Fra GUD's TOLV TJENERE modtog vi den 1. oktober 2018 dette storslåede og oplysende BUDSKAB, hvori TJENERNE påpeger de fejl, der i tidens løb har sneget sig ind i BIBELEN. - De foreslår en ny form for fremtidens Gudstjenester, som - hvis den bliver fulgt, vil give Menigheden lejlighed til at høre GUDs EGET ORD til dem. - Dernæst udtaler EN SOGNEPRÆST sig. - ARDOR meddeler os, hvorledes APOKALYPSEN opstod !! - - Til sidst følger en SANG fra B.S. INGEMANN - modtaget den 1. august 2018:

 

 

TTT  h

Dette   BUDSKAB   har Hanne Leffler  modtaget   

under  tankeinspiration

den 1. oktober 2018 af

  G U D’s TOLV TJENERE

 

 Z

 

 

 

 

Vi - G U D´s TOLV TJENERE står i dette øjeblik omkring det danske Medium Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen! - 

Hanne Leffler har udtrykt ønsket om at få at vide, hvad der fremover skal foregå i de danske Kirker; - og dette Budskab modtager Danskerne nu fra Os.

 

Allerførst må vi forklare grunden til, at der kan være tale om at ændre noget i Den danske Folkekirke, som ellers er så fast forankret i Danskernes bevidsthed som noget urørligt.

 

       Sagen er den, at der både er noget,

der er rigtigt og noget, der er forkert i Bibelen !

 

Forkert er:

 

U At kun børn, der bliver døbt, får plads i G U D´s RIGE. G U D elsker alle Sine Børn med en uendelig KÆRLIGHED, og HAN kan ikke undvære eet eneste af Sine Børn i SIT RIGE.

 

UAt KRSTUS, da Han hang på Korset ved sit blod sonede alle vore Synder. Menneskene skal selv sone deres Synder, hvilket sker i kraft af G U D´s Gengældelseslov, der siger:

Som du sår, skal du høste!

 

U At man, når man går til Alters og indtaget KRISTI Legeme og Blod, på denne måde får Syndsforladelse for enhver Synd.

 

U I Trosbekendelsen er der også indsneget sig så mange alvorlige fejl, at den heller ikke kan danne det sande grundlag for det, der foregår i Den danske Folkekirke. Hanne Leffler modtog under tankeinspiration den 12. september 2006 et Budskab om Trosbekendelsen, der vil følge dette Budskab.

U U U

 

I Forsoningslæren og Genvejen, der udkom i 1920, og som Mediet Johanne Agerskov modtog ordene til under tankeinspiration, har Paulus, der er Ophavsmand til den gale udlægning af KRISTI Forsoningsdød, et indlæg, hvori Han omhyggeligt gør rede for det forkerte i disse tanker og hans egen skyld deri.

 

Citat fra Forsoningslæren og Genvejen, side 24 og 25:

”I de Aarhundreder, der er rundne siden Jesu Korsfæstelse, har de kristne Menigheders Ledere, skriftkyndige og Myndigheder rejst en, som de selv mener, saare skøn Kirkebygning. Men de har glemt at regne med den aandelige Udvikling, som ethvert Menneske er underkastet. Flere og flere Røster hæver sig imod den, flere og flere hænder søger at fjerne de dækkende Udsmykninger eller at rokke ved Bygningens Sten.

     Bygningen vakler! En yderligere Udsmykning eller Afstivning er umulig; thi Bygningen hviler på Sand – og Sandet skrider!

     Hvad kan der gøres for at standse dens Fald?

     Intet – Bygningen er dødsdømt, før eller senere falder den!

¬ ¬ ¬

Her kommer Vor opskrift på,

hvordan en Gudstjeneste fremover kunne forme sig  i Den danske Folkekirke:

 

I 1920 udkom Bogen  V a n d r e r  m o d  L y s e t   modtaget af Mediet Johanne Agerskov. Denne Bog er

G U D´s Gave fil menneskene; - og alt, hvad der står i denne Bog,

hviler på Sandhedens urokkelige Klippegrund.

&

 

Bogen har følgende indhold:

 

                                                                 ARDORs Beretning,

                                                      som strækker sig fra Tidernes morgen og til i dag

                                                       KRISTI Tale

                                                       G U D´s TJENERs Tale

                                                       Lignelser

                                                       Kommentar I

                                                       Kommentar II Oversigt.

                                                       Efterskrift

 

Her kunne Vi foreslå, at der under hver Gudstjeneste blev oplæst et afsnit fra 

Bogen V a n d r e r  m o d  L y s e t

Det kunne for eksempel være et Kapitel fra ARDORs Beretning, fra KRISTI Tale eller  G U D´s TJENERs Tale.

