Jeg - E M A N U E L - G U D's T J E N E R nr. 7 ønsker her at meddele, at - - - G Å D E N om den 4. D I M E N S I O N - een af de allervanskeligste ABSTRAKTIONER at modtage for et Medium - lykkedes for Vor Midler Hanne Leffler at modtage under tankeinspiration af G U D's TOLV TJENERE - den 16. marts 2002.

 

 TTT h

Denne Abstraktion

er inspireret

af

       G U D’s TOLV TJENERE

 

Z

 

som med dette Dokument overgiver Menneskeheden

      Gåden om den Fjerde Dimension

 

modtaget af Hanne  Leffler

under  tankeinspiration den 16. marts  2002

 

 

 

 ´               

                                                       

                   Kære  G U D !  Klargør mine tanker !

                  Hanne  Leffler

                                                                                                  

Vi - G U D´s TOLV TJENERE gæster Jordkloden,

og det ærinde, Vi kommer i, er så stort og så specielt,

at Vi hæver armene

for at bede om a b s o l u t  r o,

da det er G U D´s  STEMME, der taler igennem Os.

 

Den kvinde, der modtager Vore Tanker er G U D’s eget Medium -  Hanne Leffler, som nogle af Jer på dette tidspunkt måske allerede har stiftet bekendtskab med.

Denne kvinde er den eneste på Jorden, der vil være i stand til - under tankeinspiration - at modtage

G Å D E N

o m  D e n  F j e r d e  D i m e n s i o n. –

 

Hun er det eneste Menneske på Jorden, der er i besiddelse af så stor en lydhørhed, som kræves og er den helt fundamentale betingelse for, at denne Abstraktion skal nå Menneskenes Verden.

Vi -  G U D´s TOLV TJENERE  bøjer Os dybt for denne jordiske kvinde. – Hun ejer i sit sind en klarhed, en tålmodighed og en kærlighed til sine medmennesker, som ikke findes magen til på Jorden.

 

Lad Os starte med at forklare, hvad der egentlig menes med ordet:

D i m e n s i o n.

 

Alt, hvad der findes på Jordkloden og omkring den, er underlagt tre dimensioner.

Disse tre dimensioner har hver sin udstrækning, nemlig:

l æ n g d e ,  b r e d d e  og   h ø j d e.

 

Alt, hvad der eksisterer på Jorden, måles i disse tre dimensioner.

Selv noget, som ikke kan fornemmes -  fx luften, måles på denne måde. Dét, der i virkeligheden måles, er rumfanget. Alt hvad der falder udenfor disse tre dimensioner, alt hvad der ikke kan erkendes med menneskets jordiske sanser – evt. forstærket af elektron-mikroskopet – og som derfor ikke kan måles,

hører ind under Fjerde Dimension.

 

Det siger sig selv, at alt, hvad der falder udenfor de jordiske tre dimensioner, og som menneskene derfor ikke kan erkende, helt klart af disse må betragtes som ikke eksisterende.

 

Det er nu Vor opgave i dag at forklare menneskene, at dét, som  ikke kan erkendes og ikke kan måles, ikke alene eksisterer, men eksisterer i endnu højere grad og med endnu større intensitet end noget i den menneskelige Verden.

Denne opgave må på forhånd synes at være fuldstændig uløselig. – Noget, som ikke kan erkendes, og som ligger helt udenfor menneskets fem sanser:

synet – hørelsen – lugtesansen –

smagsansen og følesansen.

Det støder simpelthen imod al menneskelig fornuft og forståelse.

 

Dette er Vi helt klar over, og når Vi alligevel giver Os i kast med denne opgave, så skyldes det håbet om

 

 1. at Vort Medium Hanne Leffler, som før har modtaget vanskelige og utilgængelige Abstraktioner, vil være i stand til at opfatte de hastige Svingninger, som VORE STEMMER’s Bølgelængde  består af

 2. og at  G U D – UNIVERSET´s  SKABER  og FADER - har lovet at stå Os bi og være den øverste Leder af dette i sandhed vanskelige arbejde.

 

For denne G U D  bøjer Vi Os i dyb ærefrygt og taknemmelighed.

Vi – HANS  TOLV TJENERE ønsker at sige til Alverden, at  G U D, som Han fremstår for Jer, aldrig vil kunne måle sig med den uendelig milde, kærlighedsfyldte og strålende SKIKKELSE, som  V i  har for øje.

