Jeg - Hanne Leffler - har i 21 år kunnet modtage HILSENER og BUDSKABER under tankeinspiraton fra Den almægtige GUD. - - - - Jeg har i disse år samlet en mængde små sentenser og mindre uddrag af noget af dét, GUD har sagt i den forløbne tid. - - - På et tidspunkt lod GUD mig vide, at det var HANS Ønske, at netop dette - at al denne rigdom skulle offentliggøres, så Danskerne kunne læse det og glæde sig over det. - Det kommer her som "Fra GUD's Store Bog 1" og efterfølges senere af BOG nummer 2 og 3:

 

 

F R A   G  U  D ’s   S T O R E   B O G   1:

 

 

G U D:

Der findes en måde, som mennesker kan benytte sig af, når deres nærmeste eller andre lider fysisk eller psykisk.

Hvis et menneske i dyb medfølelse sender en Bøn til MIG om hjælp til den pågældende, så vedkommende kan blive rask eller få større styrke til at udholde det, han eller hun må og skal igennem, så har en sådan Bøn – givet af et kærligt hjerte – så stor en kraft, at den – for hvem der bedes – enten bliver helt rask eller får det væsentlig bedre.

En sådan kærlig og medfølende Bøn har i visse tilfælde hjulpet så meget, at den, der ellers ville have været død af sin sygdom, i stedet blev rask.

G U D

z

 

JEG ønsker at sende Mine BØRN på Jorden

denne Hilsen:

Det at være fuldendt vil i oversanselig betydning sige, at man har besejret Mørket og således kun har Lys i sin Tanke, og at man ikke mere er modtagelig for Mørkets angreb.

Det betyder, at man ikke mere tilhører Jordens Mørkeverden.

KRISTUS, den højeste af alle Mine Engle, vil i dyb og inderlig Glæde løse den pågældende Ånd fra de jordiske inkarnationer, og når dette sker, vil den pågældende menneskeånd aflægge sit jordiske præg og fremstå i det Evighedslegeme, som ethvert menneske bærer i sit sind.

Her bliver menneskeånden sammen med sin Dual og en stor Skare brødre og søstre ført til en Lysklode i Mit Univers, hvor de skal fortsætte deres udvikling - undervist af Mine Engle og MINE TJENERE. - De vil få åbenbaret de muligheder, de har i deres Tanke, - få beskrevet Universet omkring sig, ligesom adskillige Gåder vil blive afsløret for dem.

I denne skønne Verden, hvor Død og Smerte ikke eksisterer, vil Kærligheden til deres brødre og søstre vokse og vokse; - ligesom Taknemmeligheden mod MIG vil give Os et så nært forhold, at de, når de når MIT RIGE,  vil forstå, at det er MIG – deres SKABER og UNIVERSETS G U D, de står overfor.

Uanset hvor megen Smerte, De Ældste måtte gennemgå under deres årmillioner lange ophold i Helved-Sfæren, må de selv i kraft af deres Vilje ønske at forlade Mørket og vende tilbage til den Lysets Verden, der i Al Evighed vil være deres.  Hvis ikke De Ældste frivilligt har sluppet Mørket, kunne JEG ikke modtage dem i MIT RIGE, idet ingen, der ikke er fuldkommen, kan få plads her.

Den Glæde, der gennemstrømmer MIG, hver gang eet af MINE BØRN er nået til MIT RIGE og står overfor MIG, er den største Glæde, JEG kunne få, fordi dette Barn frivilligt har valgt Lyset og Lysets Verden og derved viser MIG, at han eller hun ønsker et Evighedsliv sammen med MIG – deres SKABER                                                             

G U D

z

 

G U D  kan ikke undvære eet eneste af Sine Børn, og hvis I siger,  som Mediet Hanne Leffler siger:  Hvor har du dog mange Børn”,  er Svaret dette:

J a,  m e n  J E G  h a r  i k k e  e e t  f o r  m a n g e !

