Herunder vil G U D OPLYSE menneskene om forskellige ting, som SKABEREN ønsker, menneskene på Jorden skal vide. - - G U D har selv udtalt, at det er en meget stor Glæde og uhyre ønskeligt, at G U D nu for første gang nogensinde via Hanne Leffler kan tale direkte til sine dyrebare BØRN på Jorden:


Disse oplysende TALER  har  Hanne Leffler  modtaget 


 under  tankeinspiration af

G U D

1. G U D taler til mennesker, der er træt af livet:

2. G U D taler om Ydmyghed

3. G U D taler til de mennesker, der ikke kan finde ud af at behandle deres medmennesker ordentligt, værdigt og respektfuldt.

4. G U D  sammenligner Jord og Himmel

 

                          G U D taler til mennesker, der er træt af livet:
                        
  
Disse Ord er udelukkende stilet til de af Mine Børn på Jorden, der er så trætte af livet med alt dets besvær, lidelser og sorger, at de blot ønsker, at det snart er forbi.

Ja – ingen ved bedre end JEG – Jeres SKABER, hvor byrdefuldt og trist de jordiske inkarnationer kan være.  - JEG følger Jer alle fra sekund til sekund og føler med Jer, lider med Jer; - og Mit største Ønske er at kunne fjerne alle byrderne fra Jeres skuldre, så Jeres liv blev glædesfyldt og lykkeligt!

Men det er JEG desværre afskåret fra.  I - Mine kære Børn, befinder Jer på Jorden, der er en Udviklingsklode for Jer alle, og det betyder, at I lever under den Lov, JEG har skabt, som lyder således: 


Alt, hvad du gør mod andre af godt eller ondt,
vil du møde i næste inkarnation.

       


Denne Lov, som er urokkelig, giver Jer således de inkarnationer, som I selv har valgt. Jeres nuværende inkarnation er et spejlbillede af Jeres forrige; - og det betyder, at hvis I synes, at Jeres inkarnation denne gang er besværlig, smertefuld eller eventuelt meningsløs, så har I ved hjælp af Mørket levet sådan, at I må gennemgå en inkarnation, hvor besværlighederne er større end glæderne.

JEG ønsker endnu engang at slå fast overfor Jer, at hvis I følger Lyset – det gode, og afviser Mørket – det onde, så vil Lyset hjælpe Jer til at få en inkarnation, hvor I – næste gang, I bliver inkarneret – vil føle, at alt lykkes for Jer, og at de hindringer, I eventuelt kunne møde, alle vil være til at klare.

Kort sagt - Mine kære Børn. I vælger selv, hvorledes Jeres liv på Jorden skal forme sig; - og skulle det ske, at I mismodigt føler, at Mørket er ved at vinde over Jer, send da trøstigt en Bøn til MIG om hjælp, - og JEG vil give Jer den styrke, I har behov.
 18. juni 2018                                      G U D

               Mørke og Lys, som ikke må forveksles med det jordiske mørke og lys, er mægtige magnetiske virkende Kræfter, som begge har indflydelse på det jordiske liv.
                                        Mørket er lig med det Onde, og Lyset er lig med det Gode.
Dét, der er menneskenes opgave på Jorden, er at yde Mørket (det åndelige Mørke) modstand og følge Lyset, for kun på denne måde kan menneskene sejre over Mørket, så de kan forlade Jorden og vandre videre ad lysere og bedre veje,  indtil  Målet –  G U D’s Rige -  er nået.

 

 TALE    2:

                                                 G U D  taler om Ydmyghed 

JEG – DEN ALMÆGTIGE SKABER og den, I kalder G U D, ønsker at  sige dette til de Børn,  JEG elsker højere end Mit eget Liv.

Når JEG begynder således, så er det for at fortælle Jer alle, hvor meget hver enkelt af Jer betyder for MIG.  - I er det dyrebareste, JEG ejer, og hvis JEG skulle miste bare een af Jer, ville JEG dø af Sorg.

MIN KÆRLILGHED til Jer kan ikke måles, -  den  er  uendelig !

Som G U D har JEG mange egenskaber; - JEG har så mange, at ingen af Jer nogensinde ville kunne tælle dem.

Den egenskab, JEG ønsker at trække frem nu, er

Y d m y g h e d :

 

JEG kunne ikke være G U D, hvis JEG ikke ejede denne egenskab.

Mine Børn – Engle og mennesker – er først åndeligt voksne, når de har Ydmyghed  som en fast bestanddel af deres karakter

Hvis en folkevalgt Leder ejer alt - men ikke har Ydmyghed, da er han / hun  intet værd

De, der befolker MIT RIGE, er alle ydmyge overfor hinanden

Hvis en hovmodig Herre har en Tjener, der udviser Ydmyghed, så er det ikke Herren - men Tjeneren, der er den største

De mennesker, der er besjælet af Ydmyghed, er alle højt udviklede

Med Ydmyghed  kommer man længst

Den vigtigste egenskab på Jorden  er Ydmyghed

Når JEG inkarnerer Mine Engle til at varetage en eller anden jordisk Mission, så vil de ikke vinde Slaget på Jorden, hvis de mangler Ydmyghed

De, der finder vejen til MIT RIGE, er alle ydmyge

JEG – Jeres SKABER er så ydmyg, at JEG bestandig viser denne egenskab i samvær med eet eller flere af Mine Børn

Ingen kommer ind i MIT RIGE   uden Ydmyghed

                                                                          

JEG – UNIVERSETS SKABER bøjer MIG dybt for dig, der læser disse Ord.


