Den 7. januar 2019 modtog vi fra G U D disse ord til Menneskene, der forklarer, at Bogen "VANDRER MOD lYSET" bærer den fulde Sandhed i sig, og at denne Bog erstatter samtlige Religionssystemer på Jorden. - Dernæst kommer et TILLÆG, hvori G U D's Ønske med denne BOG og dens udbredelse fremover skitseres ! --- - Herefter følger en redegørelse fra PASTOR HØGSTED til JOHANNE og MICHAEL AGERSKOV. - Til sidst følger ARDOR's Beskrivelse af, hvorledes HAN fik held med i sine ÆTERBESTEMMELSER at spænde ben for "VANDRER MOD lYSET's" fremkomst i Den danske Befolkning !

 

 TTT  h

Denne FORKLARING    har Hanne Leffler   modtaget 

 under  tankeinspiration  

den 7. januar 2019 af

G U D

z

samt G U D’s Tillæg om Vandrer mod Lyset  den 4. februar 2019

 

                                                                   


   
Disse ord er henvendt til menneskene på Jorden,

der skal vide, at
Bogen  Vandrer mod Lyset  bærer den fulde Sandhed i sig,

og at denne Bog erstatter samtlige Religionssystemer på Jorden.

-
Det betyder, at sådanne Bøger som Muhamedanernes  K o r a n e n  og de Kristnes  B i b e l  kan man beholde på sin hylde, hvis man har lyst; - men man må være klar over, at der i begge Budskaber i århundredernes løb har indsneget sig adskillige fejl, - nogle - for Bibelens vedkommende - så grove, at det er direkte Usandheder, man læser her.

Det er der ikke noget at sige til. - I al den tid, Mine faldne Engle har været inkarneret på Jorden, har de gjort alt, hvad de kunne for at forplumre Sandheden om MIG og Mit Forhold til Menneskene. - Den Engel, der af alle er faldet dybest og derfor havde mest Mørke i sin Tanke  - ARDOR – dvs. Djævelen – gjorde alt, hvad Han kunne for at forvirre menneskene, og hver eneste Religion Verden over bærer spor af dette.

For eksempel var det ARDORS Tanker, der stod bag, da Paulus i sin tid formede Forsoningslæren. Se Vandrer mod Lyset, side 69, kap. 33:

”Hvorledes opstod Forsoningslæren?
………….
     Og dér i det fremmede, fjernt fra al Larm og al Strid, granskede han sit Hjerte, grublede og tænkte meget over det, han havde hørt og set.
     Og han søgte at udgranske det skjulte, der laa til Grund for Jesu Menneskevorden.
     Men den Ældste, Mørkets Tjener, stod ved hans Side, og langsomt fremstod i Sauls Sind de Tanker: at Jesus, Guds Søn, var sendt til Jorden i den Hensigt at forsone Gud med hans jordiske Børn, de vanartede og ugudelige Mennesker; thi Mennesket Saul var en meget skriftklog, meget lovkyndig Mand, og han formaaede ikke fuldtud at bortkaste alle de gamle jødiske Lærdomme.
Og den Højeste var og vedblev for ham at være en Vredens Gud, hvis retfærdige Vrede ideligen maatte mildnes ved blodige Ofringer og duftende Røgelse.
     Derfor blev Jesus i Sauls Udlægning af det skete Slagtofferet, Lammet, der ved sin frivillige Død løskøbte Menneskene fra Dom, Straf og Fortabelse; ja, han blev det Lam, hvis Blod aftvættede al menneskelig Synd og Urenhed.
     Men Saul forstod ikke, at den Ældste, Mørkets Tjener, havde indsneget denne falske Udlægning i hans Sind; thi Saul var en saare selvretfærdig Mand, og selvretfærdige Mennesker formaa ingen Sinde tilfulde at skelne, om de Tanker, der indgives dem, ere af Lyset eller af Mørket; thi de glemme ofte at raadspørge Gud i det største, om end de erindre Ham i det mindste.     
     Og saaledes blev da Sauls Lære om Jesus af Nazareths Menneskevorden en Blanding af Lys og af Mørke.

