Fra WINSTON S. CHURCHILL - Englands store Statsmand og Premierminister modtog vi den 11. marts 2008 denne uforlignelige og fantastiske HILSEN TIL VERDEN:

 

TTT    h 

Dette har jeg     Hanne Leffler    modtaget

 

under  tankeinspiration 

den  11. marts 2008 af

 

Premierminister

Winston S.  Churchill 

(1874 - 1965)

       EN HILSEN  til  VERDEN

 

¯

 

Denne Hilsen er først og fremmest til det England, der står mit hjerte så nær, at Jeg endnu engang

ville have kæmpet for dets Frihed.

 

Min barndom var noget, der skulle overstås, og Jeg klarede mig ikke specielt godt i de forskellige skolefag bortset fra geografi og historie. I den medfølgende biografi kan man fra år til år sætte sig ind i min løbebane, så Jeg vil kaste mig ud i mange af de begivenheder, der om noget er knyttet til min Person.

Den 10. maj 1940 om aftenen kaldte Kong Georg VI mig op til en samtale på Buckingham Palace .

 

Han sagde: ”De er sikkert klar over, hvorfor Jeg har sendt bud efter Dem?”

Jeg svarede: ”Sir, det har Jeg sandelig ingen anelse om”.

Kongen lo og sagde til mig: ”Jeg ønsker, at De skal danne en ny Regering”.

 

Jeg var Marineminister ved krigsudbruddet i 1939 og medlem af Krigskabinettet. Nu blev Jeg på Kongens opfordring Premierminister for en National Samlings-regering.

¯ ¯ ¯

Fra det øjeblik begyndte mit liv at få mening. Det virkede, som om alt, hvad Jeg havde gjort, alt hvad Jeg havde vidst – mine fejlgreb og skuffelser ikke mindre end mine bedrifter – alt sammen medvirkede til at gøre mig  moden til denne store opgave. Jeg ville blive nødt til at formane Befolkningen til at udholde mere, end den i grunden var i stand til.

Jeg holdt nogle taler i den periode, som var med til at indgyde den britiske Nation håb.

 

Som Premierminister sagde Jeg:

Citat fra Jyllands-Posten, Kulturweekend 24.12.04: 

…”Jeg har ikke andet at tilbyde end blod, slid, tårer og sved. De spørger, hvad er vor politik. Jeg vil sige: Det er vores politik at føre krig til lands, til vands og i luften med al vor kraft og med al den styrke, Gud kan give os. Det er vor politik at føre krig mod dette afskyelige tyranni, som aldrig er blevet overgået i det mørke, beklagelige katalog over menneskets forbrydelser. Dette er vor politik.

     Og De spørger, hvad er vort mål? Det kan jeg svare på med ét enkelt ord: Sejr, sejr for enhver pris, sejr på trods af alle rædsler, sejr uanset hvor lang og hård vejen må blive, for uden sejr vil vi ikke overleve.”

                                                                       Churchill

 

Der er sagt om mig, at Jeg blev samlingsmærke for Nationens sejrsvilje. Sammen med den amerikanske Præsident Franklin D. Roosevelt underskrev Jeg Atlanterhavs-erklæringen i 1941 og Washington-erklæringen i 1942. Præsident Roosevelt og Jeg indgik en ubrydelig venskabs- og samarbejdspagt og stod urokkelig fast side om side i kampen mod Adolf Hitler og hans besættelse af de lande i Europa, som lå umiddelbar op til Tysklands grænser.

Da Jeg den 10. maj 1940 blev Premierminister efterfulgte Jeg Premierminister Nevil Chamberlain.

¯ ¯ ¯

 

Situationen var da meget kritisk for England. Tyskerne trængte frem på alle fronter, ”Die Luftwaffe” bombarderede mål i andre lande; og tyske bomber regnede ned over England. - fx blev London svært beskadiget under den tyske Blitzkrig!

Fra Krigens begyndelse til dens slutning viste Jeg mig som en stærk og håndfast Leder; - Jeg forlangte betingelsesløs kapitulation, og det fik Jeg.

 

Selv om Adolf Hitler havde underskrevet en ikke-angrebspagt med Sovjetunionen, brød han dette løfte, da hans armeer indledte operation ”Barbarossa” den 22. juni 1941. I samme nu stillede England sig som allieret ved Sovjetunionens side.  En Sekretær spurgte, om Jeg som gammel ærke-antikommunist følte nogen modvilje mod at støtte Russerne?

