GÅDEN om dét, der skete over BERMUDA-TREKANTEN i begyndelsen af 1900-tallet til sidste halvdel af 1980-erne har undret og fascineret utallige mennesker. - - - - - - Denne GÅDE om de mange Fly og Skibe, der forsvandt fuldstændig, er aldrig bliver løst, men den 6. juni 2007 påtog ARDOR sig opgaven at løse GÅDEN om BERMUDA-TREKANTEN for menneskene.

 

 

                                   TTT     h

Dette BUDSKAB  har Hanne Leffler   modtaget

 

under  tankeinspiration  

 

den  6. juni 2007

 

af ARDOR

 

 

 

Mysteriet om   ”Bermuda–trekanten”.

 

Jeg -  ARDOR  har lovet at løse Gåden om ”Bermuda-trekanten”,  og alle de uforklarlige skibe og fly, der forsvandt over dette område og ikke senere lod sig finde.

 

           I Leksikonet står der om ”Bermuda-trekanten” :

”Et område i Nordatlanten mellem Bermudaøerne, Florida og Puerto Rico, hvor en række skibe og fly siges at være forsvundet på uforklarlig vis.”

 

Dette citat, som Jeg her gengiver, er fra Arne Falk-Rønnes bog: Klodens forunderlige Mysterier, Forlaget Roth:

” ….. 29. januar 1948 forsvandt en ombygget Lancaster bombemaskine, en såkaldt Star Tiger, med en besætning på 6 og med 35 passagerer ombord, deriblandt den britiske luftmarskal Sir Arthur Cunningham. På årsdagen for Star Tiger`ens forsvinden kom der meddelelse fra kaptajn McPhee på søsterflyet Star Ariel; der passerede hen over Tongue of the Ocean: ”Alt vel ombord, forventer normal landing”. Siden har man intet hørt til Star Ariel; selv om 72 eftersøgningsfly i tæt formation dækkede 430.000 kvadratkilometer, var man ude af stand til at opdage noget som helst, der kunne identificeres med det savnede fly.”

 j

Dét, der skete i en lang årrække i det 20. århundrede over den såkaldte Bermuda-trekant, fik mennesker til at undre sig, at blive foruroliget; - og talrige har forsøgt at løse denne Gåde, som imidlertid ikke lod sig løse på nogen som helst måde.

 

På et tidspunkt, da Ufoerne begyndte at vise sig på himlen, var der mange, der hældede til den teori, at Rumvæsener fra fjerne planeter har bemægtiget sig både flyvemaskiner og forsvundne skibe for at undersøge dem og de passagerer, der befandt sig om bord.

 

Dog, -  til dato er Gåden ikke løst; - og Jeg -  ARDOR har fået den opgave at løse denne Gåde for menneskene.

 

I 14.000 år har G U D´s faldne Engle ( De Ældste ) – inkarnerede af mig – invaderet Jordkloden i menneskeskikkelse. Hvert eneste Land og hvert eneste Samfund fik besøg af disse ubudne gæster, der spredte Frygt, Rædsel og Afmagt omkring sig.

Disse Væsener stammede alle som een fra den nu udslettede Helved-Sfære. Opholdet der var blevet dem så uudholdeligt, at de havde valgt at glemme deres Lidelser ved at søge glemsel som mennesker på Jorden. Men deres Mørke, Ondskab og Had til mennesker tog de med sig; - og det betød, at al den Angst og Rædsel og Uhygge, de i årmillioner havde oplevet i Helved-Sfæren, vedblev at tynge deres sind, og det var, hvad de førte med sig ned på Jorden.

 

Inden disse Engle, der oprindeligt stammer fra G U D´s RIGE, lod sig inkarnere, forberedte de sig på,

hvad de skulle medbringe til menneskene, og Jeg -  ARDOR – deres Leder og Fyrste – støttede dem

deri.