 

Lad Os prøve at gå helt ned til det mindste, der overhovedet kan måles, nemlig et atom. Det består som bekendt af en kerne omgivet af et variabelt antal elektroner, som er i uafbrudt bevægelse om kernen.

 ±

Dette atom kan teoretisk forstørres op, så kernen bliver på størrelse med Jordkloden, og de omgivende elektroner vil da befinde sig lige så langt væk fra kernen, som månen er fra Jorden.

 

Den afstand, der nu er mellem kernen og elektronerne, består tilsyneladende af et lufttomt rum, men med Vor viden om atomet - det stof, som alt på Jorden er opbygget af - ved Vi, at det danner en enhed, dvs. 

at der er en forbindelse mellem elektronerne og kernen,

og det ene kan ikke eksistere uden det andet.

 

 Lad os gå lidt videre.

Lad os forestille os, at vi forstørrer atomet endnu mere, så vil afstanden mellem kernen og elektronerne blive endnu større og denne afstand, som i teorien kan udstrækkes til det uendelige, vil stadig kun betyde afstanden mellem kernen og elektronerne på atomet.

Det vil sige, at vi nu er nået så vidt, at vi er klar over, at noget, der hverken kan vejes, måles, erkendes eller på anden måde opfattes  - nemlig dét, der befinder sig mellem atomets kerne og dets elektroner – alligevel i allerhøjeste grad eksisterer.

 

Lad os nu prøve at bevæge os ud i Universet.

                   Derude befinder sig mængder af stjerner.

 

   

 

Alle bevæger de sig rundt følgende deres faste baner om større sole eller større stjerner. Imellem disse sole og disse stjerner er der ligeledes en afstand, som er meget stor set fra menneskelig side, og som tilsyneladende består af  - intet –, men som ikke desto mindre er lig med den forbindelse – højst reel – der er mellem disse stjerner og den planet, der tiltrækker dem. Den samme lovmæssighed gælder for Solen og de planeter, der bevæger sig rundt om den efter fuldstændig regelbundne baner.

 

¤

 

Den Kraft, der får elektronerne til at dreje rundt om atomkernen kaldes tyngdekraften eller tiltrækningskraften, og denne Kraft eksisterer overalt i Jord-Universet blandt det mindste til det største, - og det er den Kraft, der holder det hele sammen.

 

Uden denne Kraft ville intet af det, der nu eksisterer i dette Univers– være der. Med denne Kraft kan alt fortsætte ad de samme baner som altid. Med denne Kraft kan alt liv på Jorden, mennesker, dyr og planter leve og formere sig som altid. – Månen kan gå sin faste bane rundt om Jorden, som igen kan gå sin faste bane rundt om Solen.

 

Denne Kraft er altså noget aldeles essentielt for Universet. –

Før Vi kommer ind på, hvor denne Kraft stammer fra, skal vi endnu engang bevæge os af sted, – denne gang helt derhen, hvor Universet ender, og så vil vi gøre den forbløffende opdagelse, at Universet i virkeligheden ikke ender noget sted,  men at man kan blive ved at rejse i dette Univers uden nogensinde at nå dets ende; - dog vil man opdage, at hvis man rejser længe nok, vil man komme tilbage til det sted, hvor man startede rejsen, - fordi G U D’s UNIVERS  i k ke  e r  u e n d e l i g t !

 

R

 

Dette Univers er rundt -  kuglerundt, - og dette er én af de allervigtigste opdagelser, hvis man skal forstå, hvad Fjerde Dimension egentlig er.

 

På Jorden har vi de tre dimensioner - længde – bredde og højde, men i den Oversanselige Verden - den Verden, Menneskene ikke kan opfatte - eksisterer alt og er bundet sammen af den Fjerde Dimension.

Denne dimension er T i d e n , som uden ophør og uden nogensinde at standse, bevæger sig rundt og rundt i Universet, og da Tiden aldrig nogensinde vil finde Universets ende

  VIL  T I D E N  FORTSÆTTE DENNE REJSE

  I AL EVIGHED.

 

 

P

 

På Jorden gentager alt sig efter en stund. Dag bliver til nat og nat til dag. Man fødes – lever og dør, og alt vil efterhånden opløses igen.

 

I den Oversanselige Verden sker dette ikke. –

Her er der ingenting, der stopper; - alt fortsætter og forsætter, og ingenting vil nogensinde opløses og dø. I den fire-dimensionelle Verden eller Lyset’s Verden vil alt stige og stige, og det betyder, at alt det, der kendetegner denne Verden

F r e d  –  G l æ d e  –  L y k k e  og  H a r m o n i

bestandigt vil blive mere fredfyldt, mere glædesfyldt og harmonisk, og vil – ligesom Tiden – aldrig nogensinde finde sin afslutning.