Jeg svarede:

 ”Overhovedet ikke. Hvis Hitler invaderede Helvede, ville Jeg i det mindste tilkendegive min sympati for Djævelen - i Underhuset.”!

Da Præsident Roosevelt og Jeg underskrev Atlanterhavs-erklæringen, deltog vi ved en Gudstjeneste ombord på ”Prince af Wales”. Dette fandt sted under vort historiske møde til søs i 1941. Salmen, vi sang, valgte Jeg:

Frem i hellig leding, alle Herrens mænd! 

(ses nederst):

¯ ¯ ¯

 

I den forbindelse ønsker Jeg at åbenbare,

at der ved min side står en utrolig smuk og højtstående Engel.

Han smiler og beder om at få ordet på et tidspunkt.

 

Hans navn er ARDOR; - Han har også haft et andet navn, som ikke var så velskrevet hos menneskene. Han hed Satan, Djævelen eller ”den Onde selv”; - og Jeg – Winston Churchill kan bekræfte, at det er Ham, der står ved min side.

I millioner af år har Han opholdt sig i Helvede sammen med hele den store Skare, som vi kan kalde G U D´s faldne Engle. De var faldet for Mørket, som er lig med Ondskaben, og jo længere de befandt sig i dette Mørke, jo mere gennemsyrede det dem, så de til sidst endte som rene Djævle.

For 14.000 år siden enedes de om at lade sig inkarnere på Jorden som mennesker, - dels for at glemme deres over al måde forfærdelige ophold i Helved-Sfæren,; - dels for, som de Mørkets Engle de var, at føre menneskene nedad i Mørket; - at lære dem at gå i Krig, myrde, stjæle, skænde og brænde. Menneskene var lette at lede. - Dette lykkedes for dem; - menneskene lyttede til dem; - menneskene lærte af dem, og menneskeslægten blev i årtusindernes løb langsomt trukket nedad, indtil tilstandene udviklede sig, så Første og Anden Verdenskrig kunne finde sted på Jorden.

De Engle, der ikke var faldet for Mørket i sin tid, gav alle G U D Løftet om som Skytsånder at hjælpe og lede Menneskeheden ud af det jordiske Mørke og ind i Lyset, hvor intet Mørke nogensinde mere vil nå dem.

Da det gik op for G U D`s faldne Engle - De Ældste, at deres Brødre og Søstre - De Yngste, på alle punkter hjalp menneskene, enedes de alle med ARDOR i spidsen om at bekæmpe disse Engle, som med mellemrum lod sig inkarnere på Jorden for at vinde over De Ældste og derved få dem bragt tilbage til Livet og Lyset igen.

¯ ¯ ¯

Denne Kamp har nu varet i fjortentusinde år og er ved at nå sin slutning.

 

De Ældstes våben var og er Mørkets våben.

De Yngstes våben var og er Lysets våben.

 

Selv om Kampen var langvarig og sej, var det dog Lyset, der til slut sejrede.

Bag Lyset står G U D´s VILJE; - hvorimod Mørket er blindtvirkende, og det betyder, at hvor Mørket end spændte ben for De Yngste, så måtte Mørket dog på eet eller andet tidspunkt trække sig tilbage – overvundet!

 

ARDOR havde sat nogle Æterbilleder på himlen, hvori Han nøje havde beskrevet, hvordan både Første og Anden Verdenskrig skulle udvikle sig; - hvordan Adolf Hitler og hans Håndlangere under Anden Verdenskrig ville lede menneskene ud i Mørket, så de angav selv venner og forfulgte Jøderne. Millioner af disse Jøder blev sendt til Kz-lejre og myrdet i dertil indrettede Gaskamre.

Adolf Hitler besatte sine Nabolande og indførte forfærdelige tilstande. I Polen blev der fx indrettet Ghettoer for Jøderne, steder som var uudholdelige for de pågældende mennesker at opholde sig i. Myrderi på myrderi fandt sted overalt i datidens Europa. -  Sorgens skygge fulgte disse Dødens Engle overalt !

De Yngste, der befandt sig i den yderste af de seks Sfære, var i stand til at aflæse disse Bestemmelser i ARDORS Æterbilleder og havde således en detaljeret viden om, hvorledes Anden Verdenskrig skulle spænde af.

