Denne TALE mdtog vi den 27. oktober 2019 af KRISTUS, der var ledsaget af en SKARE ENGLE. - - - - - - - Der blev talt om den Radioudsendelse, der netop har været udsendt over 4 uger på Program 1: "Satans Syndsforladelse"; - og som har berørt mange. - Den allermest berørte var ARDOR ( Satan ) selv, der nu for første gang kunne få lejlighed til at tale til det danske Folk.

 

Denne TALE  har  Hanne Leffler  modtaget  
 under  tankeinspiration den 27. oktober 2019

                         af                         

K R I S T U S

ledsaget af en Skare Engle
✺     ✺    

.

Den, der taler til Jer i dette øjeblik, er Ham, I alle kendes som  K R I S T U S , og de, der har ønsket at ledsage mig, er de Engle, der står mig allernærmest i arbejdet med at bringe Lyset til Jordens Befolkning, og som følge deraf også er opmærksomme på, hvad der sker nede hos Jer, Hanne og Kirsten på Jorden; - og Jeg skal love for, at der nu er sket noget!

Hanne og Kirsten – er I klar over, hvor stort et skridt Emil har taget i disse fire Radioafsnit om Satans Syndsforladelse?

Vi føler det alle som en Milepæl,  idet I nu endelig efter alle disse arbejdsår kan se frem til at blive anerkendt af et større publikum end de få, der hidtil har kendt til dette.

                                               ✺     ✺    
For ARDOR betyder dette så meget, at Han – som Han selv ønsker at udtrykke det – nu får det Folk i tale, som Han først af alle ønsker at tale til og bede om Tilgivelse, og dette lykkedes nu fuldt ud takket være Radioreporteren Emil Rothstein-Christensens medvirken.

En Person, som Vi ønsker at trække frem i dag, er Emils Far – Mikael Rothstein – den berømte Religions- og Kirkehistorieforsker!
Denne mand er så stor en Personlighed, at alle burde bøje sig for ham! I eet af Radioafsnittene sammenligner Han Hanne og Kirsten med Jesus og Paulus:


”Kirsten er Teologen og Hanne er Kilden. Kirsten har ikke den samme myndighed, men hun kan udlægge med autoritet, hvad Hanne fortæller; - så selv om hun ikke er Medium, så er hun så tæt på, at hun godt kan udlægge teksten. Hun kommer ud over rampen. Hun minder lidt om Paulus.”

.

Her ønsker Jeg -  KRISTUS  nu for første gang nogensinde at applaudere Mikael 

for denne sammenligning, for den passer meget godt på hele situationen!

.                                                                     ✶    ✶   
 Jeg – KRISTUS har hidtil stået for samtlige Kristne som Offerlammet, i hvis blod man kunne få Syndsforladelse

Dette har vi nu omsider givet et Grundstød!
         Den lille Bog ”Forsoningslæren og Genvejen” udgivet af Michael                     
         Agerskov i 1920, forklarer meget tydeligt om alle de Vildfarelser, som er     
         opstået omkring min død på Korset.

Sandheden om dette er, at Jeg er den af alle G U D’s Engle, der først på G U D’s Bøn trådte frem og lovede at hjælpe menneskene fremad og opad mod Lyset! Denne handling gjorde mig til KRISTUS; - og G U D lagde samtidig Hovedansvaret for dette kæmpemæssige Arbejde på mine skuldre. - Jeg varetager dette arbejde med stor Kærlighed til hvert eneste menneske, som Jeg uafbrudt følger inkarnation for inkarnation

G U D’s Hensigt med min Sending til Jødefolket for 2000 år siden var, at Jeg skulle åbenbare G U D og HANS KÆRLIGHED for menneskene: ”I min FADERS Hus er mange Boliger, og de er alle beredte for Jer.”

