I dette Budskab taler Biskoppen, og KRISTUS redegører for nogle af de Vildfarelser, der er sket i den kristne Religion i 2000 år

 

TTT      h

Dette BUDSKAB   har   Hanne  Leffler

 

modtaget   under  tankeinspiration

den 28. januar 2015  af

      Biskoppen  udtaler sig

og   

   KRISTUS  svarer 

 

 

'

 

Biskoppen: 

Jeg har egentlig stor lyst til at ruske op i den samlede Præstestand. 

Det er ikke, fordi jeg tror, det hjælper meget, men så har jeg fået luft for mine tanker; - og det kunne da være, når nogen på et tidspunkt læste dette, at det gik op for dem, at nu var det på tide at rette ind og forstå, hvad det kristne Budskab går ud på.

Vi er nu ikke selv herre over Religionen; - og der er altså noget her i livet, vi må bøje os for, selv om vi ikke rigtigt forstår det.

Det store, der skete, da KRISTUS stod op af Graven og kunne tale til bl.a. sine Tolv Disciple, må da overbevise enhver vantro om det Under, der skete Påskedag.

Jeg bøjer mig i støvet for JESUS KRISTUS, og hvis ikke det var, fordi det er umuligt, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad KRISTUS siger til mennesker i dag.

 

Jeg føler det er et meget stort ansvar, Bisperne og Præstestanden har; - for det er simpelthen dem, der skal holde sammen på Folkekirken; - og den skulle gerne bestå!

Folkekirken har stadig bud til mennesker af i dag; - og hvis mennesker gav sig tid til at gå lidt mere i Kirke, så kunne det være, at de fik noget andet at tænke på end det ofte gyselige, der vælter ud af fjernsynet.

l l l

 

Jeg kunne tænke mig at sætte en landsdækkende Kampagne i gang, så folk kunne få øje på

alt det, Folkekirken kan tilbyde.

 

 U U U

 

                  28. januar 2015                                      Biskoppen

 

                                                       T 

                                                                           

 KRISTUS:

Jeg ønsker at svare dig på det, du netop har givet udtryk for.

 

Den, du taler med, er JESUS KRISTUS; - og når Jeg er i stand til at henvende mig til dig, skyldes det, at det danske Medium Hanne Leffler er i stand til at modtage mine Tanker.

Dit krav i dag til Præsterne i Den danske Folkekirke er ikke til at tage fejl af. Du ønsker, at Præsterne

stadigvæk skal prædike om det Under, der skete, da Jesus stod op af Graven efter at have ligget i

denne grav i 3 dage.

 

Hvad kan man sige om dette Under?

 

¡         At det trodser alle Naturlove

 

¡        At det øver vold mod menneskenes logiske tænkning

 

¡         Det, der ikke var sandt for 2000 år siden, det kan umuligt være sandhed i dag

 

¡        Dét, Biskopperne gør, når de forlanger, at Præsterne trods deres egen indre uvilje skal fortælle Kirkegængerne om Jesu legemlige Opstandelse, er at udøve tvang mod disse Præster og nedvurdere deres åndelige habitus

 

¡         Det, Folkekirkens  Præster gør, når de – trods deres egen indre modvilje – søndag efter søndag fremsiger Trosbekendelsen sammen med Menigheden, er at fastholde Menigheden i noget, som nogle af Præsterne ikke selv tror på

 

¡       Endvidere viser de en Foragt for de mennesker, der besøger Kirken for at få noget åndeligt føde. – Hvad får de?  Slagger - i hvilke ilden allerede er gået ud!

 

¡      Jeg, der engang vandrede på Jorden som JESUS KRISTUS, er træt af, at Den danske Folkekirke stadig kører frem med denne Vildfarelse !

 

¡       Sandheden, som Jeg ønsker skal frem i Den danske Folkekirke, er den, at Josef af Arimatæa fjernede det døde legeme fra Graven og begravede det et fjernt sted i sin have

 

¡        Sandheden om dette ”Under” er, at det var min f r i g j o r t e  Å n d, der viste sig for mine Tolv Disciple.

 

Citat fra ”Vandrer mod Lyset”, ARDOR’s Beretning, side 29, afsnit 29:

 

"Hvor ofte viste Jesus sig for Apostlene? Talte han til dem?

     Men Simon Peter sendte Bud til Jesu Ledsagere – dog ikke til Judas Iskariot – og han bad dem møde ham ved Aften i Samuels, Vandbærerens, Hus, at de sammen kunde tale om det, der var sket.