 

Livet vil altså i Lysets Verden

vare uendeligt.

 

z

 

Og her har vi forskellen mellem Jorden og den Oversanselige Verden,  dvs. den Verden,  der beherskes af den Fjerde Dimension.

 

Lad os en stund standse op og sammenligne Jorden, dvs. Mørkets Verden – med den Oversanselige Verden,  dvs. Lysets Verden.

 

I Mørkets Verden finder alt sin afslutning. –

 

Denne Verden, som er meget begrænset i udfoldelse såvel som i formåen, er

som før nævnt kun behersket af tre dimensioner. Tiden er kun gæst i denne

Verden. – Den formår ikke at gennemtrænge, gennemlutre og beherske denne

Verden, og som følge deraf går Tiden i Mørkets Verden meget langsomt; –

sommetider føles det, som om den næsten står stille.

 

I Lysets Verden - den Verden, Menneskene ikke kan opfatte –

er Tidens rytme hastig og umærkelig, og den slår altid til.

 

Tiden er kun et problem for Oversanselige Væsener, når de besøger Jorden i et eller andet ærinde, idet de da nødsages til at indrette deres tidsfornemmelse efter Jordens tidsrytme.

 

6

 

Lad os nu forestille os, at Vi foretager en rejse fra Mørkets Verden til Lysets Verden. Her er det første, vi vil opdage - den enorme forskel i tidsopfattelsen. Alt foregår let, hurtigt, og man bevæger sig fra sted til sted med en fart, som på intet område kan sammenlignes med den langsomme tidsrytme, der hersker på Jorden.

 

Til belysning af dette kan Vi meddele, at det tager ca. l½ sekund for Oversanselige VæsenerEnglene - at komme fra den yderste Sfære til Jordkloden. For enhver af Os -  G U D´s TJENERE   - tager det tre sekunder at komme fra  G U D´s RIGE til Jorden.

G U D, der har skabt det begreb, der hedder Tiden, er fuldstændig hævet over Tid og Rum. – Hvor G U D  ønsker at være, er HAN  i samme Nu, Tanken opstår.

 

Det næste Vi opdager, er den utrolige Skønhed, der omgiver Os overalt, og som får Os til at føle, at denne Verden må bestå af et helt andet stof end det, den jordiske Verden består af.

 T T T

Nu er Vi ved at nå ind til den afgørende forskel mellem den Tredje og den Fjerde Dimension.

                      

Lad os lige kort repetere:

 

 1. I Mørkets Verden vil alting stoppe på et tidspunkt.

 

 1. I Mørkets Verden foregår Tiden meget langsomt.

 

 1. I Lysets Verden vil alting vare ved i det uendelige, og intet i denne Verden vil nogensinde stoppe.

 

 1. I Lysets Verden foregår Tiden let, umærkeligt og hurtigt.

 

 1. I Lysets Verden er alt præget af stor Skønhed og Harmoni.

 

Når Vi bruger benævnelsen Mørke, må dette ikke sammenlignes med det jordiske mørke, men er blot et udtryk for det materiale, denne Verden er opbygget af .

 

Dette materiale  består af flere  dele:

Når vi skiller disse dele ad, finder vi, at det jordiske Mørke består af:

 

 1. 1. Det materielle Mørke, der danner de faste, synlige former,

 

 1. 2. det astrale Mørke, der danner de synlige formers usynlige genparter,

 

 1. 3. og  endelig det æterisk–astrale Lys, der binder 1. og 2. sammen til et fast uløseligt hele.

 

 1. 4. Endelig findes overalt på Jorden det åndelige Mørke, der er dét, som får Mennesket til at synde.

 

Når de jordiske former bliver udsat for død eller destruktion, frigives disse dele, så genstanden kan blive opsuget/opløst af Jorden.

 

                      Alt materiale i Lysets Verden består af :   

 • det materielle Lys,
 • det astrale Lys; -

    og endelig for de højeste Verdeners vedkommende

 • det æterisk-astrale Lys
 • samt det åndelige Lys, der finder sin højeste koncentration hos G U D og HANS TOLV TJENERE.