Lignelserne er også alle meget smukke og velegnede til højtlæsning.

 

Det Medium, der modtager Vore Ord – Hanne Leffler, har nu i 21 år modtaget Hilsener, Budskaber, Sange,

Abstraktioner og Åbenbaringer fra Den oversanselige Verdens Eksistenser under tankeinspiration.

 

                   µ µ µ

Alt, hvad Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen har modtaget, har  G U D som øverste

Leder. – Alt  har som fast fundament Bogen  V a n d r e r   m o d   L y s e t ; -  og hvert eneste Budskab

bærer tydeligt præg af, hvilke høje Eksistenser, der står bag ordene.

 

Alt er skønt og poetisk formuleret, og alt hæver sig så meget op over almindelig sprogbrug i Danmark, at

ingen kan være i tvivl om, hvor det kommer fra! – Hvert Budskab har en følgerigtighed og en logik, som

giver Læseren en sikkerhed for, at dette er Sandhed!

       ¬ ¬ ¬

 Kort sagt. Alt er præget af den G U D, der mere end noget andet ønsker at komme i kontakt med

menneskene på Jorden; - og det, der turde være en umulighed, er nu blevet en realitet.

 

Hanne Leffler har selv søgt og opnået forbindelse med UNIVERSETS SKABER, og det betyder, at G U D nu

kan sende Hilsener og Budskaber til Sine Børn på Jorden; - og den Glæde, dette har vakt i G U D´s SIND, er

så stor, at intet har været i stand til at glæde  G U D  mere.

z z z

Alle de Budskaber og Åbenbaringer, Hanne Leffler har modtaget, ville være særdeles velegnede til

oplæsning i Kirkerne; - ligesom de utrolig mange smukke Sange, hvoraf Hanne Leffler netop har modtaget

en Sang fra N.F.S. Grundtvig og én fra B.S. Ingemann, kunne – sammen med et bredt udvalg af de

almindelige kendte Salmer - være dét, der fremtidigt bliver sunget til Gudstjenesterne i Den danske

Folkekirke.

 

Angående Bibelen:

Her kan Vi anbefale, at et kompetent Udvalg, der er fuldkommen inde i

Værket  V a n d r e r  m o d  L y s e t ’ s  S a n d h e d e r , 

sætter sig ned og ud fra dette vurderer, hvilke Skrifter fra Det nye og gamle Testamente, der skal videreføres til Kirkebrug; og  - dette kan Vi allerede nu sige, – det vil være en del begrænset.

 

Vigtigst af alt:

For første gang nogensinde vil G U D´s eget Ord lyde til Kirkegængerne; - og dette vil være noget, som

på enhver måde vil  s t y r k e ,  t r ø s t e ,  o p m u n t r e  og  g l æ d e  alle, der hører disse ægte GUDs-

ORD  blive læst op.

 

1.oktober 2018                                                     G U D’s TOLV TJENERE

  Z

 

 

TTT  h

 Dette har jeg     Hanne Leffler     modtaget

   under  tankeinspiration  

den   12. september 2006 af

En Sognepræst

 

V

 

 Jeg ønsker i min egenskab af præst at fremsige Trosbekendelsen

og dernæst give den det blå stempel:

 

Trosbekendelsen – som den  fremsiges i
Den danske Folkekirke:
                                                
Jeg forsager Djævelen og alle hans gerninger
og alt hans væsen.
Jeg tror på Gud Fader, den almægtige,
himlens og jordens skaber,
og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn,
vor Herre, som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden,
en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv

                                                  

 

Denne Trosbekendelse står for mig som sandheden, og intet skal få mig til at rokke mig fra denne sandhed.

 

Tænke-Pause i Den åndelige Verden !

 

Hanne, - du og jeg sagde før Trosbekendelsen sammen. Det takker jeg dig for, for det var, som om at jeg – da jeg hørte dig sige denne bekendelse – fik mine tvivl angående dens rigtighed. Dette fik jeg til overmål bekræftet i Den åndelige Verden.

Trosbekendelsen, der stammer fra Reformationstiden, er behæftet med så mange vildfarelser, at menigheden var bedre tjent med at være den foruden.

Det er på tide, at een giver den grundstødet, og denne opgave har jeg fået:

 

”Jeg forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen”

Hvis  man  forsager  Djævelen,  er  det  det  samme,  som at forsage  G U D. - Djævelen, som nu kalder sig ARDOR, vendte den 3. marts 1912 tilbage til  G U D i dyb Anger over sine gerninger.  - G U D modtog den hjemkomne Søn med inderlig Glæde og megen Mildhed og tilgav ham alt.

