Dette drejer sig om alle de mange Aborter, der bliver foretaget i denne tid. Den himmelske Verden har ønsket at give menneskene en hel klar rettesnor med hensyn til dette ømtålelige emne. Menneskene står meget usikre overfor dette spørgsmål; - og der er i høj grad brug for klare regler i denne sag. - 'A B O R T - PULJE Øst, Vest og Nord/Syd af 4. og 6. Juni 2018 fortæller helt klart Menneskene, hvorledes G U D's LOVE i dette spørgsmål skal fortolkes:

 

            TTT       h

Dette ANGERS-BUDSKAB

 

har Hanne Leffler  modtaget     

                                                                                                                                                 

    under  tankeinspiration

den 6. juni 2018 af

Abort – Pulje  Øst

 

 

 Vi, der taler her, har fået en ganske bestemt opgave af G U D,

 som vi vil prøve at klare bedst muligt.

 

Det drejer sig om alle de mange Aborter, der bliver foretaget i denne tid. Den himmelske Verden har ønsket at give menneskene en hel klar rettesnor med hensyn til dette ømtålelige emne. Menneskene står meget usikre overfor dette spørgsmål; - og der er i høj grad brug for klare regler i denne sag.

 

© Når en kvinde er blevet gravid, - uanset hvordan det er sket – har hverken hun eller nogen anden ret til at foretage Abort, selv om barnet er uønsket

 

© Dette gælder også, hvis man efter scanning kan se, at barnet vil blive født med visse mangler som for eksempel Down Syndrom

 

© Det samme gælder, hvis graviditeten er en følge af voldtægt

 

© Det eneste tilfælde, hvor det er tilladt at foretage Abort er, hvis kvindens liv er i fare

 

Så klart og tydeligt kan det siges!

 

Kvinderne er med den udstrakte mulighed med forskellige former af prævention så godt stillet, at ingen, der ikke ønsker det, behøver at blive gravid mod deres vilje.

 

Denne mulighed gælder dog ikke i de Lande, hvor Katolicismen konsekvent har forbudt alle former for prævention. Her har den katolske Kirke tiltaget sig magten på et område, som ikke vedrører Kirken. - Det må være helt op til den enkelte kvinde og mand selv at bestemme, om de ønsker at bruge præventive midler.

 

Nu ønsker G U D at få ordet:

 

G U D:

JEG – Jeres SKABER ønsker her at fortælle, hvorfor det ifølge Min Lov er forbudt at foretage en Abort, selv om kvinden er blevet uønsket gravid.

Et Foster er ikke en ting, som man kan skalte og valte med efter forgodtbefindende og fjerne, fordi man ikke ønsker dette barn.

 

Ved Undfangelsen knytter JEG noget, der hedder ”Det guddommelige Element” til den lille vordende menneskespire. Det er en forøget Lystilførsel, som skal gøre det lettere for dette menneske at klare Kampen imod Mørketdet Onde.   Det betyder, at hver ny inkarnation i kraft af dette Guddommelige Element giver menneskene ny styrke overfor Mørket på Jorden, - og dette er en uvurderlig Gave fra MIGMenneskenes ÅNDS-FADER.

--

Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.

Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.

Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje, indtil Målet –  G U D’s Rige er nået.

--

JEG ønsker, at menneskene skal have respekt for det liv, de skaber og sætter i Verden; - og derfor må JEG endnu slå fast, at den eneste Tilladelse til Abort, der er godkendt fra himmelsk Side, er, såfremt moderens liv er i fare!

 

JEG har skabt denne Lov, fordi JEG ønsker at menneskene skal blive modne, ansvarsbevidste personer også i dette spørgsmål.

G U D

   z                        

                                                      6. juni 2018                 Abort – Pulje Øst

 

                                                                

 

 

Dette ANGERS-BUDSKAB

   har  Hanne Leffler

 

modtaget   

                                                      

     under  tankeinspiration den 4. juni 2018 af

Abort – Pulje  Vest

    De, der gav menneskene ren besked

 

 

 

Der er en ting, der så langt tilbage vi kan huske, har sat sindene i kog og adskilt parterne,

og det er spørgsmålet om,

hvorvidt en kvinde har ret til at bestemme over sin egen krop,

hvis hun er gravid og venter et barn.

 

Rigtig mange mener – måske forståeligt nok – at kvinden må have rådighed over sin egen krop og således selv må bestemme, om hun ønsker at beholde det barn, hun har undfanget, eller hun ønsker at få det fjernet, fordi det passer dårligt med et  barn i hendes planlægning.

