved legemets død bliver Ånden frigjort og af Skytsånden ført op til den Sfærebolig, man forlod, da man blev inkarneret på Jorden

 

¯         Efter en Selvgranskningstid, hvor man gennemgår sit nyligt afsluttede liv, kan man nu se frem til en tiltrængt Hvilepause i de overjordisk skønne omgivelser, hvor man befriet for jordelivets tyngde og besvær kan se frem til at mødes med Familiemedlemmer og Venner; - og et sådant gensyn er omfattet af meget stor glæde for de allerfleste

 

¯         Et sådant ophold varer mellem 50 – 60 år, og når det er ved at være slut, kommer Læretiden, hvor man skal forberede sig på sin næste inkarnation

 

¯         G U D´s Engle, der befinder sig overalt i de seks Sfærer, underviser menneskeånderne - De  bliver forberedt på at klare dét, som ikke lykkedes for dem i sidste inkarnation

 

¯         Denne Forberedelsestid er meget vigtig for ethvert menneske, idet den hjælper menneskene til at stige eet eller flere skridt ved hver inkarnation.

 

¯     Når menneskeånden er befriet for sit jordiske legeme og befinder sig i Sfærerne, er han eller hun i stand til at erindre alle sine forrige inkarnationer; - og man er således Summen af alle disse inkarnationer.

 

¯         Menneskene lever deres liv på Jorden under Gengældelsesloven, - en Lov, G U D har skabt for menneskenes udvikling på Jorden. Loven betyder, at alt, hvad du sender ud af gode og mindre gode tanker og handlinger, vil du møde i næste inkarnation. De gode handlinger giver dig en inkarnation, hvor du vil møde venlighed og forståelse fra dine medmennesker. Hvis du derimod lader dig påvirke af Mørket og behandler dine medmennesker med vrede, irritation, uretfærdighed eller ligefrem bedrager dem eller er skyld i, at de mister livet, så rammer Gengældelsen dig i denne form;  thi alt, hvad du sender ud, vil du møde igen på samme måde.

 

 µ  µ  µ

Men der er endnu mere at sige om det fakta, at alle mennesker skal inkarneres det antal inkarnationer,

som de har brug for til at bekæmpe Mørket på Jorden og sejre over dette Mørke.

 

Lad os forestille os, at vi kun levede eet kortvarigt menneskeliv på Jorden.

Når dette liv var ovre, skulle den store Dommer -  G U D  udfra de handlinger, man har undladt at gøre

eller udført under Mørkets påvirkning, bedømme hvor den videre rejse skal gå hen.

Denne tanke har hidtil været gældende for menneskene på Jorden.

 

I 1920 udkom Bogen Vandrer mod Lyset i Danmark. Denne Bog er G U D´s Gave til menneskene på

Jorden. Den er fremkommet under tankeinspiration af Den oversanselige Verdens højeste Eksistenser.

Den forklarer, hvordan det hele virkeligt hænger sammen, og her vil Bogens tekst ofte adskille sig fra

dét, der står i Bibelen.

 

&

Vandrer mod Lyset

 

Hine Tiders mennesker var ikke altid lige sanddru; - fx er der forskellige unøjagtigheder i beskrivelsen af JESUS KRISTI Liv på Jorden. Alt dette bliver nu trukket frem i Sandhedens klare Lys, og det vigtigste af det hele, – hvorledes skal vi forstå Dåbens betydning, - var Jesu Død på Korset virkelig en Forsoningsdød mellem G U D og menneskene; - og giver indtagelsen af Nadveren – Syndsforladelse for alle de Synder, man har begået?

 

Alt dette og meget meget mere bliver omhyggeligt gennemgået i Vandrer mod Lyset, der forhåbentlig

engang bliver almeneje – ikke kun i Danmark  - men over hele Jorden.

 

 

 

  ||||

På side 324 i omtalte Værk finder vi nedenstående sammenligning mellem det, mennesker hidtil har

troet på og Sandheden, således som den viser sig for os i denne unikke Bog.

 

Citat fra Vandrer mod Lyset, Efterskriften side 324

 

 Hvilken Gud er den mægtigste, den største?

 

Han, der hidtil har staaet                                             Han, der i sin Forudseen til-

for den menneskelige Bevidsthed                               rettelagde alt, saa at Han kunde

som Skaberen af det ufuldkom-                                   drage sine faldne Børn og deres

ne Menneskelegeme, den Syn-                                    Skabelse ind under Lysets lov-

dens og Dødens Verden, hvori                                    ordnende Indflydelse, for saale-

Menneskene lever; der lod den                                   des at vinde sine Børn tilbage

ene Del af sit guddommelige                                       og gøre deres Skabninger  til

Væsen iklæde menneskelig Skik-                                sine; der paa alle Maader, ved

kelse for, ved en blodig Offer-                                     alle Midler og ad mange Veje

død, at forsone den anden Del                                    søger at lede menneskene bort

af sit guddommelige Væsen med                                fra Mørket og Synden frem til

hele Jegets faldne og syndefulde                                Lys og Sandhed?

