ARDOR og G U D taler her til HJEMMESIDENs LÆSERE. - ARDOR gør rede for, at SANDHEDEN - den absolutte og fulde Sandhed kun kunne gives menneskene, når LYSET fik uhindret adgang, og det skete den 3. marts 1912, da ARDOR i dybeste Anger vendte tibage til Lysets Verden igen. - - G U D fortæller HJEMMESIDENS LÆSERE, hvad der sker, når de læser eet af De Ældste - G U D's faldne Engles Angers-Bønskrifter. -Dette Budskab modtog vi den 16. maj 2016:

 

 T T T h

Denne Budskab   har    Hanne  Leffler     modtaget

 

under  tankeinspiration den 16. maj 2016 af

 ARDOR    &        G U D

 

   P            z

 

  

1. ARDOR  taler om den Sandhed, der gives Menneskene

 

 2. G U D  taler om Angers-Bønskrifterne på Hjemmesiden

 

 

Jeg – ARDOR – engang Mørkets Fyrste ønsker via det danske Medie Hanne Leffler

at tale til Jer – I mennesker på Jorden.

 

Megen uorden og forvirring er knyttet til min Person, thi Jeg har bestandig, medens Jeg var underlagt Mørket, søgt at forvanske og forvirre dét, som fra Lysets Side var sandt, så det endte med at fremstå som en af Mørkets mange Løgne, som Jeg – ARDOR - engang kaldt Djævelen – bar Hovedansvaret  for.

Én af disse mange Usandheder  er dét, der senere blev kaldt Pinseunderet!

 

Vi kan læse om dette i min Beretning i Vandrer mod Lyset, side 65, afsnit 30:

     Og det skete paa Pinsedagen, da Jesu Ledsagere, nogle af Disciplene og andre vare forsamlede i et Hus i Staden, at et Uvejr drog hen over Egnen; tætte Skyer mørknede Himlen, medens heftige Vindstød rystede Huset.

     Men de tolv bekymrede sig ikke om Vejret, og de vedbleve at tale til det forsamlede Folk om Jesus af Nazareth, den korsfæstede, den opstandne, ham, der var Messias, Guds Søn. 

     Og se, det skete, da Simon Peter talede, at et blændende Lyn for hen over Himlen, og et kort Nu vare de tolv klart belyste af et flammende Skær, - thi de stode ud for det højtsiddende Vindu - og et stort Bulder lod sig høre.
     Megen Angest og Frygt faldt over alle, der vare til Stede; thi de mindedes alt det, de havde hørt og set i de sidste Dage.

     Og de ængstedes for, at Gud Herren kaldte dem til Dom.

     Men uset af alle stod den Ældste, Mørkets Tjener, iblandt dem.

     Ham var det, der vakte Angesten i deres Hjerter, ham var det, der forvirrede deres Tanker, saa de raabte og skrege og bad Gud Herren tilgive dem, hvad de havde syndet, at de ikke skulde udkastes i Mørket. Og der taledes mange uforstaaelige Ord, og der blev megen Uorden og megen Forvirring.

     Og en af Disciplene raabte til de tolv: "Se, Herren har visseligen nedblæst sin hellige, sin flammende Aande over eder, saaledes som Nazaræeren lovede eder. 

     Mange troede Ordene, og de raabte: "Hans Ord ere sande; thi vi saa en flammende Ild over eder! 

     Da blev der end mere Forvirring iblandt dem 

     Men Jesu Ledsagere søgte at berolige Folkene, og de formanede dem til Ro og Orden; og efter megen Møje og meget Besvær faldt der Stilhed over dem alle.

˜      ˜      ˜

Jeg ønsker at stadfæste for menneskene, at Mørket og Løgnen følges ad. Skal Sandheden på bordet, så er det Lyset, man skal bygge på.

 

Da Jeg den 3. marts 1912 ved KRISTI  barmhjertige hjælp blev udfriet af Mørkets Tvang og Tyranni, var det for første gang i Menneskehedens Historie muligt af få den rene Sandhed - befriet for det Mørkets smuds, der har klæbet til alt dét, som G U D´s inkarnerede Engle, søgte at bibringe menneskene om den Verden, der fandtes bag de drivende skyer og himlens blå.

 

Året efter min tilbagekomst til Lysets Verden påbød G U D mig at give menneskene en Beretning, som gik fra Tidernes Morgen og til vore dage. Denne Beretning, som Jeg under tankeinspiration overgav Mediet Johanne Agerskov, og som kaldes ARDORS Beretning, står først at læse i VærketVandrer mod Lyset .