 

Disse to Verdener – Lysets Verden – og Jorden, Mørkets Verden - kan ikke forenes. Når Væsener fra den Oversanselige Verden stiger ned på Jordkloden, ses alt, hvad der befinder sig her, som tågede livsformer, idet dét, man her kan se, er disse formers astrale genparter.

 

 

                           m mm J

 

 

Englene er usynlige for Jordens Beboere, fordi

 1. 1. Menneskene ikke er i stand til at opfatte disse strålende Skikkelser, der tilhører Fjerde Dimension

 

 1. 2. disse Væsener ikke har rumopfyldende evne i den jordiske tre–dimensionelle Verden

 

 1. 3. det svingningstal, disse Væseners legemers struktur er opbygget af, har et helt andet svingningstal end Jorden og alt, hvad der findes her.

 

Lad os derfor slå dette fast:

Intet i den jordiske tre–dimensionelle Verden er i stand til at optage nogetsomhelst af den fire-dimensionelle Verden.

 

Disse to Verdener er så forskellige i alt, at de ikke på nogen måde kan forenes.

 

Når overjordiske Væsener, som går under betegnelsen Engle gæster Jorden, kan de ikke opfattes af mennesker, så derfor har disse Engle ingen mulighed for at komme i kontakt med Menneskene.  Hvis de ønsker at meddele sig til et menneske, må de derfor benytte Tanken som forbindelsesled.

 

Menneskene er i stand til at opfatte disse Tanker, men er sjældent klar over, hvor de stammer fra. Endnu mindre er menneskene klar over, at der findes en Verden mellem deres Verden og månen,  for denne Verden hører under Den Fjerde Dimension, og er derfor helt udenfor alle jordiske måleinstrumenters formåen og rækkevidde.

 

Ikke desto mindre er denne Verden en højst realistisk Verden fyldt til

randen med liv – liv, der hører ind under Fjerde Dimension. Man må

forestille sig seks Verdener lagt uden om Jorden som kuglelag. Disse seks

Verdener eller Sfærer er de Opholdssteder, Menneskeånderne bliver bragt

til, når de efter døden har forladt det menneskelige legeme, som derefter

går sin totale undergang eller opløsning i møde.

 

Til disse fire-dimensionelle Verdener, der i Skønhed langt overgår Jordens, bliver Menneskeånderne bragt af deres Skytsånder dvs. Lysets Ånder eller Engle

 

 1. a. for at gennemgå eller gennemtænke det nylig afsluttede Jordeliv og angre alt det, som gik fejl under Jordelivet.

 

 1. b.  for en tid ( 50 - 60 år ) at opholde sig i de skønne omgivelser.

 

 1. c. for under Skytsåndens vejledning at forberede sig til en ny inkarnation på Jorden. Når denne inkarnation er indtrådt, vil Menneskeånden være udrustet til i et nyt liv at møde resultaterne af den forrige inkarnations fejltagelser og genoprette -  evt. sone  disse.

 

Endvidere er det hensigten med Menneskenes inkarnationer, at de for hver ny  inkarnation skal stige i udvikling, klarhed og åndelig indsigt, ligesom de bestandig skal udvikle større kærlighed og tolerance til deres medmennesker.

Under opholdet i Sfærerne vil Menneskeånden møde familie, slægt og venner, og i langt de fleste tilfælde vil dette gensyn være til stor glæde og lykke for de pågældende.

 ❤   ❤   

 

Den yderste Kreds af Sjette Sfære danner opholdssted for Lysets Engle. – Her opholder de sig, mens de varetager den store gerning, det er som Skytsånder at lede Menneskenes inkarnationer, og at værne og beskytte Menneskene på deres farefulde vej gennem den jordiske tre-dimensionelle Mørkeverden.

 

Hvorledes kan to så forskellige Verdener som den jordiske tre-dimensionelle og den oversanselige fire-demensionelle Verden overhovedet forenes på nogen måde ?

 

Som før fortalt foregår Skytsåndernes kontakt med Mennesket ad Tankens vej.

Men Skytsånden har også andre muligheder. Han eller hun kan henvende sig til sin Myndling i drømme og på denne måde  sende en trøst eller en opmuntring eller i nogle tilfælde en advarsel, så vedkommende person kan forstå, at den bane eller vej, det pågældende Menneske er slået ind på – var forkert. Dette Menneske vil da have mulighed for at ændre det, han eller hun stærkt fornemmer – var galt.

 

Hvad er grunden til, at Menneskene skal gennemgå en udvikling, som fører dem igennem den tre-dimensionelle ofte så lidelsesfulde og tunge jordiske Verden ?