Skabelse.

 

Hvilken Gud er den retfærdigste ?

 

Han, der dømmer Menneske-                                      Han, der giver menneskene

aanden efter eet kortvarigt Jor-                                  det fornødne antal Jordeliv til

deliv; der kræver blind Lydig-                                      at modne deres Aand og over-

hed og Tro uden Forstaaelse; der                                vinde Mørkets Magt; der ikke

ved sine Udsendinge kræver, at                                  tvinger nogen til blind Lydighed

den rette Tro skal udbredes ved                                  og blind Tro efter menneske-

Sværdet; der gør Krigen hellig;                                    gjorte Dogmer; der, ved sine Ud-

der staar som øverste Krigsherre                                 sendinge, idelig tilraaber Menne-

for den ene krigsførende Part,                                     skene; I maa ikke ihjelslaa, ikke

for den anden eller for alle Par-                                   tage med Vold, ikke røve og

ter, og saaledes strider imod sig                                  ikke plyndre; der i Sorg vender

selv;  der udvælger eet Folk                                         sig fra menneskene, naar de fø-

fremfor alle andre, og kalder det                                 rer blodige Krige; der ikke ud-

sit eget?                                                                            vælger eet Folk, men siger; alle

                                                                                             Mennesker er lige for mig, alle

                                                                                             staar mit Faderhjerte lige nær?

                         

            Hvilken Gud er den kærligste, den barmhjertigste?

 

Han, der giver det evige Livs                                        Han, der giver det evige Livs

Gave til en lille udvalgt Flok;                                       Gave til alle, der vil modtage

der lader de syndefulde Menne-                                 det; der aabner sit Faderhjem

sker fortabes i et evigt Helvede                                   for alle og byder alle velkom-

for at straffe dem, og for at de                                    men, naar de har sejret over

saliges Glæder i Himmeriges                                        Synden og Mørket og deres

Rige kan blive saa meget større                                   Aand er gennemlutret af Lyset;

paa Baggrund af de fortabtes Li-                                 der søger at aabne Menneskenes

delser; der kræver, at Menneske-                               Øjne for det gode og skønne,

ne under Selvpinsler skal stænge                                saa at Jordelivets Glæder kan

sig inde i trange Klosterceller og                                 hjælpe dem over det tunge og

gemme sig bort fra Livet og Ly-                                    mørke i Livet; der alle Tider har

set; der kræver, at Menneskene                                 et aabent Øre og et kærligt

skal fremsige Bønner til bestemte                               Hjerte for de dybtfølte, læng-

Tider og efter bestemt formule-                                  selsfulde og inderlige Bønner fra

rede Regler; der idelig maa un-                                   de angrende Mennesker; - der gi-

derkøbes med blodige Ofringer,                                  ver uden at kræve Vederlag –

duftende Røgelser, med Guld,                                     end ikke en Tak; der siger; hvad

Sølv og Klenodier for at give                                        I have syndet imod mig, det til

det, som de bedende attraar; der                               giver jeg, naar I angre og naar

kræver Daabspagt, Nadvermaal-                                 I bede; - der har formaaet at til-

tid o.s.v. for at modtage de san-                                  give den, som har syndet mest og

de troende og tilgive de angren-                                 som var falden dybest, og som i

de; der til evige Tider vil lænke                                   Aarmillioner har været Hans

det ondes Fyrste i Helvedes                                         Modstander?

mørkeste og dybeste Afgrund?

 ˜    ˜    ˜

Mit største ønske for Jer alle er, at I vil forstå, at I ikke er alene på Jorden. -

Der våger en ALMÆGTIG, ALKÆRLIG og ALVIDENDE G U D,

og HAN slipper ikke nogen af Jer af syne blot eet sekund.

 

HAN er altid parat til at lytte til Jer og hjælpe og støtte Jer i Kampen mod Mørket;-

og HAN vil byde hver eneste een af Jer Velkommen i sit skønne Herlighedsrige,

når I engang er nået til at have fuldendt Jeres udvikling.

 

          27. januar 2016                                                      K a r e n  B l i x e n 

 

                                                                                   ¬

 

 

 

 

               BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

 

µ

 

 

d