Den 21. juli 2018 modtog vi fra 6 8 af de DYKKERE, der reddede et Fodboldhold på 12 drenge og en lærer ud af Grotterne i Thailand, - denne festlige og sejsjublende SANG, da det lykkedes DYKKERNE at redde dem alle levende ud fra den utilgængelige Grotte. - Denne SANG på melodien "Dengang jeg drog afsted" må bevæge og glæde alle, der læser den. - - - Den 20. juli 2018 modtog vi denne oplysende ABSTRAKTION af 2 2 af disse DYKKERE; - og her beskrives al den Uro og Forvirring, de jordbundne ÅNDER, der hidtil har befundet sig på Jordens astrale Genpart, forårsagede blandt Menneskene på Jorden. Vi får også at vide, hvordan der ser ud nu på Jordens astrale Genpart !

 

 TTT  h

Dette ANGERS-DIGT   har  

Hanne Leffler  modtaget

under  tankeinspiration den 21. juli 2018 

af

 

 

68 af de Dykkere,

der reddede Fodboldholdet ud af

Grotterne fra Thailand

 

& 


Melodi: Dengang jeg drog afsted

1.    
:/: Vi er en særlig Flok:/:
som klarer hver en blok, -
ja, som klarer hver en blok!
Send os afsted på færd;
vi tøver ikke mer’,
men kravler gennem Grottens vand, skønt det var ej plasér.
Vi redde må dem alle - thi det er vores agt -
igennem vand og fjeldet, og dertil kræves magt!
Vi fik dem alle ud! Vi fik dem alle ud!
Hurra, hurra, hurra!

2.
:/: De er et Fodboldhold:/:
der var i vandets vold, -
ja, der var i vandets vold!
De ku’ ej komme ud;
så hjælpe må dem G U D!
Alverdens Bønner steg til vejrs og nåede alle G U D!
Det var en kamp mod tiden. Det var en kamp mod vand.
Vi skulle meget gerne dem redde alle mand!
Vi fik dem alle ud! Vi fik dem alle ud!
Hurra, hurra, hurra!

3.
:/: Det var en kamp mod tid:/:
at få dem alle hid, -
ja, at få dem alle hid!
Ved brug af sund fornuft
og flasker med lidt luft.
Det var nødvendigt for i Grotten var den ingen luft.
Vi kravled’ gennem mudder, vi kraved’ gennem vand,
for vi sku’ gerne redde dem alle tretten mand!
Vi fik dem alle ud! Vi fik dem alle ud!
Hurra, hurra, hurra!

4.
:/: Det var et Job så hårdt:/:
men Jobbet det var vort, -
ja, for Jobbet det var vort!
Og Glæden den var stor,
da de kom ud på Jord.
Vi hjalp dem een af een ad gangen, fik dem ud på Jord!
Og Far og Mor de stod der og fulgte vores skridt; -
og håbed’ næste gang at ku’ skue Sønnen frit!
Vi fik dem alle ud! Vi fik dem alle ud!
Hurra, hurra, hurra!

5.
:/: Hvis Monsun-regn på vej:/:
sku’ krydse vores vej,
ja sku’ krydse vores vej!
Så måtte vi gi’ op,
og måtte sige stop; -
med Redningen af Drengene vi måtte give op!
Men vi blev ved og ved, og vi sagde ikke stop!
Det vigtigste af alt var, at få dem ud og op!
Vi fik dem alle ud! Vi fik dem alle ud!
Hurra, hurra, hurra!

6.
:/: Og vi blev ved og ved:/:
vi havde ingen fred
før vi havde alle med!
I mørke og i fugt
blev Håbet snart udslukt;
med Sult og Tørsten kunne ingen af dem helt få bugt!
De savned’ Far og Mor! Sku’ de virk’lig alle dø?
Men Hjælpen kom omsider og hjalp dem pø om pø!
Vi fik dem alle ud! Vi fik dem alle ud!
Hurra, hurra, hurra!

G U D:
7.
:/: Ja, takke må enhver:/:
der redded’ Flokken her, -
ja, der redded’ Flokken her.
En stor Bedrift det var,
men I var alle klar.
I vidste, hvad det gjaldt og tøved’ ikke – hvabehar!
JEG fulgte alting nøje.
I vidste, hvad det gjaldt!
Det kunne også hænde, at een af Jer, I faldt!
I fik dem alle ud! - I fik dem alle ud!
Hurra, Hurra, Hurra!

