Åbenbaringen af SKABELSES-ØJEBLIKKET, - det Øjeblik, hvor samtlige G U D's ENGLE fremstår i G U D's RIGE med en DUAL ved deres side, - åbenbares af to af G U D’s ENGLE den 29. april 2000 . - Derefter ønsker G U D at føje nogle Ord til Skabelses-Øjeblikket:

 

 

TTT    h

              Denne ÅBENBARING  har 

         Hanne Leffler     

    modtaget  under  tankeinspiration  

den 29. april 2000.

Englenes Reaktion i og umiddelbart efter

S K A B E L S E S - Ø J E B L I K K ET

 

 

 

 

 

 

Åbenbaret  af  AKSEL SCHIØTZ  og  KIRSTEN PEDERSEN

¯  ¯

 

  

AKSEL SCHIØTZ  fortæller:

Spørgsmålet -  med hvilken reaktion Vi mødte Vore Dualer, da G U D havde skabt Os, og Vi alle fremstod på én gang i G U D´s RIGE,  - dette spørgsmål har Jeg, Aksel Schiøtz fået G U D´s Tilladelse til at besvare, og denne besvarelse er det mig en ganske særlig glæde at overgive menneskene. Men husk, uanset hvor smukt denne Besvarelse må forekomme Jer, så kan den dog aldrig nogensinde stå mål med dét, der virkeligt hændte i G U D´s RIGE for Tidsevigheders Tidsevigheder siden.

For at fortælle om dette er I nødt til at forestille Jer en HIMMEL, der er fuldstændig tom – bortset fra G U D og Hans TOLV TJENERE. G U D har i ukendte Tidsevigheder opholdt sig der sammen med SINE TJENERE.

 

På et tidspunkt opstod hos G U D TANKEN - at skabe Væsener i Sin egen Lignelse; -  og i samme    N U  lod G U D - i kraft af SIN MÆGTIGE VILJE – tusindvis af Engle fremstå på én gang.

 

Og hvad skete der så, da disse Engle opdagede hinanden, - at de som Dualer tilhørte hinanden To og To, og at de var omgivet af tusinder og atter tusinder af Brødre og Søstre  i  G U D´s skønne RIGE?

 

Jeg, Aksel Schiøtz ønsker at fortælle, hvilke Følelser der besjælede mig, da Jeg fik øje på min skønne Dual, og det gik op for mig, at Hun tilhørte mig. Vi – og dette gælder enhver Engel – blev opfyldt af en fuldstændig overvældende, jublende Glæde, som gav sig udslag på flere forskellige måder:

 

For eksempel kunne Jeg slet ikke stoppe med at omfavne min Dual.

Jeg ønskede simpelthen til bunds at udgrunde, hvilken Skabning der var blevet lagt i min Favn.

     

 

Jeg havde også et andet ønske:

At hun skulle omfavne mig og give udtryk for sin Kærlighed til mig, og dette ønske fik Jeg opfyldt i så rigt mål, at det næppe nogensinde lader sig beskrive i et jordisk sprog. – Den tid, vi brugte til dette, lader sig ikke udgrunde på nogen måde. – Med dette gik den allerførste salige tid.

 

Vi ønskede også at stifte bekendtskab med hele resten af den Søskendeflok, G U D så utroligt gavmildt havde anbragt omkring Os; - og Vi opdagede, at alle Vore Brødre og Søstre  i  G U D´s RIGE var forskellige; - men alle – alle som een  besad en så utrolig Skønhed, at hver eneste Engel strålede Os i møde som Åbenbaringer af Skønhed.

 

Noget, der også betog Os alle meget, og som Vi mødte allevegne, var den jublende Glæde og store

Kærlighed, som alle Vore Søskende gav udtryk for til enhver af Os.

 

Med dyb Fryd  gik det op for mig, at dette Paradis var Vores.

Den utrolige Skønhed, som omgav Os overalt, hvor Vort blik søgte hen, var Vores; -  og G U D´s TJENERE fortalte Os, at al denne Herlighed var Vort umistelige Eje, som i Skønhed og Udfoldelse bestandigt ville stige og stige i Al EVIGHED.