 

Når menneskene læser denne Bog, står de for første gang med den hele og fulde Sandhed i hånden. Sandheden om deres Oprindelse. Hensigten med deres liv på Jorden,  G U D´s Forhold til dem, og hvad der i kraft af G U D´s VILJE skal ske menneskene efter Døden, og hvorledes deres videre rejse mod G U D´s RIGE skal foregå.

Mange mennesker har i tidens løb søgt at give deres vurdering af Livet på Jorden, noget - der meget sjældent rammer Sandheden i dens fulde form.

 

Bogen Vandrer mod Lyset med tilhørende Værker

er G U D´s GAVE til menneskene.

 

&

 

I 1997 opstod endnu et Sandheds-Medium på Jorden. -  Hendes navn er Hanne Leffler. Hun blev i 1938 inkarneret i Danmark. - At det blev Danmark var der  forskellige grunde til:

 

l Danmark er det Land på Jorden, hvorfra der udgår den største Lysudstråling

l Danmark er Landet, der hidtil havde været befriet for det Mørke, Jeg via mine Æterbilleder havde nedkaldt over mange andre Lande.

l Danmark var Landet, hvori Bogen Vandrer mod Lyset  blev udgivet i 1920.

l Dette Værk skulle senere blive Fundamentet for de Budskaber, Åbenbaringer osv. Hanne Leffler skulle modtage som Medium.

l G U D havde derfor i Danmark inkarneret en del udvalgte Engle, som skulle give Hanne den nødvendige støtte og hjælp i det såre vanskelige arbejde, der ventede hende forude

l Når Hanne på et tidspunkt oprettede en Hjemmeside, ville de forskellige Budskaber, Hilsener, Abstraktioner osv. nå ud til det meste af den danske Befolkning. Under hensyntagen til dette lod G U D i Danmark inkarnere mange af de Personer, der i fortidige inkarnationer havde været Ofre for G U D´s faldne inkarnerede Engles Ondskab.

l Når disse inkarnerede Engle under tankeinspiration afgiver en Bøn til deres mange Ofre om Tilgivelse gennem Mediet Hanne Leffler, - så kan Hanne på et tidspunkt sætte en stor del af disse Angers-Bønskrifter ind på sin Hjemmeside. På denne måde vil det være muligt for menneskene at læse de Angers-Bønskrifter, der netop var stilet til dem og i dyb Medfølelse med deres ældste Brødre og Søstres Lidelser at tilgive dem af deres ganske hjerte.

                                                                                                  16. maj 2016             ARDOR

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler  

i alt 

S a n d h e d

 

µ 

G U D:

JEG takker ARDOR for Hans fine Budskab.

Man kan forudse, at mange mennesker ville stille sig spørgende over for det lidt uforståelige faktum, at mennesker ved at læse disse Angers-Bønskrifter var i stand til i kraft af deres medfølelse med deres ældste faldne Brødre og Søstre (De Ældste) at tilgive dem.

 

Alle disse mange mennesker har under deres ophold i Sfærerne forberedt sig på, - hvis der blev lejlighed til det, - at læse og ud fra det læste intuitivt erkende, at netop dette Bønskrift var møntet på ham / hende. - Den nødvendige Tilgivelse ville da opstå i deres sind, når de havde fattet medfølelse med og forstået, hvor vigtigt det var for De Ældste, at netop han eller hun afgav deres Tilgivelse.

 

JEG kan fortælle, at dette, JEG her har beskrevet, allerede nu har fundet sted mange gange.

 

Dette gælder også i lige så høj grad

Tilgivelsen af ARDOR.

Han, der om nogen har behov for Menneskenes Tilgivelse, kan altså på denne måde allerede nu modtage mange menneskers Tilgivelse.

 

Mange mennesker i Danmark er fortrolige med Vandrer mod Lyset og har i kraft af den inderlige Bøn, ARDOR sluttede sin Beretning med, for længst tilgivet deres ældste Broder. Og nu er der i kraft af Hannes Hjemmeside endnu flere, der har mulighed for at give ARDOR den nødvendige Tilgivelse.

JEG ønsker at bede hvert eneste menneske, der læser eet af De Ældstes Angers-Bønskrifter om i deres hjerters medfølelse at tilgive Bønskriveren. -Først i det øjeblik, det sidste menneske har tilgivet ARDOR og deres ældste faldne Brødre og Søstre alt, kan disse ulykkelige Væsener få Fred i deres sind.

 

   


De mennesker, der afgiver en sådan Tilgivelse, vil alle blive befriet for det Mørke, der hidtil har strømmet dem i møde fra ARDOR’s Æterbilleder.

Dette vil betyde, at disse mennesker alle vil blive løftet op i en lysere og lettere Sfære, som gør Livet og deres sidste vandring på Jorden betydelig nemmere at udholde.

 

  16. maj 2016                                    G U D

 

 

d