Af den uendelige rigdom af Egenskaber, som G U D besidder, har vi fået lov at åbenbare disse. --- Den første er FANTASI og uendelig KREATIVITET, modtaget den 14. august 2004. - - - Den anden er KUNDSKAB - VISDOM, modtaget den 8. januar 2007. --- Der vil senere følge flere.

TTT          h 

Denne  Åbenbaring  har   Hanne  Leffler  modtaget

 

under  tankeinspiration   14. august 2004 af

 

G U D

 

z

 

 

G U D´s Egenskab

 

Fantasi og uendelig Kreativitet

 

 

 

æ

 

 

Dette sagde G U D til os natten til den 14. august 2004:

 

Den jordiske tåge er lettet for alvor. - Solen er ved at bryde frem

og sprede den tåge, der altid har hvilet over Jorden. -

JEG -  HIMLENS HERRE ønsker at bringe et Budskab frem

til Jordens Børn,

som netop nu har brug for at høre,

hvad deres  HIMMELSKE FADER  har i beredskab til dem alle.

 

JEG ønsker at lade MIN STEMME høre,

så hvert barn, hver mand og hver kvinde løfter hovedet i glæde

og erkender, at JEG -  deres  G U D  er midt iblandt dem til stede.

 

z

                                                                                                               

Hvis alt var ensformigt, og der ingen variation var i noget, så ville ingen af Mine Børn kunne udholde Livet i Al Evighed.

 

Dét, der gør Livet værd at leve, er den mangfoldighed af variationer, som Livet overalt fremviser.  - Dette gælder ikke alene på Jorden - men i høj grad også i Lysets Verdener, hvoraf  MIT RIGE  - alle menneskers Endemål – byder på en så uendelig variation af alt, at Mine Børn i Al Evighed vil finde Livet her varieret, alsidigt og nyt. - De vil til deres store Fryd bestandig blive mødt af noget, de aldrig har set, oplevet eller erfaret før, og det gør Livet i Mit Rige til et fuldkomment Opholdssted for dem; - deres Glæde over det vil vokse og vokse i Al Evighed, og JEG - deres FADER  har bestandig tusindfold af nye skønne Glæder parat til dem.

 

Jorden - menneskenes første opholdsted – byder også på en rigdom af variationer overalt; - ikke alene er de landskaber, Jorden overalt byder på, forskellige, men både plante- og dyreverdenen byder overalt på Jorden på så smukke og dejlige  variationer, at alle kan få lejlighed til at glæde og fryde sig over dette.

 

|||||

ó

 

Til sammenligning kan JEG fortælle, at den nu udslettede Helved-Sfære efterhånden som Mørket mere og mere fik indpas der, efterhånden føltes meget kedelig for Mine faldne Engle! - Som årmillionerne skred frem, blev landskaberne overalt mere og mere ensformige, grå, triste og var ikke i stand til at vække nogen som helst glæde hos beskueren. Alt i Helved-Sfæren fremstod for beboerne der som unuanceret, ensformigt og trist, og dette bidrog væsentligt til at gøre livet i Helved-Sfæren så uudholdeligt for Mine EngleDe Ældste !

En sådan tilværelse ville være uudholdelig for alle! Alle ville på et tidspunkt bede om at blive udslettet, fordi ensformigheden, tristheden og kedsomheden i den grad gennemsyrede deres sind, så det eneste de ønskede var Glemsel, Mørke og Død!

 

Utallige gange i årmillionernes løb har De Ældste ønsket at blive udslettet. –

Utallige gange har de bedt ARDOR om at udslette dem, men hver gang måtte ARDOR tilbagevise deres anmodning, fordi Han ingen magt havde til at udslette nogen. Den eneste, der har MAGT til dette, er MIG; - men efterhånden som Mørket  fik De Ældste i sin vold, mistede de mere og mere erindringen om den G U D og FADER, de alle havde forladt, og da ønsket om Udslettelse begyndte at dukke op hos dem, var ingen af dem i stand til at gøre sig nogen forhåbning om, at JEG kunne høre dem  -  endsige bønhøre dem.

 

En tilværelse, der bygger på kedsomhed, er en tilværelse, der har sin rod i Mørket.  - Mørket byder ikke på nogen variationer, jo mere dræbende ensformig omgivelserne virker, des mere kan man være overbevist om, at Mørket spiller ind.

