Dette GLÆDES-BUDSKAB er til samtlige Mennesker fra Hanne Leffler. Det beskriver, hvor megen G l æ d e, F r e d og H a r m o ni, menneskene kan se frem til om føje tid at opleve på Jorden:

 

TTT     h

Dette  GLÆDES-BUDSKAB  er til

alle Mennesker på Jorden  

og i de seks himmelske Sfærer

fra Hanne Leffler -  

december 1999       

 

 

 +

 

Dette brev er til alle Mennesker over hele Jorden, uanset hvilket Land – Religion - Race 

eller Hudfarve, I tilhører.

 

Dette brev er til Jer alle, og den, der sender Jer det, er det danske Medium Hanne Leffler.  Ordene er

hendes egne, men de stammer fra Den oversanselige Verden, og den, der indgiver Hanne disse Ord, og

som samtidig bekræfter Sandheden af det her modtagne, er HIMLENS G U D.

 

 

Mine kære elskede Venner over hele Jorden.
Den, der sender Jer disse ord, er en Kvinde, der bor i Norden.
Og det, Jeg ønsker at fortælle Jer, er faktisk noget,
som Jeg tror  vil glæde Jer helt utroligt alle sammen.
Det er nemlig noget meget glædeligt og noget,
som vil berøre Jer alle sammen.
Der er sket noget i Jeres Verden siden 1997.
Verden er ikke mere den samme, for i 1997
blev en mægtig TILGIVELSE afgivet.

¯

Og denne TILGIVELSE,  som blev afgivet


af Hanne Leffler  den 13. februar 1997, gør Jorden


fra at være en Angstens Klode, en Sorgens og en Lidelsernes Klode,


til i løbet af et kort åremål at blive en Fredens og en Kærlighedens Klode.

 ÿ


Hvordan dette kan gå til, vil G U D senere skitsere for Jer.


Det er mig en utrolig stor Glæde at formidle dette skønne Budskab til Jer:Den Verden, der nu bliver Jeres,
vil blive så forskellig fra den gamle Verden,
at I slet ikke kan forestille Jer denne Verden.
Jeg har fået lov til at fortælle Jer følgende,
som jeg er helt sikker på vil opmuntre Jer alle meget.

Jeres hverdag bliver totalt forandret.
Hidtil har alt sig jo drejet
om materielle ting, som fx penge og alt det, man kan få for penge.
I har også hele tiden forsøgt at overgå hinanden,
men nu kan jeg  fortælle Jer, at inden så forfærdelig længe
vil alt dette være ”en saga blot”,
og dét -  mine kære Venner - betyder ikke blot
at I ingen bekymringer vil få,
nej -  det, der vil ske, er noget helt andet.
I vil blive så opfyldte af kærlighed til hinanden,
at I næppe vil kunne rumme andet. -  
Dét, der hidtil var, viger pladsen for noget helt andet,
og det er omsorg for Næsten, -  hans ve og vel blandt andet.

❤    ❤    ❤    


Hele Samfundsopbygningen vil forandre sig, og sådan en ting som
Fattigdom, Hjemløshed, Sygdom og Hungersnød vil om ganske kort tid
næppe længere eksistere på Jorden.
Al den uro og stridbarhed, der nu finder sted mellem forskellige nationer, vil ikke længere eksistere på Jorden – ligesom al Terrorisme vil svinde for aldrig mere at komme igen.Jordens Fred er sikret i Al Fremtid, og det er ikke bare tomme ord.


Hvert eneste Menneske på Jorden,

 

hver eneste Mand, hver eneste Kvinde,


hvert eneste Barn, hver eneste Far eller Mor


kan trygt se Fremtiden i møde,


for intet ondt vil ramme deres lille Familie mere.

   

Mine elskede Venner. Hele Jorden vil simpelthen
blive løftet op i en helt anden Atmosfære.

Nu spørger I sikkert. Ja, men Hanne, hvordan skal alt dette gå i opfyldelse?


Og hertil kan jeg i dyb Glæde svare. Det er allerede næsten gået i opfyldelse.


Om føje år, ligger vores Planet hen som en Oase midt i Verdensrummet, -
som den Stjerne, der vil lyse stærkest af alle Stjerner i Verdensrummet

R 
Jeg - Hanne Leffler  henvender mig i dette øjebik til hver eneste Menneskeånd,
 der bebor de Seks Himmelske Sfærer.

Kære elskede Brødre og Søstre.
I skal vide, at mine tanker meget ofte er hos Jer, -
er hos alle de mange mange Brødre og Søstre,
som jeg ved befinder sig i de seks skønne Sfærer.

Da jeg den 5. juni 1999 sendte Sfærebrevet op til Jer,
manglede der en lille detalje i Sfærebrevet,
og denne detalje ønsker jeg nu at give Jer.