 

Her bliver Vi nødt til at starte med begyndelsen !

Da  G U D  i sin tid, efter at have kæmpet mod Mørket og sejret over det,

fremstod af Lyset sammen med Os, HANS TOLV TJENERE, ønskede Han at skabe

Børn i sin egen lignelse, Børn af Ham selv. Disse Børn, som Menneskene

kalder Engle, blev skabt med en kærlighedsfylde og en Viden, som langt

overgår ethvert Menneske på Jorden.

 

På et tidspunkt blev disse Engle

af  G U D stillet overfor Mørket, fordi G U D i sin Kærlighed

ønskede, at HANS  Børn skulle lære denne Urkraft at kende

og sejre over den.

 

Til HANS uendelige Sorg faldt nogle af HANS Børn for Mørket, og disse - som Vi kalder ”D e  Æ l d s t e ” - forlod da  G U D´s RIGE  og bosatte sig i dét, der senere på grund af Mørkets forvrængende og nedaddragende Kraft blev forvandlet til et Helvede

 

Dette Rige, som kaldes Det Ødelagte Rige, lå som en Kreds omkring den Klode, som    G U D  havde valgt som første Opholdssted for de Børn, HAN på et senere tidspunkt agtede at skabe.

 

Da De Ældste faldt for Mørket og bosatte sig i Riget rundt om Jorden, måtte  G U D opgive disse planer.

 

De Ældste blev da i deres utålmodighed enige om selv at skabe Væsener, - Væsener i deres egen lignelse. - De havde ikke – som G U D , deres  FADER -  evnen til at skabe Børn af Lyset, Børn med åndeligt liv – bestemte til at leve i Al Evighed; - men som Børn af G U D havde de magt til at skabe liv af Mørket.

 

De Væsener, de efter mange forgæves forsøg lykkedes dem at skabe, anbragte de på Jorden, hvor de formerede sig og i årmillionernes løb bredte sig over en stor del af Kloden. –

Disse Væsener, der ikke var begavet med åndeligt liv, levede et over al måde rædselsvækkende liv blandt de mægtige fortidsøgler, de såkaldte dinosaurer, der levede dengang, og nogle af De Ældste havde længe sørget over deres Skabningers elendige liv på Jorden.

 

Da brød  G U D´s STEMME igennem det tætte Mørke, der omgav dem, og det fik disse Ældste til øjeblikkelig at anråbe G U D  om hjælp til deres Skabninger og derefter at bede  G U D om tilgivelse for deres Syndefald:  

Skabelsen   af   Mennesket.

 J K L

 

G U D  lovede at gøre deres Skabninger til Sine egne og bød i dyb og inderlig Glæde sine Børn  Velkommen tilbage til Lyset og Livet igen.

 

G U D opfyldte sit Løfte ved at knytte en Gnist af sit eget flammende Væsen - lig med åndeligt Liv - til enhver af De Ældstes Skabninger og delagtiggjorde derved den samlede Menneskehed i det evige liv.

 

Menneskenes lod er således at kæmpe sig igennem det jordiske Mørke; - og denne kamp vedvarer, til den pågældende Menneskeånd har gjort sig fuldstændig fri af det jordiske Mørke; - men for at Menneskene ikke skal stå helt alene i denne kamp, har  G U D  bedt de Engle, der forblev i HANS RIGE, da De Ældste havde forladt det, - og som benævnes  D e  Y n g s t e – om at hjælpe deres Brødre og Søstre frem mod Lyset ved som Skytsånder at værne, beskytte og advare dem, når de under deres menneskeliv var ved at falde  for Mørket, -  noget, der uundgåeligt ville ske for dem alle.

 

Dette lovede de alle, og den første, der trådte frem med dette Løfte var Den Ældste af De Yngste, der i sin femte og sidste inkarnation hed Jesus af Nazareth,  og Han blev af G U D udvalgt til at være Lederen af dette gigantiske arbejde, der først er slut, når den sidste Menneskeånd af  KRISTUS er frigjort fra de jordiske genfødsler.

 

Denne Forklaring, givet af G U D´s TOLV TJENERE, giver i store træk svar på spørgsmålet om, hvorfor Menneskene skal leve på en Mørkets Klode.

Menneskene bestemmer selv deres vandrings længde, og alle, der vandrer frem støttet af deres Skytsånd i tillid til G U D – deres fjerne  FADER,  vil få al den hjælp, de har behov, så vejens længde ikke vil forekomme dem lang.