 

”Jeg tror på Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, Vor Herre,

 som er undfanget ved Helligånden”

JESUS KRISTUS er blevet undfanget på nøjagtig samme måde, som ethvert andet menneske er blevet undfanget; - ved mandlig og kvindelig forening. – Han ønskede at give menneskene det største af alt – Kærligheden  og lod sig derfor binde til det barn, Hans Mor Maria ventede.

 

Troen på Helligånden er en vildfarelse, idet dette Væsen ikke eksisterer.

 

G U D er en ALMÆGTIG SKABER, der før menneskene blev skabt, skabte Sin store Engleflok, hvoraf KRISTUS er een af dem. Denne Engel er ved sin Kærlighed  og Medfølelse med menneskene af G U D blevet udvalgt til at blive Englenes Leder. Sammen med de øvrige Engle har Han sin Bolig i den yderste af de seks Sfærer, der omslutter Jorden. Her leder Han menneskenes inkarnationer og frigør menneskeånderne fra al videre jordisk inkarnation, når de har sejret over Mørket.

 

”Født af Jomfru Maria”

Jesu Moder – Maria var ikke jomfru, da hun fødte sin Søn.

 

”Nedfaret til Dødsriget”

I Den oversanselige Verden er der ikke noget, der hedder Dødsriget. Alle der dør, bliver i frigjort tilstand af deres Skytsånd bragt op til den Sfære, hvorfra de kom.

 

På tredje dag opstanden fra de døde”

Ingensinde er KRISTUS opstanden fra de døde. Da KRISTI Ånd ved døden forlod Hans legeme, blev Han af to Engle ført op til  G U D  i  HANS HIMMEL, hvor de begge sørgede over menneskenes uforstand.

 

”Siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd,

hvorfra han skal komme at dømme levende og døde”

Under Englenes ledelse af Menneskeheden opholder KRISTUS sig i Sjette Sfære. Efter døden befinder menneskeånden sig i en selvgranskningstid, hvor alt fra det nyligt overståede jordeliv skal gennemtænkes. Er der noget at angre, er tiden inde til det nu. Derefter stiller G U D menneskeånden de spørgsmål,  HAN ønsker besvaret, og dommen, som G U D afgiver, må alle underkaste sig. Det foregår på den måde, at man i en ny inkarnation må sone dét, der gik galt, og herved lærer man bedre at tage sig i agt for slige handlinger i fremtiden.

 

”Jeg tror på Helligånden”

       Man kan ikke tro på et Væsen, der ikke eksisterer.

 

”Syndernes forladelse”

Ingensinde kan indtagelsen af Nadveren give Syndsforladelse. Enhver må selv sone sine vildfarelser og forbrydelser; - dog, hvis man kan opnå modpartens tilgivelse, mens man endnu befinder sig på Jorden, så er synden bortslettet og al yderligere soning er overflødig.

 

”Kødets opstandelse”

Dette er én af Den kristne Kirkes største vildfarelse. Når et menneske er dødt, opløses legemet, og ingen – heller ikke  G U D – vil nogensinde vække dette legeme til liv igen. - Nej dét, der lever videre, er vores Ånd og Bevidsthed, der stammer direkte fra G U D. Som Ånd vil vi modtage Det evige Livs gave i VOR KÆRLIGE FADERS  RIGE.

                                                           

          12. september 2006                                En Sognepræst

  V

 

 

 

ARDOR  ( Djævelen):

 

Trosbekendelsen er ikke det eneste forkerte, der står i menneskenes Bibel. Der findes fejl både i Det Nye og Det Gamle Testamente, som er ført videre fra generation til generation.

 

Det største samlede vildledende afsnit er Johannes Åbenbaring – kaldet Apokalypsen.

Ordene til denne Åbenbaring  bærer Jeg -  ARDOR  det fulde ansvar for.

 

Uset af menneskene stod Jeg ved Skriverens side og indhviskede ham ordene til denne Åbenbaring, som kan læses bagest i Bibelen.

Jeg sørgede for, at det hele skulle bære præg af, at det var en højtstående Lysets Engel, der stod bag; - og menneskene har lige siden betragtet det som Sandhed, der stod at læse i denne Åbenbaring.

 

Når der for eksempel står:

”Glødende elementer, der skal regne ned fra himlen”, så bliver dette sted afbalanceret, når man et andet sted læser: ” -- og han skal tørre hver tåre af deres øjne, og der skal ingen død være mere,  ej heller sorg,  ej heller skrig,  ej heller pine skal være mere;”

 

På denne måde blev Apokalypsen betragtet som Sandhed; - og en bestemt religiøs Sekt refererer meget til denne Åbenbaring  i deres Skrifter og Tale.