Da G U D i sin tid skabte Jer alle, skabte HAN Jer til at leve i den
Mørkeverden som HAN vidste, I skulle ned i lige med det samme.
HAN vidste, at det var en hård og barsk Tilværelse, der ventede Jer alle,
og søgte at beskytte Jer for at undgå,
at de værste af Mørkets Pile skulle ramme
Hans dyrebare og elskede Menneskebørn.Det er en helt, helt anden Tilværelse, der nu venter Hans elskede Menneskebørn.


Lige og lys ligger vejen foran Jer,


og I vil alle med lethed være i stand til at byde Mørket trods


og at sejre over det, og dette betyder, at alt er

 

fuldstændigt forandret for Jer.
Den stærke beskyttelse, G U D hidtil har givet Jer,
er ikke længere nødvendig for Jer.
I stedet for denne beskyttelse vil G U D nu give Jer
noget helt andet og betydelig skønnere.


Den lille Kærlighedsblomst i svøb, som Han nænsomt plantede i Jeres Sind,


vil Han nu give så meget Kraft, at den vil udfolde sig


og hurtigere blive langt større og langt skønnere.Dette betyder, at I allerede næste gang I bliver inkarneret,
vil føle en dyb kærlighed og hengivenhed til hinanden.
Manden vil føle dyb kærlighed for kvinden,
og kvinden vil føle dyb kærlighed for manden.
Forældre vil elske deres børn højere,
end de nogensinde før har gjort,
og børnene vil elske deres forældre højere,
end de nogensinde før har gjort.

Mellem søskende vil der også herske større kærlighed,
og det vil forøge den fællesskabsfølelse,
der allerede nu hersker mellem søskende, - blot vil denne Følelse
blive så stærk, at de hele Livet vil bevare en kærlighed og trofasthed
mod hinanden, som intet kan formå at tage fra dem.


I hvert eneste Slot, i hver eneste Hytte, - i hvert eneste stort eller lille Hjem.
vil menneskene nære en så dyb og inderlig
hengivenhed og kærlighed for hinanden,
at intet er i stand til at rive kvinden fra sin ægtemand.
Og kvinden kan være helt overbevist om, at manden
vil forblive ved hendes side hele livet igennem. -
Kærligt og trofast vil de to vandre hele Livet igennem.


❤   ❤   ❤


Kære Venner - Jeres Klode vil i stedet for en


Hadets, Ondskabens og Mørkets Klode -  

blive en


 Lysets, Barmhjertighedens og en Kærlighedens Klode.
Grunden til, at alt dette vidunderlige og helt utroligt dejlige sker for Jordens Mennesker,


vil den G U D, der har stået ved min side hele tiden og inspireret mig,


nu fortælle Jordens Mennesker:                         Hanne  Leffler

  ¬

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d    

 

µ

 

 

G U D 

Ti l   a l l e  M i n e  i n d e r l i g t  e l s k e d e  M e n n e s k e - B ø r n .  

JEG -  Jeres FADER og Jeres SKABER  taler i dette øjeblik til alle

de Mennesker,  der befinder sig på Jordkloden og

 i De Seks Himmelske Sfærer.

Mit Hjerte er opfyldt af Glæde over i dag at kunne fortælle Jer alle dette:

 

I kender alle ordet Tålmodighed, og min Tålmodighed er uden grænse.

Med Tålmod har JEG båret en Længsel, der er ved at sprænge Mit Sind, -  en helt uudholdelig Længsel efter at favne enhver af Jer og med inderlig Glæde byde Jer Velkommen til MIT RIGE, der i årmillioner har været fuldstændigt tomt!

 

Dette RIGE er beredt til Jer - Mine elskede Børn, og enhver af Jer vil finde sin skønne Bolig her.

 

Mine Kære Børn. –

Snart vil I alle mødes i mit RIGE, hvad enten I befinder Jer på Lyskloderne -  i Sfærerne eller på Jorden.

 z z z

Og hende, vi kan takke for, at denne Ventetid er ved at være omme, er en lille jordisk Kvinde, hvis åndelige navn er Rebecca og hende, som modtager Mine Ord  til Jer i dette øjeblik.

Hun har båret så mange Byrder på sine skuldre, at intet anden menneske havde været i stand til at bære disse Byrder. - Hun har i sin tanke aldrig givet adgang for den mindste smule Mørke. - Fuldstændig ren og uskyldig er hun gået igennem alle sine jordiske Inkarnationer.

 

Hun har i disse Inkarnationer fulgtes med en Kvinde, som havde mere Mørke i sin tanke end noget andet menneske.

Denne Kvinde har udsat Hanne for så mange Lidelser, at Lidelsernes Sum efterhånden var blevet så stor, at det havde været fuldstændigt umuligt for Georgine at sone alt dette. - Så for hende var der kun én udvej tilbage:

I en inkarnation inderligt at bede Hanne om Tilgivelse for hver eneste Smerte, hun har tilføjet hende i deres Inkarnationers række.