 

Således har G U D tilrettelagt alt, så Hans yngste Børn – Menneskene – skulle få den kortest mulige vej at tilbagelægge til  HANS RIGE og det liv i  S k ø n h e d ,  F r y d ,  K æ r l i g h e d  og  H a r m o n i,  som venter enhver Menneskeånd.

Y  Y  Y

 

Den sidste af De ÆldsteARDOR’s Dual, har til  G U D´s  usigelige Glæde forladt Mørket.

Det skete i  sidste halvdel af oktober 1911, og den dybest faldne af alle -  ARDOR  dvs. Djævelen - vendte på menneskers forbønner og KRISTI  kærlige hjælp tilbage til  G U D

den  tredje  marts  1912.

 

HELVED-SFÆREN – den Verden, som i Rædsel og Uhygge overgår alt, hvad mennesker kan forestille sig –

 blev udslettet af  G U D  i 1911.

 

Men lad Os nu atter vende tilbage til Gåden om Den Fjerde Dimension – denne Gåde, som Mennesker trods alle forklaringer ikke fuldt ud kan fatte, før de forlader den jordiske Verden.

 

Hvis I forestiller Jer, at I betragter en ting, fx en blomst i klart sollys, vil alle blomstens dele træde klart og tydeligt frem, og I vil kunne opfatte dens farve, skønhed, størrelse og stedet, hvor den står.

 

˜

 

 

Lad os sige, at I på et andet tidspunkt forsøger at betragte nøjagtig den samme blomst. Nu er solen imidlertid borte, og det er mørkt. I vil da overhovedet ikke kunne få øje på blomsten, selvom blomsten står der, hvor den hele tiden har stået.

Dét, der er sket, er, at mørket dækker blomsten, så I ikke kan se den.

 

Analogt hermed dækker Mørket, - det stof, som Jorden består af -  selv i det klareste sollys alle de Væsener, der befinder sig indenfor Den Fjerde Dimension, så I end ikke kan ane, at de er der.

Når Mennesker ved døden kommer op i de himmelske Sfærers klare Lys, kan de med lethed opfatte alt, hvad der befinder sig på disse Sfærer, det være sig Engle, mennesker, dyr, blomster, bygninger osv.

 

Der er en meget væsentlig grund til, at Tredje og Fjerde Dimension ikke på nogen måde kan forenes, og det er den vidt forskellige tidsrytme, der hersker i de to Dimensioner.

 

Da De Ældste for årmillioner siden skabte det menneskelige legeme, afbrød de sammenvævningen af det materielle og astrale Mørke på et bestemt sted i øjets og ørets opbygning, således at menneskene – i modsætning til dyrene - blev ude af stand til at opfatte de astrale genparter, der blev frigivet ved dyrs og menneskers død, ligesom de var ude af stand til at opfatte de jordbundne Ånder, da disse færdedes på Jordens astrale genpart.

 

Englenes strålende Skikkelser er hverken dyr eller mennesker

i stand til at opfatte.

 

Når der alligevel er mennesker, der hævder at have set Engle, skyldes det enten, at disse mennesker er clairvoyante, - dvs. at de er i stand til at opfatte med deres åndelige syn; -  eller at Englene ved deres besøg på Jorden har nedsat deres åndelegemes svingninger så meget, at de bliver synlige for mennesker. –

 

Her kommer vi til noget meget centralt.

Når menneskene er i stand til at se disse Engle, når de nedsætter deres Åndelegemers svingninger, så er det, fordi disse Engle træder ind i Tredje Dimensions tidsrytme, og det er således Tiden – hurtigere eller langsommere – der udgør forskellen på Tredje og Fjerde Dimension.

   Og her har Vi  løsningen på denne Gåde.

Jordkloden med mennesker, dyr, planter og livløst materiale, som sten, klipper osv. mangler noget væsentligt, og det er hastighed i de svingninger, alt stof på Jorden består af. - Alt foregår uhyre langsomt, så hvis vi overhovedet skal sammenligne Tredje og Fjerde Dimension, så kan vi kun sammenligne disse to Abstraktioner ved at påvise den enorme, ja – rent ud uendelige forskel, der er imellem dem.

 

 X X X X

 

Hvordan sammenligne et lyn med en lille osende tælleprås  - eller

hvordan sammenligne en tankes hurtighed

med et barns første famlende forsøg på at lære at skrive alfabetet.