Et andet sted kan man læse, at 144 tusinde mennesker efter Døden skal føres til Himlen og sammen med JESUS KRISTUS styre og lede Jorden. De mennesker, der har udført         G U D´s VILJE, skal leve på Jorden i Al Evighed.

 

Jeg ønskede at forvirre menneskene og skjule den virkelige Sandhed for dem, som er den, at:

Intet menneske skal forblive på Jorden.

Hvert eneste menneske vil blive overført til Menneskeåndernes Lysklode i Universet, når de igennem de jordiske inkarnationer fuldstændig har sejret over  Mørket og det Onde.

 

I disse paradisiske Omgivelser skal menneskene fuldende deres udvikling; - og da vil de

blive modtaget af G U D  selv og budt Velkommen til HANS SKØNHEDSRIGE og det liv, som

aldrig stopper – men som på enhver måde er  over Al Forstand.

Når Jeg ønskede at skjule Sandheden for menneskene, skyldes det, at Jeg var bange for at

menneskene skulle lære Sandheden at kende. Jeg var bange for at miste Herredømmet

over menneskene; - bange for, at de skulle finde den Lysets Vej, der førte til  G U D og

HANS RIGE; - for hvis det skete, ville Jeg og mine Brødre og Søstre stå tilbage og have

tabt SlagetSlaget om at blive de sejrende, de øverste i Mørkets Verden. – Slagets Sejr

ville give mig den Magt,  Jeg som Mørkets Fyrste bestandig ønskede at få.

                                                                                                                                                

            3. december 2014                                                     ARDOR      

   P

 

   Mel.: O du dejlige grønne træ

Hvert et menneske på Moder Jord
vil ønske i Fred at leve.
Intet menneske på denne Jord
mer ønsker Krig  opleve. -
Fred på Jorden og Fred i Sind, -
det ønsker vi for os alle.
Når vi ret lukker Julen ind,
så bliver det jul for alle.

                                                    ARDOR

 

 

 TTT  h

Denne HILSEN  har   Hanne Leffler  modtaget

 under  tankeinspiration

 

den 1. august 2018 af

 af                                                                  

                                        B. S. Ingemann        

                        EN HILSEN TIL DANMARK 

R 

 

Melodi: Gør døren høj, gør porten vid

 

                                                1. De lyse nætter svinder brat;

                                                snart vil det ende med, at nat

                                                trækker sit Drømmeslør på ny

                                                hen over Land og over By.

  

                                                2. Men i G U D´s HIMMEL er der Lys;

                                                i Evighed vi finder Lys!

                                                Slet intet Mørke dukker op;

                                                GUDS-LYSET det er uden stop!

 

                                               3. GUDS-LYSET når til Jorden ned;

                                              medbringer evig Kærlighed

                                               Mørket det fjerner; - giv kun agt!

                                               Medbringer Lyset og G U D’s MAGT.

 

                                               4. Da Ingemann Han gik på Jord,

                                               da skrev Han mange, mange ord!

                                               Synges af både høj og  lav.

                                               Han skønne Strofer Danmark gav.

 

                                                5. Aldrig var Ingemann mer’ glad,

                                                når Han i livet fulgtes ad

                                                med sin LucieHjerteven;

                                                så skred de dage hurtigt hen.

 

                                                 6. Når Han som Digter  skrev sin Sang,

                                                så fik den ægte Himmelsk Klang.

                                                Når Hans Lucie Hun stod bi, -

                                                Han lagde hele Sjælen i.

 

                                                7. Fra Ingemann der gik et Bånd

                                                 op til GUD-FADERS stærke Ånd.

                                                Når Ingemann fik Båndet fat,

                                                 så ku’ Han skrive dag og nat.

 

                                                 8. Hvert ord beåndet blev præcis;

                                                 ej større Åndfuldhed der gi’s!

                                                 G U D HAN var med i hvert et ord,

                                                 HAN i Sin Digters Hjerte bor.

 

                                                  9. G U D’s egen Himmelglans på Jord

                                                 medbragte Lysets Engel stor.

                                                 Han bredte sine Vinger ud.

                                                  Bragte en Hilsen hist fra G U D.

 

       G U D:

                                                  10. .JEG til Min Digter sige vil:

                                                  Himlen  og Jorden stod på spil.

                                                  Det stærke Lys, du bragte med,

                                                  det redded’ Jord  og Himmel med!

z

                      

      1. august 2018                                                             B. S. Ingemann

                                     R

  

 

      ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ 

 d d d