Her kommer Den oversanselige Verdens Advarsel til Menneskeheden om 'G E N S P L E J S N I N G' - modtaget den 10. april 2000 af ENGLENE fra SJETTE SFÆRE:

 

Dette har jeg  Hanne Leffler  modtaget

den 10. april 2000

under tankeinspiration  af

 

 

 

 

 

Rasmus Malling- Hansen   

       Talsmand for Englene fra Sjette Sfære             

                                                                  

         

 

              En Advarsel

til Jordens  befolkning og de videnskabsmænd,

der eksperimenterer med plante-  dyre- og menneskeceller.

 

De, der sender Jer denne Advarsel, kommer fra de højeste Himmel-Sfærer, og vores talsmand er Rasmus Malling- Hansen forhenværende Forstander og Præst ved Det Kgl. Døvstummeinstitut i København og opfinder af Skrivekuglen – død 1890.

I der bor på Jorden og har taget denne i besiddelse til lands, til vands og i luften, - ja, I  har endda bevæget Jer udenfor Jordens omkreds og sat Jeres ben på Månen, I er nu begyndt at udforske livets inderste mysterier.

I den sidste tid er I begyndt at eksperimentere med plante- dyre- og menneskeceller på et plan, som gør, at Vi fra den Oversanselige Verden må sende denne Advarsel til Jer.

         Det er yderst farlige sager, I har med at gøre.

Vi tænker her på Jeres eksperimenter med de gener, den levende celle er opbygget af. Så længe I kun nøjes med at iagttage og fotografere, hvorledes denne celle er bygget op - og hvordan de forskellige dele i cellen er bygget op - er det i orden.

 

  Men I går endnu videre end dette, idet I nu forsøger at skabe cellen helt om.

I plukker de forskellige bestanddele – dvs. gener -  ud af én celle, og forsøger at implantere disse gener ind i en anden celle -  dvs. det I kalder gensplejsning - i håb om at fremelske helt nye celler, der i sig har nogle eftertragtede egenskaber, og det kan umiddelbart se rigtigt ud, det I gør, men det er yderst farlige ting, I har med at gøre.

Jeres eksperimenter kan meget let slå fejl,  og I står da med noget, hvis rækkevidde I ikke aner eller kan overskue.

Dét,  der kan ske er, at I uden at vide det eller ville det, kommer til at skabe en celle, der har nogle arveegenskaber, som – hvis denne celle først for alvor begynder at formere sig -  fx ved at blive implanteret i en dyreorganisme – viser sig at have de stik modsatte egenskaber end dem, I ønskede.

 

Der kan f.eks. være tale om et insekt – en Bananflue fx  – der ved denne metode viser sig at blive tre eller fire gange større end en almindelig Bananflue. Disse insekter vil være i stand til at formere sig med voldsom hast og kan hurtigt gøre ubodelig skade blandt mennesker, dyr og planter på Jorden.

Også eksperimenter med planter kan tage magten fra menneskene, og Vi der taler til Jer i dette øjeblik ønsker at give Jer et par eksempler på dette.

En så fredelig en ting som et kornaks kan ved denne teknik forandre sig, og i stedet for at give menneskene en større og mere nærende kornkærne, kan det i stedet for vise sig, at kornet skrumper ind til en kærne, hvor der bogstavelig talt ingen næring er i.

 

Man kunne så sige, at man kunne undlade at så med disse korn, men helt så enkelt er det ikke. Har man først én gang haft et par marker, hvor disse korn har fået fodfæste, vil det brede sig ligesom ukrudt  og være svære at udrydde, men hvad værre er: Det vil brede sig ind over marker med almindelige kornaks og være i stand til at kvæle disse.

Disse forkerte kornsorter vil kræve så meget bekæmpelse i form af ukrudts- og sprøjtemidler, at det ganske vil forgifte miljøet i store områder, og endda vil det ikke være til at udrydde.

Så er der sådan en ting som en plante, der hidtil har givet menneskene en god og gavnlig afgrøde  fxkartoflen. Denne rodfrugt danner hovedparten af ernæringen i mange fattige industrilande, og det har i tidens løb været en katastrofe, hvis der udbrød sygdom i kartoflen.