¤   ¤   ¤

 

Denne BØN om Tilgivelse og TILGIVELSEN selv fandt sted den 13. februar 1997, og BØNNEN,

som blev besvaret øjeblikkeligt med et - A l t  f o r l a d t - , havde en så utrolig Kraft i sig, at

den var i stand til at fjerne den største Fare for Menneskehedens Fremtid.

 z z z

 

Djævelen, som nu hedder ARDOR, og som den 3. marts 1912 vendte tilbage til MIG i dybeste Anger, havde lige før sin tilbagevenden afsat nogle Bestemmelsen i Æteren over Jorden vedrørende menneskenes fremtid, - og hvis de var kommet til udbrud, ville de have betydet en verdensomspændende og totalt ødelæggende Kernevåbenskrig, som samtidig havde betydet alt livs udslettelse på Kloden.

 

Disse Æterbestemmelser blev fuldstændigt bortelimineret ved det Lys, der fremkom, da Hanne i yderste kærlighed og barmhjertighed tilgav Georgine alt den 13. februar 1997.

Men dette enorme Lys havde endnu mere Kraft i sig, og det er denne Kraft, der er skyld i, at hele Jorden forandrer sig fra en Mørkets Klode til et Lysets Paradis for alle dens Beboere.

JEG -  Jeres FADER kan fortælle Jer, at Vejen til MIT RIGE vil blive betydelig kortere for enhver af Jer at vandre, og grunden til dette er, at JEG umiddelbart efter TILGIVELSEN sendte en Lysbølge til Jorden, og denne Lysbølge vil gøre det lettere for Jer fremover at modstå Mørkets Magt -  og sejre over det. –

 

Samtidig nulstillede JEG alle menneskers Karma,

og denne bestemmelse træder i kraft fra

Jeres næste inkarnation.

 

(Derefter vil det som altid være op til Jer selv, hvad I senere måtte  erhverve Jer af karma, men da Jorden nu er blevet  en Lysets Klode, vil dette være begrænset! )

 

Det betyder, at Jeres inkarnationer ikke alene bliver lettere og lysere i Fremtiden, men antallet af inkarnationer vil også formindskes så meget, at I langt, langt hurtigere end før står ved Jeres foreløbige Mål, -  at blive frigjort for stedse fra Jorden, og Velsignet af KRISTUS ! – Og da er I klar til at fortsætte Jeres Vandring på en skøn Lysklode, indtil I en dag står foran EndemåletMIT RIGE. –

Her vil JEG selv i dyb og inderlig Glæde byde Jer alle Velkommen til det Liv  i 

y d e r s t e   K æ r l i g h e d ,  y d e r s t e  H a r m o n i ,  F r e d  og  G l æ d e ,  

som JEG har beredt Jer alle. - Dette Liv vil aldrig nogensinde ophøre, men vare ved i

A L   E V I G H E D.

 

JEG - Jeres SKABER  ønsker her at slutte Mit

Budskab til Jer med at sige:

 

På  Gensyn  -  Mine  elskede  Børn !

 

       december 1999                                     G U D

                                                                        z

 

 

Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har i 20 år med mellemrum modtaget een eller flere af       G U D’s dybest faldne inkarnerede  Engle.

Disse to Kvinder bærer tilsammen et så stort ansvar for, at alt det negative, der sker på Jorden lige i øjeblikket, ikke tager overhånd, så Jorden til sidst bliver ubeboelig for mennesker.

De gør dette ved at modtage  G U D´s dybest faldne inkarnerede Engle under søvnfrigørelse.  - Alle disse Engle, der i 14000 år ulovligt har ladet sig inkarnere på Jorden blandt menneskene og trukket Mørkets tunge spor efter sig overalt, har på denne måde fået så stor en Gæld  til menneskene, at denne Gæld  kun kan sones på én måde:

Når een eller flere - frigjorte af deres Skytsånd - står usynlig ved Hanne Lefflers side og under tankeinspiration afgiver et Angers-Bønskrift til deres mange Ofre, vil den Anger, der følger dette Bønskrift, være så dyb og knusende for dem, at de vakler og skal støttes undervejs.

Men det betyder samtidigt, at det Mørke, der i årmillioner har hvilet i deres Tanke, bliver  a f p o l a r i s e r e t .  - Når dette sker, er de atter modtagelige for Lyset! - Og har først Lyset fået adgang til deres Tanke, vil de ikke mere være i stand til at følge Mørket og Ondskaben på deres vej!

Alle disse mange formørkede Væsener, hvoraf vi finder en del Ledere rundt om på Jorden, lever deres sidste inkarnation nu. - Når de en dag forlader Jorden, vil de ikke blive inkarneret mere !

¬ ¬ ¬

 

d d d