Denne smukke Abstraktion om KÆRLIGHEDENS - UNDER modtog vi den 14. maj 2018 fra U S A's Præsident samt fire Medarbejdere. - - - - - Fra ' De Kærligheds-Hungrende ' følger en lige så smuk Abstraktion af 16. maj 2018:

 TTT    h

Denne  ABSTRAKTION  har  

         Hanne Leffler 

                            modtaget                       

     under  tankeinspiration  

den  14. maj 2018 af

               U. S. A.'s Præsident 

         samt fire Medarbejdere

 

 

 

Vi, der taler her, har i fællesskab fået en opgave,  som er så stor og betydningsfuld,

at der er al mulig grund til at tro,

at det må blive noget, som både vil gavne og glæde menneskene.

 

Der er noget, der hedder Tro, Håb og Kærlighed; - og vores opgave er at åbenbare, hvad disse tre begreber hver især indeholder!

 

Må vi åbenbare Tro som det første?

 

Mennesker, der er i udvikling, vil altid på et eller andet tidspunkt have behov for noget at tro på, - noget at se frem til, - noget at håbe på! Menneskenes liv på Jorden er ofte meget byrdefuldt, men når de har noget at tro på, - at se frem til, så mildner det den hårde Tilværelse! Så det at tro på, at der er en G U D, der våger over alle, har ofte været så vigtig en del af mennesketilværelsen, at det fyldte det meste!

 

Hvis man tog Troen fra mennesker, så ville det, der blev tilbage, være så tungt uden Tro, at nogle mennesker ville gå åndeligt i stykker.

X X X

Indenfor Troen finder vi Håb; - og Håbet er på alle måder en uundværlig ting af menneskets liv.

 

Håbet er det, der i vanskelige stunder er i stand til at holde mennesker oppe. Man kan håbe på bedre tider, - håbe på, manden bliver rask, - håbe på, at sønnen får sin eksamen, - håbe på et godt valg, - og håbe på – hvis der er Krig, at Krigen da snart må få en ende, og at vi alle overlever.

 

Hvis menneskene ikke var i stand til at føle Håb, så ville Tilværelsen blive en lang, trist trædemølle, som ingen i længden ville kunne holde ud!

 

Det sidste, vi skal åbenbare, er begrebet  Kærlighed.

De fleste mennesker kender ordet Kærlighed, - har oplevet at give og modtaget Kærlighed; - men vi vil gå dybere ned i det begreb, der hedder Kærlighed.

 

Allerførst må vi have Pauli vise ord, som står i Første brev til Korinterne kap.13,4:

 

Talte jeg end med Menneskers og Engles Tunger, men ikke havde Kærlighed,

 da var jeg et rungende Malm eller en klingende Bjælde.

Og havde jeg end profetisk Gave og kendte alle Hemmeligheder

og sad inde med al Kundskab, og havde jeg al Tro,

så jeg kunne flytte Bjerge, men ikke havde Kærlighed, da var jeg intet.

Og uddelte jeg end alt, hvad jeg ejer, til de fattige og gav mit Legeme hen

til at brændes, men ikke havde Kærlighed, da gavnede det mig intet.

 

Kærligheden er langmodig, Kærligheden er mild;

den misunder ikke; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke,

gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget,

lader sig ikke ophidse, bærer ikke Nag,

glæder sig ikke over Uretten, men glæder sig over Sandheden;

den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

 

Kærligheden ophører aldrig; men hvad enten det er profetiske Gaver,

de skal engang forsvinde, eller Tungetale, den skal forstumme,

eller Kundskab, den skal forsvinde;

thi stykkevis erkender vi, og stykkevis profeterer vi,

men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forsvinde.

Så længe jeg var Barn, talte jeg som et Barn, tænkte som et Barn;

efter at jeg er blevet Mand, har jeg aflagt det barnagtige.

Nu ser vi jo i et Spejl, i en gåde, men da skal vi se Ansigt til Ansigt;

nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud,

ligesom jeg jo selv er kendt fuldt ud.

 

Så bliver da Tro, Håb, Kærlighed, disse tre;

men størst af dem er Kærligheden.”

 

  X X X

 

Kærligheden er det mest essentielle og dyrebare på Jord og i Himmel. Hvis SKABEREN ikke havde nedlagt evnen til at føle Kærlighed i hvert menneskes sind, så ville intet menneske kunne udholde den jordiske tilværelse.

 

   Kærlighed gør livet udholdeligt at leve

 

   Selv i en Koncentrationslejr vil Kærligheden mildne de ofte meget tunge kår, menneskene må udholde et sådant sted.