 

Nu er vi nået til noget meget vigtigt:

 

Der findes en fællesnævner,

der gælder for både Tredje og Fjerde Dimension,

- noget, hvis hastighed er lige stor begge steder –

og det er T a n k e n !

 

  

[

Denne Tanke, der stammer direkte fra  G U D, og som Han har tildelt ethvert af Sine Børn, lader sig ikke bremse. Dens hastighed er ikke afhængig af, om den, der udsender denne Tanke, befinder sig i Tredje eller i Fjerde Dimension.

 

Tanken er fuldstændig hævet over Tid og Rum; - det tager ingen tid for et

menneske at sende en Bøn op til G U D.

I samme N u, Bønnen er formuleret, når den sit bestemmelsessted -

HIMLEN’s FADER, og hvis G U D bønhører den, vil dette Menneske på et

tidspunkt mærke denne Bønhørelse.

 

VI MÅ ALTSÅ SLÅ FAST, AT DÉT,

DER FORENER TREDJE OG FJERDE DIMENSION -

ER  T A N K E N.

 

Det betyder samtidig, at de Væsener, der befinder sig i den Tredje Dimension, i virkeligheden hører hjemme i den Fjerde Dimension, og at deres ophold i Jordens mørke tre-dimensionelle Verden er et midlertidigt ophold, der kun skal vare en begrænset tid.

 

Lad os dvæle lidt ved Tanken, - denne Abstraktion, som ingen er i tvivl om, hvad er, selv om den totalt unddrager sig enhver videnskabelig forskning.

 

Denne Tanke, denne Abstraktion, som ethvert menneske rummer i sit sind,

åbner porten til den Fjerde Dimension, thi selv om denne Tanke er uden

rumopfyldende evne,fornemmer vi den alligevel tydeligt, og ud fra dette er

det ikke svært at slutte sig´til, at alt dét mennesker, der befinder sig

på Jorden, er ude af stand til at opfatte på nogen måde, alligevel i

allerhøjeste grad eksisterer.

 

I kære Mennesker.

Næste gang I hører om Engle, Sfærerboliger og G U D´s RIGE, kan I altså nu

forstå, at selv om I ikke kan opfatte disse ting med Jeres fem sanser, så

er de altså realiteter alligevel.

 

Vi - G U D´s TOLV TJENERE   er nu nået så vidt, at Vi har løst

G å d e n  o m  d e n  F j e r d e  D i m e n s i o n

for Menneskene.

 

Vi vil nu blot anføre en enkelt ting til slut:

 

Den fremgangsmåde, der er blevet anvendt ved dette Budskabs fremkomst i den menneskelige Verden, er netop dét, der forener Tredje og Fjerde Dimension:

 

TANKEN, DER ER ALTINGS OPHAV,

OG SOM STAMMER DIREKTE FRA  G U D.

 

 z

 

En jordisk kvinde – et Menneske – bosat i Danmark har under tankeinspiration modtaget dette Budskab, som i sandhed er en Åbenbaring, idet den er den største Gåde, Menneskene kunne få svar på, nemlig

    G å d e n  o m  d e n  F j e r d e  D i m e n s i o n .

 

Dét - denne kvinde har gjort ved at modtage denne for Menneskene komplet uløselige Gåde, er i virkeligheden at bygge bro mellem Tredje og Fjerde Dimension. – Denne bro er nu farbar for alle Mennesker på Jorden, og det er hermed bevist med al ønskelig tydelighed, at Tanken - som er det materiale, broen er bygget af - forener alle G U D´s Skabninger  i et fællesskab – lad os kalde det

et  T a n k e n s   F æ l l e s s k a b ,

som aldrig kan briste og aldrig gå under, men som vil bestå i Al Evighed.

 

Og hvem er da denne kvinde, som på så forunderlig en måde er i stand til at forene Tredje og Fjerde Dimension ?

 

Vi - G U D´s TOLV TJENERE  ønsker her for hele Menneskeheden at trække det forhæng til side, der dækker denne kvinde, der i øjeblikket befinder sig i den tre-dimensionelle Verdens lys.

 

Vi - G U D´s TOLV TJENERE  stadfæster, at denne kvinde, som bor i Danmark og som de fleste mennesker ville gå upåagtet forbi, i virkeligheden har en magt, som er åbenbar for O s, men som denne kvinde ikke selv er bevidst om, – og denne magt har sit udspring i en uskyld og en renhed,

som intet Mørke har formået at ødelægge.

