Den 12. december 2016 overgav KRISTUS os denne smukke JULEHILSEN, som er stilet til ethvert menneske på Jorden:

 

Denne HILSEN  har Hanne Leffler modtaget

under tankeinspiration

den 12 december 2016

KRISTI    JULEHILSEN

til alle på Jorden

 

 

%

 

 

Jeg – KRISTUS  står foran Jer alle. - I hænderne bærer Jeg en tændt  Fakkel.

 

 

Denne Fakkel skal symbolisere det Lys, Jeg holder op foran Jer, for at ingen af Jer kan være i tvivl om, hvor den vej er, der fører til VOR FADERS RIGE.

 

Mine Tanker går i dette øjeblik til hvert eneste menneske på Jorden. Jeg er i stand til at rumme Jer alle i min Tanke; - Jeg kender Jer alle og ved nøje, hvilken Livsvej, I hidtil har fulgt.

 

Denne Hilsen sender Jeg til Jer i Julens navn!

 

Jeg ved, hvor meget Julen betyder for rigtig mange af Jer; - og Jeg ønsker at fortælle Jer, at for mig - KRISTUS betyder Julen, at Jeg samler alle Engle i Sjette Sfære.

 

Et Kor af Engle synger B.S. Ingemanns - Dejlig er Jorden.

 

       Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

          Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød !

 

 

 

Derefter siger Jeg følgende:

Mine kære Brødre og Søstre.

Endnu et jordisk år er gået.

 

Der er sket meget på Jorden, som har vakt os alle Sorg. Det er de af vore ældste faldne Brødre og Søstre, som    G U D har ladet inkarnere en sidste gang på Jorden, der dels lider under de mange Bomber, andre af vore ældste faldne Brødre og Søstre uafbrudt lader falde over værgeløse mænd, kvinder og børn. Mange mister livet på den konto! De bliver fjernet fra Jorden og ført over til en skøn Lysklode, hvor de skal forblive, til Lyset har gennemlutret deres Sind. -

For de Brødre og Søstre, der står bag alle disse Mørkets Gerninger, forholder det sig sådan, at de alle uden undtagelse kommer til at sone hvert eneste tabt menneskeliv, før de selv kan vandre videre ad Lysets Veje.

Mine kære Søstre og Brødre.

Jeg ønsker at takke Jer alle for den bestandige Omhu og Kærlighed, I stedse yder menneskene.

 

Der er sket dét såre glædelige, at Lyset har fået Mørket trængt så meget tilbage,

at Jorden omsider er ved at blive en  L y s e t s  K l o d e .

w w w

Menneskene er efterhånden nået så langt frem i udvikling, at der er en ærlig vilje hos dem til at følge det gode og rette og afsky det onde, - dét, der skaber Stridigheder, Uenighed, lyst til at lade Våbnene tale og Hadet råde!

Takket være, at I som Skytsånder hele tiden forsøger at lede menneskene den rette vej, har Jeres Omhu nu endelig båret frugt overalt på Jorden.

 

Flere mennesker end nogensinde følger Lysets Vej. - I anledning af den nært forestående Julehøjtid ønsker Jeg at takke Jer alle for dette gode Resultat.

T T T T T 

Til Jer – I kære mennesker overalt på Jorden ønsker Jeg at sige, at der er intet - overhovedet intet –

der glæder mig mere, end at I – mine kære brødre og søstre – følger Lyset og det gode i Jeres Sind.

 

Når dette sker, bliver det også Jul blandt Os i Sjette Sfære.

 

% % %

 

+) ”Højt har jeg hævet min Fakkel over eders Hoveder, at dens klare Straaler kunne falde paa de Veje, der føre til vor Faders Rige. Følger mig, alle I lidende, søgende og tvivlende Mennesker! Følger mig; thi jeg har lovet at lede eder, og jeg slipper eder ikke, før jeg har bragt den sidste af eder til Hvile i vor Faders Favn”!

 

Jeg – KRISTUS hæver mine arme og velsigner Jer alle over den hele Jord!

 

MÅ G U D's FRED VÆRE MED JER ALLE !

 

            12. december 2016                    KRISTUS

T

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

µ

  

 

 

+) Citat fra Vandrer mod Lyset, Kristi Tale.