     Da Saul, efter at have opholdt sig nogle Aar i det fremmede, vendte tilbage til Damaskus, begyndte han dér at forkynde sin Lære om Jesus; og han forkyndte den for mange – for Jøder og for de saakaldte Hedninge. Meget Folk hørte hans Ord og troede hans Udlægning, ja, mange, der forhen vare Disciple af Jesu Ledsagere, vendte sig fra dem og fulgte ham.
    Og da han senere havde nogle Samtaler med Simon Peter og andre af Jesu Ledsagere og Disciple, formaaede disse dog ikke at rokke hans Opfattelse af Jesus: at han var Menneskenes Frelser og Forsoner; og Saul vedblev at forkynde sin Lære efter de Ord og Tanker, han mente at have modtaget fra Gud og fra Jesus selv.
     Senere, da de saakaldte Minde- eller Kærlighedsmaaltider optoges af de Menigheder, Saul havde stiftet, søgte han paa vanlig Vis at udgranske og klargøre, i hvilken Hensigt Jesus havde sammenkaldt sine Ledsagere til Maaltidet paa de usyrede Brøds Dag.
     Og han udlagde denne Handling saaledes: at Jesus, da han uddelte Brødet til sine Ledsagere, dermed tilkendegav dem, at ligesom han nu mættede dem med sit Brød, for at de ikke skulde hungre og dø, saaledes vilde han og hengive sit Legem for dem og ved sin Død mætte dem med det evige Liv. Og da Jesus gav sine Ledsagere Vin at drikke af sit Bæger, tilkendegav han dermed, at han vilde udgyde sit Blod for dem og saaledes slette deres Syndeskyld.
     Og i Sauls Sind og Tanker undfangedes og fødtes Ordene: mit legem og mit Blod vil jeg give for eder til en ny Pagt mellem Herren og eder1.
     Og han gav sine Disciple denne Udlægning af det stedfundne, og de modtoge Ordene, og de anvendte dem ved deres Kærlighedsmaaltider, og de bragtes viden om fra Menighed til Menighed.
     Og Folkene gemte Ordene i deres Hjerter, thi de mente, de vare udtalte af Jesus selv. Og da de Tider kom, da Mænd nedskreve Beretninger om Jesu Vandring på Jorden, tillagde de ham disse Ord, der af den Ældste falskeligen var indsnegne i Sauls Sind og Tanker.
     Saaledes grundlagde Saul Kristendommen med sin Lære.

1)    Oprindelig, uden senere Forvanskninger, lød den Forklaring, Paulus gav sine Disciple, efter at have gennemtænkt Sagen paa ovenstaaende Maade, således: ”Som Jesus gav sine Apostle af sit Brød og sin Vin, gav han sit Legeme og Blod til aandelig Mad og Drikke for sine; ja, han gav sig til Syndoffer, et Tegn paa en ny Pagt mellem Herren og os”. –”

                                                                   

Da ARDOR den 3. marts 1912 vendte tilbage til Lyset og MIG igen, var der omsider en mulighed for, at Sandheden – den hele og fulde Sandhed – kunne komme frem; - og dette skete med udgivelsen af Værket Vandrer mod Lyset  i 1920. Mediet Johanne Agerskov, som var een af Mine inkarnerede Engle, modtog ordene til dette Værk på intuitiv/inspiratorisk vis!

Den Sandhed, Johanne Agerskov har været med til at formidle i Vandrer mod Lyset og tilhørende Værker, - denne Sandhed  fortsætter uændret hos Mediet Hanne Leffler, der siden 1997 uafbrudt har modtaget Hilsener, Budskaber, Abstraktioner, Åbenbaringer Angers-Bønskrifter, og Sange under tankeinspiration fra Den oversanselige Verdens Eksistenser.

Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen, der trofast har stået ved hendes side, har i fællesskab en sådan indsats bag sig, at det Slag, de har udført for Lyset på Jorden, simpelthen er så vældigt, at Mørket er ved alvorligt at udmattes; - og det vil ende med, at Lyset vil sejre.
--------------
                                          Bogen  V a n d r e r   m o d   L y s e t   er

                                  via Hanne Lefflers Hjemmeside – lefflerhanne.dkdk

  ved at få Danskernes øjne op for,  at denne Bog er det Sandhedsorakel,

som de trygt kan glæde sig helt og fuldt over.