Vort Møde med G U D´s TOLV TJENERE var også en Oplevelse så fyldt med den største Betagelse, der næsten kunne rummes i Vore hjerter. Synet af disse strålende skønne Skikkelser og den stærke Kærlighed, Vi bestandig følte udgik fra dem alle, var Os en stadig kilde til en Glæde, som Vi næsten ikke kunne rumme.

 

Den undervisning, Vi i så rigt mål modtog fra dem, gav Os en Visdom og en Forståelse af Os selv og Vore omgivelser, som Vi modtog i dyb Taknemmelighed, og som formede Os til de Væsener, Vi var, da det store Skisma på et langt senere tidspunkt indtraf mellem Englene.

 

 µ µ µ

 

Men den største og absolut skønneste Oplevelse af alt var dog Mødet med Vor SKABER – med G U D.

Ingen beskrivelse - om den end bliver nok så smuk – kan dække de følelser, der gik igennem Vort Sind ved Mødet med Vor elskede FADER og SKABER. Den fuldstændig overvældende Kærlighed, der strømmede Os i møde i det øjeblik, Vi stod overfor G U D og modtog Hans Omfavnelse og Hans kærlige Ord til Os, vil altid for Os være Fuldendelsen af alt.

 

Den GUDDOM, der stod for Os, var i Sin Skønhed, Sin Kraft og Sin uendelige Kærlighed

Mægtig, Storslået og så Vidunderlig at møde, - at da G U D bredte Sine Arme ud og

omfavnede enhver af Os, var det, som om selve EVIGHEDEN  gik op for Os.

 

At Vi på denne måde blev eet med Vor SKABER, var så stor en Stund for Os, at Vi i Al Evighed  af

hele Vort Sind vil elske og ære denne mægtige SKABER.

 

Hans kærlige Ord til Os lød således:

 

M i t   B a r n.

Jeg din FADER og SKABER  byder dig Velkommen til det Liv,

JEG har beredt dig i Al EVIGHED.

z z z

JEG ønsker, at du og din DUAL  skal leve

et Liv i størst mulig  F r y d K æ r l i g h e d G l æ d e   o g  H a r m o  n i

 

JEG har skabt alle dine Brødre og Søstre i samme dybe hensigt, og JEG ønsker, at I alle skal

leve sammen her i MIT RIGE og føle så dyb en Kærlighed for hinanden, at I aldrig nogensinde

vil være i stand til at undvære hinanden.

 

Mit Barn, modtag MIN VELSIGNELSE til det Liv, der nu venter dig!

                                         G U D

z

 

Dette var i ganske korte træk det, Jeg oplevede i G U D´s RIGE, da Jeg i kraft af min FADERS Ønske

og Vilje trådte frem i Hans RIGE, og nu kommer min elskede DUAL  for at give sin Version af dette

Øjebliks helt ufattelige oplevelse.

 

                                             AKSEL SCHIØTZ

  ¯

Kirsten Pedersen  fortæller:

Ligesom min dyrebare Dual har beskrevet det, således oplevede Jeg også den første stund i HIMLEN efter Skabelsesøjeblikket. Heller ikke Jeg er i stand til at beskrive dette mægtige øjeblik med andet end få fattige ord, som ikke på nogen måde dækker dét, Vi alle oplevede i den helt utrolige Stund, hvor Vi fandt Os selv stående i G U D´s HIMMEL omgivet af tusinder af skønne Engle.

Også Jeg oplevede til min usigelige Fryd, at der ved min side stod den skønneste Engel, man kunne se for sine øjne, og denne Engel var min DUAL.

Denne Skabning vakte en så intens Kærlighed  i mig, så Jeg simpelthen måtte omfavne ham lige så kærligt og ømt, som Han omfavnede mig.

  

Denne DUAL, som G U D havde givet mig, vakte en sådan Glæde i mit bryst, at Jeg næppe kunne rumme det. Jo mere Jeg betragtede ham, jo mere gik det op for mig, hvilken himmelsk Fryd der var blevet mig til del, og Jeg følte en stærk trang til at takke for denne skønne Engel, som var min.

Min DUAL havde de samme Følelser. Også Han følte trang til at takke for den DUAL, der var Hans.

 

Og netop i dette øjeblik kunne Vi se en Skikkelse så  F  u l d e n d t , så  S k øn  og så  M æ g t i g - omgivet af et  L y s, som ingen ende synes at tage i hverken

     F  a r v e rS k ø n h e d  eller  U d s t r å l i n g .

