Den 18. maj 2017 modtog vi denne storslåede og varme Hilsen fra den danske litteraturforsker GEORG BRANDES. - Heri taler GUD´s Høje TJENER RAFAEL til Menneskene og stiller dem 10 Spørgsmål. - Senere slutter denne HILSEN med G U D's inderlige Tale til menneskene:

 

 TTT     h

Denne HILSEN   har   Hanne Leffler  modtaget

 

under  tankeinspiration 

den  18. maj 2017

                                                                                                                                          

 

 

af  G E O R G   B R A N D E S   ( 1842-1927 )

 

v EN HILSEN TIL DANMARK v

 

¯

Jeg – Georg Brandes glæder mig over endnu engang at kunne lade min røst gjalde

ud over et veloplagt og interesseret publikum.

 

Der er tusinde ting, Jeg kunne tænke mig at sige til Jer alle i dag – men lad mig fatte mig i korthed.

 

Jeg kan fortælle Jer, at allerede da Jeg var Georg Brandes, manglede Jeg en ærlig vilje i samfundet til

at finde Sandheden, - finde den for enhver pris. De fleste dengang – og nu – lader desværre tvivlen

komme alt for stærkt til orde, når de møder den Sandhed, som er i stand til at stå alene.

 

Bogen Vandrer mod Lyset, der udkom i 1920, er Sandheden i reneste form skænket os af G U D:

 

 &

Vandrer mod Lyset

 

Denne Bog er dansk – modtaget af det danske Medium Johanne Agerskov.

Ja – vist er der da en del i Danmark, der kender og har læst Bogen og glæder sig over dens skønne tekst, – og vist er Bogen til dato blevet oversat til ti forskellige sprog, - men alligevel kunne Jeg ønske, at dette Sandhedsklenodie vil blive kendt og læst af hele Danmark. -  Kære Venner.  Det er mit – Georg Brandes ønske for den danske Nation – nu hundrede år efter udgivelsen -, at hver eneste Dansker lærer denne storslåede Bog at kende.

 

Jeg kunne tænke mig at gengive G U D´s TJENERS Tale  for Jer, der står i

Vandrer mod Lyset  side 123-125:

 

G U D’s TJENER nummer Ti:

SOM I SAA, SKULLE I OG HØSTE.

 

GUD Herren den Almægtige har sendt mig, sin Tjener, Budbringeren, til eder, for at mine Ord, tolkede af eder, kunne naa til alle Jordens Folk.

 

     Mennesker!  eders Gud, eders Aands Fader, bød mig tale til eder:

     I de jordiske Tiders Morgen lovede Guds yngste Børn deres Fader at oprejse, hvad deres ældre Brødre og Søstre havde nedbrudt.

     Efter mange Tiders Lidelser, Sorger og Skuffelser ere de nu i Kraft af deres Villie, i Kraft af deres Kærlighed og ved deres Faders Hjælp naaede saa langt frem, at de have sejret over Mørket, løst deres ældste Broder og vundet ham tilbage til Lyset og Hjemmet; men mange Tidsevigheder maa endnu svinde, førend de fuldtud kunne naa at indfri det givne Løfte; at lede eder, Guds alleryngste Børn, til Hans Herlighedsrige. Thi først naar de sidste af eder modtages i Faderhjemmet, er de Yngstes Kærlighedsgerning fuldbragt.

 

     Mennesker!  mange Tidsevigheder maa endnu svinde, førend I kunne mødes med eders himmelske Fader, førend I kunne mødes med Ham, der, i dyb Medlidenhed med sine faldne Børns Skabninger, gav Menneskeaanden det evige Liv. Mange Tidsevigheder maa endnu svinde, før eders Vandring er endt; thi I ere som de umyndige, der se uden at fatte, der høre uden at forstaa. Som umyndige juble I over de farveskønne Frugter uden at bekymre eder, om Ormen har søndergnavet Kødet og Kernen. Som umyndige evne I ikke at skelne Glimmer fra Guld; med Iver og Begær kaste I eder over det brogede, unyttige Flitter, medens I ringeagte det ædle og lødige Malm.