G U D

z

 

Mine kære Børn overalt på Jorden.

JEG,  Jeres  FADER og  SKABER ønsker at ledsage Katleen Ferrier´s smukke Hilsen til England  med disse ord:

Når der sker sådan en ting som det i Danmark, - at en enkelt kvinde er i stand til at høre, hvad JEG - HIMLENS G U D  siger, så er der i menneskenes Verden sket ikke mindre end et Under !

JEG har altid - fra menneskene begyndte deres liv på Jorden - ønsket at tale til Mine Børn, men det har aldrig nogensinde før været muligt for MIG at gøre dette, fordi ingen var i stand til at høre de Ultrafine og Hastige Svingninger, som MIN STEMME  udsender.

Dette er sket nu. - Denne kvinde er i stand til at høre alt, hvad der bliver sagt til hende fra Lysets Side.  - Hun er af MIG blevet udvalgt til at være Mit eget Medium og den Glæde, dette har givet i den for Jer Oversanselige Verden, er så stor, at intet menneske kan fatte dette.

 

      Mine Børn. JEG ønsker i dag via Hanne Leffler at sige dette til Jer:

I er alle – alle som een –

omfattet af den dybeste Kærlighed  fra alle de Væsener, som I kalder Engle.

 

                                              M I N  Kærlighed til Jer kan ikke måles.

Den er uendelig.

z

 

JEG har i al den tid, der har levet mennesker på Jorden, sendt Mine Engle ned til Jer for at vejlede Jer, advare Jer mod at følge det Mørke ( det Onde), der omgiver Jer overalt -  og glæde Jer, opmuntre Jer og løfte Jer op på et højere Plan, end det I hidtil har befundet Jer på. - Dette er lykkedes, og een af disse Udsendinge er Kathleen Ferrier, som med sin skønne sang har ønsket at fortælle Jer, at der bag Jordens mørke og tåge findes en Tilværelse, hvor Godheden, Kærligheden, Glæden og Lykken hersker overalt, og det har denne ædle kvinde formået at åbne en flig af med  sin skønne sang.

JEG ønsker i dette øjeblik at sige til hende:

Kathleen Ferrier. Du har i de år, der blev dig beskåret, formået at bibringe menneskene så megen Skønhed, at du med din smukke sang har åbnet  HIMLENS PORTE  for dem. Når din skønne sang tonede ud, følte de et pust fra den Verden, hvorfra du selv kommer, og du skal vide, at også JEG - din  FADER  bevæget har lyttet til dig, når du sang for menneskene – dine jordiske brødre og søstre.

µ        µ        µ

Sandelig -  Kathleen Ferrier  har åbenbaret lidt af det Paradis, som venter Jer alle engang, og hvor JEG - Jeres  FADER og  SKABER  vil byde Jer Velkommen med ordene:

MIT elskede Barn. Du har nu endt den rejse, JEG har sendt dig ud på. - JEG - din  FADER  byder dig Velkommen til det liv, der skal vare i Al Evighed, og som i

  G l æ d eF r y d ,  K æ r l i g h e d  og  H a r m o n i   o v e r g å r   a l t. 

 

Mit Barn, -  MIN  Længsel efter dig vil vare ved,

indtil du står foran MIG  i MIN HIMMEL !

G U D

z

                                

Ingensinde gør Mine Børn – Menneskene - MIG mere bedrøvet, end når de

lader Krigen tale imellem sig.

 

JEG har så store forhåbninger til hvert eneste menneske på Jorden, at når de vender ryggen til Lyset og Livet og MIG og vælger Mørkets Veje, så føler JEG en Sorg, som ikke kan beskrives for mennesker.

JEG har gjort alt for at jævne vejen frem for alle Mine Børn, så deres vandring må blive lys og lykkelig, og de med glæde kan følges hen ad vejen til det Evighedsliv  i MIT  RIGE,  der venter dem alle.      