Deres hensigt var at skade menneskene, at få dem til at følge Mørket i stedet for Lyset og således føre

dem åndeligt nedad. -  Krige, som menneskene gennem Historien har erfaret, havde fundet sted, stod

disse faldne Engle bag. Dette gælder således både Første og Anden Verdenskrig, som ved hjælp af

disse Ældstes menneskeliggørelse trådte ind på Jordplanet som en realitet.

 

Gåden om ”Bermuda-trekanten”  skal forklares på følgende måde:

Her kan Jeg -  ARDOR fortælle, at to af Helved-Sfærens Beboere – en mand og en kvinde – i fællesskab ønskede at bringe uro, bekymring og frygt ind i menneskenes Verden. De oprullede en Plan, som Jeg øjeblikkelig sanktionerede. Da disse to blev inkarneret, indsatte Jeg samtidig nogle Bestemmelser i mine Æterbilleder til støtte for deres aktion på Jorden.

 

                                      Således som de havde ønsket, kom det til at ske.

I en årrække forsvandt skibe med passagerer og fly med passagerer sporløst, når de bevægede sig ind over ”Bermuda-trekantens” farvand. Trods en storstilet og ihærdig eftersøgning fandtes ingen spor af disse fartøjer nogensinde.

Menneskene begyndte efterhånden at blive foruroligede over dette, og mange fartøjer undgik området; - men nogle af de, der af vanvare eller fordi de ikke agtede derpå, alligevel bevægede sig ind over dette farvand, forsvandt stadigvæk på mystisk vis.

Menneskene forsøgte at udgrunde, hvad der lå bag disse uforklarlige ulykker, men alle deres teorier strandede på eet, - der var intet videnskabeligt bevis for, at den og den forklaring var den sande.

 

De faldne Engle, Jeg inkarnerede på Jorden, havde alle en betydelig større magt end menneskene. Hvad de ønskede af ondt over menneskene, kunne gå i opfyldelse.

Jævnfør de Woodoo-magere, hvis udøvere ofte tilhørte disse faldne Engle. Hvad de ønskede af ondt over den eller de mennesker - fx sygdom og død – gik meget tit i opfyldelse.

 l l l

Se i øvrigt også, hvad der står i ”Vandrer mod Lyset” side 273 om dette emne:

 

Citat  fra ”Vandrer mod Lyset

   ”Saalænge Aand og Legeme er forenet, kan det ”livgivende Baand”, der forener dem, ikke ses fra oversanselig Side; men saa snart som Aanden løses fra Legemet, f. Eks. under Søvnen, udvikles eller udspindes Baandet mere og mere – ligesom en Edderkops Traad – idet Baandet indsuger den Lys- eller Mørkeomhylning, der omgiver Aandelegemet. Naar hele Omhylningen er opbrugt eller udspundet, strammes Baandet og trækker sig ganske mekanisk tilbage, og Aanden maa følge med, til Legemet er naaet, hvor Foreningen, ligeledes ganske mekanisk, atter fuldbyrdes. Jo større Lys- eller Mørkeomhylningen er, jo længere kan Aanden fjerne sig fra sit Legeme. Men da Menneskeaandernes Omhylning ikke er ret stor, kan disse kun fjerne sig i korte Afstande (30-60 à 100 Meter) fra Legemet, hvorimod de Ældste og de Yngste kan fjerne sig overordentlig langt; de Yngste kan endog naa til Hjemstederne i den sidste Sfære om Jorden. Da Baandet er meget elastisk, kan det ikke briste, men Aanden maa nøje paase, at den ikke opbruger hele sin Omhylning, da den i saa Fald ufravigelig bliver draget tilbage.”