     Da Stunden var kommen og de vare samlede, sagde Simon Peter: ”I have alle hørt, at vor elskede Broder og Mester har vist sig for Maria af Magdala: Og jeg, og andre med mig, have gennemsøgt Graven, gennemsøgt Haven; men vi fandt ham ikke. Og vi have søgt ham mange steder her i Staden; men vi fandt ham dog ikke; ingen har set ham her. Se, jeg mener, at han er faret til Himmeriges Rige, til sin Fader, saaledes som han ofte sagde, at han vilde. Lader os derfor bede Gud Herren, at Han vil forunde os den Glæde end en Gang at skue vor elskede Mester iblandt os, at vi af vore Hjerters Tro og vor sikre Forvisning kunne forkynde for alle, at han var Messias, Guds Søn.”

     Da Simon Peter havde sagt dette,  bad han højt for dem alle.

     Og da han havde endt sin Bøn, se, da stod Jesus af Nazareth ved den øverste Ende af Bordet, synlig for alle, og en stærk Lysglans udgik fra hans Legeme. Og han hævede sine Hænder imod dem, smilede til dem og sagde: ”Fred  være med Eder!”

             Jesu Ledsagere kendte Mesterens Aasyn, og de kendte hans Røst, om end den lød  svag og fjern.”

W W W

 

I 1920 for snart 100 år siden, udkom en Bog i Danmark, som var udgivet af Michael Agerskov.

Dens titel  er  ”Vandrer mod Lyset”.

 

&

 

Ordene til dette Værk stammer fra de åndelige Eksistenser, der har navngivet sig i Bogen. – Bogens Tekst blev i sin tid modtaget af det danske Medium Johanne Agerskov  under tankeinspiration. 

Denne Bog blev ved udgivelsen i 1920 sendt ud til ca. 60 Præster og Biskopper i håb om, at de ved hjælp af denne Bog ville rydde de værste vildskud af vejen, der har overlevet i Den danske Folkekirke.

Resultatet var dybt beskæmmende. Bogen blev mødt med tavshed af bogstavelig talt samtlige Præster og Biskopper.

 Det var til megen skade for Den danske Folkekirke, at der skulle gå ca. 100 år, inden Kirkens Præster for alvor fik øje på denne Bog!

Jeg kan fortælle, at Bogen er en direkte Gave fra G U D, og den indeholder forskellige afsnit:

 

       1. ARDOR’s Beretning, hvor denne højtstående Ånd med egne ord giver menneskene en Tidsberetning, der strækker sig fra Tidens begyndelse og til i dag. 

       2. KRISTI Tale,hvor Jeg taler til menneskene og gengiver nogle af Min FADERS  Love for dem

       3. G U D´s TJENERS Tale

       4. Nogle Lignelser

     5. En Kommentar, der kapitel for kapitel følger ARDOR’s Beretning og forklarer mangt og meget, som menneskene ikke var klar over

      6. Samlende og afsluttende Oversigt

      7. Efterskrift

Ø  Ø  Ø

 

Der er endnu sket noget i Danmark, som bør bemærkes. 

Et Medium  er opstået i Danmark.

I maj 1997 fik den danske kvinde, Hanne Leffler  kontakt med Den åndelige Verden.

 

Denne Kvinde har ejet ”Vandrer mod Lyset”  i det meste af sit liv og kender den derfor så godt, at da kontakten var en realitet, gik det meget hurtigt op for hende, hvad det drejede sig om.

 

Under ledelse af sin Skytsånd, Rasmus Malling-Hansen fortsatte hun denne kontakt; - og i dag – snart 18 år efter – har denne Kvinde - Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen - modtaget så mange Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer og Digte, at når dette en dag bliver udgivet, vil det fylde en del bøger.

 

  & & &

 

Hanne Leffler, der går direkte i Johanne Agerskovs  fodspor, er så lydhørt et Medie, at hun som den

første nogensinde er i stand til at opfatte de ultrahøje svingninger fra   G U D´s  TANKE.

 

G U D  har gennem denne Kvinde sendt mange Hilsener og Budskaber til Sine Børn på Jorden. –

  

Hvert Budskab udstråler så stor en Kærlighed, at ingen, der læser disse skønne Hilsener, er i tvivl om,

at det er A L T E T S  G U D, der for første gang henvender sig direkte til menneskene på Jorden.

 

            28. januar 2015                                                          KRISTUS

 

                                                                                               ¬

 

                                                                             BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

 

µ

 

 

 

leffler@webspeed.dk

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk ¸- så vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

Venlig Hilsen     Hanne  Leffler

 

]

 

d d d