7. januar 2019                                  G U D

    z

 

             G U D’s Tillæg om Vandrer mod Lyset   den 4. februar 2019:

-
                                            Mine Engle har udtalt om Vandrer mod Lyset,

                                 at  ”G U D’s fremtidige Plan med denne Bog kender Vi ikke”.

Hanne og Kirsten har spurgt MIG, om JEG ville afsløre denne plan; - og Mit Budskab på Vandrer mod Lysets fremtid kommer her:


I betragtning af, hvor vigtig og hvor unik denne Bog er for ethvert menneske på Jorden, kan JEG kun ønske for Bogen, at den får størst mulig fremgang overalt. - Men at det halter lidt lige i øjeblikket i Bogens hjemland Danmark, er desværre noget, JEG har konstateret med stor beklagelse!

                                                                                               

                                                      
Jeg kunne foreslå følgende for at få Bogen frem i Danskernes bevidsthed og således øge salget af den:

1.    De, der hidtil har stået for distribueringen af Vandrer mod Lyset, bør i betragtning af sagens vigtighed slå sig sammen med andre ligesindede og således påtage sig ansvaret for Bogens videre fremkomst i Danmark

2.    Det kan ikke nytte noget, at man visse steder som for eksempel hos SAXO kun kan få Bogen som E-bog, - for denne Bog udfylder kun sin funktion, hvis man har den som Bog, hvor man uden besvær kan blade frem og tilbage i Bogens sider; - og dette er ikke tilfældet, hvis man får Bogen som E-bog

3.    Dernæst vil JEG bede Hanne Leffler om på sin Hjemmeside hurtigst mulig at indsætte Pastor Høgsted og Englenes Budskab med Mit Tillæg; - så de, der læser det, er klar over, hvor uhyre vigtig netop denne Bog er for Danskernes videre udvikling

4.    De mennesker, der påtager sig ansvaret for Vandrer mod Lysets videre skæbne, - vil JEG indtrængende bede om at ofre nogle penge på at sætte annoncer i større aviser om, hvad Vandrer mod Lyset er, hvorledes den er fremkommet, hvor vigtig den er som det absolutte Sandhedsdokument, der forklarer den Sandhed  for mennesker, der altid har været mere eller mindre skjult, da ARDOR og Hans Engle huserede på Jorden.

    5. februar 2019                                        G U D
                                                                       z

                                                                    -

Denne REDEGØRELSE   har  Hanne Leffler  modtaget 

 under  tankeinspiration den 7. januar 2019 af

 Pastor Høgsted

 

 ---

                                   Jeg ønsker at tale til Johanne og Michael Agerskov:

Jeg har som Pastor Høgsted været i skrivende kontakt med Johanne Agerskov dengang, da Bogen Vandrer mod Lyset blev udgivet i Danmark, hvilket skete i 1920.

Jeg – der var Unitarpræst, havde lånt et eksemplar af Unitarpræsten Thorvald Kierkegaard; - og Jeg havde forsøgt at sætte mig ind i denne Bogs mysterier, idet dét, denne Bog plæderer for, står temmelig langt fra Bibelen; - og som Præst bør man jo altid være på vagt overfor noget, der måske er rigtigt – måske ikke!

I min brevveksling med Johanne Agerskov måtte Jeg indrømme, at Jeg havde meget meget svært ved at tro på, at ham, vi kalder Satan, virkelig skulle være vendt  tilbage til Lyset igen.

Jeg ønsker med nedenstående brev at vise, at Jeg ikke var helt enig med Johanne Agerskov angående forskellige ting, der står i Vandrer mod Lyset. Jeg havde svært ved at rumme det hele, og dette måtte tjene som undskyldning for mig.


