Her kommer en meget alvorlig ADVARSEL fra G U D mod at begå SELVMORD ! - Derefter følger Den oversanselive Verdens syn på AKTIV DØDSHJÆLP og SELVMORD modtaget den 8. marts 2003. - - Den 7. september 2018 modtog vi nedenstående ANGERS-BUDSKAB fra TO, der i kraft af deres faglige kunnen har hjulpet en del Mennesker med at begå SELVMORD. - - Dernæst følger en Sang af 9. oktober 2017 fra ham, der ønskede og fik hjælp til at begå SELVMORD. - Han fortæller, hvordan Livet efter Døden føles for den, der har begået Selvmord;- trist og ensomt og i dyb Længsel efter de KÆRE, han efterlod på Jorden. - -

 TTT  h

Denne Advarsel  har  Hanne Leffler  modtaget 

 under  tankeinspiration

den 6. september 2018

G U D’s

ADVARSEL mod Selvmord

 

 

 V              

 

Disse ord, som kommer fra Den, I kalder G U D,

er stilet til alle de mennesker, der ønsker at begå Selvmord,

fordi livet er blevet uudholdeligt for dem.

  

JEG advarer Jer mod at tage dette skridt,

fordi Selvmord er den dårligst tænkelige udvej, I kunne vælge:

 

£ Hvis I begår Selvmord, vil I alle opleve at vågne op i Jeres Sfærebolig; - og her må I nøje gennemtænke, hvad det var, der drev Jer til dette Selvmord

 

£ Ganske ene må I gennemtænke alt, og tanken løses ikke, før den fulde Anger overvælder Jer

 

£ I ønsker tusind gange at være tilbage på Jorden igen hos de Kære Efterladte, I forlod ved Selvmordet

 

£ Denne Anger  bliver ved at gennemstrømme Jeres sind, og da I ikke kan få Tilgivelse for dét, I har gjort, fordi de, der skulle tilgive Jer, befinder sig på Jorden, da vil den Glæde, der ellers indfinder sig hos Jer alle efter Døden, mangle hos Jer

 

£ I har ved at begå Selvmord søgt at undgå den Lov, JEG har givet for menneskenes udvikling på Jorden. -  Denne Lov – Gengældelses-Loven  er  urokkelig,  - og det betyder, at den Karma, I på denne måde har unddraget Jer, vil I i næste inkarnation skulle sone

 

£ Det bedste og rigtigste, I kan gøre, er at bære Jeres sorger og lidelser med Tålmod; - og

her er JEG – Jeres SKABER  altid parat til at styrke Jer, så det bliver lettere for Jer at bære

dét, I må og skal igennem. Hvis I beder MIG om Hjælp, vil en sådan Bøn altid bliver bønhørt.

 

6. septenber 2018                           G U D  

    Mz                                                                   

                            

                                            Dette har Hanne Leffler   modtaget                                         

 

under  tankeinspiration   den 8. marts 2003  af

              Rebecca’s   To   Engle       

 

         

V

 

Den Oversanselige Verdens syn på

Aktiv Dødshjælp og Selvmord

 

Spørgsmål:

I de senere år har det været praktiseret på mange hospitaler, at man, når døden nærmede

sig, har lagt drop på patienten, hvori en smertestillende medicin  fx  morfin  kunne gives.

Flere læger har udtalt, at man helt var klar over, at dette ville fremme døden.

 

Hvordan ser man fra Oversanselig Side på denne praksis.  Er  den  tilladt ?

 

Svar:

Her må vi skelne imellem, om lægen sætter dette drop

1. for at lindre den syges lidelser

2. for at fremskynde døden

3. eller det er en kombination af 1. og  2.

 

Hvis en læge udelukkende ønsker at lindre den syges lidelser, gør han efter vort skøn intet galt. Hvis han derimod udfører denne handling – dels for at lindre, dels for at afkorte patientens liv  - eller udelukkende for at afkorte patientens liv, bliver denne handling betragtet som mord.

U U U

En situation, der meget vel kunne forekomme var, at de Pårørende pressede Lægen til at gøre en ende på den pågældendes liv, når det tydeligt kunne påvises, at døden nærmede sig.

 

Hertil kan svares, at en Læge, der er tro mod sit lægeløfte, under ingen omstændigheder må give efter for selv det stærkeste pres fra de pårørendes side; - også selv om dette ønske bunder i den dybeste medfølelse med den syges lidelser.

 

Dette spørgsmål er så grundigt besvaret i supplement til VANDRER MOD LYSET - Spørgsmål og Svar II, spørgsmål 34, side 62, at vi ønsker at gengive svaret her:

 

Nogle mener, at det er berettiget at hjælpe et Medmenneske af med Livet, naar dets Lidelser er meget store, og det dog gaar Døden i Møde. Hvorledes bør man se paa dette Spørgsmaal? Selv om det vel er uberettiget at hjælpe et Medmenneske af med Livet, i hvor høj Grad er det da tilladeligt at anvende smertestillende Midler, selv om disse muligvis forkorter Livet?