 

     Ja, I ere mindre og værre end umyndige; thi i eders blinde Begær efter jordiske Skatte, efter Magt og Ære, i eders indbyrdes Had og Avind, kives og kriges I uafladelig, myrde, røve, skænde og brænde I, uden at ville forstaa, at de Lidelser og Sorger, I derved føre over andre, føre I tillige over eder selv; den haarde, men retfærdige Gengældelse vil ramme eder, saa længe I vedblive at misbruge og ringeagte den Gave, eders Fader har givet eder – Villien til at ville det gode, Villien til at ville sejre over det onde; og saa længe eders Villie er til Synd og Ugerninger, til Løgn og Ufred, saa længe kan eders Faders Villie ikke fremmes iblandt eder.

 

     Mennesker, hører alle!  Eders Fader kalde paa eder, og ved sin Tjener spørger Han eder:

 

     ¬ Naar ville I træde over Barndommens Tærskel?

 

     ¬Naar ville I oplade eders Øjne og se, hvor ufuldkomne I ere?

 

     ¬Naar ville I forstaa, at I atter og atter maa genfødes paa Jorden, for at hvert Jordeliv kan bringe eder nærmere til eders Gud og Fader?

 

     ¬Naar ville I lære at følge eders Samvittighed, at lytte til Sandhedens, Kærlighedens og Retfærdighedens Stemme, der taler til eder?

 

     ¬Naar ville I undlade at smæde dem, der i Viden ere forud for eder?

 

    ¬ Naar ville I med forstaaelse modtage Lysets Børn, der lade sig føde iblandt eder for at drage eder ud af Mørket?

 

     ¬Naar ville I lære at fryde eder over det, der er eders, uden at misunde eders Næste eller fratage ham hans Ejendele?

 

    ¬ Naar ville I undlade ved Vold1 eller Uagtsomhed1 at afbryde eders eget eller eders Næstes Jordeliv, før den Død og Dødsstund indtræder, der af Gud Herren er optegnet for hver enkelt af eder?

 

     ¬Naar ville I standse de grufulde blodige og gudsbespottelige Kampe, der ideligen udkæmpes imellem eder?

 

     ¬Naar ville I bortslette alt Racehad og lære at agte og elske hverandre?

 

    ¬ Naar ville I lade eders Villie mødes med eders Faders Villie?

 

     ¬Og naar, naar ville I – farvede og ikke farvede – alle enes om at byde en varig Fred velkommen iblandt eder?

 

1)      Mord og Drab – Dødsfald, der skyldes Krige og Tvekampe, og Dødsfald, der skyldes Pligtforsømmelser, Mangel paa Omtanke og lign.

mm

 

Disse Spørgsmaal bød eders Fader mig at gøre eder. Hvorledes vil eders Svar blive?  Thi Fremtiden hviler i eders egen Haand; saaledes som I ønske det, saaledes som I ville det, saaledes skabe i eders og eders Efterkommeres Fremtid.

     Ville I fremdeles vandre ad Mørkets Veje, ville I ikke ophøre at hade og forfølge hverandre, ville I fremdeles lade Tusinder og atter Tusinder af eders Brødre, Mænd, Fædre, og Sønner ihjelslaa i blodige Kampe for at mætte deres Had og Magtbegær; ville I fremdeles myrde, røve, plyndre, skænde og brænde, stedse nedrive det, der opbygges, og sprede det, der samles: da vil eders Fader sørge over eder, da ville Sorger, Lidelser og Skuffelser hæmme de Yngste i deres Kærlighedsgerning for eder, da vil eders Vandring mod det fjerne Maal blive uendelig lang og uendelig besværlig.

