Den 20. november 2017 modtog vi denne T A L E fra G U D, stilet til alle, der tvivler på G U D's EKSISTENS ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Den 17. januar 1999 og den 1. december 2017 modtog vi endvidere neden stående tankevækkende BUDSKABER - stilet til JORDENS BEFOLK- NING, hvori G U D meget indtrængende gør opmærksom på de fejltagelser, nogle religiøse jordiske Sammenslutninger gør sig skyldige i:

 TTT    h

 Denne T A L E  har Hanne Leffler

modtaget 

                               

 under  tankeinspiration

        den  20. november 2017        

 

 

  G U D

taler til de, der tvivler på G U D´s Eksistens

 

z

 

Mine Ord, som fylder hele Mit SIND, er stilet til de mennesker på Jorden,

der tvivler på, om der overhovedet eksisterer en G U D,

der er i stand til at høre dem og bønhøre dem.

 

Lad MIG fortælle Jer, at Mit største Ønske af alle er, at I – Mine dyrebare Børn på Jorden –

bliver klar over, at JEG – Jeres SKABER – eksisterer!

 

zDa JEG i sin tid skabte den hele Menneskehed, modtog I i kraft af MIN TANKE  og VILJE  Livet og trådte frem på Jorden som bevidste Væsener.

 

zPå lignende måde blev Mine Engle skabt. Der er bare den forskel, at da Mine Engle opstod i MIT RIGE som skønne Væsener, ejede de alle i deres Sind Visdom, Magt og en Kærlighed til deres Dual og til deres Brødre og Søstre, som langt, langt overgik selv den mest fremskredne menneskeånd.

 

zMenneskene skulle starte deres liv på den jordiske Mørkeklode; - og det betød, at JEG var nødt til at skabe dem som langt svagere individualister. Når de faldt for Mørket, hvilket ikke kunne undgås, ville Faldet ikke blive særligt dybt, og de ville hurtigt via Gengældelsesloven komme ovenpå igen og kunne fortsætte deres udvikling.

zMine BørnEngle som Mennesker – har JEG alle skabt, fordi MIN KÆRLIGHED til dem og deres kærlighed til MIG er dét, der gør Livet værd for MIG at leve i Al Evighed.

 

zIngen Børn – ingen Kærlighed – intet Liv!

 

zMIN KÆRLIGHED til alle Mine Børn er Uendelig!

 

zHvis JEG skulle undvære bare eet eneste af Mine Børn, ville JEG dø af Sorg.

 

zJEG er LIVETS ØVERSTE HERRE, og JEG holder alle UNIVERSETS Tråde i Min Hånd på én gang.

 

zMIN TANKE er allestedsnærværende, og det betyder, at JEG følger alt, hvad der sker i MIT UNIVERS. - Intet af, hvad der sker på Jorden, undgår nogensinde Min Opmærksomhed !

 

zJEG følger Jer alle – Mine kære Børn; - glæder MIG sammen med Jer og sørger sammen med Jer, og oplever JEG, at I følger Mørket – det onde, sørger JEG dybt og inderligt. - Ser JEG, I vender om og følger Lyset og det gode – fylder Glæden over dette hele MIT SIND.

 

zJEG – Jeres SKABER – længes så meget efter Jer alle, - at JEG uafbrudt ser frem til at tage

netop dig i Min Favn og med inderlig Glæde byde dig Velkommen til et liv, der i Al Evighed

overgår alt i  P r a g t ,  S k ø n h e d ,  K æ r l i g h e d ,  G l æ d e  og  L y k k e !

 

Mine Børn. Tvivler I stadig på, at JEG eksisterer?

                                                                                                                                                 

G U D   

z          

 

   

NYT  BUDSKAB

 

 

Denne TALE  har  Hanne Leffler  modtaget 

under  tankeinspiration

den 1. december 2017  af

     G U D             

 z

   

JEG ønsker at tale til hele Jordens Befolkning.

 

I skal alle sammen vide, at JEG – Jeres SKABER befinder MIG

ved Jeres side, og I bliver uafbrudt fulgt af MIT FADER-ØJE,

der ser alt, følger alt og ved alt!

 

Mange af Jer forestiller Jer nok, at JEG befinder MIG i en fjern Himmel så langt fra Jer, at det må være begrænset, hvor meget JEG kan følge med i af det, der sker på Jorden.

 

D e t t e  e r  e n   f o r k e r t  s l u t n i n g .

JEG er Jer alle mærmere end Jeres eget Åndedrag, og det er fuldstændig ligegyldig, hvor JEG

opholder MIG i UNIVERSET! - MIN TANKE er allestedsnærværende, og intet af, hvad der sker i

MIT MÆGTIGE UNIVERS, undgår Min Opmærksomhed. Hver eneste een af Jer befinder sig i MIT

HJERTE, og der forbliver I for stedse!

 

I er MIG så uendelig dyrebare alle sammen, og ikke een eneste af Jer skal udstødes eller

udslettes! Uanset hvor længe I er om at betræde vejen til MIT RIGE, så skal I vide, at JEG i

dybeste Bevægelse og Glæde vil byde Jer Velkommen til MIT RIGE og det Liv, der i Al Evighed

vil udfolde sig der!

z z z

Der er en religiøs Sammenslutning, der blandt mange andre regler også har den regel, at hvis man for eksempel har samkvem med hinanden, inden man er gift, eller en Person er sin Ægtefælle utro, så bliver disse mennesker udstødt af denne Sammenslutning; - og det har følgende konsekvenser:

 

Man er udelukket fra al samvær med familie samt alle de mennesker, som man hidtil har betragtet som sine bedste Venner, og som man samledes med til Møder flere gange om ugen.

¬ ¬ ¬

En ung pige, der har fundet en mand, som hun ønsker at blive gift med, må opleve at blive udstødt som en uværdig, fordi hun har gjort noget, som i deres øjne er forkert – at have samkvem med manden inden brylluppet.

Der er noget, som denne religiøse Sammenslutning helt

har misforstået!

 

µ µ µ

Uanset hvor længe Mine Børn befinder sig i Mørket, og uanset hvor mange Mørkehandlinger, de

står bag, så er JEG som deres FADER og SKABER  parat til at modtage dem med åbne Arme,

når de angrer og finder vejen tilbage til Lysets Verden.

 

Ikke eet af Mine Børn vil nogensinde opleve at blive udstødt af MIG; - og når JEG -  deres

SKABER  ikke vil kunne gøre dette, hvordan kan så I, der er Børn af MIG, mene, at det er

rigtigt, dét I gør?

?  ?  ?

At skille familie og venner ad på denne måde er så hjerteløst, at JEG må fortælle Jer, at dét, I

gør, når I udstøder en Person fra Jeres Samfund, er langt, langt værre end dét, denne Person –

efter Jeres mening – har forbrudt sig med!

 

JEG vil bede Jer, der er Medlemmer af denne Sammenslutning,

om øjeblikkelig at ophæve denne regel, fordi den er tegn på manglende Kærlighed; -

og netop I burde holde Kærligheden højest i Kurs !

 

                                     1. december 2017                         G U D  

   z

 

 

 

d    d    d