Mange af disse Engle blev enige om med G U D´s TILLADELSE at lade sig inkarnere på Jorden og da, når tiden var inde, at yde Nazismen med Adolf Hitler i spidsen en så massiv modstand, at denne til sidst måtte kapitulere.

¯  ¯ ¯

Jeg ønsker her at navngive nogle af de, der blev inkarneret med dette formål:

Franklin Roosevelt, Winston Churchill, Dwight David Eisenhower, General Montgomery  - General Paulus – Leder af 6. Armé i slaget ved Stalingrad.–

Mogens Fog, Kaj Munk, Aksel Schiøtz. - De danske Modstandsfolk blandt mange andre Kim Malthe Bruun og den store gruppe mænd og kvinder, der i det skjulte foretog trykningen af illegale blade og sørgede for, at disse blade blev uddelt. En endnu større gruppe af civile mænd og kvinder, der åbnede deres hjem for og skjulte de mange Modstandsfolk, der måtte gå ”under jorden”. - Een af dem, der påtog sig dette arbejde, var den senere Kirkeminister Bodil Kock.

 

Mange Piloter fra  R o y a l   A i r f o r c e   blev ligeledes inkarneret for at yde Tyskland modstand. Dog var der også en del, der var inkarnerer af ARDOR og således tilhørte De Ældste, og disse fik afløb for den Ondskab og Sadisme, de alle besad, når de for eksempel bombarderede Hamburg sønder og sammen. Endelig skal nævnes kvinder som Kate Fleron,  Malene Dietrich, Vera Lynn og den danske Kvinde Hanne Leffler.

 

Randbemærkning fra G U D. JEG ønsker at nævne endnu een, der stod på Lysets Side under Krigen – nemlig Anne Frank

¯ ¯ ¯

Som alle ved, bølgede kampen mellem Lys og MørkeDe Ældste og De Yngste - frem og tilbage. I lang tid så det ud, som om Hitler og hans hære havde overtaget. Hitler opførte en dans, da Paris var faldet.

Det var Hitlers absolutte og uigenkaldelige hensigt at underlægge sig Nabostaterne og på denne måde efterhånden få gjort Tyskland til et Verdensrige. Hitlers storhedsvanvid og foragt for menneskeliv fik ham til at ønske ”Lebensraum” mod øst. I dette formål gik Hitlers Hære over grænsen til Sovjetunionen, hvor 6. Armé i vinteren 1942/43 forsøgte at invadere Stalingrad.

Dog – her måtte Hitler og hans soldater give op. Den russiske vinter var for streng og den russiske Bjørn for vældig. Hertil kom, at Herman Göring i stedet for at sørge for proviant til de kæmpende soldater i Stalingrad, tog af sted vestpå for at købe antikviteter til sit Herresæde  C a r i n h a l l !

Tusinder af tyske soldater døde enten af sult og kulde eller blev fanget af Russerne og ført til Fangelejre, hvor de måtte opholde sig en del år, og hvor mange af dem bukkede under.

Invasionen i Normandiet – kaldet D-dag den 6. juni 1944, vil Jeg ikke udbrede mig så meget om. Hver eneste soldat gjorde sin pligt, og det var disse begivenheder, der førte frem til Tysklands endelige sammenbrud i april 1945.

De fire Stormagter, der havde været indblandet i Krigen – U S A – Frankrig – Sovjetunionen og England var alle enige om at indkredse og ødelægge Berlin. Den endelige kamp endte med Tysklands kapitulation, Berlins ødelæggelse og Hitlers selvmord.

Sejren var total! Adolf Hitler havde forladt kamppladsen efterladende sig et ødelagt Tyskland; - en Verden med sår, der måske aldrig vil læges helt og millioner af menneskers død!

 

Kampen var hård til det sidste; - den skulle vindes.

 

Hvis ikke vi havde været stærke nok til at slå Adolf Hitler,

 ville Mørket og Ondskaben have vundet.

 

              11. marts 2008                          Winston S.  Churchill 

 

 ¯

 

ARDOR:

Jeg – ARDOR, den dybest faldne af alle G U D´s Engle,

ønsker at rette en Tak til Winston Churchill:

Du blev sendt til Jorden på det mest kritiske tidspunkt af Jordens Historie. Du havde forberedt dig grundigt på kampen mod Mørket, og det er dig, der ved din stærke Vilje var så fast besluttet på at vinde denne Krig, at det endte med, at Dén, der svang Ondskabens svøbe over menneskene på Jorden, til sidst måtte give op.