    Efter Guds Love er det ingen Sinde tilladt at berøve et Medmenneske Livet, heller ikke efter vedkommendes Ønske og Opfordring. Lider et Menneske af en smertefuld Sygdom, lider det efter Operationer eller af Saar og Kvæstelser, der skriver sig f. Eks. fra Ulykkestilfælde o. s. v., maa Lægen anvende smertestillende Midler i saa vid Udstrækning, som han mener at det er forsvarligt. Men i de Tilfælde, hvor den syges Legeme er mere svækket, end Lægen - ud fra sit bedste, sit ærligste Skøn - maa formode at det er, og Døden derfor fremskyndes gennem de anvendte smertestillende Midler, vil den paagældende Læge ingen Skyld paadrage sig. Er han derimod klar over, at den syges Legeme ikke taaler de ordinerede Doser, da betragtes han - efter Guds Love - som en Morder. Den samme Synsmaade gør sig gældende overfor de Mennesker, som af "Medlidenhed" dræber en Slægtning eller Ven for at spare vedkommende for en Sygdoms langvarige Lidelser. Og det Menneske, som, ved et Medmenneskes "barmhjertige Hjælp", er bleven dræbt for at undgaa de jordiske Lidelser, bliver betragtet som en Selvmorder. Den paagældende maa da i sit Sfærehjem - ligesom andre Selvmordere - gennemgaa de Lidelser, som han flygtede fra, og lide, indtil den Stund indtræder, der normalt skulde have været det jordiske Legemes sidste. Sker Drabet, uden at den syge selv har fremsat en Anmodning derom, da har han selvfølgelig ingen Skyld i det skete. Ansvaret lægges da kun paa den, der udførte det "barmhjertige Drab". -

¬ ¬ ¬

                          8. marts 2003                         Rebecca’s   To   Engle  

 ¬ ¬

 

 

 

Dette ANGERS-BUDSKAB

 

har  Hanne Leffler modtaget modtaget                                                         

     under  tankeinspiration

den 7. september 2018  af

 

Aktiv Dødshjælp

De To hjælpsomme

  V

 

Vi ønsker begge to at fralægge os enhver skyld, fordi vi har ladet medfølelsen med stærkt lidende

mennesker spille ind, så vi gav dem et råd om, hvordan de på den mest skånsomme måde kunne

slippe for flere lidelser og sove fredeligt ind!

 

Vi vil hævde til vor dødsdag, at vi synes, det er etisk mere korrekt at tage hensyn til det enkelte lidende menneske end til Samfundets Love.

Vi har været udsat for megen kritik, fordi vi har rådgivet dødssyge mennesker; - men på trods af al kritik fortsætter vi med at hjælpe syge mennesker. Når det offentlige ikke vil hjælpe dem, så ville det være moralsk forkert af os at stoppe.

 

Tænke-Pause i Den åndelige Verden 

 

Vi har været en tur oppe i Den højere Verden; - og her gik det op for os, hvor forkasteligt det er - det vi gør ved at hjælpe folk, der ønsker at komme om på den anden side!

Vore Skytsånder fortalte os følgende:

 

pG U D har nøje i forvejen bestemt et menneskes Dødsdag; - og dét, vi gør ved at hjælpe mennesker afsted før den dag, er at bryde ind i G U D´s Planlægning

 

p Dét, et menneske skal gennemgå under en inkarnation på Jorden, er den Karma, som det er meningen, dette menneske skal gennemgå; - og intet menneske kan flygte fra sin Karma

 

p  Vender man hjem før tiden, så må man i næste inkarnation gennemgå det, men ikke nåede i dette Liv

 

p  Den Person, der hjælper en anden til at begå Selvmord, må nøje efter døden gøre rede for dette; - og man skal i sin næste inkarnation hjælpe de, der vendte tidligere tilbage med at bære de lidelser, som den pågældende unddrog sig ved Selvmordet.

 

p  De, der hjælper et menneske til at begå Selvmord, gør sig på denne måde til ”Herre over liv og død”, og det er der kun een, der kan, og det er G U D

 

p  Endnu en ting skal man tænke på, når man råder folk til dette afgørende skridt, og det er, at selv om folk er syge og lider meget og gerne vil slippe for disse lidelser, så er der jo også mange, der bliver raske igen og stadigvæk har meget glæde af livet.

 

p  Mange, der bliver reddet efter et Selvmordsforsøg, giver udtryk for deres taknemmelighed over, at de stadigvæk lever

 

p p p

 

Vi ønsker her at fortælle, at hvis man er opfyldt af medfølelse for et sygt medmenneske, så er det bedste, man kan gøre - at hjælpe og støtte dette menneske, så livet for ham eller hende bliver mere udholdeligt.