Citat af svar på Hr. Pastor Høgsteds første brev til Johanne Agerskov.
Fra Copibog 1929-1933:

Hr. Pastor Høgsted!
    ” Hjertelig Tak for Deres elskværdige Brev, Deres venlige sympati-Tilkendegivelse har glædet baade min Mand og mig meget.
     Ja, De har Ret i: at Guds Veje er mange, og Ret i; at enhver ærlig Stræben efter Gud vil Han sikkert velsigne. Jeg kunde tænke mig, at De, som Unitarpræst, maa staa Budskabet i vore Bøger langt nærmere, end de ortodokse Præster gør. Thi én af de Meddelelser, som gives Menneskeheden i ”Vandrer mod Lyset” er netop: Guds absolutte Enhed! Men vi har jo gennem tidligere Erfaringer set – med Hensyn til Pastor Kierkegaard – at denne Lighed med Unitarernes Forkyndelse ikke er tilstrækkelig for at kunne forstaa de øvrige Hovedpunkter i de saa omstridte Værker. Det skulde glæde os inderligt, om De, Hr. Pastor Høgsted – i Modsætning til Deres Kollega – kunde finde Tid til at sætte Dem grundigt ind i vore Bøger. Den Sympati, der møder os i Deres Brev, har vakt et Haab hos os, nemlig dette: at vi maaske i Dem har en af vore eventuelle Hjælpere for os. Da vi saa godt kan indse, at De ikke har lyst til at købe den dyre Bog ”Vandrer mod Lyset”, naar De paa Forhaand intet Kendskab har til de Budskaber, som den bringer, saa har jeg anmodet Hr. Arkitekt K. Brønnum, der er Formand for ”Selskabet til ”Vandrer mod Lysets” Udbredelse”, om han venligst vil tilsende Dem et af Selskabets Udlaanseksemplarer af Hovedværket. Saafremt De faar Tid til grundigt at sætte Dem ind i denne Bog, kan De sikkert senere hen faa de øvrige Bøger til Laans, hvis De mener, De ikke selv vil anskaffe dem, førend De er helt inde i alle Enkeltheder. Det vil glæde os meget – en Gang ved Lejlighed – at høre fra Dem, hvis De vil være saa venlig at sætte os ind i de Indtryk, De modtager gennem de forskellige Skrifter. Er De en af vore eventuelle Medhjælpere, saa vil De sikkert under Læsningen – af disse Budskaber til Menneskeheden – føle, om De specielt har en Opgave her. Og i saa Fald vil De lige saa sikkert, gennem en Henvendelse til vor Gud og Fader, faa denne Følelse bekræftet, ligesom De da vil faa al den nødvendige Hjælp til ogsaa offentlig – f.Eks. over for Deres Menighed – at erkende Deres fulde Tilslutning.
     Med venlig Hilsen fra min Mand og mig er jeg
                                                                                   Deres Johanne Agerskov
                                                                                                    f.
 C: 4de januar 1933                                                               Malling-Hansen”


I dag, hvor Jeg er vendt tilbage fra endnu en inkarnation som Præst, kan Jeg tydeligere se manglerne ved det, der prædikes i Kirken og den Sandhed, vi finder i Bogen Vandrer mod Lyset.

Jeg var i 1920 ligesom de allerfleste af den tids Præster, oplært i at Bibelen overalt var det sande      G U D’s ORD, og det kunne og måtte man ikke røre ved.

For at gå fuldstændig ind for Vandrer mod Lyset, kræves det, at man frasagde sig det, der i Bibelen ikke harmonerede med Vandrer mod Lyset. Det betød, at man skulle tage afstand fra sin Tjeneste som Præst i Den danske Folkekirke; - og det var der af gode grunde mange, der havde svært ved, - idet det jo var deres Levebrød, det gjaldt!

Både Johanne og Michael Agerskov måtte dengang kæmpe en brav Kamp for at få Vandrer mod Lysets Sandheder frem i den danske Befolkning. At det lykkedes, - vidner det stedse stigende interesse hos de Danskere, der til dato har denne Bog stående på deres boghylde.


Jeg – Pastor Høgsted ønsker i dette øjeblik at bede Johanne og Michael Agerskov om at tilgive mig,

at Jeg havde så svært ved at forstå  Vandrer mod Lysets rene klare Budskab!


                                                     Må G U D velsigne

     Bogen Vandrer mod Lysets fortsatte fremgang på Jorden!