 

I 1920 udkom der i Danmark en Bog, hvis titel er Vandrer mod Lyset. Denne Bog, der er en Gave fra G U D til menneskene, indeholder for første gang i Historiens løb den fulde Sandhed om Livet og Døden og GUD’s forhold til menneskene.

Det danske Medium Johanne Agerskov er een af G U D´s Engle, der har ladet sig inkarnere på Jorden med det formål at bistå KRISTUS i sit arbejde med at rense Jordens astrale genpart for de tusinder og atter tusinder af jordbundne Ånder – menneskeånder og G U D´s faldne Engle(De Ældste), der på dette tidspunkt befandt sig der.  Blandt disse Ældste befandt Djævelen sig; - og så længe som denne Ånd var bundet til Mørket, var det umuligt at få den hele og fulde Sandhed frem hos menneskeneDen 3. marts 1912 skete der imidlertid noget, som med eet slag forandrede alt.

¬ ¬ ¬

 Den dag lykkedes det KRISTUS efter talrige forgæves forsøg at få ARDOR (Djævelen) til at følge sig hen til den Kreds, der hidtil havde været KRISTUS behjælpelig med at bede for de jordbundne Ånder i håb om at vække Angeren hos disse, - idet Angeren ville frigøre dem og fjerne de Lænker, der hidtil i årmillioner havde bundet dem alle fast til Helvede.

 

Denne Kreds - bestående af Johanne Agerskov og hendes Meningsfæller - havde haft mange gode resultater; - og da KRISTUS den 3. marts 1912 kom med endnu en Ånd, der trængte hårdt til at blive frigjort fra Mørkets snærende bånd, og Kredsen af Medfølelse bad for ham, skete der det forunderlige, at denne Ånd – der aldrig nogensinde havde været inkarneret på Jorden – ved deres hjælp slap taget i Mørket.

Det viste sig, at Den, de havde bedt for, var det Ondeste Væsen nogensinde, - at det var selve Djævelen, der nu endelig til Den oversanselige Verdens store Glæde  var blevet frigjort for Mørkets favntag og bragt ind under  G U D´s Ledelse.

Det betød, at vi nu for første gang nogensinde kunne få den hele og fulde Sandhed igennem til menneskene, - og dette blev da BogenVandrer mod Lyset”, der udkom i Danmark i 1920.

 

Citater fra ”Tillæg” i ”Spørgsmål og Svar til Vandrer mod Lyset I” side 107:

     ”I Myten om Menneskenes Skabelse – I Mose-Bog 1,28 – lader Fortælleren Gud sige til den nylig skabte Mand og Kvinde: ”vorder frugtbare og mangfoldige, og opfylder Jorden, og gører eder den underdanig, o. s. v.” – Dette ”Bud” har Menneskene trolig rettet sig efter; de er mangfoldiggjorte og opfylder – næsten – Jorden. Og endnu den Dag i Dag retter Millioner af Mennesker sig efter dette Frugtbarheds-Bud. Men ingen sinde har dette Paabud lydt til de første Mennesker, lige saa lidt som det har lydt til Menneskeheden fra Gud. Thi Gud har ikke skabt ”Adam og Eva”, ej heller har Han opfordret dem til at mangfoldiggøre sig ud over alle Grænser. Kønsdriften har Ardor nedlagt i Menneskeheden, da han og hans Fæller skabte de første Menneskelegemer. Og Frugtbarheds-Tanken har han senere hen – efter at Gud havde knyttet en Gnist af sit eget Væsen til Menneskene – indpodet i deres Sind. Intet af dette stammer saaledes fra Gud, det har sin Rod i Mørket og ikke i Lyset. Ingen sinde har det været Guds Ønske, at Jordkloden skulde overbefolkes, ingen sinde har Han krævet, at Menneskene skulde blive saa børnerige, at de ikke evnede at give Afkommet gode Levekaar. Og ingen sinde har Han bebrejdet de efter døden hjemvendte Menneskeaander: at de intet Afkom havde efterladt sig. Men atter og atter har Gud bebrejdet dem: at de ganske tanke- og ansvarsløst havde efterladt sig et alt for rigeligt Afkom.”

 

Side 111 læser vi om Fosterdrab:

    Endnu skal det sidste Problem – Fosterdrabet omtales.

