KRISTUS overgav os den 17. januar 2003 dette meget smukke Budskab om Kærlighedens Væsen. Samtidig besvarer Han spørgsmålet, om man kan elske sig selv!

 

TTT  h

Dette BUDSKAB

 har Hanne  Leffler 

modtaget

under  tankeinspiration

   den 17. januar 2003  af

KRISTUS

 

 

 

 l

                                              

 

Spørgsmål: Der er mange, der mener, at for at kunne elske andre, skal man være i stand til at elske sig selv !

Hvordan ser Den Oversanselige Verden på dette ? 

 

 

KRISTUS :

 

Lad os engang se lidt nærmere på Kærlighedens Væsen

I Vandrer mod Lysets Tillægsværk: Spørgsmål og Svar I side 55 spørgsmål 39 gives der denne forklaring på begrebet Kærlighed:

 

    Kan der gives en Forklaring af Begrebet Kærlighed?

 

    Det Begreb eller den Abstraktion, som den menneskelige Tanke søger at finde Udtryk for i Ordet "Kærlighed", er i sig selv udefinerlig; kun tilnærmelsesvis kan der i de jordiske Sprog findes mer eller mindre godt dækkende Udtryksformer eller Billeder derfor.

       I Forhold til Tanke og Villie bliver Begrebet Kærlighed = Lysets Livsnerve.

   Tanke og Villie er Lysets højeste Koncentration; men Kærligheden er Lysets Essens, en Tanke og Villie gennemtrængende, gennemsyrende Kraft.

     Man kan derfor sige: Kærlighedens Almagt eller altbesejrende Magt, og denne Magt faar sit højeste sublime Udtryk i Guds Faderkærlighed, idet Lysets Livsnerve udgaar fra Ham og i talrige Forgreninger breder sig til alle af Ham skabte Væsener, saa at alle Hans Skabninger i Tidernes Løb vil gennemtrænges og gennemsyres af den fra Gud-Fader evigt udstrømmende Kærlighedsessens. Jo nærmere det aandelige Jeg kommer til Gud, jo stærkere vil Jegets Kærlighedsfylde blive, jo lettere vil det være for Jeget i Væsen og i Handling at udvise og udøve Kærlighed.

    Ved Lysets Livsnerve er Gud saaledes forbundet med alle sine Skabninger, og ved sin Kærlighed, der gennemstrømmer dem alle, drager Han sine Børn til Faderhjemmet, til Livet i al Evighed. Selv i de dybest faldne Aander har Livsnerven sine Forgreninger, og paa et eller andet Tidspunkt vil Kærligheden i en af dens talrige Former gøre sig gældende og trods ydre eller indre Modstand gennemsyre Jeget; og naar al Modstand er brudt, har Gud-Fader vundet sit Barn tilbage.

                                      Kærlighed er Idealet for den menneskelige Fuldkommenhed.
                                  Kærlighed er Menneskelivets Islæt.    
                                  Kærlighed er Hjertets Prisme.    
                                  Kærlighed er Drivfjederen i de Yngstes Arbejde for Menneskeheden.    
                                  Kærlighed er Baandet mellem den mandlige og kvindelige Dual.    
                                  Kærlighed er Livets Energi.    
                                  Kærlighed er Livskilden i Gud

         ˜   ˜   ˜  ˜   ˜   ˜

Det begreb, der kaldes Kærlighed, er en  u d a d r e t t e t  k r a f t,  som finder udtryk i den følelse, man omfatter andre Væsener med. Alle mennesker har evnen til at føle Kærlighed i sig, og denne Kærlighed kan give sig udslag på mange forskellige måder og kan stiles til både mennesker og dyr.

 

l        Kærlighed er den største Kraft i Verden

l        Kærlighed er i stand til at redde alt fra fortabelsen.

l        Kærlighed er  G U D´s  Gave til alle sine Børn.

l       Igennem  Kærligheden  formår  menneskene at fatte  G U D´s  Væsen, idet  G U D  er idel Kærlighed.

l        Den dybest faldne Engel blev løst af Mørkets Lænker, da Han den

3. marts 1912 mødte Kærligheden.

l        Hvis alt skulle forgå, så ville Verden dog bestå, så længe Kærligheden eksisterer.

l        Kærligheden er den skønneste form på hvilken mennesker kan omgås hinanden.

l        Forbindelsen mellem Den Oversanselige Verden og Jorden er Kærlighed.

l        Den, der har givet det smukkeste udtryk for denne Kærlighed, er en lille jordisk kvinde, da hun den 13. februar 1997 tilgav sin Dødsfjende.