 

Citat fra side 274 med fodnote 3):

     ”I Séancekredse, hvor Mørkets Manifestationer endnu foregaar, optræder disse inkarnerede Ældste3 ofte under falske Navne og med falske Meddelelser o.s.v.: dette kan imidlertid ikke hindres, saalænge som Menneskene selv vedligeholder deres Eksperimenteren med Mørket, hvorfor her atter henvises til det, der tidligere (pag. 231-34) er meddelt om det spiritistiske Séanceuvæsen, dets Utilladelighed, samt de Farer, som Medier og Séancedeltagere udsætter sig for ved at give sig ind under Mørket. Saa snart som de her omtalte Ældste har afsluttet deres nuværende Jordeliv, vil denne Uorden ophøre for bestandig, da de ikke vil blive inkarneret paa ny, førend de er naaet saa langt frem mod Lyset, at de frivillig vil underkaste sig Guds Love.

3) Disse Ældste findes spredt over hele Jordkloden i mange forskellige Lande. I den vaagne Dagtilværelse erindrer de som Regel intet om deres natlige foretagender. Enkelte bevarer undertiden taagede, forvirrede Minder derom som en Art Drømme. Disse Aander kan under Søvnfrigørelsen deltage i Materialisationsséancer, Dematerialisationer og Levitationer o.s.v.”

&  &  &

 

De pågældende Ældstes stærke Vilje understøttet af mine Æterbestemmelser, fik adskillige fly og skibe til at forsvinde sporløst på højst uforklarlig vis. Når en flyvemaskine eller et skib forulykker, vil der som regel være spor af vragdele og lig fra disse fartøjer. - Den største gåde var derfor:

        Hvor blev alle disse fartøjer og deres passagerer egentlig af ?

 

De pågældende Engle, der af mig var inkarneret til dette formål, blev efter den jordiske død overført til De Ældstes  Lysklode  og  er  af G U D  blevet bedt om at redegøre for deres handlinger blandt menneskene:

 

Kvinden og Manden:

Vi, der taler her, er den direkte årsag til, at talrige flyvemaskiner og skibe forulykkede over ”Bermuda-

trekanten”.  Disse fartøjer er ikke senere blevet sporet. Da vi er skyld i, at dette fandt sted, har vi af

 G U D fået den opgave at redegøre for menneskene, hvorledes det hang sammen med alle de flyve-

maskiner og skibe, der forsvandt over ”Bermuda-trekanten”  i denne periode.

 

Vi, der er et Dual-Englepar, blev af ARDOR inkarneret i Florida og på Afrikas vestkyst i den hensigt at skabe frygt blandt menneskene og at bekræfte menneskene i, at der eksisterede Rumvæsener, der var i stand til at fjerne jordiske fartøjer med hele besætninger.

 

At der ikke eksisterer sådanne Rumvæsener,

ønsker vi ved denne lejlighed at slå fast overfor menneskene !

¬ ¬ ¬

 

Dét, der skete, skete, mens vi sov.

Alle de Engle, der er blevet inkarneret af  ARDOR, er under søvnen i stand til at frigøre deres åndelige Jeg; - og vi var i stand til under søvnfrigørelse at bevæge os over store afstande.

 

Vores Viljestyrke var så stærk, at når vi ønskede, at et skib eller et fly skulle forulykke over ”Bermuda-trekantens” område – skete dette !!

 Q                              o

Grunden til, at vi var i stand til dette var, at vi tilhørte den Gruppe af faldne Engle, hvis Had til menneskene var så stort på grund af det tunge Mørke i vort sind, at vi var i stand til under søvnfrigørelse at udføre noget, som ellers ikke normalt ville kunne lade sig gøre af G U D´s faldne Engle.

Menneskene må altså betragte dét, der skete, som en kendsgerning; - men spørgsmålet er, hvor alle disse fartøjer forsvandt hen !

¬ ¬ ¬

Når noget skal forsvinde så at sige op i den blå luft, er det nødvendigt fuldstændigt at splitte det ad i de atomer, det er opbygget af. Når dette er sket, bliver disse atomer meget hurtigt opsuget af den omliggende Æter, idet der ikke er noget, der først skal nedbrydes.

 

Når vi var i stand til denne højst usædvanlige Aktion, skyldtes det, at vi under  ARDORS vejledning satte os grundigt ind i teknikken, inden vi blev inkarneret på Jorden.