7. januar 2019                                                                                Pastor HøgstedNu ønsker ARDOR  at tale:

Jeg -  ARDOR, der forlod Mørket og vendte tilbage til Lyset og Livet igen den 3. marts 1912, ønsker at gøre rede for min andel i den manglende Præstetilslutning af Vandrer mod Lyset  i 1920 og derefter.

Inden Jeg endelig vendte tilbage til Lyset og stadig var bundet af Mørket, forudså Jeg Fremtiden i store træk, således som den kom til at forme sig.

Jeg vidste, der var en mulighed for, at Jeg på et tidspunkt mistede taget i Mørket og vendte tilbage til Lyset igen; - og hvis dette skete, så var Jeg ikke i tvivl om, at Jeg med den Beretning, der strakte sig fra Tidernes Morgen og til i dag, måtte indlede en Bog – Vandrer mod Lyset, som fjernede alle de Usandheder, Jeg og mine faldne Brødre og Søstre stod bag. Det ville således være den hele og fulde Sandhed, denne Bog gav menneskene, og dette ønskede Jeg ikke, -  bundet som Jeg stadigvæk på dette tidspunkt var af Mørket.

Jeg indsatte derfor nogle Bestemmelser i mine Æterbilleder, hvor Jeg gjorde alt, hvad Jeg kunne for at spænde ben for Vandrer mod Lysets fremkomst i den danske Befolkning. Jeg vidste, at hvis Præsterne først sagde god for denne Bog, så kunne intet bremse dens videre færd! Jeg fik indsat en særlig Bestemmelse om, at hver eneste Præst eller Biskop, der fik denne Bog i hænde, skulle afvise den som noget, der er Satans Værk. Og mine Bestemmelser kom desværre til at slå til i så høj en grad, at bogstavelig talt samtlige Præster, der stiftede bekendtskab med Vandrer mod Lyset, ikke offentlig turde vove sig frem og slå en slag for Bogen og dens Sandheder.

                                                         
De, der ængstedes for deres Levebrød, var nemme at påvirke med mine Æterbilleder; - men gudskelov var det ikke alle, der lod sig påvirke. Adskillige mennesker i den danske Befolkning modtog Vandrer mod Lyset og læste med glæde ARDOR’s smukke Beretning og hvad der ellers er at læse i Bogen, som på denne måde bredte sig støt i Danmark.

         ¬ ¬ ¬
                                 
Der var en ganske særlig Person, som Jeg var klar over på et tidspunkt ville blive inkarneret i Danmark, og som Jeg havde et ganske særligt øje på.  - Jeg vidste, hvor farlig hun ville være, når hun på et tidspunkt stod frem som  Mediet  Hanne Leffler, og Jeg satte derfor nogle specielle Bestemmelser i mine Æterbilleder, der på mange måder kunne skade denne Kvinde. Da hun var 13 år i 1951 befandt Bogen sig i hendes barndomshjem, idet hendes Mor havde lånt den af nogle bekendte. Da Hanne tog fat i Bogen for at læse den, skulle hun i kraft af mine Bestemmelser lægge den fra sig som noget, hun ikke havde lyst til at læse; - men hvad skete der?

Hanne var aldeles upåvirkelig overfor mine Bestemmelser.  -  Hun begyndte at læse Bogen og blev ved -  hver dag efter skoletid, og da hun havde læst hele Bogen, var hun klar over dens store værdi. Hun bestilte et eksemplar i Callbergs Boghandel i Brønshøj, og dette eksemplar står stadigvæk i indbunden tilstand på hendes boghylde.

Da Hanne fremstod som Medium i 1997, var der mange af hendes bedste Venner, der mistvivlede hendes Mediumitet. Men hvad skete der? Hanne lod sig ikke påvirke af denne modstand - men fortsatte som Medium, og i dag har hun sammen med sin Medhjælper Kirsten Pedersen modtaget så mange Budskaber under tankeinspiration fra Den oversanselige Verden, at hendes navn vil blive kendt på lige fod med Johanne Agerskovs.                                                                                                      
                      7. januar 2019                                  ARDOR
         -

                   

                                            

 

 

     ALT BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

d d d