 

       21. juli 2018                                                68 Dykkere

 

 

 

Denne  ABSTRAKTION  har  Hanne Leffler modtaget

under  tankeinspiration   den 20. juli 2018 af

22 af de Dykkere, der reddede Fodboldholdet

ud af Grotterne i Thailand

 

 

Denne Abstraktion skal være fuldendelsen på dét, vi skylder at give menneskene!

Vi er klar over, at den nok vil glæde, overraske og interessere mennesker; - og vi glæder os til at overgive ordene til det kendte danske Medie Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen.

Der er noget, mennesker aldrig rigtigt har forstået, og det er sammenhængen mellem ånd/sjæl og legeme, som ethvert menneske på Jorden består af. Mennesker kan ifølge sagens natur kun se det legeme, som befinder sig i Tredje Dimension – Jordens Dimension; - men denne Abstraktion vil åbenbare, at mennesket også har en Ånd. Denne Ånd befinder sig i Fjerde Dimension og kan kun ses af clairvoyante personer, når den er frigjort fra legemet.

Bevidstheden og tankevirksomheden er knyttet til Ånden og ikke til legemet; - og her adskiller

ethvert menneske sig fra ethvert dyr på Jorden, idet intet dyr har nogen ånd med tankevirksomhed

tilknyttet. Dyrene lever udelukkende på de drifter og instinkter, ethvert dyr har, og som nedarves til

afkommet.

Hvis menneskene ikke tager alt dette i betragtning men – som mange gør – går ud fra, at bevidsthed, tanke og hukommelse ene og alene alt sammen findes et bestemt sted i menneskets fysiske hjerne, så er dette derfor en forkert antagelse, som ikke fører dem særligt langt.

Før 1911 var Jordens astrale Genpart (ikke synlig for det menneskelige øje) sæde for så

mange jordbundne Ånder – dels menneskeånder, der på grund af Mørkets indgriben havde

været forhindret i at nå op til den Sfærebolig, der venter enhver menneskeånd efter

Døden, og dels befandt sig her mange af G U D´s faldne diskarnerede Engle, som havde

hjemme i Helved-Sfæren.

--

G U D satte Menneskene på Jorden for 5 millioner år siden. -  Samtidig dannede G U D seks skønne astrale Sfærer, som HAN lagde som kuglelag rundt om Jorden. - På den yderste Kreds af Sjette Sfære har Englene deres Boliger, mens de leder menneskene fremad mod Lyset og til at blive dem selv lig. – Disse seks Sfærer danner Opholdssted for menneskeånderne imellem de forskellige inkarnationer på Jorden, som er en udviklingsklode for mennesker. -  I disse skønne omgivelser gennemgår menneskeånderne en hviletid, hvor de til deres store glæde genfinder Familie og de Venner, der havde forladt Jorden før dem.  – Opholdet slutter med en læretid, hvor de forbereder sig til næste inkarnation, og hvor de langsomt stiger fra Sfære til Sfære.  Opholdet  i Sfærerne varer hver gang ca. 50 - 60 år - afhængigt af, hvor udviklet den pågældende menneskeånd er.  -   Når vort legeme dør, forsvinder dette; - men vi lever alle videre som Åndevæsener i den Verden, der hører ind under Fjerde Dimension. Som Åndevæsener er vi en nøje Kopi af det Menneske, vi nyligt var på Jorden, og vor fulde Bevidsthed og Erindring har vi med os fra alle de forskellige inkarnationer.

--

Alle disse mange Væsener bragte megen forstyrrelse i menneskenes normale hverdag, - dels ved at tilskynde menneskene til mange onde og grusomme gerninger, og dels ved for de faldne Engles (De Ældstes) vedkommende at vise sig materialiserede ved de talrige spiritistiske Seancer, der dengang florerede i meget stort antal. De jordiske Medier, som alle sammen tilhørte De Ældste, havde så kraftige tanketilskyndelser, at de tiltrak tusinder og atter tusinder af menneskeånder fra de forskellige Sfærer til at besøge de jordiske Seancer. Dette var imod G U D´s Love, idet ingen menneskeånd havde tilladelse til alene at besøge Jorden uden Skytsåndens ledsagelse. Mange formåede derefter ikke at hæve sig op til deres Sfærehjem igen men måtte flakke om på Jordens astrale Genpart – forvirrede og ulykkelige!

Men al denne Uro og Forvirring er slut nu! I 1911 kaldte G U D endnu engang på alle de, der var bundne af Mørket, - De Ældste samt jordbundne menneskeånder. I modsætning til tidligere svarede hver eneste af de jordbundne Ånder og hver eneste af De Ældste.   