Vi følte, at her var D e n, Vi begge ønskede at takke, og Vi blev mødt af en Kærlighedsfylde fra dette Væsen, som gjorde Os fuldstændig stumme.

 

Nu bredte denne Åbenbaring af Lys og Kærlighed Sine Arme ud og omfavnede Os og sagde

de skønneste Ord, Jeg nogensinde har hørt og vil få at høre:

 

G U D:

 

M i t  i n d e r l i g t  e l s k e d e  og  d y r e b a r e  B a r n.

JEG - din FADER og SKABER byder dig i dette øjeblik Velkommen her i MIT RIGE, hvor JEG til

dig og din Dual  har beredt en Tilværelse, hvor Fryden over alt det skønne og vidunderlige,

der omgiver Jer, hele tiden afløses af en endnu større Fryd. - Mit Barn. JEG har omgivet dig

med en så stor Skare af Brødre og Søstre, som du aldrig nogensinde vil ophøre med at elske,

og som aldrig nogensinde vil ophøre med at elske dig.

 

Denne Stund, der for dig vil stå som den største Stund, du vil komme til at opleve, står også

for MIG som Fuldbyrdelsen af dét, JEG altid har ønsket. Glæden over at kunne byde netop dig

Velkommen fylder Mit Hjerte så fuldstændigt, og Mit største Håb er nu, at du vil få et liv, som

i Skønhed, Kærlighed, Glæde og Fryd vil overgå alt.

 

 Mit Barn, du skal vide, at MIN KÆRLIGHED til dig er uendelig og aldrig vil ophøre

-  men vare i Al EVIGHED.

                                        G U D

z

                                                                                                                                   

Her modtog Jeg G U D´s VELSIGNELSE, og Jeg følte en så Himmelsk Salighed sænke sig over mig,

som Jeg er fuldstændig ude af stand til at beskrive på nogen måde.

 

Dette var min og min DUAL's

Beskrivelse af SKABELSES-ØJEBLIKKET  i G U D´s RIGE.

 

AKSEL SCHIØTZ  og  KIRSTEN PEDERSEN

¯ ¯ 

 

 

G U D

ønsker  at  tilføje  dette  til  SKABELSES-ØJEBLIKKET:

 

 

JEG – SKABNINGENS HERRE ønsker at sige dette til alle:

 

M i n e  k æ r e  B ø r n   p å   J o r d e n .

I dag Søndag den 3. juni 2018 befinder JEG mig stående midt i Hannes Søster-Flok. - Solen skinner, som om den skulle lyse det hele op, og den stemning, der er her, vil JEG kalde overjordisk!  Når Hannes Søster-Flok holder Møde, er JEG altid til stede. - Mine TOLV trofaste TJENERE står her, og foruden en meget stor Skare Engle befinder sig en endnu større Skare menneskeånder, hvor hver enkelt har glædet sig så utroligt meget til denne Stund, fordi dette er opfyldelsen af deres største ønske.

 

Skabelsesøjeblikket er én af de største Åbenbaringer overhovedet, hvor Mine Engle finder sig

selv stående i MIT RIGE med en DUAL ved deres side, og hvor Kærligheden ved dette møde

nærmest eksploderer mellem dem lige fra begyndelsen.

 

Sandelig – dette er så stort, at JEG ønsker det fremmet til både Rebecca-Ringen og Hannes Hjemmeside, - ligesom JEG ønsker, at de Ord, JEG siger her, skal medfølge.

 

JEG ønsker at sige til alle de mennesker, der læser dette, at selv om I starter Jeres tilværelse som små ufuldkomne menneskeånder på Jorden, så vil i dog alle i kraft af Jeres vilje engang nå at stå som fuldkomne Engle foran MIG i MIT RIGE, og den Velkomst, JEG da vil give enhver af Jer, vil blive så uforglemmelig og så storslået, at dette i Al Evighed vil stå for Jer som den største Stund nogensinde!

 

JEG ønsker at sige til Jer, at den Glæde, JEG føler ved at se Jer alle i MIT RIGE, er så stor en

Stund  for MIG, at intet – intet kan være større!

 

MIN KÆRLIGHED,

der er uendelig, være med enhver af Jer i Al Evighed !

 

3. juni 2018               G U D

      z                               

 

 

 

     ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

  d d d