Vi modtager med mellemrum Sandheds-Åbenbaringer fra dette SANDHEDS-VIDNE, der dennegang ønsker at tale Kvindens sag. -- Når man skal modtage Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer og Digte, som Hanne Leffler har gjort det i årevis på intuitiv/inspiratorisk vis, så er det en klar fordel at være en kvinde. -

 

Dette   Budskab   har   Hanne Leffler  modtaget   

under  tankeinspiration

den  24. januar 2018

fra

Et Sandhedsvidne

 

 

 

 

 

Den, der er Jeres Sandhedsvidne, ønsker i dag at tale Kvindens sag.

 

Kvinden har lige fra de ældste Tider og i de allerfleste Kulturer været manden underlegen; - måttet bøje sig for hans vilje, og manden har ofte på grund af sin større styrke udøvet fysisk og psykisk vold mod kvinden.

 

Mange kvinder har  l i d t  under at skulle indordne sig under en mands dominerende vilje og været ude af stand til at få sin mening igennem, selv om kvinden kunne være både bedre begavet og mere udviklet end manden. Kvinden har gennem tiderne været udsat for en mands-undertrykkelse, som hun som regel har måttet opgive at kæmpe imod.

 

Sandheden er den, at uden kvindens blidere og mere forstående sindelag ville børn lide uforholdsmæssigt meget, hvis en Moder blev afskåret fra at sige sin mening og få sit ønske frem i opdragelsen af børnene.

mm

I vore dage er der stadigvæk mange Kulturer på Jorden, der fastholder mandens ret til at bestemme. Dette gælder både hvilken påklædning, kvinden skal vise sig i på gaden, og pigers mindre ret til at gå i skole og få en uddannelse end drengene. Disse Kulturer har endnu ikke forstået, at kvinden er nøjagtig lige så meget værd og lige så jævnbyrdig med manden; - og denne indstilling skader stadigvæk tusindvis af kvinder, der må underkaste sig disse regler.

¶   ¶   ¶

 

Men den øvrige del af Verden er gudskelov vågnet op. Kvinder kan indtage ledende stillinger overalt i Samfundet og kvindelige Præster er heller ikke noget særsyn længere, selv om der stadig er Præster, der er imod dette og holder sig til Pauli ord i Bibelen, ”at kvinder skal tie i Forsamlinger”

 

Må Jeg have lov at præsentere to Kvinder for Jer, der har klaret noget, som ingen mand kunne have gennemført så fuldendt som disse To. Det er det danske Medium Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen, der i ca. 20 år uafbrudt har arbejdet for Den oversanselige Verden. Når man skal modtage Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer og Digte, som Hanne Leffler har gjort det I årevis på intuitiv/inspiratorisk vis, så er det en klar fordel at være en kvinde.

 

Da det danske Medium Johanne Agerskov modtog ordene til Bogværket ”Vandrer mod Lyset”, der blev udgivet i 1920, modtog hun efter udgivelsen mange spørgsmål, der blev samlet i bøgerne ”Spørgsmål og Svar I”, og ”Spørgsmål og Svar II”.

 

Her gengives Spørgsmål 11 i ”Spørgsmål og Svar I” side 24 / 25 :

 

”Hvorfor blev Arbejdet med ”Vandrer mod Lyset”s Fremkomst her paa Jorden overdraget

 til en Kvinde? Hvorfor valgte Gud ikke hertil f. Eks. en af Kirkens Mænd, en højtstaaende

 Prælat eller ogsaa en theologisk Professor? Burde det ikke have været en Mands Gerning?

 

     Lad os kun se nøjere paa dette Spørgsmaal; thi der findes flere Grunde for, at Gud netop valgte en Kvinde til denne Gerning.

     Tænker man sig at staa ved det Tidspunkt, da Gud vidste, at Ardors Tilbagevenden var nær forestaaende, da gjaldt det for Gud om – naar denne Tilbagevenden var en Kendsgerning – at give Menneskeheden Kendskab til det skete. Men hvorledes kunde dette lade sig gøre paa den klareste, mest overbevisende Maade? Spørgeren mener: at en Kirkens Mand, en højtstaaende Prælat eller en theologisk Professor maatte være bedst egnet til at virke udad mod Menneskeheden for dette Formaal. Her er dog Spørgeren i høj Grad uenig med Gud, hvilket her skal vises:

     Igennem Inspiration – de Yngstes Tankeinskydelse – og gennem den udvalgte Prælats Intuition maatte dette Arbejde udføres. En Mands Intuition er imidlertid normalt aldrig saa stærk, ren og klar som en Kvindes. Her var altsaa den første Vanskelighed at overvinde. Gud kunde have forstærket denne Mands Intuition, men i saa Fald maatte Mandsvillien også forstærkes, da en stærk klar Intuition uden en ligestillet stærk Villie til at ville gengive og til at ville rette sig efter de modtagne Indskydelser ikke kan føre til noget virkelig godt Resultat. Men en forstærket Mandsvillie vilde meget let kun blive til lutter ”Egenvillie”, som ikke paa noget Punkt kunde tænkes at mødes med Guds Villie. Den paagældende vilde maaske til en vis Grad følge de givne Indskydelser, men ud fra sin religiøse og kirkelige Bundethed maatte hans ”Egenvillie” drage sine egne Konklusioner af det, som han modtog fra oversanselig Side. Resultatet maatte blive: at de Kendsgerninger, som Gud ønskede at give Menneskeheden Kendskab til, blev mer eller mindre forvanskede og tilslørede ud fra den Mennesket iboende Trang til at føre det modtagne ind under sine egne Meninger. Var en theologisk Professor bleven valgt, var, foruden de omtalte Vanskeligheder, efter al Sandsynlighed en ny Vanskelighed kommet til de øvrige. Nemlig denne: Professoren havde sikkert anlagt sit Værk som en meget videnskabelig, sammenlignende Religionshistorie. Et saadant Arbejde kan have sin Berettigelse; men det kunde ikke i dette Tilfælde paa rette Maade bringe det, som Gud ønskede fremhævet. ”

¬ ¬ ¬

Hanne Leffler dannede Hannes Søster-Flok, som et antal kvinder har været medlem af genne årene; og denne Søster-Flok har med Hanne og Kirsten i spidsen dannet Rebecca-Ringen, der i dag tæller ca. 60 medlemmer.

Af de ca. 50 Budskaber, som disse to Piger hver måned modtager fra Den oversanselige Verdens Eksistenser, får Rebecca-Ringen hver måned tilsendt ca. 14-15  Budskaber, Sange osv..

For 5 år siden dannede Hanne Leffler sin egen Hjemmesidelefflerhanne.dk, – hvor et udvalg af de forskellige Hilsener, Budskaber osv. med mellemrum finder plads. -  Denne Hjemmeside har til dato modtaget 7 1 8 4 0  besøg; - og for et par dage siden modtog Hanne en mail fra Jim MacLeod fra Canada, der på engelsk udtrykte sin glæde og taknemmelighed til G U D over de Budskaber, G U D via Hanne Lefflers hjælp havde skænket menneskene. Der blev endvidere stillet nogle spørgsmål, og Pigerne har netop modtaget G U D´s Svar til Jim, som får Svaret tilsendt behørigt oversat til engelsk.

Jeg bøjer mig dybt for disse Kvinder i erkendelse

af det storslåede arbejde,

de har udført til gavn og glæde ikke alene for Nutidens  

men i høj grad også for Fremtidens mennesker.

 

              24. januar 2018                                               Et Sandheds Vidne

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

  

 

 

 

 

bekræftet   i   G U D’s   Navn