Men går de i krig med hinanden og nedbryder alt smukt og godt på Jorden, så sørger JEG over de Børn, JEG gav Livet.

G U D

z

                        

JEG ønsker at henvende MIG til hvert eneste menneske

på Jorden!

Den Åbenbaring, I her få i hænde, er givet Jer, for at I kan forstå, hvad der er sket og sker på Jeres Klode i disse år.

Det er et menneske, der har ydet et sådant Offer, som ingen kunne have gjort hende efter.

Det er et Offer, som Vi alle vil takke hende for i Al Evighed; - og hvis Hanne Leffler af en eller anden grund ikke havde kunnet klare at bringe det, ville det have betydet, at det liv i Al Evighed, som vi nu alle kan se frem til, aldrig var blevet til noget. Men I – Mine kære Børn – må også yde et Offer.

T T T

Når I læser eet af de Angers-Bønskrifter, Mine dybest faldne Engle står bag, og I føler en

stærk medfølelse med vedkommende, da tilgiv ham eller hende af hele Jeres hjerte; - thi på

denne måde hjælper I Jeres ældste Brødre og Søstre med at sone deres Ondskab imod Jer,

og det betyder, at de får adgang til Evighedslivet i MIT RIGE.

 

Jeres ældste Brødre og Søstre, som i sandhed har l i d t  under Mørkets tunge Byrder, vil

være Jer taknemmelig i Al Evighed; - og JEG – Jeres SKABER  vil takke Jer herfor.

G U D

z

 

 En Bøn, bedt i kærlighed, vil altid blive besvaret

G U D

   z

 

Mit inderligt elskede Barn.

JEG - din FADER  vil engang byde dig Velkommen til MIT  RIGE og til det liv,  som skal vare i Al Evighed.

Du vil til evige Tider  være omgivet af dine Brødre og Søstres dybe Kærlighed, og I kan alle

se frem til et liv i  G l æ d e ,  F r e d ,  H a r m o n i  og  K æ r l i g h e d ,   som overgår al forstand.

Dette liv har JEG beredt dig, og det er MIG en usigelig stor Glæde engang at byde dig Velkommen.

 

Mit kære Barn. Du skal vide, at JEG har fulgt alle dine skridt, fra du startede din første inkarnation som menneske og til dette N u; -  og Min Længsel efter dig er meget dyb, fordi Min Kærlighed  til dig er uendelig.

G U D

    z

 

Grunden til, at JEG skabte alle Mine Børn som mand og kvinde - som Dualer, er den, at den Kærlighed, de i Al Evighed vil kunne give hinanden, vil blive det højeste udtryk for det Kærlighedens Væsen, JEG nedlagde i deres sind, da JEG skabte dem.

Ingen Kærlighed er større end Dualernes Kærlighed. Denne Kærlighed vil gøre Evighedslivet i MIT RIGE så fuldendt, fordi Kærligheden mellem Dualer er i stand til at svinge til højder, som overgår alt.

Således er Dualkærligheden det højeste udtryk for Kærlighed imellem Mine Børn. - JEG har på denne måde skabt den mest fuldendte tilværelse for ethvert af Mine Børn.

G U D

z

                     

JEG – ALLIVETS SKABER – ønsker at sige følgende:

 

Ethvert af Mine Børn har i Al Evighed mulighed for at udnytte deres Skaberevne på utallige måder. Det gælder indenfor områder, der allerede er kendt på Jorden. Her kan man skabe nyt indenfor stort set alle Kunstarter; - det kan være indenfor Musikken, Malerkunsten og lignende. Man kan her udfolde sig som Skuespiller, Sanger, Forfatter osv. til stor glæde for sine brødre og søstre, og man holder aldrig op med at skabe.

Denne evne er evigtvarende og vil i Mit RIGE stedse stige i form, udtryk og variation, og Glæden ved at skabe vil bestandig blive større og større.

 z z z

Også leg i stærkt udvidet form vil der altid være mulighed for i  MIT RIGE.