                                                                             De To hjælpsomme

    ¬¬

 

Nu ønsker G U D at få ordet:

 

G U D:

JEG ønsker at sende en meget alvorlig Advarsel  ud til alle de mennesker, der kunne blive

fristet til at medvirke til for eksempel en pårørendes Selvmord. Dét, du gør ved denne

handling, er, at du hjælper den Pågældende til at undfly de smerter og den sygdom, som han

eller hun ifølge sin Karma skal igennem!

 

Du bryder ind i noget, du ingen adkomst har til at bryde ind i, og ved din ”hjælpsomhed”

sinker  du  Personen  i  sin  vandring  mod  det  Høje.

 

Husk, at en Bøn om hjælp og styrke altid vil blive bønhørt.

 

G U D

z

 Een, der overlevede:

Den, der taler her, ønskede på et tidspunkt at begå Selvmord, fordi mit liv var blevet helt uoverskueligt!

De to Læger, som jeg søgte hjælp hos, sørgede for, at jeg fik medicin til formålet.

Da jeg tog medicinen forkert, lykkedes det mig ikke at begå Selvmord, så jeg kom i behandling og overlevede! I dag ser mit liv anderledes ud, og jeg er dybt   taknemmelig over, at jeg fik lov at overleve !

 

          7. september 2018                                      Den, der overlevede

   ¬

 

 

  Aktiv Dødshjælp: Svend Lings og Frits Schjøtt

 

 

                                       Aldrig, Herre, du forglemme

 1. Aldrig, Herre, du forglemme               2. Fremmed var jeg allevegne.

bønnen min i ungdomsår.                       Vild jeg foer på mark og fjeld,

I dit hus lad mig ha` hjemme                  ledte dog i Lysets egne

nu og under hvide hår.                           efter Livets Kildevæld,

Ligner end dit hus en hytte,                    om den vrå, hvor uden sukke

aldrig lad derfra mig flytte!                     under sang går Sjælens vugge.

 

 3. Se, da kom du mig i møde,

Herre! som den lyse dag,

loved klæde mig og føde,

over hoved hus og tag.

Gav min Sjæl et hjem herneden,

skabt og bygt for Evigheden.

                                          N.F.S. Grundtvig

 

 

 

Denne SANG  har  Hanne Leffler   modtaget

    under  tankeinspiration den 9. oktober 2017 

af

   Han,  som fik aktiv Dødshjælp 

 

V 

                                        

Melodi: Nu lakker det ad tiden småt1.Jeg sidder i mit snævre Bur
og intet er forandret.
Jeg tog fra Jorden denne tur, -
men intet er forandret! Ak Ak 
Ak, jeg tog fejl!
Jeg ser i et spejl.
Den samme jeg er i dette spejl.
2.Jeg tænker kun på denne ting;
jeg tænker ej på andet!
Min tanke den går helt i ring
og løber ud i sandet. Ak Ak
Ak, jeg tog fejl!
Jeg ser i et spejl.
Den samme jeg er i dette spejl.
3.Jeg mente jo, at jeg slap væk
fra al min store Kummer.
Når jeg var Død, så var jeg væk
i Evighedens Slummer! Ak Ak
Ak, jeg tog fejl!
Jeg ser i et spejl.
Den samme jeg er i dette spejl.
4.Men dette – denne Ensomhed, -
den ventede jeg ikke!
Jeg knuges af en Ensomhed,
som ingenting kan stikke! Ak Ak
Ak, jeg tog fejl!
Jeg ser i et spejl.
Den samme jeg er i dette spejl.
5.Jeg skue vil på Jorden ned.
Her findes mine kære.
De gav mig ægte kærlighed;
åh gud, - hvor var de kære! Ak Ak
Ak, jeg tog fejl!
Jeg ser i et spejl.
Den samme jeg er i dette spejl.
6.Hvis jeg ku´ vælge om igen,
så valgte jeg nu Livet.
Men dette Sted, hvor jeg kom hen, -
uend´ligt trist er livet. Ak Ak
Ak, jeg tog fejl!
Jeg ser i et spejl.
Den samme jeg er i dette spejl.


7.Mon SKABEREN, som kaldes G U D,
kan hjælpe mig i dette ?
Kan HAN mig føre helt derud,
hvor Livet det vil lette? Ak Ak
Ak, jeg tog fejl!
Jeg ser i et spejl.
Den samme jeg er i dette spejl.   G U D:
8.Min kære Søn, - du valgte selv; -
du derfor bør ej klage!
Til Buret bandt du selv din Sjæl
i mange mange dage.
Men fat Mod - kære Søn!
En Himmel så skøn
her venter på dig, Min kære Søn.

G U D

z

 

                                     9. oktober 2017                           

Han,  som fik aktiv Dødshjælp 

¬ 

 

 

 

   ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN  

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt 

S a n d h e d  

 

µ

 

d d d