Der er sket noget på Jorden; - og det er så stort og glædeligt, at G U D SELV ønsker at fortælle menneskene, hvad det drejer sig om.- Mødet mellem NORD- og SYDKOREA er nu endelig efter mange år blevet en realitet. - Læs om den Glæde, dette vækker i Den Oversanselige Verden.

 

 

TTT    h 

Dette GLÆDES-BUDSKAB  

har Hanne Leffler  modtaget 

  under  tankeinspiration

den 14. november 2017 

 

G U D 

om Mødet mellem Nord- og Sydkorea den 27. april 2018

 

 

 z

 

 

 

Der er sket noget på Jorden; - og det er så stort og glædeligt,

at JEG ønsker at fortælle menneskene, hvad det drejer sig om. 

 

I denne tid er der en Kamp som aldrig før mellem Mørket og Lyset på Jorden. Mørket viser uafbrudt tænder og kæmper for at få overtaget over Lyset, og ve den, der lader sig påvirke af dette Mørke; - han eller hun kan være sikker på at fortryde det tusinde gange senere!

 

Men der sker det ufatteligt dejlige, at Lyset får mere og mere magt på Jorden som tiden går.

Lyset kæmper uafbrudt mod Mørket om overtaget, og det – kan JEG allerede røbe nu – vil ende

med, at Lyset vinder en afgørende Sejr over Mørket, som må trække sig tilbage, - denne gang

for stedse; - for fremover vil der ikke være mulighed for, at det kan få fodfæste på Jorden mere.

Det Mørke, der stadigt befinder sig på Jorden, vil være mindre aggressivt; - men da Jorden er

en skole for mennesker, der alle bliver inkarneret med eet formål, - at lære Mørket at kende og

at vinde en afgørende Sejr over Mørket, så vil der altid forblive et minimum af Mørke på Jorden,

så menneskene – Mine elskede Børn -  kan vinde den Sejr over Mørket, der er så afgørende for

dem alle, hvis de skal blive voksne, fuldmyndige og helstøbte Personligheder.

Kim Jong-un – Nordkoreas Leder, der i lange tider har vendt front imod Verden og truet med det værste af alt – Atombomben – er pludselig undergået en mærkbar forandring. Denne Leder blev enig med Sydkoreas Præsident Moon Jae-in om at mødes for at aftale, at der fremover skal skæres ned på Missilafskydning og Prøveforsøg af Atomvåbenudstyr.

Derudover skete der det glædelige, at de To vigtige Personer blev enige om at åbne vejen fremover for en fredelig Sameksistens mellem Nord- og Sydkorea. Begge så glade ud, og man kunne forstå, at dette var et fælles ønske hos dem.

 

Hvad er skyld i denne forandring?

I det lille fjerne Land Danmark, hvorfra al jordisk Fred udgår, sidder To Piger dag og nat parat

til at modtage Mine dybest faldne inkarnerede Engle. Vi finder nogle af disse Englede

højeste Poster på Jorden.

Disse Engle er inkarneret af MIG i den hensigt, at de – fulgt af MIN VELSIGNELSEskal bruge

deres Viljekraft til at få fjernet det dybe Mørke, de alle bærer i deres Tanke, så Lyset kan få

adgang til at gennemstrømme og gennemlutre deres Tanke.


Disse To Piger – hvoraf den ene er Mediet Hanne Leffler og den anden er hendes uundværlige Medhjælper Kirsten Pedersen, har modtaget Kim Jong-un en del gange, så han under tankeinspiration kan overgive Pigerne et Angers-Bønskrift, Angers-Budskab eller en Sang.