MINE TOLV TJENERES største opgaver er at sørge for, at alle i MIT RIGE har det bedst muligt og morer sig optimalt, idet Humoren spiller en meget stor rolle og er en uundværlig faktor i Mine Børns samvær.

 

Én ting er sikkert. De, der befinder sig i MIT RIGE,

vil altid føle, at Livet er den bedste Gave af alle.

G U D

z

                           

Når JEG i TANKEN mødes med eet af Mine BørnEngle eller mennesker – er dette et Møde, som hver eneste gang, det sker,  bliver  h e l l i g g j o r t   ved selve Mødets karakter -

Mødet med  MIG,

UNIVERSETS SKABER og eet af Mine Børn.

G U D

z

 

Når eet af Mine Børn på Jorden henvender sig til MIG i Bøn, så mødes JEG med dette Barn i Tanken, og denne kontakt er fuldkommen uundværlig for MIG. - For Mit Barn betyder denne kontakt så meget, at han eller hun styrket kan fortsætte sin vandring på Jorden.

 z z z

Det sker lige så ofte, at menneskene sender en Tak op til MIG, og JEG modtager hver gang med stor Glæde deres Tak for det gode, JEG har givet dem på Jorden. -  En sådan forbindelse med Mig forhøjer Jordelivet væsentlig for dem.

G U D

z

                          

G U D

fortæller, at HAN har tid til alle Sine Børn,

uanset hvor store eller små deres problemer er.

Mine Børn vil aldrig opleve, at JEG vender dem ryggen.

Når de kalder, får de svar !

G U D

z

 

Når Tyrkiet i Istanbul afbrænder det danske flag, så brænder de dét,

der er symbol på Fred i Verden

G U D

z

 

Spørgsmål til G U D fra Hanne:

Føler Du  alle de Lidelser, dine BØRN  - Engle som Mennesker – gennemgår?

 

For at forstå, at dette spørgsmål absolut må besvares med et Ja, er der flere ting, som er nødvendige at præcisere lidt nøjere:

 

¬Når JEG som G U D er allestedsnærværende, betyder det, at JEG i MIN TANKE rummer alt, hvad der sker i Universet i dette øjeblik og i Al Evighed. Intet undgår MIN Opmærksomhed.  Grunden til dette er, at JEG står som SKABEREN af det hele.

¬Alt hvad JEG  har skabt, følger JEG uafbrudt.

¬Når Mine Børn lider, føler JEG deres Lidelser endnu stærkere.

¬Når en mor græder over sit døde barn, er JEG utrøstelig.

¬Når en mand sidder ved sin dødssyge kones sengeleje, sørger JEG så meget på hans vegne, at Sorgen opfylder Mit Hjerte.

¬Når en flyvemaskine forulykker, følger JEG de pårørendes Sorg så stærkt, at Mit Hjerte uafbrudt skælver af Sorg.

¬Under Anden Verdenskrig, hvor menneskenes samlede Lidelser nåede rekorden, var Smerten, Sorgen og Lidelserne ved at sprænge Mit Sind. MINE TOLV TJENERE, der selv led ubeskriveligt i denne periode, forsøgte uafbrudt at trøste MIG, men de formåede det ikke!  JEG fulgte hvert eneste menneske – mand, kvinde eller barn – og deres lidelser – fysiske såvel som psykiske, blev i Mit Sind til en Byrde, der var så tung, at Kærligheden – Min uendelige Kærlighed til alle Mine Børn, hjalp MIG igennem, så JEG ikke sprængtes af Sorgen, hvilket ville have betydet, at alt Lys i Universet ville have været gået ud!