             11. juni 2018                               G U D

                                             


TALE    3:

                        ..

Dette Råd gælder alle de mennesker, der ikke kan finde ud af at behandle deres medmennesker ordentligt, værdigt og respektfuldt.

De findes overalt på Jorden og ses i forskellige sammenhænge som: Voldtægt, Vold af forskellig art, som fx at være flere om et enkelt Offer; - Brandstiftelse, Tyveri og Mobning af mindreårige børn.

Alle I, der uden at tage hensyn til Jeres medmennesker, behandler dem dårligt på forskellig måde, - I skal vide, at JEG – DEN ALMÆGTIGE G U D – ser alt og holder øje med alt, og når Jeres jordeliv er slut, så vil JEG stille Jer forskellige spørgsmål, som I skal besvare ærligt; - og derefter vil JEG fortælle Jer, hvordan Soningen af dét, I har gjort, skal foregå.

I skal vide, at hvis I har sonet Jeres forkerte handling via en jordisk Domstol og udstået den Straf, I skulle, så har I intet mere at sone.

Men hvis I har forsøgt at undfly den jordiske Retfærdighed, så venter Soningen forude, og I kan ikke vandre videre på normal vis, før alt er sonet og udslettet!

..JEG advarer Jer!
Pas på, I ikke falder for Mørket!  For undgår I den jordiske Retfærdighed,
så undgår I ikke den himmelske Retfærdighed!

13. august 2019 G U D

             

 

TALE    4:

 

   G U D
   sammenligner Jord og Himmel

Denne Hilsen er til de mennesker, der mener, at Jorden har alt, hvad et menneske behøver, og at al den snak om HIMLEN er betydningsløs.

JEG skal her give Jer en sammenligning mellem den Jord,
I kender, og HIMLEN:


Jorden, som I kender den, har smukke blomster, charmerende dyr og kan på mange måder opfylde et menneskes ønsker

Den Skønhed, Himlen ejer, vil være fuldstændig umulig at beskrive for mennesker

Menneskene kan være stolte af alle de fremskridt – teknisk og videnskabeligt - der er sket på Jorden. Menneskene har i sandhed klaret sig godt på alle måder

Alle de fremskridt, der er sket på Jorden, mens der har levet mennesker på den, stammer alt sammen - uden undtagelse - fra Mine inkarnerede Engle, der står bag hvert fremskridt på Jorden

Ethvert menneske – selv det bedste – vil ikke kunne undgå at skulle gennemgå et vist mål af smerter, lidelser og sorger i løbet af sin inkarnation

I Den oversanselige Lysverden, hvortil hvert menneske bliver ført efter Døden, vil de alle opleve en tilværelse – total fri for sorger, smerter og lidelser

Da Jorden er en Mørkets Verden, vil hvert eneste liv  -  dyr, planter eller menneskeliv ende med Døden, der er  Mørkets Vartegn

Livet i Min Himmel er behersket af Lyset, og det betyder, at Døden ikke findes her, og at Livet derfor er evigt – hvilket er  Lysets Vartegn

Når Mørket tager overhånd på Jorden og udmønter sig i forfærdelige Krige, der tager livet af tusinder af mennesker, da bliver Livet på Jorden forvandlet til et Helvede  for alle

I MIT RIGE, hvor Lyset har ordet, vil sådant noget som Ufred, Stridigheder og Krige aldrig

forekomme. Her vil en stedse stigende Glæde, Lykke, Fred og Harmoni herske blandt alle

Mine Børn, og Kærligheden –  det største af alt – vil gennemstrømme dem alle til evig Tid.

                                                                          den 15. juli 2018

G U D

 

 

Den store mester kommer
Tekst: B. S. Ingemann, 1841
Melodi: C. C. Hoffmann, 1878

 

Den store mester kommer,
fuldkærlig er hans id.
Han sidder ved smeltediglen
og lutrer sølvet med flid.

Det øjeblik han venter
og agter kærlig på,
når klarlig hans eget billed
vil dybt i sølvspejlet stå.

Da glædes høje mester,
da værket er fuldbragt,
da priser det ædle sølvstof
sin mesters dåd i sin pragt.

Den store mester kommer,
som smelter sjæl og sind.
Han sidder ved hjertegruben,
han ser i sjælene ind.

Og har i hjertedybet
sit billed klart han set,
så glædes den høje mester -
så er hans gerning alt sket.

 

✖    ✖