Kim Jong-un´s seneste besøg var den 27. april. Under dette besøg, der sluttede kl. 0015, dansk

tid, mødtes han med Præsident Moon Jae-in. Disse To stod begge usynlige ved Pigernes side

og følgende Dialog fandt sted:

                                                                                                 

Dialog  - 26/27 april 2018 -  mellem

Kim Jong-un  og  Moon Jae-in :

ÿ

 

Begge taler:

Vi, der taler her, er sammen i dag med en ganske bestemt hensigt. - Vore to Lande har hidtil stået meget stejlt overfor hinanden, og om nogen som helst form for sameksistens mellem vore Folk har der ikke været tale; - og dette har varet lige siden Korea-Krigen i 1953.

Vi er nu blevet enige om – om muligt – at få ændret dette forhold, så denne tilstand mellem vore Lande kunne bedres.

For eksempel synes vi, det kunne være ønskeligt, hvis vore Folk kunne omgås hinanden på tværs af den grænse, der altid har ligget som en uoverstigelig Mur imellem os. Det er, som om den Krig, der bølgede imellem os i 1953, aldrig er ophørt; - og det er denne tilstand, vi nu vil søge at ændre.

 

G U D:

JEG - Jeres SKABER hilser med stor Glæde disse ord – sagt i fællesskab af Jer – Velkommen!

 

Intet kan glæde MIG mere, end hvis forholdet mellem Nord- og Sydkorea kunne blive så godt,

så I og Jeres Lande kunne omgås lige så let, ukompliceret og venskabeligt, som det er normen

andre Lande imellem.

Må JEG spørge Jer om en enkelt ting!

Kan I give noget svar på, hvorfor denne tilstand har varet ved I så mange år?

z

 

Kim Jong-un:

Jeg kan ikke svare på, hvorfor de forskellige Ledere gennem tiden har valgt at lade vores grænse være så lukket, som tilfældet har været uden at forsøge at ændre dette forhold. Jeg - Kim Jong-un synes, at dette har varet længe nok og har nu kun eet ønske, - at denne grænse skal være åben, og at der skal bestå venskab mellem vore to Lande.

                                                                                            Kim Jong-un

 

Moon Jae-in:

Jeg – Moon Jae-in har længe ønsket at bedre forholdet mellem vore to Lande.

Jeg kan ikke se nogen som helst grund til at bevare afstanden mellem vore Folk og lade grænsen være så lukket, som den hidtil har været; - navnlig i betragtning af, at der ingen Krigstilstande hersker mellem vore to Folk.

Jeg vil bede Vor Høje G U D og SKABER om at velsigne vore Lande, så Freden – den Fred vi har ønsket

så længe – for alvor måtte bestå mellem Nord- og Sydkorea.

                                                                                                         Moon Jae-in

 

G U D:

K i m  J o n g - u n  og  M o o n  J a e - i n .

JEG lægger hele MIN VELSIGNELSE I Jeres fælles ønske om at mildne grænsen mellem Jeres

Lande, så Jeres to Befolkninger kan omgås hinanden på venskabelig vis fremover!

 

JEG ønsker  Lys,  Glæde  og  Fred  over  Nord-  og  Sydkorea!

                                                                                                  

                                                        27. april 2018       G U D

  z

 

 

Enhver, der som søvnfrigjort står ved Hanne og Kirstens side, undgår ikke at blive stærkt

påvirket af dette møde. I fællesskab udstråler disse To Piger så meget Lys, at det Mørke, de

pågældende Engle bærer i deres sind, som oftest må give helt fortabt og forsvinde i

afpolariseret stand!

¬ ¬ ¬

 

Der kan være nogle, der har så meget Mørke, at der skal flere – sommetider mange besøg til

hos de To danske Piger.  - Dét, der her skete mellem Nord- og Sydkorea  er en direkte følge af

disse To Pigers bestandige og vedholdende ønske om at hjælpe alle faldne Engle i Kampen

mod Mørket. -

Pigerne er besjælet af endnu et stort Ønske:

At Lyset må vinde over Mørket, så Jorden kan ende med at blive

 e t    j o r d i s k   P a r a d i s   f r e m o v e r   f o r   

a l l e   m e n n e s k e r .

 

29. april   2018                             G U D   

   z

     

d d d