     Lige fra de ældste Tider i Menneskehedens Historie har det atter og atter lydt til Menneskene fra Guds Udsendinge – de Yngste-: ingen maa tage sin Næstes Liv! – Selv om et Barnefoster kun er et vordende Medmenneske, saa gælder dette ældgamle Bud ogsaa Fosterdrabet. Kun i eet eneste Tilfælde kan det tillades – og er det tilladt at dræbe Fosteret, nemlig i dette Tilfælde: hvis Moderens Liv er i Fare, enten gennem sygelige Tilstande i Legemet under den gravide Periode, eller gennem forskellige indtrædende Komplikationer under Fødslen. Her overlades det til Lægen at afgøre, hvad der bør ske. Een Læge kan, hvis det er nødvendigt, alene tage den afgørende Bestemmelse; men det vil være det bedste, om dette kan ske i Samraad med flere Kolleger, da det altid er et vanskeligt Problem at tage Stilling til for en enkelt, hvor dygtig han (hun) end kan være i sit Fag. Naar da Sagen er afgjort efter bedste Overbevisning om at gøre det rette, da har hverken Lægen, Lægerne eller Moderen nogen Skyld med Hensyn til det vordende Medmenneskes afbrudte Liv. Disse Mennesker vil derfor i en fremtidig Inkarnation ikke stilles overfor den Opgave: at frelse et Medmenneske fra en brat Død1, som en Soning af det skete Drab.

1)   Se ”Vandrer mod Lyset” pag. 104, Afsnit 3.

     Men – mange vil sikkert spørge: hvis Moderskabet er paatvunget Kvinden enten gennem en brutal Ægtemands Krav eller gennem Overfald af en Voldsforbryder, hvad saa? Har hun da i disse Tilfælde ikke Ret til at skille sig af med den paatvungne Graviditet? Nej! det har hun ikke nogen som helst Ret til! I det første Tilfælde kan hun – efter den ovenfor skitserede Ordning angaaende lette Adgang til Skilsmisse – sørge for at faa Ægteskabet opløst, naar det viser sig, at Ægtefællens Krav gaar i en brutal Retning. I det andet tilfælde – Graviditet paatvunget gennem en Voldsforbryder – har Kvinden heller ingen Ret til at skille sig af med Fosteret, thi en saadan Handlemaade bliver af Gud betragtet som et Mord udført med velberaad Hu; dette gælder baade den gravide Kvinde og den, som er hende behjælpelig. Dog gælder her den samme Regel, som er omtalt ovenfor; er Moderens Liv truet, maa Fosteret ofres – ellers ikke.

     Den eneste Trøst, som her kan gives den ulykkelige og fortvivlede Kvinde, hvis Graviditet skyldes en Voldsforbrydelse – uden nogen Skyld fra hendes Side – er denne; at Gud, paa Grund af den Uret, der er øvet imod hende, og for de Lidelser, der er bragt over hende, paa en eller anden Maade vil afbalancere det skete med hendes egne fortidige, endnu ikke sonede Synder og Forsyndelser. Ligeledes knytter Gud ofte en af De Yngste eller en vidt fremskreden Menneskeaand til det Foster, hvis Tilværelse skyldes en Voldsakt, for paa den Maade at afbalancere den Uret, der er øvet imod Slægten. Derigennem har det paatvungne Moderskab ofte – trods den brutale og sørgelige Indledning – dog bragt Moderen Glæde i Bevidstheden om, at hun har givet Livet til en dygtig, hæderlig og velbegavet Samfundsborger.”

¬ ¬ ¬

Dette er Den oversanselige Verdens Bud til menneskene; - og når I har læst dette og er blevet klar

over, at dette er Sandheden, så vil I, - hvis I på trods af dette alligevel vælge Abort som løsning, -

af G U D blive stillet til Regnskab for dette, når Jeres jordeliv er overstået.

 

Hvis kvinden eller manden sjusker med sig selv og undlader at bruge de til enhver tid tilgængelige

præventive midler, som effektivt kan forhindre graviditet, så må de modtage det barn, der kommer

og byde det velkommen til Livet!

 

4. juni 2018                                  De, der gav menneskene ren besked

                 Abort – Pulje  Vest

 

                                          

 

 

Dette mener den argentinskfødte Pave Frans om Abort:

Det er et udtryk for en usund "smid væk-kultur", når forældre vælger ufødte børn fra på grund af mistanke om misdannelser eller alvorlige sygdomme.