Adolf Hitler valgte for egen hånd at forlade Krigsskuepladsen, da alt var tabt og hans eget land Tyskland var bombet sønder og sammen. Så meget skulle der til for at få Hitler til at kapitulere.

Hvis ikke De – Winston Churchill havde bevaret den fulde Styrke under hele Krigens forløb og bogstavelig talt sat hårdt mod hårdt, så ville Verden i dag have set anderledes ud.

¬ ¬       ¬

       Jeg -  ARDOR tilhører Lyset nu.

Jeg ønsker ved denne lejlighed at præsentere en dansk kvinde for Jer. - Hendes navn er Hanne Leffler, og selv om hun ikke har haft eet eneste våben i hånd, har hun dog ved sin blotte tilstedeværelse i Danmark i krigsårene været med til at vinde Krigen, så den endte som den skulle –          

    med Lysets Sejr over Mørket !

¬ ¬ ¬

Hun blev inkarneret af  G U D  i  1938!

G U D havde en ganske bestemt hensigt med dette. - Denne lille pige besad en Kraft i sit sind, fordi hun aldrig nogensinde er faldet for Mørket. Hendes kontakt med G U D – hendes  SKABER – var allerede ved første inkarnation så udviklet, at hun bestandig i sit sind havde forbindelse med G U D. Hun står nu efter afgivelse af en  TILGIVELSE så højt, at hun ikke mere tilhører denne Verden. Jeg ønsker med Glæde at præsentere hende som dén, der er den direkte årsag til, at mine Æterbilleder, som hidtil havde befundet sig i Æteren over Jorden, er forsvundet som dug for solen.

Dette skete den 13. februar 1997, og denne dato vil for evigt stå som den dag, hvor Rebecca dvs. Hanne Leffler gav Mørket dødsstødet.

Det Lys, der i Tilgivelsesøjeblikket brød frem, havde en så utrolig kraft i sig, at Æterbillederne blev udslettet på stedet. Dette Lys yder Mørket på Jorden en sådan modstand, at Mørket på et tidspunkt må give op.

Hanne voksede op i København under Besættelsesårene, og her ydede hun uden selv at være klar over det Mørket en modstand, der sammen med de øvrige modstandskræfter under Krigen efterhånden svækkede Mørket så meget, at Krigen til sidst gennem denne fælles kamp fandt sin afslutning.

        Min Tak gælder derfor både Winston Churchill og Hanne Leffler.

                                                                                                        ARDOR

   ¬                                               

KRISTUS:

                   Jeg -  KRISTUS  ønsker at sige dette til Winston Churchill:

Den kamp, I udkæmpede under Anden Verdenskrig som Englands Premierminister, var så afhængig af Jeres tilstedeværelse, at Krigen næppe var blevet vundet, hvis ikke I – Winston Churchill havde stået ved roret.

Jeg -  KRISTUS  fulgte Krigen minut for minut, og den fane, der hele tiden vajede over Jer, var Fredens, Kærlighedens og Frihedens Fane. Disse Symboler fulgte Jer, og det var i virkeligheden det, I kæmpede for.

Da Sejren over Adolf Hitler og al hans Ondskab var en realitet, og Hitler forlod Jorden, havde han ved Jeres indsats mulighed for at indse, hvad det var, han havde ført en hele Verden ud i.

Adolf Hitler har for længst bragt sig ind under G U D´s LEDELSE og har gennem Hanne Leffler, der er et Medium udvalgt af G U D, sendt flere dybt alvorlige Angers-Bønskrifter til alle sine mange Ofre med en dyb Bøn om tilgivelse.

Når alle hans Ofre har tilgivet ham, vil den Byrde, der bestandig hviler over hans sind forsvinde, og han vil endelig være fri.

Det var i virkeligheden Kærligheden til Adolf Hitler -  G U D´s faldne Engel og Jeres åndelige Broder, der drev Jer frem og gav Jer den styrke, der skulle til for at vinde over ham og hans Håndlangere.

Må Jeg -  KRISTUS i taknemmelighed over dette lade et himmelsk Orkester spille Henry Purcells Trumpet Voluntary +) .          

Må  G U D   velsigne   Jer   til   evige  Tider !

                                                                                         KRISTUS

                                                                                                                                                  ¬

 

+)  De indledende toner fra denne storslåede march blev sendt ved hver udsendelse, når BBC London sendte til Danmark under Besættelsen !