 

     Men ville I vandre ad de Lysets Veje, som den ældste af de Yngste +), eders frivillige Fører og Leder, her har udpeget for eder; ville I støtte eder til den Haand, han kærligt strækker mod eder; ville l  med Tillid modtage det Budskab, der her gives eder i eders Faders Navn for at bringe eder den Klarhed og Fred, som I alle søge: da vil eders Fader fryde sig over eder, da ville Lysets Børn med større Glæde lade sig føde iblandt eder for at drage eder ud af Mørket, da vil eders Vandring om end den bliver lang og besværlig, dog afkortes med mange Tidsevigheder. Thi da ville de Sædekorn, eders Fader har nedlagt i eders Hjerter, spire frem over Mørket, blomstre og bære Frugt, ikke ti, ikke tyve, ej heller tresindstyve fold, men Tusinde Gange Tusinde Fold!

 

     Mennesker!  Vælger nu de Veje, ad hvilke I og eders Efterkommere i Fremtiden skulle vandre!  Vælger uden Tvang! thi Gud den Almægtige tvinger ingen, og ingen skal tvinge sin Næste. Men beder alle eders Fader styrke eders Villie, at den kan sejre over det onde og bære eder fremad mod Lyset!

 

     Mennesker!  eders Fader længes efter eder; Han følger eder i ondt og i godt. Han følger eder i Sorg og i Glæde, hvad enten I vandre i det dybeste Mørke eller i det klareste Lys. Hans Kærlighed til eder er umaalelig, og Hans Taalmod er uden Grænse.

 

     Mennesker!  eders Fader længes efter eder!

     Han bød mig, sin Tjener, at bringe eder alle Hans faderlige Hilsen.

 

     Hans Fred være med eder i Evigheders Evighed!

 

 R A F A E L - G U D's TJENER nummer 10

Den, der er nær Menneskene

                                                                                        A M E N

Z

+) KRISTUS. - Se KRISTI TALE: Elsker hverandre i  Vandrer mod Lyset side 99

 

 

Georg Brandes:

Der er sket noget i Danmark, som Jeg også kunne ønske, at hver eneste Dansker skulle vide.

Johanne Agerskov har fået en efterfølger. - Hendes navn er Hanne Leffler, og hun er et Medium på så

højt et åndeligt Plan, at hun er i stand til at tale med ikke alene enhver Engel og med G U D´s TOLV

høje TJENERE, - men denne Kvinde er også i stand til at tale med den G U D, som står for os alle som

det Største, det Helligste og det mest Ophøjede af alt.

 

Jeg kan fortælle, at Hanne Leffler er den eneste, der har en sådan kontakt til  ALLIVETS G U D, og

der vil ikke komme een eneste Person efter hende !

 ¬ ¬ ¬

G U D har via denne Kvinde gennem de sidste 20 år sendt Budskaber og Hilsener til menneskene på Jorden.

Jeg kan vise Jer et eksempel på en sådan Hilsen:

 

G U D: 

JEG kan fortælle Jer, at der er intet, der kan glæde MIG mere, end hvis I i alle livets forhold følger Lyset  og det gode!

Da vil vejen blive så let for Jer at vandre, og livet vil fremstå så solfyldt og dejligt, at I næppe bemærker dets længde.

Al den Gru, der desværre stadigvæk findes på Jorden mange steder, vil ikke berøre Jer på nogen måde. Lyset omkring Jer vil sprede Mørket, og Mørket vil ikke have nogen som helst mulighed for at gøre Jer noget.

 

I er beskyttet af Lyset; - og da JEG er LYSETS ØVERSTE HERSKER, er det således Min Beskyttelse, I modtager.

Og fortsætter I denne vej, så vil I på et tidspunkt nå til at stå foran MIG i MIT RIGE, hvor JEG i dybeste Glæde vil takke Jer, fordi I valgte Lyset .

Dette Lys har bragt Jer til Min Favn, og er I først der, så er det Evighedslivet med al sin Fryd, Glæde, Lykke og Harmoni, der venter Jer.

 

                             18. oktober 2016                                    G U D

   z

 

Georg Brandes: 

Hanne Leffler har sammen med sin Medhjælper Kirsten Pedersen til dato modtaget så mange Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer og Sange, at der er stof allerede nu til en del bøger.

Dog er tiden ikke helt inde til dette endnu. Der venter endnu så mange vigtige opgaver, der først skal modtages, skrives og gøres klar, før Pigerne kan bruge tid på at udgive noget.