 

Jo mere varieret en ting er - og det gælder alle variationer inden for musikalske udfoldelser, byggekunst, malerkunst og billedhuggerarbejder - jo mere spiller Lyset ind i disse frembringelser. Jo større glæde et menneske har af at betragte disse Kunstværker og føler sig åndeligt belivet ved at lytte til Musik, i jo højere grad kan man være sikker på, at det givne stammer fra MIG.  Man kan derfor være overbevist om, at jo større glæde en ting giver een, jo mere Lys bærer denne ting med sig. - Dette gælder i lige så høj grad den Kunst, man møder på Teatret, i Koncertsalen, i al god Litteratur eller fra dét, der veloplagt springer os i møde fra store Revykunstnere!

 ® ® ®

 

Menneskene har altså en rettesnor for værdien af de åndelige Sandheder, og denne rettesnor er Glæde !

Hvis menneskene skal kunne udholde den jordiske Tilværelse, må de ind imellem være i stand til at føle ren glæde; - og jo mere glæde et menneske føler, jo nærmere er det MIG, der er Al Glædes Ophav.

Ligeledes er det skabende, det kreative menneske i pagt med MIG – deres SKABER, idet uendelig kreativitet og skaberglæde præger alt, hvad JEG lader fremstå; - og jo højere man stiger i Lysets Verdener, jo mere vil man erfare dette!

 

       µ µ µ

Intetsteds udøver JEG denne Skaberglæde mere sublimt og skønnere end her i MIT eget RIGE.

- Her vil Mine Børn i Al Evighed befinde sig i et Paradis, der overalt byder på en sådan variation

af Glæder, at der er nok i Al Evighed.

 

Til Mine jordiske Børn ønsker JEG at sige dette:

 

Hvis I overalt, hvor I går, søger at betræde Lysets Veje, så vil al denne Herlighed en dag blive Jeres.

 

JEG længes efter at byde enhver af Jer Velkommen i MIT RIGE.

I bestemmer selv vejen, I vil gå; - og den hurtigste vej, I kan vælge, er Lysets Vej.     I har et indre rejsepas, en indre Stemme, og følger I denne Stemme, vil I ledsages af MIN VELSIGNELSE, og da vil I ikke føle vejens længde.

 

Før I ved af det, vil I stå ved Målet, og JEG - Jeres SKABER og FADER vil i dyb og inderlig

Glæde byde Jer Velkommen til det Liv,

d e r  e r  o v e r  A l   F o r s t a n d .

                                                                                                                                                 

                            14. august 2004                               G U D

 

  z

 

 

I Glæden mødes vi med G U D  -  HIMLENS  FADER,

som  er Glædens øverste Repræsentant

Hanne  Leffler 

 

 

Når Mørket trænger ind, går Hukommelsen ud !

skrevet med henblik på De Ældste, der ved at være inkarneret på Jorden under deres ophold i Helved-Sfæren mistede så meget af deres hidtidige erindring om G U D, Universets Love og opbygning mm mm, at G U D´s TJENERE i lange tider må undervise dem på deres egen Lysklode  om dette og mange andre forhold.

 

Dette gælder ikke ARDOR, der aldrig har været inkarneret på Jorden.

 

 G U D's TJENER nr. 10 - RAFAEL. - 

BUDBRINGEREN

 

 

 I Mørkets Verden er ensformigheden, kedsomheden, tristheden og manglen på variation og evnen til at komme med noget nyt - meget ofte til stede.

Grunden til dette er, at hvis man har meget Mørke i sin Tanke, så giver dette en stivhed, mangel på opfindsomhed, en negativitet og en manglende interesse for alt og alle i den pågældendes Personlighed, der skræmmer de allerfleste mennesker væk.

l l l

Kendetegnende for G U D´s faldne menneskeliggjorte Engle (De Ældste) er, at de er ude af stand til:

 

  1. at vise hensyn, sætte sig ind i andres situation, vise mådehold, når det gælder dem selv og deres egen person, men er i besiddelse af en sygelig pengeangst, når det gælder andre; - ja, selv deres egne børn går ikke ram forbi.

 

  1. Men de allerværste egenskaber og det, som de fleste venskaber er strandet på, er den totale mangel på beherskelse, som viser sig i tide og utide, og - når det er værst - ender med, at denne person slår een eller flere ihjel i vrede over et eller andet.

 £  £  £

Det bedste, man kan sige til dette er, at alle disse Mørkepersonligheder også en dag vil blive gennemstrømmet af Anger over deres Hårdhed og Stivhed til selv deres allernærmeste; - og da vil Angeren bevirke, at det tunge Mørke, de bærer i deres Tanke, bliver afpolariseret og forsvinder og giver plads til Lyset.

 

                                     18. juni 2014                R. Malling-Hansen

 

                                         ¬

 

 

          ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

                                     

 

 

 

 d d d