Min anden store Opgave var at bede inderligt for den dybest faldne af alle – ham, I kalder for Djævelen, i det håb at Angeren måtte gennemskylle ham og bringe ham tilbage til Lysets Verden igen. Dette skete desværre ikke! Menneskelig frygt for denne Person fik mig til at sige: ”Vig bort fra mig - du, som er af det Onde”; - og på denne måde mislykkedes min Kaldelse på dette felt til min store og uudslukkelige Sorg, og denne Sorg fulgte mig resten af mit liv som Jesus af Nazareth

                                     ✺     ✺    
Her vil Jeg i dag trække en dansk Kvinde frem, hvis navn er Hanne Leffler. Denne Kvinde har fungeret i 22 år som Medium for Den oversanselige Verdens Eksistenser; -  og så er hun G U D’s eget Medium, da hun ene af alle er i stand til at høre, hvad G U D siger.

Denne Kvinde står mig så nær som intet andet menneske på Jorden, fordi

a.    Ingen kan tage hendes plads på Jorden i Sjælsrenhed, idet hun aldrig har haft eet eneste gran Mørke i sit sind

b.    Denne Kendsgerning gør, at hun valgte at gå den mest smertefulde vej gennem alle sine inkarnationer

c.    Hun har hver gang været inkarneret sammen med en kvinde – Georgine – der pinte og plagede hende, - ofte så hun døde af det.

d.    Alle disse Lidelser har Hanne gennemgået uden at have haft nogen Skyld; - hvorimod Georgine bestandig pådrog sig en Skyld, der blev større og større og til sidst var umulig for hende at sone

                                         ✺     ✺    

e.    Georgines eneste chance for at få sin Tanke renset for Mørket, var – hvis hun på et tidspunkt angrede al sin Ondskab mod Hanne og bad om Tilgivelse herfor

f.    Dette lykkedes i denne deres sidste fælles inkarnation. Georgine fik lejlighed til ganske tyst og inderligt at bønfalde Hanne om Tilgivelse for al sin Ondskab! - Hannes kærlige hjerte fornægtede sig ikke; - hun tilgav på stedet Georgine alt, og det betød, at Georgine nu sammen med alle andre har adgang til G U D’s RIGE

g.    Det Lys, der opstod i Tilgivelsesøjeblikket, havde så mægtig en Kraft, at det på sin vej ud i Rummet nåede og tilintetgjorde Djævelens – dvs. ARDOR’s Æteroptegnelser, som Han havde anbragt i Æteren over Jorden, et stykke tid inden Han den 3. marts 1912 ved KRISTI Hjælp blev vundet tilbage til Lyset og Lysets Verden for stedse

Denne storslåede TILGIVELSE gav på stedet Hanne Leffler en Status, som hun beholder i Al Evighed som
                                                   UNIVERSETS  GUDINDE
                                    ✴          ✴

Denne lille Kvinde - skabt som menneske - har ved egen hjælp klaret at hæve sig op til sin høje Status.

Jeg kan fortælle, at hvis ikke ARDOR’s Æterbestemmelser var blevet slettet på dette tidspunkt, ville intet kunne have reddet Jorden fra en total Undergang; - idet alle de faldne Engle, G U D har ladet inkarnere i denne tid, ville have startet en Kernevåbenkrig, der ved hjælp af disse Væseners Had og Ondskab blev værre og værre, og som til sidst ville have udryddet alt liv på Jorden!

Det betyder, at hvis Hanne ikke havde haft kærlighed til at tilgive Georgine, så ville Ondskaben i Æterbillederne have eskaleret med Ragnarok til følge.

Hanne har således ved sin kærlighed reddet hele Jordens Befolkning; - og den Kvinde, der nu står foran os så ren som nyfalden sne, har simpelthen bragt et Offer, som ingen menneskeånd overhovedet nogensinde burde have formået at bringe !

Her har vi  D e t  S y n d e f r i  O f f e r , der i kraft af sin kærlighed til sine jordiske Brødre og Søstre selv har valgt at gå denne vej; - og som nu er ved at stå ved vejs ende.

 

Når Mikael Rothstein derfor sammenligner Hanne Leffler med Jesus, og hendes Partner

Kirsten Pedersen med Paulus, der bringer Budskabet ud til Befolkningen, er det egentlig

så rammende, at Jeg sympatiserer med denne sammenligning.


                                                              K R I S T U S          
27. oktober 2019                                            ledsaget af en Skare Engle
                                                                    ✺     ✺        

         

                 BEKRÆFTET  I  G U D's  NAVN

                   ✭  ✭