 

Hvis man forestillede sig, at mennesker stod et stykke derfra og iagttog et skib eller en flyvemaskine, så vil det, de så, være at ligne med sætningen:

   Q            Ligesom det var der, var det der ikke!

 

De mennesker, der forulykkede på denne måde, fik i samme sekund frigjort deres Ånd, - Disse menneskeånder blev alle hentet af deres Skytsånder og ført til deres Hjemsfære, hvor de efter en del års hvile- og læretid atter vil blive inkarnerede på Jorden

 

Kirsten spørger:

Er det det eneste sted på Jorden, hvor denne trafik er blevet praktiseret ?

 

Hertil må vi svare ja, og vi kan samtidig tilføje, at dette aldrig nogensinde mere vil finde sted.

 

Vi vil fuldstændiggøre vort Budskab med at sige, at den trafik, der foregik under vor søvnfrigørelse, ikke kom frem til vor bevidsthed i vågen tilstand.

Vi fremstod som ganske almindelige Borgere, så ingen kunne vide, hvad vi fortog os, mens vi sov.

 

µ µ µ

Løsningen af Gåden om ”Bermuda-trekanten”  og de forsvundne fly og skibe, som vi nu har

tilendebragt, ønsker vi at ledsage med en Bøn om Tilgivelse til de mennesker og deres pårørende, som

blev berørt i de mystiske og forfærdelige tildragelser, der skete i en lang årrække  i det tyvende århundrede ved den såkaldte

B e r m u d a - T r e k a n t”.

 

6. juni 2007

                   ARDOR                      To  Engle

  P  P

 

  

                BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

µ

 

 

Randbemærkning fra Aksel: Den Gåde, I er ved at løse, bekræfter endnu engang, at I er sendt til Jorden af  G U D og følges af  HANS VELSIGNELSE

Randbemærkning fra Jakob: Jeg vil takke Jer på den samlede Englestands vegne, fordi denne Gåde, som har forvirret menneskene og bragt frygt ind i talrige sind, nu er blevet løst på en tilfredsstillende måde.

   

 

Iflg.: Nettet:

                      De forsvundne ting i Bermuda trekanten.

I det sidste mange år er der forsvundet mere end 50 skibe og 20 fly i Bermuda trekanten. Næsten alle ting er forsvundet uden spor. En Vincent Gaddis, satte trekanten på kortet, i en 1964 udgave af  Argosy beskrev de trekanten. Siden den blev opdaget er den blevet 3 gange så stor.

 

For nylig er Richard Winer blevet færdig med en TV dokumentar om trekanten. I filmen interview han en ekspert på området, han siger at de forsvindende skibe og fly er blevet overført til en anden dimension, som et resultat af et magnetisk fænomen muligvis sat op af Ufoer. Winer er i øjeblikket i gang med at udforske området med hans sejlbåd, han har været næsten hele området rundt, og han har ikke oplevet noget usædvanligt endnu.

 

En andet mystisk forsvundet ting, er et skib ved navn SS Marine Sulphur Queen, den forsvandt den 3 Feb. 1963, dens sidste kendte position var lige uden for trekanten, men hvordan kan en 15000 tons tanker sådan bare forsvinde.

Tre dage efter fandt Kyst Vagten en redningsvest fra skibet i nærheden af barracuda, det er det eneste spor der er blevet fundet. Der er også en logisk forklaring, den er, at tankeren der sejlede med gas, sprang i luften ,og at mandskabet blev gasset, men problemet er at det ikke er fundet vragstykker, så kan man sige at golfen, der har forskere også søgt og heller ikke fundet noget.

¬ ¬ ¬ 

Myten om Bermuda-trekanten – hvad er egentlig fakta?