Vi minder om, hvad der skete i Irland i det 19. århundrede, hvor der udbrød en skimmelsvamp i kartoflerne, så kartoffelhøsten totalt slog fejl, og dette var årsag til, at mange sultede ihjel.

 

Ved uheldig gensplejsning kan man udvikle en kartoffel, der ingen modstandskraft har

overfor fx skimmelsvamp, og den katastrofe dette vil give, er ikke svær at få øje på.

- Ingen kan nemlig se udenpå kartoflen, hvad det er for en art, man har i hånden.

 

Vi der sender Jer denne alvorlige Advarsel er den Skare, som har ansvaret for Menneskeheden og dens udvikling.

Vi har  G U D som øverste Leder, og I har en betegnelse for Os. Vi bliver nemlig kaldt  ENGLE, og Vi har længe set med dyb bekymring på den udvikling,  I nu er i fuld gang med.

De største farer er de skader, menneskene kan påføre den menneskelige celle ved at eksperimentere med den.

Dét -  menneskene søger at opnå -  er en celle, som er befriet for de mest invaliderende sygdomme  - som fx den frygtede Blødersygdom.

 

Selvom hensigten med dette er prisværdigt, både fra et lægeligt og et etisk synspunkt, er det alligevel uhyre risikabelt at eksperimentere med de menneskelige gener, og Vi fra Oversanselig side ønsker at sende menneskene en meget alvorlig henstilling om    

 totalt at undlade al eksperimentering i den retning.

 

Vi vil her give nogle eksempler på, hvad der meget nemt kan ske, hvis menneskene forsøger at træde naturen så nær, at de går helt ind i cellens inderste struktur og forsøger at forandre noget her.

Lad os antage, at det lykkes menneskene at fjerne eller manipulere med det gen, som indeholder en arvelig tendens til, at et menneske bliver bløder.

 

                                                         Så kan der ske to ting:

Det ene er, at cellen ikke kan overleve den voldsomme indgriben i dens fine struktur.

Det andet er, at cellen lever videre, og nu kommer vi til det, hvorom det hele drejer sig. - Denne celle vil aldrig blive den samme celle igen. Den voldsomme indgriben den har været udsat for fra menneskelig side, kan afstedkomme forskellige unormaliteter i cellens indre. Disse unormaliteter kan give sig udslag på flere forskellige måder.

Der kan for eksempel ske det, at Blodpladerne klumper sig sammen ved mindste lejlighed, så blodpropper og åreforkalkning bliver resultatet mange år før, dette normalt ville ske.

Det kan også betyde, at mennesket med denne skavank får svært ved overhovedet at producere normale blodplader, hvilket betyder et foster, der dør inden eller lige efter fødslen.

Endelig kan der ske det, at mennesket oplever en normal barndom, men når det kommer op i begyndelsen af tyverne, vil det få mere og mere svært ved at opretholde normale blodværdier, og resultatet bliver, at han eller hun  - for overhovedet at overleve – må have gentagne blodtransfusioner resten af livet.

Dette er bare lidt af det, der kan ske, når der manipuleres med menneskelige gener, og Vi fra Oversanselig Side ønsker stærkt at gøre opmærksom på, at disse forandringer i allerhøjeste grad er genstand for arv, og det er ikke svært at forestille sig, hvilke store tragedier dette vil afstedkomme i Jeres Verden.

Hvis mennesker med disse skavanker formerer sig, vil der til sidst blive et meget stort antal, der dør i en ung alder som følge af disse gen-manipulationer, - for slet ikke at tale om alle de lidelser, disse mennesker må gennemgå.

 

Vi -  Menneskehedens åndelige Vejledere –

vil endnu engang på denne måde

advare menneskene mod at eksperimentere med  plante- dyre-  og menneskeceller.

 

G U D  har sørget for, at menneskene - via lægevidenskaben - har fået så mange og gode hjælpemidler i hænde, at de er i stand til at lindre eller helbrede de allerfleste  af de sygdomme, der hjemsøger Jorden og menneskene.