 

   Kærligheden er så vigtig blandt mennesker, at hvis den forsvandt, så ville livet blive indholdsløst og trist

 

   Da G U D´s faldne Engle faldt for Mørket og forlod G U D´s RIGE, så forsvandt den dybe Kærlighed, de alle havde omfattet hinanden med, og til sidst, da Kærligheden var fuldkommen død imellem dem, blev Tilværelsen omdannet til at veritabelt Helvede for dem alle

 

  Uden Kærlighed intet liv

 

  Kærligheden er G U D´s største Gave til ethvert af Sine Børn

 

 Ejer man Kærlighed og går man Kærlighedens Veje, så er man på vej mod den  G U D, der er selve Kærligheden i højeste potens

       

 

Mediet Hanne Leffler, der modtager vore ord, skrev den 20. juni 2018 følgende lille Sentens om Kærlighed:

 

Jo mere Kærlighed man ejer i sit sind, jo nærmere er man G U D .

Og når ens hjerte er fyldt til randen af Kærlighed, står man foran G U D,

der er al Kærligheds Ophav.

Hanne Leffler

¬

I 1920 udkom Værket Vandrer mod Lyset  i Danmark! 

 

Mediet Johanne Agerskov modtog Ordene intuitivt/inspiratorisk til dette unikke Værk. - Det affødte

en hel del spørgsmål, hvis besvarelser blev samlet i to Bøger: –

Spørgsmål og Svar I   og    Spørgsmål og Svar II:

 

I  Bogen Spørgsmål og Svar I, side 55 afsnit 39 står:

 

Kan der gives en forklaring af begrebet Kærlighed?

     Det Begreb eller den Abstraktion, som den menneskelige Tanke søger at finde udtryk for i Ordet ”Kærlighed”, er i sig selv udefinerlig; kun tilnærmelsesvis kan der i de jordiske Sprog findes mer eller mindre godt dækkende Udtryksformer eller Billeder derfor.

     I forhold til Tanke og Villie bliver Begrebet Kærlighed = Lysets Livsnerve.

     Tanke og Villie er Lysets højeste Koncentration; men Kærligheden er Lysets Essens, en, Tanke og Villie gennemtrængende gennemsyrende Kraft. Man kan derfor sige: Kærlighedens Almagt eller altbesejrende Magt, og denne Magt faar sit højeste sublime Udtryk i Guds Faderkærlighed, idet Lysets Livsnerve udgaar fra Ham og i talrige forgreninger breder sig til alle af ham skabte Væsener, saa at alle Hans Skabninger i Tidernes Løb vil gennemtrænges og gennemsyres af den fra Gud-Fader evigt udstrømmende Kærlighedsessens. Jo nærmere det aandelige Jeg kommer til Gud, jo stærkere vil Jegets Kærlighedsfylde blive, jo lettere vil det være for Jeget i Væsen og i Handling at udvise og udøve Kærlighed.

     Ved Lysets Livsnerve er Gud saaledes forbundet med alle sine Skabninger, og ved sin Kærlighed, der gennemstrømmer dem alle, drager Han sine Børn til Faderhjemmet, til Livet i al Evighed. Selv i de dybest faldne Aander har Livsnerven sine Forgreninger, og paa et eller andet Tidspunkt vil Kærligheden i en af dens talrige Former gøre sig gældende og trods ydre eller indre Modstand gennemsyre Jeget; og naar al Modstand er brudt, har Gud-Fader vundet sit Barn tilbage.

 

     Kærlighed er Idealet for den menneskelige Fuldkommenhed.   

     Kærlighed er Menneskelivet Islæt

     Kærlighed er Hjertets Prisme.

     Kærlighed er Drivfjederen i de Yngstes Arbejde for Menneskeheden.

     Kærlighed er Baandet mellem den mandlige og kvindelige Dual.

     Kærlighed er Livets Energi

     Kærlighed er Livskilden i Gud.

 

14. maj 2018                  

U. S. A.'s Præsident  samt fire Medarbejdere  

   ❤              

 

                    

 

     

 

KÆRLIGHEDS-ABSTRAKTIONEN nummer 2:

 

            

 

Denne  ABSTRAKTION  har   Hanne Leffler 

                              modtaget                       

 

     under  tankeinspiration   den  16. maj 2018 af

 

    De Kærlighedshungrende

 

 

 

 Når Den oversanselige Verden ønsker at give menneskene denne Abstraktion,

så skyldes det, at denne Verden er i så tæt kontakt med menneskene,

 at de meget nøje ved,

hvad deres kære brødre og søstre på Jorden allermest trænger til.