I en tale til medlemmer af sammenslutningen af italienske familieforeninger lørdag sammenlignede paven aborter med nazisternes raceudskillelse under Holocaust.

- Jeg siger det med smerte. I det sidste århundrede blev hele verden skandaliseret af det, nazisterne gjorde for at forfølge racens renhed. I dag gør vi det samme - med hvide handsker på, sagde paven.

Den 81-årige pave opfordrede i sin tale familier til at undgå at få foretaget aborter, som han kaldte "drab på børn", og i stedet "acceptere de børn, Gud giver dem".

 

 

 

                                               Aldrig, Herre, du forglemme

 

1. Aldrig, Herre, du forglemme                    2. Fremmed var jeg allevegne.

bønnen min i ungdomsår.                             Vild jeg foer på mark og fjeld,

I dit hus lad mig ha` hjemme                       ledte dog i Lysets egne

nu og under hvide hår.                                  efter Livets Kildevæld,

Ligner end dit hus en hytte,                          om den vrå, hvor uden sukke

aldrig lad derfra mig flytte!                          under sang går Sjælens vugge.

 

3. Se, da kom du mig i møde,

Herre! som den lyse dag,

loved klæde mig og føde,

over hoved hus og tag.

Gav min Sjæl et hjem herneden,

skabt og bygt for Evigheden

                              N.F.S. Grundtvig

                                        

Randbemærkning fra Aksel: Jeg ønsker at synge en sang efter dette Budskab, idet det, der her skete, er noget forunderligt og noget, der i hvert fald skal fremhæves, og sangen skal være – Aldrig Herre!

 

 

 

Dette ANGERS-DIGT  

     har   Hanne Leffler  modtaget                    

   under  tankeinspiration

  den 6. juni 2018  af

Abort – Pulje  Nord/Syd

De, der fejlede 

 

 Melodi: Et jævnt og muntert virksomt liv på Jord


1. Vi glade altid går til dagens dont,
så sikre på, at alt - vi gør er rigtigt!
Det åbner op for større horisont,
og dette er for alle meget vigtigt.
De arme kvinder, som vi hjælper brat,
de er i nød – det gælder hver en kvinde.
De kommer til os, når det først er nat;
det er en gave at ku’ hjælpe hende.2. Vi tager Liv, - det ved vi meget vel,
men kvinderne så bønligt ber’ om dette,
at de til barnet her må sig’ farvel,
er noget, man i relief må sætte.
Men pengene de gør os godt tilpas,
så går det lettere, dét - vi må gøre.
Når kvinden ligger på en høj madras,
så er vi klar til Sylen ind at føre.3. At det går galt, det må vi tage med.
Vi vasker vore hænder, - siger intet!
I vores Sjæl vi har som regel fred;
vi holder vores kæft og siger intet.
En stemme lyder til os i det grå:
Min Ven. Pas på! – Dét, du gør, er ulovligt!
Det Liv, du tog, kom aldrig op at stå;
ifølge G U D´s Lov er det strengt ulovligt.4. Dét, som I gjorde, det er meget slemt;
det lille Liv, I tog, det må I sone.
Det nytter ej, I sir’, det var så nemt.
Hun var ulykkelig  - den stakkes Kone!
For G U D, der våger over Sine Børn,
HAN sørger over deres færd på Jorden,
Som Gave G U D har givet Jer de børn,
Det gælder alle lige fra Syd til Norden.


5. I tusindvis af børn der myldred’ frem.
Det var de børn, vi ikke undte Livet.
Hver dreng -  hver lille pige trined’ frem;
vi vidste, det var dem, vi fratog Livet.
En vældig Anger greb os alle mand;
vi ku’ ej – ak, vi ku’ ej dette rumme,
Vi råber til hver kvinde -  til hver mand:
Lad vær’ – lad vær’! I kan ej dette rumme!

 

     G U D:
6. Og Jeres SKABER råber det til Jer:
Hvert Liv I undfanger, det har en mening.
Det Liv af MIG, det bli’r betroet Jer;
og husk hvert barn, der lever, har en mening.
Er barnet raskt, - så glæd Jer over det!
Er barnet handicappet, gir’ det mening.
Skønt barnets liv det ikke bliver let, -

s å  s k a l  I  s t å  d e t  b i ,  –  o g  d e t  g i r ’    m e n i n g !

 

 G U D

z

  6.juni 2018

 

Abort – Pulje  Nord/Syd

 

De, der fejlede

 

 

   ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

                                    

d d d