Citat fra Vandrer mod Lyset, side 92 og 93:

” Og da noget over et Decennium af det nye jordiske Sekel var forsvundet, lod Gud sin mægtige Stemme lyde over den ganske Jord for at kalde de dødes Aander tilbage.
      Men dette skete nogle faa jordiske Aar forinden et Sekel var udrundet fra Stund, da Gud sidste Gang lod sin Stemme lyde til alle de døde, -
     Se, da standsede de alle i deres Færden, og de lyttede alle; thi Gud kaldte paa hver enkelt, nævnede hver enkelts Navn, og Han talede til hver en, talede til dem alle.
     Og Han sagde: ”Mine Børn, jeg, eders Fader, spørger eder: ville I vedblivende være Slaver af eders onde Lyster og urene Begæringer? Ville I vedblivende færdes i Mørke og i Synd? Sandelig, I skulle vide: at ingen Lidelser, ingen Forbandelser, intet urent og intet Mørke kunne vare ved i al Evighed! Mine Børn, hører alle! Søger at angre, hvad I have syndet! thi da briste de Baand, der binde eder, da vil Lyset drage eder tilbage til Fred og Hvile. Mine Børn, svarer mig, eders Fader, ønsker I ikke at vende tilbage til Lyset og til Livet?”
     Da Gud havde talet saaledes, tav Han en Stund.
     Men Stilheden knugede de syndebundne Aander. Og de kaldte paa deres Fader, de raabte og de svarede Ham.
     Alle, der færdedes i Jordens Mørke, og de Ældste i det ødelagte Rige, raabte og svarede Ham –ikkun den Ældste svarede ikke.
     Og Svarene løde lig et mægtigt Raab: ”Fader, tilgiv os hvad vi have syndet; fri os fra Mørkets Magt!”
     Og Gud talede til dem.
     Og Han sagde: ”Mine Børn, hvad I have syndet mod mig, og hvad I have syndet mod de evige Love, det være eder tilgivet og bortslettet! Men hvad I have syndet mod hverandre indbyrdes, det maa I og indbyrdes tilgive hverandre!”
     Mine Børn, værer alle velkomne tilbage til Lyset og til Livet!”
     Men da Guds Stemme tav, se, da vældede Lyset frem. Baarne af dets evigt strømmende Bølger, droges Tusinder og atter Tusinder af de faldne Aander bort fra Mørket, bort fra Jorden, tilbage til de Boliger, der stode tomme.
     Og de Yngste, der vare i Opholdsstederne, modtoge dem kærligt og droge Omsorg for dem alle.
     Og Gud sendte en Skare af de Yngste til Jorden for at støtte og lede dem, der vare dybest faldne, dem der ikke formaaede at rejse sig, dem der vare blindede af Mørket. Baarne af de Yngste bragtes de dybest faldne tilbage til Hjemmene.
     Og snart vare alle vendte tilbage til Fred og Hvile.”

                                                                            

G U D’s  faldne Engle kaldes De Ældste.  - G U D´s lyse Engle kaldes De Yngste.
Da alle G U D’s Engle i kraft af G U D’s VILJE er skabt og fremstået samtidig i G U D’s RIGE, skal disse betegnelser kun betragtes som adskillende

I dag er Jordens astrale Genpart helt renset for alle de Ånder, der kan skade og forstyrre

menneskene og bringe anden uro med sig. - De faldne diskanerede Engle, der florerede i så stort et

antal før 1911, har G U D nu atter ladet inkarnere  på Jorden; - og når  alle disse Væsener efter den

Kamp mod Mørket, som de alle skal igennem, ved døden har forladt Jorden, vil de ikke blive

inkarneret mere.

T T T

Den oversanselige Verden ønsker her at sende en advarsel til alle, der som Medier under

spiritistiske Seancer prøver at kalde på afdøde menneskeånder for at udspørge dem om

dette eller hint for at bevise at der er et liv efter døden, - eller for at disse medier kan

vise, hvad de er i stand til!  -  I skal alle vide, at dette er forbudt iflg. G U D’s LOVE og

bringer megen forstyrrelse med sig.

 

Vi, der har talt her, har befundet os blandt de mange,

der på forskellig måde som jordbundne Ånder

bragte uro i menneskenes tilværelse.

 

20. juli 2018                                  22 af de Dykkere,

der reddede Fodboldholdet ud af Grotterne i Thailand

 

 

 

Fra Thailand og Australien

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

Hanne  Leffler 

i alt 

S a n d h e d 

 

µ

 

d d d