 

For de mennesker, der ikke kan vente på, at alle disse vidunderlige, interessante, spændende og smukke Budskaber en dag bliver udgivet, kan jeg oplyse, at Hanne Leffler har oprettet en Hjemmesidelefflerhanne.dk – hvor man allerede nu kan finde et bredt udsnit af alt dét, denne Kvinde har modtaget fra Den oversanselige Verden igennem 20 år. –

Indtil videre har der på denne side været  4 4 8 6 3  besøg.

Jeg håber, mine ord har vakt Jer til Eftertanke; - for er det sket, så er min hensigt nået.

 

G U D være med Jer alle!

 

                 18. maj 2017                                                                                         Georg Brandes 

 

 

Jeg ønsker at slutte min Hilsen til Danmark

med Hans Hartvig Seedorffs Hilsen til Danmark på melodien: Der rider en Konge.

 

 

 Denne HILSEN   har   Hanne Leffler  modtaget

 

                under  tankeinspiration  den  5. april 2017                

 

af  Hans Hartvig Seedorff

 

v EN HILSEN TIL DANMARK v

 

¯

 

 

Melodi: Der rider en konge i sol og i blæst

 


                                                                  1.Der vandrer en Kvinde afsted gennem krat
                                                                      og tidsler så store og stærke.
                                                                      Med hænderne tager hun tidslerne fat,
                                                                      endskønt de er store og stærke.
                                                                      Hun fælder dem alle og lægger dem så ned.
                                                                      En Kvinde som hun giver Jorden helt Fred.


                                                                   2.Den vej, som hun gik, var en smertefuld vej,
                                                                      men aldrig hun tøved´ en tomme.
                                                                      Hun gik og hun gik, og hun stoppede ej,
                                                                      endskønt hun så uvejret komme.
                                                                      Hun blændedes vel af de regndråbers fald.
                                                                      Men klared’ dog ganske at undgå et fald.


                                                                   3.Men vejret tog til, og nu sneed’ det tæt -
                                                                      med snefnug så store som bolde.
                                                                      Hun fortsatte frem og blev slet ikke træt;
                                                                      skønt det hende ubehag voldte.
                                                                      Hun nåede helt til DEN ONDE's eget Slot.
                                                                      Hun gjorde ham Skakmat i Hans eget Slot.

 

                                                                   4.Og ARDOR er nu hendes fineste Ven;
                                                                      Han søger så ofte sin Hanne.
                                                                      For ret må Han hører igen og igen,
                                                                      at hun synes om, når Han lande.
                                                                      Med KRISTUS  Han vandrer og hjælper Jorderig; -
                                                                      og snart vil det ende som et Himmerig.

 

                                                                   5.GUD-FADER i Himlen hun søgte og fandt, -
                                                                      og G U D tog hende til Sit Hjerte!
                                                                      Den mægtige SKABER hos hende HAN fandt
                                                                      den, der kunne fri HAM for Smerte.
                                                                      Nu taler de sammen, og G U D HAN sender Bud.
                                                                      Hun griber HANS TANKE – til Jord sendes ud!

 

                                                                   6.For Jorden hun kæmper bestandig hver dag, -
                                                                      for Jorden den trænger til meget !
                                                                      Og dette det er hendes vigtigste sag.
                                                                      Hun modtar´ bestandig så meget.
                                                                      Den Kvinde har  dækket til Danemark et bord
                                                                      med det, som hun modtar´ - hvert eneste ord!

            
                                                     G U D:
                                                  7.Og JEG, kære Hanne – vil takke dig nu
                                                      for alle de ord, som du bringer.
                                                      Du klared´ det hele, og i dette Nu
                                                      i Danskernes hjerter alt klinger.
                                                      Du kæmped´ og sejred´. - Hav Tak for det  Min Ven.
                                                      På gensyn i Himlen! – Her ses Vi igen.

z
                                           

                               5. april 2017                             Hans Hartvig Seedorff

 

 

 

 

  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

µ

 

 

 d d d d d d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.