 

l l l

 

K æ r l i g h e d e n  k a n  k u n  f i n d e  u d t r y k,  h v i s  m a n  s k æ n k e r  d e n

 t i l  a n d r e.

 

Hvis man forsøger at rette Kærligheden mod sit eget  jeg, vil den Kraft, der

ligger i Kærligheden, ø j e b l i k k e l i g  a f b r y d e s.


Grunden til dette er, at selve kærligheds-essensen, som er givet os af  G U D, kun kan udfolde sig, hvis man henter den frem fra sit eget indre; - og ved at blive rettet mod andre kan Kærlighedensin fulde kraft, sin fulde styrke.

 

   

 

Lad os forestille os, hvad der ville ske, hvis vi var i stand til at rette denne Kraft mod os selv:

 

1.    Kærligheden ville være aldeles værdiløs.

2.    Man ville meget hurtigt være ude af stand til at modtage Kærlighed fra andre, også selv om andre forsøgte at give een denne Kærlighed.

3.    Man ville rent åndeligt gå fuldstændig i stå, fordi man ikke kunne modtage den Kærlighed, der kommer fra andre, og som er det eneste, der er i stand til at glæde een og fryde een.

4.    Når et Menneske mangler Kærlighed, vil man blive så afstumpet. at man i bedste fald ville stivne, og en følelsesmæssig stagnation ville da blive det endelige resultat. –

5.    I værste fald ville ens sind fyldes med had til omgivelserne. - Dette kom allertydeligst til udtryk hos De Ældste i Helved-Sfæren, idet disse ynkværdige Væsener ikke havde nogen mulighed for at optage nogen som helst form for Kærlighed hos hinanden.

6.    Hvis man var i stand til at rette  Kærligheden  mod  sig  selv,  så  ville  livet i  G U D´s  RIGE totalt mangle den Salighed, der ligger i at modtage Kærlighed fra andre.

7.    Et liv under sådanne forhold ville være umuligt.

 

 p p p

 

Lad os derfor slå fast, at intet menneske er i stand til at elske sig selv.

Intet menneske er i stand til at rette sin Kærligheds Kraft imod sig selv.

 

l         Kærligheden er det dyrebareste, menneskene har.

l         Kærligheden er det dyrebareste, Englene har.

l         Selve Kærlighedens KildeVor Kærlige og Almægtige FADER  - lader uafbrudt sin Kærlighed, der er uendelig, strømme til alle sine Skabninger.

l         Denne FADER ville dø, hvis ikke HANS Børn gengældte denne Kærlighed.

l          For  G U D  er selve meningen med livet at modtage Kærlighed fra ethvert af Sine Børn  i  Al Evighed.

l l l


I forbindelse med ovennævnte Budskab fra KRISTUS vil vi bede om at få forklaret betydningen af det gamle Bud: ”Du skal elske din Næste som dig selv”  således som det står at læse i Bibelen.

 

       I Markus-Evangeliet kap. 12, 28-31 står:   (Om det største Bud i Loven)

Og en af de Skriftkloge, som havde hørt deres ordskifte og lagt mærket til, at han svarede dem godt, kom til ham og spurgte ham; ”Hvilket Bud er det første af alle? ”

Jesus svarede: ”Det første er: Hør Israel!  Herren vor Gud, Herren er én; - og du skal elske Herren din Gud af hele dit Hjerte, af hele din Sjæl, af hele dit Sind og af hele din Styrke.

Et andet er dette: Du skal elske din Næste som dig selv. Noget andet Bud større end disse, gives ikke.”

 

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

      Dette Bud er nedskrevet for totusind år siden af Evangelisten Markus.

 

Hvis man i stedet for

     Du skal elske din Næste som dig selv

  sagde:

Du skal elske din Næste af hele dit hjerte

samt

I skal elske hverandre som Brødre og Søstre

 

kommer man nærmere den mening, Jeg som Jesus af Nazareth ønskede at lægge i disse Kærligheds-Bud.

 

Lad disse Bud være Fremtidens Bud !

❤        ❤      

 

Hvis Mennesker ville tage dette Bud – sagt af mig – til deres hjerter, så ville forholdene overalt på Jorden blive bedre, fordi Menneskene da ville behandle hinanden mere kærligt, mere respektfuldt, og da ville de gavne ikke alene deres Næste  - men også sig selv.

 

  LAD  MIG  OVERRÆKKE  ENHVER  AF  JER  MIN  DYBE

 OG  INDERLIGE  BRODERKÆRLIGHED

 

 

                                   17. januar 2003              KRISTUS

 

 

 T

 

                                                                                                                                                     

 

                                                                    BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

µ

 

 

 d