 

G U D:

W i n s t o n   C h u r c h i l l .

I 1965 kunne du se tilbage på, at du havde fuldført den opgave, JEG havde sendt dig til Jorden for at løse.

Min Søn. Du løste din opgave til fuldkommenhed. Ikke én eneste gang vaklede du men fortsatte mod det Mål, du hele tiden skimtede i det fjerne.

Du vil til sene Tider stå i Menneskenes bevidsthed som den, der ikke et eneste øjeblik gav op men fulgte sin Ledestjerne, som bestandig lyste over vejen, du gik.

Takket være dig og din indsats blev den Lysets Sejr, du vandt, en Sejr som reddede Jorden fra Adolf Hitlers Ondskab og totale menneskeforagt.

z z z

Mennesket genvandt sin værdighed og kan nu se frem til en Verden, hvor Mørket fik sit banesår. Dette banesår blev tilføjet Mørket og Ondskaben af een af Mine Engle, som mest inderligt af alt ønskede, at Freden måtte brede sig på Jorden, og Ondskaben måtte fly.

Winston Churchill.  JEG takker dig og tilføjer:

J E G   e r   s t o l t   a f   a t   k a l d e   d i g   M i n   S ø n  !

 

                                                                                          11. marts 2008        G U D

     z


Hanne spørger:

Hvis ikke Winston Churchill var blevet sendt ned for at klare Anden Verdenskrig, hvordan var det så gået?

 

G U D:

       Svaret på dette spørgsmål er kort og godt:

Hvis Winston Churchill ikke havde været der som Englands Premierminister under Krigen og

bestandig budt Tyskerne modstand med sin faste vilje og uforfærdede optræden, så ville Anden

Verdenskrig have trukket ud – måske så længe, at Adolf Hitler og Tyskerne ville have vundet

Krigen.

                                                      G U D  

     z                                                  

 

Hanne:

Winston Churchill

Ligesom ”Holger Danske” som Sagnet fortæller, kommer frem i nødens stund, viser du dig på Jorden, når det virkelig gælder ! – Tak.                         

                  Hanne Harryetta Leffler

 ®

 

 

Hanne spørger: Hvor højt oppe befandt Æterbillederne sig?

ARDOR:

Den gennemsnitlige flyvehøjde er ca 10- 12,5 km højde, og da mine astrale Æterbilleder befandt sig højere oppe, var der ingen reel fare for, at et Fly kom til at strejfe disse Æterbilleder; - men skulle det have været sket, så ville der rent fysisk ikke været sket noget med flyvemaskinen og dens passagerer, men følsomme mennesker ville føle det, som om de fløj igennem en tunnel,

hv o r   U h y g g e n   o m r i n g e d e   d e m   t o t a l t  ! 

                                                                                   ARDOR

     ¬

 

          ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 


                                                                         1.Frem i hellig leding, alle Herrens mænd! 
                                                                         Vejen går, hvor korsets tegn os vinker hen.
                                                                         Krist, vor store konge, fører hæren an.
                                                                         Se, hans faner haster frem mod fjendens land,
                                                                         Frem i hellig leding, alle Herrens mænd! 
                                                                         Vejen går, hvor korsets tegn os vinker hen.

 


                                                                         2.Foran sejerstegnet flygter Satans lejr!
                                                                         Fremad, Kristi krigsmænd! frem fra sejr til sejr!
                                                                         Helveds grundvold bæver ved vor jubelsang,
                                                                         brødre, hæver røsten til basunens klang!
                                                                         Frem i hellig leding, alle Herrens mænd! 
                                                                         Vejen går, hvor korsets tegn os vinker hen.

 


                                                                         3.Herrens kirke stævner frem, en hær så stor.
                                                                         Brødre, her vi træder alle helgens spor,
                                                                         dem vi følger efter, følger langt af led,
                                                                         eet i håb og tanke, eet i kærlighed.
                                                                         Frem i hellig leding, alle Herrens mænd! 
                                                                         Vejen går, hvor korsets tegn os vinker hen.

 


                                                                        4.Kongetroner falder, riger styrter ned;
                                                                        Jesu Kristi kirke står i evighed,
                                                                        aldrig helveds porte fanger den i vold,
                                                                        det har Jesus lovet, han er selv dens skjold.
                                                                        Frem i hellig leding, alle Herrens mænd! 
                                                                        Vejen går, hvor korsets tegn os vinker hen.