Fly og skibe forsvinder sporløst. Kompasser opfører sig tosset, vilde uvejr opstår ud af det blå. Hundredvis af mennesker har mistet livet i Bermuda-trekanten, og ingen ved umiddelbart hvorfor. Det er et stort mysterium – eller er det? Vi kigger nærmere på myten og fakta om det uhyggelige område.

 

Thomas Hoffmann Journalist.  04 juni 2014

4. marts 1918: Fragtskibet USS Cyclops sejler afsted fra Barbados nordøst for Sydamerika med kurs mod USA's østkyst, hvor det skal anløbe en havn 13. marts. Det når aldrig frem. Skibet og 306 besætningsmedlemmer og passagerer forsvinder sporløst undervejs.

 

5. december 1945: Fem bombefly letter ved 14-tiden fra en flådebase i Florida for at tage på træningsøvelse i rimelig godt vejr over farvandet øst for USA.

Efter nogle timer og en del forvirring lyder det over radioen fra Flight 19's leder, at han ikke kan finde tilbage, og at begge hans kompasser ikke virker: »Vi kan ikke finde vest! Alt er forkert. Vi kan ikke være sikre på nogen retning. Alt ser underligt ud, selv havet!«                            

Alle fem fly og samtlige 14 mand forsvinder sporløst.

 Redningsfly forsvinder i søgningen efter Flight 19

 

En vandflyver med et eftersøgningsmandskab bliver sendt i luften. Ved 19.30-tiden sender besætningen en besked om, at flyet nærmer sig det sted, hvor man formoder, at de fem fly forsvandt tidligere på dagen. Kort tid efter ryger kontakten. Redningsflyet forsvinder, præcis ligesom de fem fly, det var sendt ud for at finde.

 

Hundredvis af fly og skibe deltager i eftersøgningen de næste dage i det, der i 1945 er den største redningsaktion nogensinde i fredstid. Ingen finder så meget som en vragrest.

Hvorfor forsvinder fly og skibe i Bermuda-trekanten?

Bermuda-trekanten er ét af de mest uhyggelige og sagnomspundne steder i verden. I en lang årrække er en række skibe og fly forsvundet sporløst i området fra Miami i nordvest til Puerto Rico i syd og over til Bermuda mod nordøst.

En eskadrille på fem fly - Avengers - af samme type som Flight 19, der forsvandt i Bermuda-trekanten umiddelbart efter Anden Verdenskrig.

De mange beretninger om mystiske begivenheder har fået myten om Bermuda-trekanten til at vokse, og sammen med den en iver efter at finde forklaringen på, hvad der sker i farvandet nordøst for Caribien. Hvordan kan det lade sig gøre, at kæmpestore fartøjer som skibe og fly forsvinder uden spor?

 

Det mest berømte - og spektakulære - af alle forsvindingsnumre skete i december 1945, da fem Avenger bombefly lettede fra Naval Air Stationen i Fort Lauderdale i Florida. Missionen Flight-19 skulle på en rutineopgave med kurs mod Bahamas. Besætningen bestod af løjtnant Charles Taylor og en gruppe elever fra flyvevåbnet.

 

Efter godt halvanden time stod det klart, at Flight-19 var faret håbløst vild. Da mørket faldt på, blev tre fly sendt ud for at lede. Vejret blev dårligere, og 15 meter høje bølger rejste sig. Man mener, at flyene tumlede rundt et sted øst for Florida, inden de hen på aftenen formentlig løb tør for brændstof og faldt i havet - medmindre der skete et eller andet mystisk og uforklarligt. Et af de tre eftersøgningsfly dukkede heller aldrig op igen.

Mystikken om Bermuda Trekanten tog især fart i 1960'erne, da tidsskriftet National Geographic Society samt flere magasiner og aviser tog sagen op.

 

Den første uforklarlige forsvinden skete i marts 1918, da sejlskibet "USS Cyclops" på vej fra Brasilien til Baltimore i USA forsvandt sporløst. USA's flåde søgte forgæves efter overlevende og vragrester, men fandt intet. Den dag i dag er forliset en gåde.

 

 

 

 d d d