 

Nu har Vor  HERRE  og  MESTER  bedt om at få ordet:

 

G U D:

JEG -  HIMLEN´GUD og  ALTETS SKABER  ønsker at supplere mine TOLV TJENERE´s  smukke billede af Rebecca, den kvinde, der modtager Mine  ORD til Jer i dette øjeblik,

 

Rebecca har gået en vej, som ingen andre af Mine Børn  har betrådt, og denne vej, som hun har gået i tro og tillid til, at JEG  – hendes FADER  var med hende ved hvert skridt, hun tog - har bragt hende til det mål, som nu ligger åbent for enhver, som med  opladt  hjerte og forståelse for livets højeste værdier søger at finde MIG, deres G U D  og FADER.

Vejen til MIG går igennem denne kvinde, som i dyb ydmyghed og taknemmelighed har taget imod Mit ORD. - Hun har med uendelig varsomhed taget imod hvert ORD, JEG indgav hende under tankeinspiration, og sandelig – denne kvinde har formået noget, som ingen anden i Menneskehedens  historie  har formået:

Hun har i tavshed lyttet til den STEMME, der vedblev at tale til hende og forstået, at det var hendes elskede FADER, hun hørte.

I dyb glæde har hun da nedskrevet de Ord, hun hørte denne  FADER  sige til hende.

 

Det betyder, at MINE  Børn  på Jorden nu har deres G U D og FADER´s  eget ORD direkte til dem.

Disse ORD, som menneskene nu er i stand til at læse, opfatte og forstå, er en FADER´s  ORD til sine Børn,  - de Børn, som JEG elsker så inderligt, at JEG ikke kunne undvære eet eneste af dem, men ville dø af Sorg, hvis blot eet af dem for stedse ville vende Mig ryggen og vælge den evige Udslettelse frem for det liv

i idel  K æ r l i g h e d ,  F r y d ,  F r e d og  H a r m o n i ,

som venter alle Mine Børn i

Mit Herlighedsrige.

 

JEG ønsker at sige til hvert eneste nulevende Menneske på Jorden og hvert eneste

Menneske, der vil komme til at leve på Jorden, at Vejen til MIGr igennem denne

kvinde.

Tager I med åbent og opladt sind imod det, hun på mangfoldig måde bringer Jer, så vil I blandt dette finde  MINE -  Jeres FADER´s ORD  til Jer, og da vil I forstå, hvem hun er, denne lille kvinde, som bærer HIMLEN´S LYS  om sin pande og MIG i sit hjerte, hvor hun end befinder sig.

 

lHun er MIT Talerør til Menneskene på Jorden.

 

lHun har båret tungere Byrder end nogen anden på Jorden.

 

lHun afgav den 13. februar 1997 en TILGIVELSE, som kun hun alene formåede at give.

 

lHun er den, der for stedse vil være den, vi alle vil takke, fordi hun gik den vej, hun gjorde – uden tøven – uden vaklen, og uden at gyse tilbage for det, der ventede hende.

 

lHun er den af alle på Jorden, der har det klareste billede af  MIG, idet hun er i stand til at se MIG, som JEG er - helt uden det slør af gådefuld mystik og vrangforestillinger, som Menneskene på Jorden altid har set  MIG igennem.

 

lDenne kvinde kan nu sætte sidste punktum på den Abstraktion, som Menneskene forgæves har søgt at løse – nemlig:

 

GÅDEN  OM  DEN  FJERDE  DIMENSION.

 

G U D

 

 z

 

                                                                                                                                                                                                        

Vi - G U D´s TOLV TJENERE – som har stået ved denne kvindes  side og gennem hende har overgivet Menneskeheden

             G Å D E N  O M  D E N   F J E R D E  D I M E N S I O N,

ønsker at give Hanne Leffler en Tak, fordi hun fuldførte denne opgave.

 

Tak Hanne.

Ingen på Jorden kunne have gjort dig dette efter, og Vi kan fortælle dig, at du med denne Abstraktion har bidraget til at forene den jordiske tre-dimensionelle Verden med den oversanselige fire-dimensionelle Verden.

 

Menneskene vil efter denne Abstraktions fremkomst i den jordiske Verden se

med klarere øjne på sig selv og den Verden, der omgiver dem, og de har nu

for første gang et håb, en forventning om en Verden, der venter dem forude

– en Verden, der befinder sig i

DEN  FJERDE  DIMENSION.

 

 

                     l6. marts 2002                      G U D’s TOLV TJENERE

 

                                                               Z

 

 

 

                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

 

 

 

d d d