 


                                                                        5.Fremad, folk på jorden, gå med os vor gang,
                                                                        løft jer røst tilsammen i vor sejerssang!
                                                                        Alle engletunger stemmer i forvist;
                                                                        Pris og ære være kongen Jesus Krist!
                                                                        Frem i hellig leding, alle Herrens mænd! 
                                                                        Vejen går, hvor korsets tegn os vinker hen.
                                                                                                                      Sabine Baring-Gould, engelsk præst død 1924

 

 

Efterskrift:

 

”Han mobiliserede sproget og brugte det i Kampen”

 

”Jeg forventer, at Slaget om England nu skal til at begynde. Af dette slag afhænger hele den kristne civilisations fremtid. Hitler ved, at han bliver nødt til at slå os på denne ø eller tabe krigen. Hvis vi kan holde ham stangen, kan hele Europa atter blive frit, og verden kan atter bane sig vej frem til en plads i solen. Lad os derfor samle os om vore pligter og handle på en sådan måde, at menneskeheden, hvis det britiske imperium og dets Commonwealth kommer til at bestå i tusinde år, vil sige: ”Dette var deres stolteste stund."

                                                                           UNDERHUSET DEN 18. JUNI 1940”

 

”Dette er en mærkelig juleaften. Næsten hele verden er fastlåset i en dødelig kamp, og nationerne rykker frem mod hinanden med de frygteligste våben, videnskaben har kunnet udtænke. Men midt i kampens tummel finder vi i aften Guds fred i hver eneste lille hytte og i hvert eneste storsindet hjerte. Derfor må vi i det mindste på denne aften kaste de bekymringer og farer over bord, som plager os, og for vore børn skabe en lykkelig aften i en uheldsvanger verden.

     Guds velsignelse og glædelig jul til eder alle.

 

                                                                               WASHINGTON D.C. DEN 24. DECEMBER 1941”

 

 

Lademannbiografi

Churchill, Winston

Churchill, Sir Winston (1874-1965): britisk statsmand; søn af Lord Randolph Churchill. Deltog som ung officer og krigskorrespondent i krigene på Cuba, i Indien, Sudan og Sydafrika. Medlem af Underhuset 1900, oprindelig konservativ, men 1904-22 liberal som modstander af Chamberlains præferencepolitik. 1905 understatssekretær for kolonierne, 1908-10 handelsminister og 1910-11 indenrigsminister. Drev som marineminister 1911-15 flåden frem til kampklarhed 1914 og bekæmpede tysk fremtrængen til søs og i kolonierne, men forivrede sig i to flådefremstød (Antwerpen og Dardanellerne) og gik af for som aktiv officer at kæmpe på Vestfronten. 1918-21 krigsminister; medvirkede til en mislykket intervention mod det bolsjevikkiske styre i Rusland. Koloniminister 1921, men faldt 1922; sluttede sig derefter som udpræget antisocialist til de konservative. Genindførte guldmøntfoden som finansminister 1924-29. Kritiserede skarpt Chamberlains politik over for Hitler, især efter München-overenskomsten af 1938. Blev ved krigsudbruddet 1939 marineminister og medlem af krigskabinettet, maj 1940 premierminister for en national samlingsregering. Han kunne kun love "blod, sved og tårer", men blev samlingsmærke for nationens sejrsvilje; udsendte sammen med Roosevelt Atlanterhavs-erklæringen i 1941 og Washington-erklæringen af 1942. Stod 1945 som britisk sejrherre; men også efter denne krig faldt han ved fredsvalg 1945. I en tale i Fulton, USA, 1946 opfordrede han de vestlige demokratier til at slutte op om FN og angreb Sovjetunionen i skarpe vendinger; samme år gjorde han sig i en tale i Zürich til talsmand for Europas forenede stater. Igen premierminister 1951-55. Modtog 1953 Hosebåndsordenen og fik samme år Nobel-prisen i litteratur for sit omfattende forfatterskab, hvoriblandt Den store krig (1923-29; dansk 1934-35), Skridt for skridt (1939; dansk samme år), Den 2. Verdenskrig 1-6 (1948-54; dansk samme år) og A History of the English-Speaking Peoples 1-4 (1956-58). Udnævntes 1950 i København til ridder af Elefantordenen og til æresdoktor ved Københavns Universitet.

 

 d d d