 

Mennesker overalt på Jorden har et meget stort behov for at vide sig elsket; - det er som regel fra de nærmeste – mand, kone, familie, venner og veninder, man forventer denne kærlighed. Dette er desværre ikke altid tilfældet.

 

En kærlighedsløs tilværelse får de mennesker, der oplever dette, til at visne en lille smule.

¬ ¬ ¬

Mennesket stammer direkte fra G U D, og deres SKABER har forsynet dem alle med en lille Kærlighedsspire i erkendelsen af, at ingen af Hans Børn på Jorden kunne leve uden kærlighed. - Det er meningen, at denne lille Kærlighedsspire mere og mere skal folde sig ud, efterhånden som menneskene stiger gennem de forskellige inkarnationer på Jorden. - Jo større denne Kærlighedsspire bliver, jo mere kærlighed er menneskene i stand til at give deres omgivelser; - og denne kærlighed er i stand til at brede sig som ringe i vandet; - og jo mere kærlighed der er mellem mennesker, jo lettere vil livet på Jorden forekomme dem at være.

 

Men hvori består Kærlighedens dybeste væsen?

 

Dette spørgsmål er DEN ALMÆGTIGE, ALKÆRLIGE og ALVISE G U D den eneste, der kan besvare til fuldkommenhed; - men vi vil forsøge at give en forklaring på dette, som kan forstås af mennesker.

 

Y Kærligheden er det største, der findes i Verden

 

Y Kærligheden er det mest uudgrundelige af alt

 

Y Kærligheden, der stammer direkte fra G U D, forskønner livet for menneskene på  Jorden

 

Y Kærligheden, der stammer direkte fra G U D, forskønner livet for Englene i Himlen

 

Y Den Kærlighed, der eksisterer mellem G U D og HANS TOLV TJENERE, er meget stor; - og denne Kærlighed er altafgørende for kommunikationen dem alle imellem og G U D

 

YHvis Kærligheden ikke eksisterede, så ville hverken G U D, G U D´s TOLV TJENERE, Englene eller Vi eksistere

 

Y Hvis den Kvinde, der tilgav den største Ondskab i Verden, ikke havde haft tilstrækkelig kærlighed til at tilgive denne Ondskab, så ville alt Lys i UNIVERSET for længst være slukket

 

Y G U D´s KÆRLIGHED til alle Sine Skabninger vil eksistere i Al Evighed og er uendelig

 

 Y Y Y

  

Jo højere et menneske stiger i kærlighed, jo nærmere vil dette menneske være nået   G U D, - og jo

nærmere et menneske er G U D, jo mere kærlighed vil dette menneske være i stand til at vise alle.

 

Kærligheden består af mange ting, som hver især er vigtig for helheden:

Omsorg, medfølelse, tolerance, tålmodighed, barmhjertighed, offervillighed, ydmyghed

samt evnen til at tilgive enhver forsmædelse.

 

Men Kærligheden, der i virkeligheden er udefinerbar, består af mange, mange flere ting. -

Kærlighedens allerdybeste Gåde kan kun G U D besvare, der ejer denne KÆRLIGHED

i højeste Potens.

z

 

                                                 

Kærlighed fra Gud

 

                                        Kærlighed fra Gud                         Kærlighed fra Gud                   
                                        springer lige ud                             som en yndig brud
                                        som en kilde klar og ren.              kommer smykket til os ned.
                                        I dens stille bund,                          Luk kun op din favn
                                        I dens dybe grund                         kom i Jesu navn,
                                        gemmes livets ædelsten.             Himlen bringer du jo med.
                                    

                                                                         Kærlighed fra Gud
                                                                         Er det store bud,
                                                                         Er det eneste, jeg ved.
                                                                         Bliv i kærlighed,
                                                                         Og du har Guds fred.
                                                                         Thi Gud selv er kærlighed!
                                                                                                  Jens Schjørring

 

 16. maj 2018                                        De Kærlighedshungrende

 

     ❤

 

  

      ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at de Personers Åndeskikkelse, det drejer sig om, om natten bliver søvnfrigjort af deres Skytsånd og ført til vort opholdssted.

Her sidder min Medhjælper Kirsten Pedersen og jeg parate til at modtage dem. - Usynligt står de ved vor side, - og vi byder dem alle hjerteligt Velkommen. - Jeg lytter og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration. - Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.

 Kirsten Pedersen                                          Hanne Leffler

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk.

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber af de senest modtagne.

 

 Venlig Hilsen   Hanne   Leffler

  

 

 d d d