Vi beder Jer derfor indtrængende om, - i respekt for det liv og den Verden, med alt hvad der findes i den – at undlade alle former for gensplejsning,  genmanipulation  o.s.v.,  da dette er i modstrid med  G U D´s  love.

Vi ønsker også at fortælle Jer om vort syn på Kloning - den teknik, hvor man fra een celle, der har delt sig et par gange udtager en celle og får den til ligeledes at dele sig. Derved får man to fuldkommen ens individer.

 

Iflg.  G U D´s lov er dette tilladt indenfor rimelighedens grænse, når det gælder dyr og planter.

Men ingensinde er det tilladt Jer at gøre den slags eksperimenter, når det drejer sig om

den menneskelige celle.

 

Mennesket er en guddommelig  Skabning,  som bliver inkarneret på Jorden under  G U D´s  Ledelse

og efter Love givet af  G U D , og ingensinde  vil G U D give sin Tilladelse til, at der eksperimenteres

med den menneskelige celle, hvad enten det sker ved gensplejsning eller ved kloning.

Vi beder Jer derfor – I, der læser denne Advarsel – om ikke at være den overhørig, for I skal vide, at I alle, når Jeres Jordeliv er slut , skal stå til regnskab for dette liv, og hvis I på  G U D´s spørgsmål om., hvorfor I overhørte denne Advarsel, som var sendt til Jer direkte fra Ham,  må svare:

Trangen til at eksperimentere drev mig frem. Jeg ønskede at opnå resultater, hvorved jeg kunne eksperimentere endnu videre og til sidst blive berømt.

Jeg ønskede også at tjene penge på mine eksperimenter, selv om jeg egentlig godt var klar over, at det var forkert, det jeg gjorde.

 

Til dette  vil   G U D  uendelig  bedrøvet  svare:

 

                                                                       M i n   S ø n.

Ved dine eksperimenter har du bragt megen forstyrrelse, sorg og lidelse ind i den menneskelige Verden. Du skal vide, at når Jeg sendte denne alvorlige Advarsel til dig, var det for at få dig til at stoppe op i tide og helt ophøre med disse eksperimenter, som du til min dybe sorg fortsatte med uden at agte på min Advarsel.

Min Søn. Jeg vil bede dig i stilhed betænke, hvad det er, du har gjort, og når angeren vågner i dit sind, vil du bede mig om at få lov at genoprette, hvad du har ødelagt,  og det vil du få min  tilladelse til.

Du vil i din næste Inkarnation blive inkarneret på en sådan måde, at du vil være i stand til – via den stilling du beklæder – at indføre totalt forbud mod Gensplejsning, både af mennesker, dyr og planter, og total forbud mod Kloning af menneskefostre.

                                   G U D                            

 

   Til slut skal det oplyses, på hvilken måde denne Advarsel er fremkommet til Jer.

I Danmark – lidt nord for København – bor en kvinde ved navn Hanne  Leffler, og denne kvinde er udvalgt af  G U D til at være et Medium for den Oversanselige Verden. - Hun  modtager  Åbenbaringer, Budskaber og Hilsener fra Vor Verden, og i dag har hun modtaget denne Advarsel til Menneskeheden på samme vis.

 

Denne kvinde vil I komme til at høre meget mere til i årene fremover,

og dét -  denne kvinde er i stand til at give Jer - er noget,

der aldrig er sket før i Jordens  Historie.

 

Hun er i stand til at opfatte  G U D´s stemme, og dette betyder, at  G U D nu har mulighed

for at tale direkte til sine Børn på Jorden.

 

Til slut vil jeg, der har været talsmand for  G U D´s  samlede ENGLESKARE  sige til Jer, at I alle som

een bliver overvåget,  og at Vi følger hvert skridt, I tager,  og intet glæder Os mere end at se, at I

følger den vej G U D  og Jeres samvittighed byder Jer, for  da  farer  I  ikke  vild !

 

          Må  G U D  fortsat velsigne Jeres vandring.

 

              I dyb ærbødighed og kærlighed er Jeg

 

         10. april 2000                Rasmus Malling- Hansen

                                 Talsmand for Englene fra Sjette Sfære 

 

                                                                                                                                                

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d   

 

µ