¬Da Mine ældste Børn befandt sig i Helved-Sfæren, var deres Lidelser i endnu højere grad Mine Lidelser. Al den Rædsel og Uhygge, Afmagt og Håbløshed, disse til enhver tid følte under deres lange Ophold i Mørkets Rige, forstærkedes i Mit Sind, så JEG uafbrudt – samtidig med Min uendelige Medfølelse med dem alle, kun længtes efter én ting – at kunne tage dem i Min Favn og give dem den Trøst og Kærlighed, de alle havde trængt til så længe.

 

Citat fra ”Spørgsmål og Svar II”, side 122 – sp. 73 om GUDs udseende:

”…..Hans Aasyn bærer et uendelig kærligt, men vemodsfuldt Præg. Sorg og Smerte hviler i Hans dybe, uudgrundelige Blik, thi Han bærer al Skabningens Lidelser og Sorger i sit Sind.”

 

Ja,  JEG bærer i sandhed al Skabningens Lidelser og Sorger i Mit Sind!

 

Også dyrenes lidelser må JEG rumme i Mit Sind.

JEG føler Rædsel, når en mand pisker sin hest eller binder sin hund til et træ for at lade den dø der.

Men også Glæden  fylder Mit Sind.

Når Menneskene vandrer de Veje, JEG har afstukket for dem; - når de lader Lyset fylde deres hjerte; - når de behandler hinanden som de brødre og søstre, de er, da vil Glæden i Mit Hjerte dæmpe Sorgen, og da vil JEG i sandhed velsigne de Børn, JEG gjorde til Mine.

G U D

z

                           

Melodi: Hvis jeg må, hvis jeg må

                                      G U D:

Kære Børn, kære børn,

I har taget en læmpe-tørn,

taget en kæmpe-tørn.

I er Mine kære Børn.

Og I skal, og I skal

op i Himlens høje Hal,

Himlens høje Hal.

Det er lige, hvad I skal!

I har lidt og stridt og savnet Himlens Lys.

Jeres liv gik under i Gys.

Men hos MIG, men hos MIG,

vil I finde Livets Vej,

finde Livets Vej.

Alle elsker JEG – mest dig !

z

                                                     

Ja, det var jo en lykkelig ende på noget sørgeligt og trist.

Livet skal ikke være sørgeligt og trist; - det har aldrig været meningen med livet. Det liv, JEG har givet ethvert af Mine Børn, skal være så lyst, lykkeligt, glædesfyldt og harmonisk som overhovedet muligt.

 

JEG er som ALMÆGTIG, ALVIS og ALKÆRLIG G U D fuldt ud i stand til at give alle Mine Børn en sådan lykkelig Tilværelse, - og at JEG er i stand til at indfri dette Løfte, vil I alle få at se, når det store øjeblik kommer, når JEG byder Jer Velkommen til MIT HERLIGHEDSRIGE.

 

Hvorfor er der da så megen sorg og elendighed, smerte og lidelser til?

Ingensinde har JEG skabt Jer til et liv under sådanne vilkår.

Da JEG skabte Jer, modtog I alle den frie Viljes gave af MIG. Denne Vilje var urørlig, ukrænkelig og skulle bruges til at forme Jer til voksne, modne Personligheder og gøre Jer klar til det Evighedsliv, JEG har beredt for Jer alle.

 

Det, I alle skal lære, er, at afvise Mørket på Jeres vej; - og det er denne Kamp, der kan give Jer så mange smerter og lidelser undervejs.

Dog – I bestemmer selv, hvor tung vejen skal være for Jer at vandre. Hvis I gør Jeres yderste for bestandigt at afvise Mørket og det Onde omkring Jer, så vil I en dag opleve, at Jeres Kamp førte til Sejr, og at den vej, I nu går på, er fredelig, skyggefuld og omkranset af de skønneste blomster, JEG kunne finde.

 

Mine kære Børn. Lad Mine Ord  bundfælde sig i Jeres sind og vid,

at JEG vil følge Jer hele Vejen.

 

 G U D

z

 

d d d